-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Wola Puczniewska / Wola Załężna

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wola Puczniewska, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wola Puczniewska, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Felicjan Wierzchleyski, podsędek kaliski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola puczniewska, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 133, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Puczniewska Wola,  wś, pow. łódzki, gm. Puczniew, par. Małyń, ma 18 dm., 196 mk.; w 1827 r. 14 dm., 183 mk. Wchodziła w skład dóbr Puczniew. Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 Wola Puczniewska, w par. Kazimierz, miała w części należącej do Stanisława i Piotra Charbieckich 5 łan., zagr. zbiegły, osad. 2. Część Aarona Pudłowskiego miała 1 łana, 1 zagr., 5 osad. Część Katarzyny Wolskiej 1 łana, 1 zagr., 4 osad (Pawiński, Wielkop., II, 65). Br. Ch.

Słownik Geograficzny:
Wola Puczniewska, wś nad rz. Ner, pow. łódzki, par. Małyń, ob. Puczniewska Wola i Puczniew. W r. 1827 było 14 dm., 133 mk. Na początku XVI w. dawano ztąd dziesięciny na stół arcybiskupi (Łaski, L. B., I, 375) .

Spis 1925:
Puczniewska Wola, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 133. Mężczyzn 67, kobiet 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 133. Podało narodowość: polską 133.

Wikipedia:
Wola Puczniewska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wola Załężna (Wola Puczniewska) 1793 r.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1659

25 luty
Ja Kazimierz Frąckowicz wikary małyński, połączyłem małżeństwem Urodzonego Kazimierza Kozubskiego z Dorotą ...ską z Załężnej Woli, mając pozwolenie Przewielebnego Jana O?eńskiego. Świadkowie Urodzony Tomasz Bądkowski z Puczniewa, Urodzony Maksymilian Krobanowski z Mianowa, Pan Albert Bielski z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1767

Jeziorko z parafii Małyńskiej.
Dnia 1-go grudnia, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie dwudziestego pierwszego lutego pierwsza, 24. druga. trzecia zaś pierwszego marca, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, zapytałem Urodzonych Anoniego Krzemieniewskiego z Gajówki parafii Dalików syna nieżyjącego Urodzonego Teofila i Elżbietę Magnuską z Jeziorka córkę Urodzonego Kazimierza Magnuskiego posesora dóbr Jeziorka Woli Załężnej w obowiązującym trybie w kościele parafialnym ich wzajemną zgodę [mając] przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich małżeństwem. Świadkowie znani mi Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spicymirski, Jasnie Wielmożny Jan Kanty Jabłkowski podczaszy dobr?, Jaśnie Wielmożny Kacper Stokowski podczaszy mielnicki z Przyrownicy i inni wiarygodni z parafii.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 87

(Ν. D. 1773) Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej w d. 15 (27) Stycznia 1843 r., między Marcyanną z Wierzchlejskich Antoniego Zakrzewskiego Obywatela małżonką we wsi Zelgoszczy Okręgu Wartskim, a Teklą z Załuskich po Józefie Wierzchlejskim pozostałą wdową, w imieniu własnym, jako matką i główną opiekunką nieletnich dzieci, a mianowicie: Tekli, Józefy, Antoniny, Agnieszki i Pauliny córek, z nie gdy Antonim Wierzchlejskim spłodzonych, we wsi Gostkowie, Okręgu Zgierskim; Wincentym Prądzyńskim właścicielem dóbr Lesznicy Wielkiej tamże w Okręgu Zgierskim, jako przydanym Opiekunem nieletnich Wierzchlejskich, tamże mieszkającemi zapadłym, dział majątku po niegdy Józefie Wierzchlejskim pozostałego nakazany, a przedewszystkiem sprzedaż dóbr Ziemskich Puczniewo z przyległościami postanowiona; dobra te położone w Powiecie Łęczyckim Gubernii Mazowieckiej składją się z dóbr głównych Puczniew i przyległośc Jeziorka, Ostrowka, Mionowa, Woli Załęcznéj, Маdeiów, albo Szydłowka, Zagrodników albo Oleśnicy w którym podostatkiem jest gospodarzy odrabiających dnie, już sprzężajem, już pieszo i składających daniny; co do zabudowań, te są wszędzie w dobrym stanie, częścią murowane częścią drewniane, o czem poszczególe przekona taxa i mappa sporządzona. Zajmują w sobie włók 177, morgów 5, prętów 246, otaxowane na rs. 68,000 kop 34 2j7. Druga publikacya i przygotowawcze przysądzenie tzch dóbr, odbędzie się w dniu 21 Lutego (4 Marca) 1844 r. o godzinie 4 z południa w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej Wydziału III. tu w Warszawie przy ulicy Długiéj pod Nr. 549 przed W. Szaniawskim Assessorem Trybunału, warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą u W. Wojciechowskiego Pisarza Trybunału, lub u podpisanego Adwokata pod Nr. 1767 przy ulicy Sto-Jerskiej mieszkającego.
Warszawa dnia 12 (21) Stycznia 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.
Po odbyciu drugiéj publikacyi i przygotowawczego przysądzenia, w dniu jak wyżéj oznaczonym, terminu do trzeciej publikacyi i ostatecznego przysądzenia powyższych dóbr na dzień 13 (25) Kwietnia na godzinę 4-tą z południa przez delegowanego Assessora oznaczony został, który się odbędzie w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiéj tu w Warszawie przy ulicy Długiéj, pod Nr. 549.
Licytacya zacznie się od summy rs. 68,000 kop 34 i 2j7.
Warszawa dnia 2 (11) Marca 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 59

(N. D. 1190) Sąd Policyi Prostej Okręgu Zgierskiego.
W dnia 4 (16) Lutego r. b. we wsi Woli Puczniewskiej do Gminy Puczniów należącej, u tamecznego Komornika Andrzeja Pigały kobieta z imienia nazwiska, ani miejsca zamieszkania niewiadoma, żebraniną trudniąca się, znalazłszy na parę dni przytułek, nagle żyć przestała, która była wzrostu miernego, twarzy okrągłej, nosa krótkiego, ust miernych, włosów na głowic ciemno-blond, lat około 70 wieku swego mieć mogąca.
Zgierz dnia 9 (21) Lutego 1848 roku.
Laskowski, Podsędek.

 Dziennik Łódzki 1887 nr. 68

 Epizootya na bydle. W Woli Puczniewskiej pojawiła się na bydle biegunka epizootyczna, od której w ciągu krótkiego czasu, padło kilka sztuk rogacizny. Weterynarz powiatowy, po zbadaniu cboroby na miejscu, przyszedł do przekonania, że choroba ta ma dość ciężki przebieg, gdyż na trzeci lub czwarty dzień kończy się śmiercią chorej sztuki bydła. Przyczyną choroby jest karmienie rogacizny zepsutą paszą, jako to przegniłą i podmoczoną słomą, zgniłemi kartoflami itp., w braku dobrej paszy.Dziennik Łódzki 1892 nr. 94

Pożar. Onegdaj, we wsi Wola Puczniewska, powiatu łódzkiego, wynikł pożar w domu mieszkalnym włościanina, Tomasza Staszka. Mimo energicznego ratunku, większa część domu uległa zniszczeniu. Prócz zboża w komorze, spaliło się kilka żywych kur i cielę. Poszkodowany oblicza straty w budynku i ruchomościach na sume rs. 300.

Rozwój 1909 nr 37

Pomiar gruntów. Z rozporządzenia piotrkowskiej Komisji włościańskiej w roku bieżącym dokonany będzie pomiar gruntów w następujących wsiach w powiecie łódzkim: Wola Puczniewska, Dobrzon, Jeziorko, Erwonice, Mianów, Charbice Górne, Konstantynów poduchowny, Bełdów i Rzgów poduchowny.
Nadto w kilkudziesięciu innych miejscowościach pow. łódzkiego będa sporządzone nawe plany gruntów włościańskich.

Godzina Polski 1918 nr 160

Nieudany napad.
Dnia 9 czerwca zjawiło się do włościanina Paczewskiego we wsi Wola-Puczniewska, około Lutomierska, pow. łódzki, kilku bandytów, którzy zażądali pieniędzy. Nie otrzymawszy nic bandyci zbiegli. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 6

WYKAZ
unieważnionych kart ewidencyjnych i wydanych odpisów na zwierzęta pociągowe za czas od 1.X 1925 r.
do 1.I. 1926 r.
Powiat Łódzki.

Karta ewidencyjna za Nr. 4796, wyd. mieszkańcowi Wola Puczniewska, Błażejowi Olszewskiemu i wyst. w Puczniewie 18.6. 1924 r. — odpis tejże wydano 9.12. 1925 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
12. Wola-Puczniewska, obejmującą: Wolę Puczniewską wieś, Jeziorko wieś, Jeziorko leśnicz.
§ 2.Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Gazeta Świąteczna 1937 nr 2946

Od piorunów spaliły się budynki gospodarskie Stefana Kopicarza we wsi Powsinie pod Warszawą, dom Józefa Węgielskiego we wsi Magencie koło Wawra i zabudowania Marcjana Wojtczaka w Woli Puczniewskiej pod Łodzią.

Dziennik Łódzki 1949 nr 78

Ner i akcja „H"
W Puczniewie robi się paszę.
Trawa na łąkach, leżących nad Nerem, jest bujniejsza niż gdzie indziej. Wysokość jej dochodzi do 1 metra. Trawa rozwija się tak szybko, że już w maju można ją kosić. Już przed wielu laty zaciekawiło to zamieszkujących te okolice rolników.
— Jak to się dzieje, że z łąk bardziej oddalonych od rzeki zbiory są cztero-, a nawet pięciokrotnie mniejsze, niż z terenów bezpośrednio z nią sąsiadujących? — zastanawiano sięI zaczęto kopać prymitywne rowy, rozprowadzające wodę w głąb łąk. Piaszczyste wydmy, jak pod działaniem jakichś czarów, zaczęły się pokrywać bujną roślinnością.
Było to 50 lat temu.
Od tego czasu wodami Neru użyźniono tysiące hektarów łąk, m. in. 400 ha w okolicy Czołczyna w pow. łaskim, 200 ha w Jeżowie (powiat Łódź), 250 ha w Puczniewie (jest tam ośrodek doświadczalny) i Woli Puczniewskiej, około 450 ha w pow. sieradzkim, 600 ha w pow. łęczyckim.
Ażeby zrozumieć skąd wody Neru czerpią swą "życiodajną siłę", musimy przenieść się do Łodzi.
Łódź, jak powszechnie wiadomo, nie ma rzeki, ma jednak kilka małych rzeczek: Łódkę, Olechówkę, Jasień i Bałutkę. Rzeczki te, zwłaszcza w lecie, są utrapieniem osób mieszkających w ich sąsiedztwie, rozsiewają bowiem dokoła nadzwyczaj przykry odór. Nic dziwnego: spływają do nich prawie wszystkie ścieki fabryczne i z poszczególnych domostw.
Rzeczki te wpadają do Neru. Odpadki organiczne wędrują więc z Łodzi do Neru i płynąc z jego wodami, użyźniają łąki. Nie bez znaczenia też pozostaje fakt, że wody Neru, zasilane przez ścieki fabryczne o temperaturze nieraz bardzo wysokiej, są cieplejsze niż w innych rzekach. Przyczynia się to do przyśpieszenia rozwoju nadbrzeżnej roślinności.
Sprawa Neru obecnie w związku z akcją "H" posiada szczególne znaczenie. W okolicach bowiem położonych nad Nerem i użyźnianych jego wodami, rozwinęła się szeroko hodowla bydła.
Ostatnio w Puczniewie odbyło się zebranie, na którym omówiono plan prac wodno-melioracyjnych w dolinie Neru na rok 1949. Celem tych prac będzie zapewnienie jak największej ilości paszy dla akcji „H". Postanowiono m. in. sprawą Neru bardziej zainteresować Łódź, a przede wszystkim łódzkie zakłady przemysłowe. (y)


Dziennik Łódzki 1950 nr 289

Realizacja zobowiązań
chłopów województwa łódzkiego
Biorąc przykład z robotników, mało i średniorolni chłopi woj. łódzkiego realizują swe zobowiązania, podjęte dla uczczenia 33 rocznicy Rewolucji Październikowej. M. in. mieszkańcy gromady Pruszków pow. łaskiego zakończyli na tydzień przed terminem kampanię siewną, zaś do 15 bm. ukończyli pracę przy wykopkach ziemniaków.
Wzmożoną pracą pragniemy zadokumentować swą przyjaźń i oddanie dla bohaterskich narodów Związku Radzieckiego — głosi rezolucja chłopów z Pruszkowa. Wiemy, że dzięki Wielkiej Rewolucji, że dzięki jej genialnym wodzom Leninowi i Stalinowi możemy dziś w Polsce budować szczęśliwą przyszłość".
Chłopi z gromad Jeziorko i Wola Puczniewska w szybkim tempie kończą budowę dwóch kanałów melioracyjnych, o łącznej długości 500 m. Kanały te zamienią na łąki 15 ha nieużytków. Zobowiązania w zakresie budowy dróg zrealizowały już wsie Białaczów w pow. opoczyńskim oraz Kurnądz i Podłubień pow. piotrkowskiego.


Gminna Rada Kobieca w Widawie pow. łaskiego zorganizowała 2 koła TPP-R, 3 koła gospodyń oraz założyła dwie grupy hodowczyń drobiu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza