-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Przedgórze / Przedgórcze

Czajkowski 1783-84 r.
Przedgrod att Brzeznia, parafia brzeznio (brzeźnio), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: brak informacji o właścicielu.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Przedgórce, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność
prywatna. Ilość domów 3, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Przedgórze,  fol., pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźnio, odl. od Sieradza 12 w., ma 1 dm., 16 mk.

Spis 1925:
Przedgórze, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 76. Mężczyzn 38, kobiet 38. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 76. Podało narodowość: polską 76.

Przedgórze, część wsi Bronisławów w gminie Brzeźnio.

1789 r.

1839 r.
1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

Folwark Przedgorcze.

Stodoła z drzewa w tyle rzniętego z przodu kostkowego o dwoch klepiskach, trzech samsiekach. Dach słomiany. Wrot dwoie na przelot z kunami szkoblami, kłotkami i kluczami.
Owczarnia z drzewa kostkowego, w słupy murowane. Dach słomiany z dwiema szorami szkudeł udołu, szczyty z tarcic w ktorych otwory drzwiami zamykane. Wrot dwoie na przelot, u gory na kunach, u iednych wrot wrzecądz z szkoblami. Drzwi dwoie na biegunach.—
1.mo Chałupa Owczarka z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Komin z gliny nadmurowany. Ma sień, izbę, komorę, w izbie okno iedno, piec i komin z gliny, posowę z dyli, drzwi wszystkich czworo. Ma stodołkę o dwoch samsiekach, oborę i trzy chlewiki.—
2.do Chałupa Pułrolnika z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Komin nadmurowany. Ma sien izbę i komorę drzwi czworo. W izbie okno iedno, piec z kominkiem z gliny, posowe z dyli. Stodołę o dwoch samsiekach, sołek, staynią, oborę i dwa chlewiki.—
3.o Chałupa drugiego Pułrolnika, podobna poprzedzaiącey.
4.o Chałupa opodal /: w ktorey mieszka Franciszek Piątek Zagrodnik :/ stara z kostkowego drzewa. Dach słomiany. Komin z gliny. Ma drzwi czworo, sien izbę, komorę, okno iedno, piec i kominek z gliny, posowę z dyli, stodołkę o dwoch samsiekach, sołek i oborę.—

Dziennik Warszawski 1869 nr 25

(Kronika prowincjonalna). W pierszej połowie grudnia 1868 r., w gubernjach kraju tutejszego miały miejsce następujące nadzwyczajne wypadki:
Burze.
W gub. kaliszskiej: na folwarku Przedgórczu w gminie Brzezne (w pow. sieradzkim), burza zupełnie zniszczyła murowaną owczarnię, przyczem zabitych zostało dwóch chłopców, znajdujących się natenczas w tejże owczarni 139 sztuk owiec i jedna krowa.

Zaranie 1911 nr 34

Z gminy Brzeźno, w pow. sieradzkim. Przed niedawnem wypadło mi być w parafji Brzeźno pod Sieradzem; poszedłem obejrzeć tam świeżo parcelujący się folwark Pustelnik. Po drodze zajrzałem do Kruszynianki, Jadwini Pawlakówny, a że to było pod wieczór, więc i zanocowałem. P. Ig. Pawlak, ojciec Kruszynianki, której wesele odbyło się parę tygodni temu, ma gospodarstwo 95-cio-morgowe, a kupił je z folwarku Podgorcze. Ziemię uprawia dobrze; samych sztucznych nawozów sprowadza co roku przeszło za 100 rb.; trzyma 4 konie, 8 krów, 4 cielaki, 20 sztuk świń i kilkadziesiąt sztuk kur i gęsi; ma świeżo założony ogród, w którym jest 28 szczepów. Do uprawy roli ma kultywator „ Wentzkiego", pługi systemu Wrzesińskiego, brony. Dom mieszkalny o 2-ch izbach, budynki gospodarcze jeszcze się mieszczą w dawnej owczarni, ale mają być przestawione do planu. Rodzina to bardzo gościnna, to też cały wieczór zeszedł nam na miłej pogawędce, przeplatany śpiewem. W parafji jest Kółko Rolnicze, założone w r. 1906 -ym, którego prezesem jest miejscowy ks. proboszcz, Jędrzejewski. Jest także Kasa pożyczkowo oszczędnościowa, do której należy... aż 20-u członków! Wkłady wynosiły po 30 rb.; zapomogi Kasa dostała z Warszawy z Wzajemnego Kredytu 2,500 rb , czysty zysk Kasy w roku 1910 był... 70 rb. Kasa wydaje pożyczkę na 8 procent..., na czem się tylko bogacą ci, co wkładają, nie zaś drobny rolnik. Dobrzeby też było, gdyby Zarząd tej Kasy dał szczegółowe i ścisłe sprawozdanie. W parafji jest 7 egz. „Zarania", nadto „Zorza", „Przewodnik Kółek" i „Gazeta Świąteczna". Muszę nadmienić, że Brzeźniskie Kółko rolnicze prowadzone jest polityką księżo pańską; odczytów, coby oświecały chłopa, prawie że wcale niema, a nawet się znalazł taki człowiek, że jak raz przyszła na zebranie Mirosławianka, H. Pilarczykówna, to ją wypchnięto ze słowami: „to miejsce nie dla kobiet". Oj, bracia; źle się bawicie! W. Koźmiński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
8. Dnia 12. 9. 1927 r. Sp. Wodna Przedgórcze. Siedziba spółki Przedgórcze, gm. Brzeźno — statut uchwalono dnia 7. 6. 1925 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
11. Krzaki, obejmującą: wieś Brączynno, wieś Krzaki, kolonję Przedgórze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
2. Bronisławów, obejmującą: kolonję Bronisławów, osadę Mysiaków, kolonję Przedgórcze A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
4) w § 1. p. IV. w gromadzie Krzaki, oznaczonej liczbą 11, zamiast „kolonję Przedgórze" winno być „kolonję „Przedgórcze".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza