-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Poręby

Słownik Geograficzny:
Poręby,   fol., pow. wieluński, gm. Naramnice, par. Łyskornia, odl. od Wielunia 15 w., ma 1 dm., 4 mk. Należy do dóbr Łyskornia.

Spis 1925:
Poręby, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 143. Mężczyzn 66, kobiet 77. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 143. Podało narodowość: polską 143.

Wikipedia:
Poręby  -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 18

Dobra ziemskie Łyskornia z wsi i folwarku tegoż nazwiska, folwarku Poręby, oraz pustkowia Pieczyska składające się, w których jest kościół, wiatrak, karczma, obejmujące całej rozległości 66 włók 9 morg i 2 prkt. miary nowopolskiej, tudzież dobra Walichnowy lit: B w których także znajduje się kościół, kuźnia, karczma, obejmujące całej rozległości 22 włuk, 13 morg i 226 prkt. miary nowopolskiej, tak pierwsze jako i drugie w Okręgu Ostrzeszowskim Pcie Wieluńskim Gub: Kaliskiej położone, oddzielną hypotekę mające, dawniej Idziego Karsnickiego a teraz jego SSrów to jest: Jana Gwalberta Karsnickiego i Julii Orszuli 2ch imion z Karsnickich Józefa Stadnickiego małżonki dziedziczne, i na imię tychże w hypotece uregulowane; wskutek wyroku Trybunału Cywilnego Gub: Kaliskiej pomiędzy temiż SSrami na dniu 9 (21) Lipca 1842 r. zapadłego, Działy majątku spadkowego po Idzim Karsnickim pozostałego nakazującego, przedane będą przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Bogumiłem Skotnickim Assessorem Trybunału Cywilne­ go Gub: Kaliskiej jako do tej czynności delegowanym, w Kaliszu w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina odbyć się mającą.
Dobra rzeczone a mianowicie: Łyskornia pod dniem 19/31 Stycznia r. b. 1843 na złt. 170681 czyli rs. 25602 k. 15 zaś dobra Walichnowy lit. B pod dniem 30 Stycznia (11 Lutego) t. r. na złt. 80562 gr. 20 czyli rs. 12084 kop. 40 przez biegłych przysięgłych otaxowane są, i ta taxa wyrokiem Trybunału z dnia 27 Marca (8 Kwietnia r. b. zatwierdzoną została. Taxa ta i warunki przedaży u mnie jako przedaż popierającego Patrona i u Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w każdym czasie przejrzane być mogą;— Przedaż tych dóbr nastąpi oddzielnie co do Łyskorni a oddzielnie co do Walichnów lit. B, odbywa się zaś na żądanie Jana Gwalberta Karsnickiego w dobrach Łyskornia zamieszkałego jako współ-właściciela tychże dóbr Łyskorni i Walichnow lit. B, od którego jestem ustanowiony Patronem pko nieletniej siostrze Julii Urszali z Karsnickich Józefa Stadnickiego właściciela dóbr Konary małżonce w tychże dobrach Gub: Kieleckiej wraz z mężem mieszkającej, zaś zamieszkanie prawne co do tego interesu u adwokata Mateusza Rubach jako ustanowionego przez siebie obrońcy obrane mającej.— Po ogłoszeniu w dniu 15/27 Kwietniu 1843 r. warunków licytacyi i przedaży, termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 28 Maja (9 Czerwca) 1843 r. godzinę 3 z południa oznaczony został.
Kalisz, dnia 16/28 Kwietnia 1843 r. A. Mazurkiewicz Patron.

Dziennik Warszawski 1875 nr 19

N. D. 607. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powoda nastąpionej śmierci: 
3. Jana Gwalberta Karśnickiego wierzyciela kapitału rs. 30,000 na dobrach Łyskornia w Dz. IV pod Nr. 45, Młynisko pod Nr. 11, Poręby pod Nr. 4, Janowice pod Nr. 4 ubezpieczonego.
Otworzyły się spadki do regulacji których termin na dzień 15(27) Lipca 1875 r. w Kancelarji mojej oznaczam.
Kalisz d. 24 Grudnia (5 Stycznia) 1874/5 r.
Stanisław Białobrzeski.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 69

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 12 sierpnia 1920 r., poszukuje Jana Urbaniaka, zamieszkałego we wsi Poręby, gm. Naramice, pow. Wieluńskiego, a oskarżonego z art. 585 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.  

 Echo Sieradzkie 1931 marzec


Obwieszczenie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rew. II-go zamieszkały w Wieluniu ul. Targowa 3 na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Ludwika Urbanka w dn. 14 marca 1931 r. od godziny 10 rano we wsi Poręba, gm. Naramice będą sprzedawane przez licytację ruchomości należące do Ignacego Wejchmana składające się z wiatraku drewnianego i oszacowane do sprzedaży na sumę 1500 zł., których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Wieluń, 11 lutego 1931 r. Komornik sądowy: M. Wawrzynkowski.


Echo Sieradzkie 1931 12 październik

POMYSŁOWY OSZUST.
W tych dniach stanął przed Sądem Grodzkim w Wieluniu Gruchalskj St. mieszk. Częstochowy, oskarżony o oszustwo, polegające na tem, że jako agent firmy B. Tempel we Lwowie, sprzedawszy Przewdziękowi J. ze wsi Poręby gm. Naramice dolarowej premjówki, po upływie kilku tygodni oświadczył nabywcy, że na jego numer padła wygrana 500 dolarów, przyczem zażądał od Przewdzięka tytułem proc. od wygranej sumy 148 zł. Kwotę tę Przewdzięk agentowi
wypłacił, lecz — jak się później okazało— padł ofiarą oszusta.

Sąd po rozpatrzeniu sprawy skazał pomysłowego oszustę St. Gruchalskiego na 4 mies. więzienia.

Echo Sieradzkie 1933 5 luty

O CZEM TO SOBIE LUDNOŚĆ WSI
MŁYNISKA "NA UCHO"-GADAŁA.
i co z tego wynikło.
Mieszkańcy wsi Młyniska, gm. Naramice opowiadali sobie od dłuższego czasu między sobą tajemnicze rzeczy, które za[...]o znajdą się w krótkim czasie na wokandzie Sądu Grodzkiego w Wieluniu, a tem samem staną się ogólną wiadomością.
Opowiadania te brzmią mniej więcej tak: — a wicie to kumie, że nasz były radny Sejmiku Pow. i Urz. Gm. Naramice — Urbaniak Ludwik syn z Poremb wraz z b. wójtem Korzeniowskim z Biały, pomocnikiem pisarza Urz. Gm. — Dura Rochem i pracownikiem biura meldunkowego tejże gminy — Kowalczykiem — dopuszczali się wystawiania fikcyjnych wyciągóz ksiąg ludności i zaświadczeń dla robotników sezonowych do Francji, przyczem główny „macher" Urbaniak pobierał od każdej z wysłanych osób — około 10 zł. — co wita o tym".

W związku z tem wyżej wymienieni zostali zwolnieni ze swego urzędowania i pociągnięci do odpowiedzialności sądowej.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
7. Janowiec, obejmującą: kol. Janowiec, kol. Poręby.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Gazeta Świąteczna 1937 nr 2948 drugie

(...) W czasie pożaru w Słupsku wybuchł pożar we wsi Porębach, oddalonych od Słupska o 3 kilometry. Tam spaliło się całe gospodarstwo wraz z dobytkiem. (...)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza