-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Popielina / Grochowisko

Czajkowski 1783-84 r.
Grochowiska, parafia lututow (lututów), dekanat wieruszowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Myszkowski, stoln.

Słownik Geograficzny:  
Popielina,  dwie kol. i fol., pow. wieluński, gm. i par. Lututów, odl. od Wielunia 24 w.; mają 17 dm., 195 mk. i 180 mr. ziemi folw. i 170 mr. włośc. P. wchodziła w skład dóbr Lututów.

Spis 1925:
Popielina, wś i kol., pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 25, kol. 21. Ludność ogółem: wś 156, kol. 123. Mężczyzn wś 67, kol. 65, kobiet wś 89, kol. 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 150, kol. 123, ewangelickiego wś 6. Podało narodowość: polską wś 156.

Wikipedia:
Popielina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Popielina-Towarzystwo-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.


1789 r.


1915 r.

1992 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 100

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. W dniu 20 Czerwca r. 1829, o godzinie 10 z rana, w Kaliszu, przed W. Franciszkiem Nowosielskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, odbędzie się publiczna licytacyą na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Ziemskich Lututów, składających się z wsi folwarczney Lututów, z folwarku Grochowisko czyli Popielina, z wsi zarobney Kopaniny, z koloniów Augustynów i Przybyłów, z pustkowiów Prożenina, Gracyas, Chmielnik, Zarośla, Szczotowizna, z przyległości Zmuda, Piaski, Grobelka, Kucharzyzna czyli Mansfeldowizna, Arendka czyli Dziubasowe, z Karczmy pod Ostrówkiem, w Powiecie Ostrzeszowskim, Obwodzie Wieluńskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. — Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b., a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832.— Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego 8050 złp. — Warunki do licytacyi każdego czasu przeyrzane bydź mogą u powyżey wspomnionego Reienta w Kaliszu dnia 27 Kwietnia 1829 r. Leon Nowierski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 139

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdttwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Lututów, z wsiami Kopaniny, Grochowisko, czyli Popielnia i Zarośla, tudzież z koloniami Augustynów i Przybyłów, w powiecie Ostrzeszowskim, parafii Lututów, w Woie. Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w d. 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 czerwca r. b. do tegoż dnia 1834 roku przez publiczną licytacyą w d. 20 czerwca r. b. o godzinie 3 z południa w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: podatku ofiary złp: 1168 gr. 29 kontyngensu liwerunkowego złp. 443 gr. 28 i 400 złp. także corocznie za propinacyą dla Plabanów kościoła w Lututowie. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą, całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami na miesięcy 6, na złp. 2865 gr. 1 obrachowaną i ratę czerwcową r. b. złp. 2715 gr. 18. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 13 czerwca i od 1 do 13 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 2715 gr. 18 4. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim Stanie w iakim ie obeymuie. 5. Zrzecze się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. 6. Wreście dzierzawca za wszelkie uchybienia opłat poddać się winien exekucyi administracyyney, a co do wątpliwości i sporów z tytułu dzierzawy wyniknąć mogących, ulegać będzie decyzyom władz Towarzy. Kredyt. Ziemskiego. Reszta warunków licytacyinych przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. w Kaliszu d. 6 maia 1831 r. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 101

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Wdniu 18 Maia r. b. o godzinie 10 zrana w mieście Kaliszu przed W. Franciszkiem Nowosielskiem Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzech lub też dziewięcioletnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Lututów, składających się z wsi Folwarczney Lututów, z Folwarku Grochowisko czyli Popielino i Zmuda z wsi zarobney Kopaniny z pustkowie Prożenina, gratias Chmielnik i Zarośla z koloniów Augustynów i Przybyłów w Powiecie Ostrzeszowskiem Obwodzie Wieluńskiem Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. Dobra te przynoszą rocznie czynszu dzierżawnego 13720 zł. Warunki przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Rejenta. w Kaliszu dnia 5 Kwietnia 1832 r. Leon Nowierski.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Katarzynie Kosmala, współwłaśc. 3 mórg gruntu z folw. Popielina, pow. Wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 9 października 1922 r.

 Echo Sieradzkie 1931 lipiec

Z woj. łódzkiego.
POŻAR NA WSI.
We wsi Popelina, gm. Lututów u Józefa Gajdy wybuchł pożar, od którego spłonęło: dom mieszkalny, stodoła, obora drewniana oraz 12 wozów żyta i ruchomości domowe.
Straty ogólne poszkodowany oblicza na sumę 5.000 zł.
Przy gaszeniu pożaru brały udział 3 straże pożarne z Klonowy, Leliwa z powiatu sieradzkiego i Lututowa.

Echo Sieradzkie 1932 12 lipiec

ROZPRAWA NOŻOWA — NA TLE ZAWIŚCI.
Mieszkaniec wsi Popelina gm. Lututów Lewandowski Józef wracając wieczorem do domu wraz z żoną został napadnięty i pobity nożami przez nieznanych sprawców. Lewandowski otrzymał pchnięcie nożem w plecy oraz w bok a żona jego zraniona nożem w prawe przedramię.
Poszkodowany sądzi, że nikt inny nie mógł go pobić tylko ci, których on ubiegł w dzierżawie wiatraka.
Śledztwo w toku.

Echo Sieradzkie 1932 19 wrzesień

KARY ZA KŁUSOWNICTWO I NIELEGALNE POSIADANIE BRONI.
W drodze administracyjnej skazani zostali za: kłusownictwo (...) Magiera Adam mieszk. wsi Popelina gm. Lututów na 80 zł. grzywny i konfiskatę broni.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
17. Popielina, obejmującą wieś Popielinę.
18. Folw. Popielina, obejmującą folw. Popielina Two.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1934 listopad

Beczka bez dna wejściem do tajnej gorzelni.
Wyrób wódki pod ziemią.
SlERADZ, 5. 11. — Brygada kontroli skarbowej m. Sieradza wykryła na terenie powiatu sieradzkiego
potajemną gorzelnię, której właścicielem był mieszkaniec wsi Popielyn, gminy Lututów, niejaki Lucjan Pawlak.
Tajna gorzelnia zakonspirowana była znakomicie, znajdowała się ona pod zabudowaniami mieszkalnemi na głębokości mniej więcej 1 metra. Należy przypuszczać, iż pomysłowy Pawlak, chcąc dostać się do wewnątrz rozkopywać musiał ziemię, dla zatarcia zaś śladów wspólnicy teren przywracali do pierwotnego wyglądu.
Brygada kontroli skarbowej, mając z wiarogodnego źródła zasięgnięte dane, dostawszy się do wnętrza skonstatowała, iż przyrządy służące do wyrobu wódki są bardzo precyzyjne, dalej, iż Lucjan Pawlak mimo młodego wieku z rzemiosłem swym był doskonale obeznany, i że wódka przezeń wyrabiana
o mocy 80% jakością zapachu przewyższała nawet przetwory gorzelni sieradzkiej.
Jako corpus delicti winy Lucjana Pawlaka zabrano z ukrycia dwie bańki spirytusu o zawartości 50 i 30 litrów. Sporządzono zatem na miejscu protokół karny, natomiast tajną gorzelnię z zawartością spirytusu odstawiano do Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Sieradzu.
Oskarżony Pawlak, po przesłuchaniu, odstawiony został do miejscowego więzienia w Sieradzu.
Nie od rzeczy będzie nadmienić, iż trud wykrycia tajnej gorzelni Lucjana Pawlaka przechodził częstokroć siły.
Nie znano bowiem konkretnych danych gdzie się znajduje jej pomieszczenie, musiano węszyć na wszystkie strony, kopać w różnych miejscach aż wreszcie po wielu trudach jeden z członków brygady kopiąc natrafił na szaflik, który napełniony ziemią nasadzony był na beczkę bez dna. Dopiero po wyjęciu szaflika tym otworem przedostano się do gorzelni. Komin gorzelni połączony był z kominem domu mieszkalnego.
Nadmienić należy, iż Brygada Kontroli Skarbowej w Sieradzu w trakcie swego istnienia, poszczycić się może, zdemaskowaniem już szóstej zrzędu tajnej gorzelni.

Echo Łódzkie 1934 grudzień

Tajna gorzelnia w piwnicy.
Niepoprawny „fabrykant".
Wieluń, 27. 12. We wsi Popielina gm. Lututów w zagrodzie Marji Pawlakowej policja wykryła tajną gorzelnię znajdującą się w głębokiej piwnicy pod domem do której prowadził tunel z przybudówki stojącej przy tymże domu.
Przy wyrobie "samogonki" zatrzymany został Teodor Pawlak
Nadmienić należy, że przed kilku miesiącami gorzelnia ta została odkrytą przez funkcjonariuszy Urzędu Akcyzowego w Sieradzu.
W uruchomionej ponownie gorzelni policja znalazła kilka litrów gotowej samogonki oraz całą aparaturę niezbędną dla jej wyrobu.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 100

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Franciszku Kosmala, współwłaścicielu działki nr 1, o pow. 3 morgów, z folw. Popielina, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony zo­stał na dzień 21 czerwca 1939 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 275/38.  

Dziennik Łódzki 1972 nr 169

W Popielinach pow. Sieradz od iskry spalił się dom należący do Bolesława S. Szkody oceniono na 20 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza