-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Prusinowiczki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Prusinonice minor, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Prusinowiczki, parafia mikołaiewice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Kossakowska, kasz. kon.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Prusinowiczki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 50, odległość od miasta obwodowego 5.

Słownik Geograficzny:  
Prusinowiczki,  wś, i P. Kwirynów, kol., dawniej Prusinowice Małe, w XVI w. Prussynowicze minor, wś i os., pow. łaski, gm. i par. Lutomiersk. P. mają 13 dm., 90 mk., 113 mr. włośc; P. Kwirynów 3 dm., 22 mk., 109 mr. kolonistów. Według Lib. Ben. Łask. (I, 379) łany dworskie dawały dziesięcinę, plebanowi w Górce Pabiańskiej, zaś kmiece prepozyturze łęczyckiej, wś należała jednak do par. Mikołajewice.

Spis 1925:
Prusinowice, kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 49. Ludność ogółem: 330. Mężczyzn 158, kobiet 172. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 307, ewangelickiego 23. Podało narodowość: polską 307.

Wikipedia:
Prusinowiczki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W 1943 Niemcy wprowadzili nazwę okupacyjną Prußinowitschki.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 105

(Ν. D. 2074) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Warszawie pod Nr. 496 zamieszkały, jako Obrońca Gustawa Okołowicza dobrach Bechcice Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałego donosi i ogłasza, iż na skutek wyroków Trybunału tutejszego z dat 20 Września (2 Października) 1849 r. i 5 (17) Marca 1850 r. sprzedane zostaną w drodze działów
DOBRA ZIEMSKIE.
Bechcice, Prusinowiczki i Gorzew w Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiéj położone, odległe o mil pięć od Kolei Żelaznej o mil dwie od miasta Łodzi o mil cztery ed miasta Brzezin składające się z folwarków Bechcice, Prusinowiczki i Gorzew. Rozległości mające włók 95 miary nowopolskiéj, w której to rozległości mieści się lasu sześć i pół włók w części sosnowego a w części dębowego. Obszerniejsze opisanie znajduje się w taxie sporządzonéj przez biegłych przez Trybunał mianowanych a złożonej w Kancellaryi Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie. Wydziału I.
Dobra te należą do następujących sukcessorów:
1) Gustawa Okołowicza obywatela;
2) Waleryi Okołowicz nieletniej usmowolnionéj, w dobrach Ptaszkowicach Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałéj, w assystencyi Kuratora Eugeniusza Skrodzkiego Dziedzica dóbr Niewiadowa, w dobrach Żabiczki Okręgu Zgierskim zamieszkałego działającej.
Warunki pod któremi rzeczone dobra sprzedane być mają, przejrzane być mogą tak u popierającego sprzedaż Patrona jakoteż u Pisarza Trybunału tutejszego Wydziału I.
Przygotowawcze przysądzenie odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Warszawie Wydziału I. pod Nr. 549 urzędującego, d. 19 (31) Maja 1850, o godzinie 1 z południa przed W-m Polczyckim Sędzią delegowanym.
Licytacya zacznie się od summy rs. 36,963 kop. 10*.
Warszawa d. 18 {30) Kwietnia 1850 r.
Zygmunt Krysińki.

*nieczytelne

Dziennik Powszechny 1861 nr 74

(N D. 5979) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia, iż po   
5. po Walerji z Okołowiczów Regulskiej, wierzycielce sumy rs. 8400 z procentem lokowanej w dziale IV wykazu hypotecznego na dobrach Bechcice i Prusinowiczki pod N. 16 i na dobrach Gorzew pod N. 4 obu z Ogu Szadkowskiego, toczy się postępowanie spadkowe, oraz że do regulacji tychże spadków oznaczony jest termin na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1862 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta. Kalisz d. 8 (20) Grudnia 1861 r. Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
1. Bechcice i Prusinowiczki z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położonych, w opłacie rat należnych w sumie rs 1,387 kop. 95 zalegających, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim dnia 6 (18) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczono na rs. 3,900, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 21,729 i że nakoniec zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów Ernesta Prentzel wierzyciela sumy w Dziale IV pod Nr. 32 wykazu hypotecznego dóbr Bechcice zabezpieczonej i niewiadomego z pobytu Karóla Glotza na rzecz którego w Dziale IV pod Nr. 33 zapisana jest kaucja za Józefem Menge jako dzierżawcą dóbr Żabice Wielkie z przyległościami.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 277

N. D. 9442. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S., wiadoma czyni, że na żądanie Izraela Rotholtz, handlującego, w mieście gubernjalnem Kaliszu zamieszkałego i w temże mieście u Hipolita Grodzieckiego, Patrona przy Trybunale Cywilnym Kaliskim, sprzedaż prowadzącego, zamieszkanie prawne obrane mającego, w poszukiwaniu i na satysfakcję sumy rs. 1,000 z procentem i kosztami Izraelowi Rotholtz od Józefa Menge, właściciela dóbr Bechcice, w tychże dobrach zamieszkałego, z mocy aktu urzędowego w dniu 19 (3l) Marca 1868 roku przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu Józefem Teofilem Kowalskim zeznanego należnej, po doręczeniu w dniu 18 (30) Stycznia 1869 r. nakazu subhastacyjnego; protokółem Romualda Pinowskiego, Komornika przy Trybunale tutejszym, w dniu 16 (28) Kwietnia 1869 r. na Gruncie dóbr sporządzonym, zajęte zostały na publiczną sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Bechcice i Prusinowiczki, składające się z wsi i folwarku Bechcice, wsi Prusinowiczki, folwarku Kwirynów, oraz kolonij: Bechcice, Prusinowiczki, Grabczyna i Florentynów, z których po uposażeniu i uwłaszczeniu włościan i dopełnionych przez właściciela sprzedażach, jedynie folwark Bechcice folwarczną dominjalną własność stanowi; takowe więc dobra, wraz z wszelkiemi budynkami, gruntami, łąkami, pastwiskami, propinacją polowaniem i wszelkiemi użytkami i slużącemi prawami, zgoła z tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi i stanowić może, bez żadnego wyłączenia, podług opisu w protokule Komornika zamieszczonego, zajęto.
Dobra te położone są w jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej, Gminie i Parafii Lutomiersk. Odległe od miast najbliższych: Lutomierska wiorst 3, Konstantinowa wiorst 3, Szadku mil 3; miast powiatowych: Łasku mil 3, Łodzi mil 5, Sieradza mil 5, a miast gubernjalnych: Kalisza mil 12, Petrokowa mil 9.
Mają jednę księgę wieczystą w Trybunale Kaliskim, właścicielem z wykazu hypotecznego takowych jawnym, jest Józef Menge, w takowych mieszka i pozostają one w jego posiadaniu. Całe te dobra graniczą na wschód z dobrami Konstantynów i rzeką Ner, na północ z dobrami Prusinowice Wielkie i Porszewice, na zachód z dobrami Lutomiersk, na południe z dobrami Mirosławie.
Na folwarku Bechcice są zabudowania dworskie i gospodarcze potrzebom odpowiednie, w protokóle opisane. Ogród owocowy w części warzywny, a w nim dwie małe sadzawki i altana; młyn wodny na rzece Ner z należącemi do niego zabudowaniami i gruntem około mórg 34, pozostaje w posiadaniu wieczystego właściciela takowego Melchiora Thiem, płacącego corocznie dworowi na święty Marcin czynszu rs. 95 kop. 40.
Z ogółu dóbr Bechcice i Prusinowiczki właściciel dóbr sprzedał za kontraktami urzędowemi:
a) Prawem własności: Danielowi Fucha przy folwarku Prusinowiczki gruntu z łąką mórg 3 i pół; Sylwestrowi Nieniewskiemu mórg 108 prętów 169 gruntu z zabudowaniami, stanowiących folwark Kwirynów; Franciszkowi i Józefie z Zbikowskich małżonkom Szulczewskim gruntu mórg 3 prętów 85, do folwarku Kajetanowa dotykającego, który następnie Szulczewscy sprzedali Aleksandrze z Miłkowskich Maleszewskiej; Szymonowi Czajka mórg 45; Antoniemu Kisiak mórg 22 prętów 150, gruntu z przestrzeni po wyciętym lesie od granicy Florentynowa do rzeki Ner; Hajmowi Romanowicz z gruntów folwarku Bechcice, z gruntu ornego i po wyciętym lesie mórg 30; Łukaszowi Krzywińskiemu gruntu mórg 30, z przestrzeni po wyciętym lesie przy gruncie Szymona Czajki; Karolowi Sommer z gruntów folwarcznych po wyciętym lesie i zarośli gruntu mórg 30 przy gruncie Józefa Mąkowskiego; Leonowi i Marjannie małżonkom Pietruszek łąki mórg 3 prętów 85, przy łąkach włościańskich i miedzy Mateusza Kostulskiego; Henrykowi Sarman gruntu ornego mórg 2 pręt. 225 i łąki mórg 3 przy łące Jerzego Szarman; Filipowi Szarman na folwarku Kwirynów od strony dóbr Prusinowic gruntu mórg 13 prętów 187.
b) Prawem wieczysto-dzierżawnym: Mikołajowi Piętkowskiemu mórg 33, gruntu od strony kolonji Grabczyna, z którego płaci corocznie 11 Listopada czynszu dworowi rs. 4 kop. 95.
Wszystkie to prawa w hypotece dóbr objawione.
Propinację w całych tych dobrach i 3 morgi gruntu, od d. 11 (23) Kwietnia 1869 r. do tegoż dnia 1870 r. dzierżawi Ferdynand Rau za czynsz roczny rs. 410, mieszkając w karczmie na folwarku Bechcice, do zabudowań dworskich należącej.
Ogólna rozległość dóbr Bechcice i Prusinowiczki, przybliżonym sposobem wynosi około włók 84 mórg 23; z tego przeszło w moc Najwyższego Ukazu na uwłaszczenie włościan tych dóbr kolonji mórg 1245 prętów 11, czyli włók 41 mórg 15 prętów 11; na oddane przez właściciela pastwisko dla włościan dóbr Porszewice mórg 20, a na takież pastwisko dla Okołowic mórg 4, sprzedane przez właściciela jak wyżej grunta; prawem własności: włók 10 mórg 18 prętów 3, a prawem wieczystej dzierżawy z gruntem młynarskim: włók 2 mórg 7; łącznie włók 55 mórg 4 prętów 14, przeto resztująca rozległość folwarczna, czystą dominjalną własność folwarku Bechcice stanowiąca, wynosi około włók 29 mórg 18 prętów 236 miary nowopolskiej, a w tej mieści się brzeziny kilkoletniej około mórg 5, łąk około włók 2 mórg 27. Grunta klasy II, III, IV i V.
Na gruncie dóbr znajdują się inwentarze: koni 8, krów 16, stadnik 1, owiec 30; wozów 4, pługów 4 radeł 3, bron 8, skrzyń do kartofli 2, maszyna młockarnia z kieratem.
Podatki do Kasy Okręgowej w Łodzi opłacane rocznie wynoszą rs. 741 k. 40 i pół.
Dozór nad zajętemi dobrami oddany Józefowi Menge właścicielowi.
Szczegółowy opis dóbr zajętych znajduje się w protokule zajęcia, który z warunkami sprzedaży, przejrzany być może w biurze Pisarza Trybunału i w kancelarji Hipolita Grodzickiego Patrona przy Trybunale w Kaliszu, sprzedaż prowadzącego.
Zajęcie doręczone w kopjach: Wójtowi gminy Lutomiersk w Florentynowie Gotliebowi Hohm* a 21 Czerwca (2 Lipca a Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku Juljanowi Otockiemu dnia 23 Czerwca 5 Lipca 1869 r. Następnie wniesiono takowe do księgi wiczystej dóbr Bechcice dnia 8 (20) Listopada 1869 r. a w dniu 20 Listopada (2 Grudnia) tegoż roku w kancelarji Trybunału tutejszego zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi w dniu 7 (9) Stycznia 1870 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 21 Listop. (3 Grudnia) 1869 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelne

Rozwój 1910 nr 82

Epizootya. W majątku Głuchów, gminy Dąbrowa Rusiecka, pow. łaskiego, śród bydła rogatego grasują tuberkuły, a we wsiach: Wygoda, Mikołajewice, Wrząca i Prusinowiczki ukazał się śród bydła i trzody chlewnej jaszczur. Zarządzono środki zaradcze.


Rozwój 1911 nr 111


lutomierskiego Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowego. Towarzystwo to uzyskało pozwolenie komitetu do spraw drobnego kredytu na wcielenie do swej działalności wsi Prusinowic i Prusinowiczek w powiecie łódzkim.


Rozwój 1920 nr 108

Wyrodny syn, który chciał udusić swego ojca.
Sąd Okręgowy, Wydział karny, na posiedzeniu publicznym rozpatrywał sprawę przeciwko
Michałowi Sobierajowi, w następujących okolicznościach.
Około 7-lat temu oddał Ludwik Sobieraj zamieszkały we wsi Pruszkowiczki, gminy Lutomiersk, całą swoją gospodarkę rolną na własność swemu synowi Michałowi, z zastrzeżeniem dla siebie i swej żony dożywocia przez korzystanie z części gruntu, utrzymanie krowy i dostarczanie alimentów. Na tle tych zobowiązań powstały między rodzicami a synem ciągłe nieporozumienia do tego stopnia, że raz jeden przydusił Michał Sobieraj swego ojca Ludwika tak mocno pierzyną, że go omal nie udusił. Na zasadzie powyższych danych został pociągnięty Michał Sobieraj do odpowiedzialności.
Na przewodzie sądowym wina podsądnego została udowodnioną. Sąd uznał Michała Sobieraja winnym tego, że pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego dopuścił się czynów gwałtownych względem swego ojca, obrażającego nietykalność ciała i skazał go na sześć miesięcy wiezienia i na zapłacenie kosztów i opłat sądowych.

Na zasadzie Amnestji z dnia 8 lutego 1920 r. karę zmniejszono o połowę.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 25 kwietnia 1924 r.
o włączeniu wsi Kwirynowa i Prusinowiczek, gm. Lutomiersk, pow. łaskiego w jedno sołectwo.
Na zasadzie art. 288 ustawy gminnej z r. 1864 oraz art. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.11. 1919 r. (Dz. Ust. Nr. 90 poz. 490) zarządzam co następuje:
1. wieś Kwirynów i wieś Prusinowiczki, gm. Lutomiersk, pow. łaskiego złączone zostają w jedno sołectwo;
2. wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście w Łasku;
3. rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wojewoda (—) Rembowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 15

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 22 lipca 1932 r. L. SA. II. 12/7/32
o włączeniu folw. Kajetanów, os. Kajetanów 1 i osady Kajetanów 2 do sołectwa wsi Prusinowiczki, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego z dnia 20. VII. 1932 r zarządzani zgodnie z postanowieniami art. 287 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 r. oraz art. 108 Rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) co następuje:
§ 1.
Włącza się folw. Kajetanów, osadę Kajetanów i i osadę Kajetanów 2 do sołectwa wsi Prusinowiczki, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Łasku.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Za Wojewodę:
(—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
12. Prusinowiczki, obejmującą: folwark Kwirynów, folwark Kajetanów, osadę I. Kajetanów, osadę II. Kajetanów, wieś Prusinowiczki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1970 nr 47

Makabryczne odkrycie
Niesamowitego odkrycia dokonali w czasie minionej niedzieli, 22 bm. trzej nieletni chłopcy z Prusinowiczek, w pow. łódzkim, bawiący się w lesie w pobliżu duktu leśnego, odchodzącego od szosy Lutomiersk — Pabianice. W śniegu spostrzegli okaleczoną ludzką głowę. Mimo poszukiwań, dzieci nie odnalazły reszty zwłok i w tej sytuacji złożyły meldunek w najbliższym posterunku MO.
Wszczęte natychmiast czynności dochodzeniowe nie przyniosły w tym dniu żadnego rezultatu. Penetracje terenu utrudniały szybko zapadające ciemności. Niecodzienne okoliczności wymagały zastosowania precyzyjnych metod dochodzeniowych. Następnego dnia rano, z udziałem ponad 100 funkcjonariuszy MO, ORMO oraz straży pożarnych, w obecności pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KW MO oraz lekarza medycyny sądowej KG MO, przystąpiono do kontynuowania poszukiwań. Podejrzewano możliwość morderstwa, przy czym niewiadomo było, czy ofiarą jest kobieta czy mężczyzna.
Po kilkugodzinnej akcji psy milicyjne podjęły trop. W śniegu w odległości ok. pół kilometra od miejsca pierwszego znaleziska, natrafiono na szczątki ludzkiego tułowia w pobliżu którego znaleziono ubranie i inne części garderoby męskiej.
Szczegółowe badania specjalistyczne pozwoliły ustalić, że zwłoki rozwleczone przez zwierzęta leśne, należały do samobójcy, mieszkańca Łodzi, który w pozycji siedzącej powiesił się na niskim drzewie.

(M. Kr.)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza