-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Ostrycharze

Słownik Geograficzny:
Ostrycharze, kol., pow. wieluński, gm. i par. Lututów, odl. od Wielunia 22 w., ma 9 dm., 62 mk.

Spis 1925:
Ostrycharze, wś, pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 124. Mężczyzn 65, kobiet 59. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 124. Podało narodowość: polską 124.

Wikipedia:
Ostrycharze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 29

K. P. sąd pokoju w Lututowie, pow. Wieluńskiego, okręgu sądowego Częstochowskiego, na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Adama Buchli syna Franciszka i Marjanny z Karpińskich małż. Buchlów, lat 41, robotnika, urodzonego we wsi Ostrycharze, gm. Lututów, ostatnio zamieszkałego we wsi Gola, gm. Dzietrzkowice, pow. Wieluńskiego, skazanego wyrokiem tegoż sądu, zapadłym d. 2 maja r. b. z art. 581 K. K. na 5 miesięcy więzienia i zbiegłego z wieluńskiego więzienia w d. 1 czerwca r. b., gdzie pracował pod dozorem stróża.
Rysopis zbiegłego: wzrost 1,74 mt., włosy i wąsy ciemno bronzowe, oczy jasno bronzowe, twarz i czoło normalne, brwi ciemne, uszy i usta średnie, zęby szerokie, oddzielone szparami, podbródek szeroki, nos pijaka, ręce i nogi normalne, chód ociężały; mówi po polsku; na ciele ma wiele blizn- ubranie miał aresztanckie, czarne spodnie, czarną bluzę i czapkę.
Każdy, ktoby wiedział o miejscu pobytu zbiegłego Buchli, winien niezwłocznie donieść o niem władzy policyjnej lub pomienionemu sądowi do akt Nr 51 K./18 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 92a

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 10 września 1923 r. następujące wpisy pod Nr:
15 września 1923 r.
77 Skład Manufaktury, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lututowie. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu manufakturowo-galanteryjnemi i łokciowemi towarami w Lututowie, star. Wieluńskiego. Wspólnikami są: 1) Stanisław Żeromski, 2) Wojciech Kurnatowski, 3) Kazimierz Cichocki, 4) Jan Ibkowski, 5) Roman Brzostowski, 6)Józef Wyganowski, 7) Kazimierz Mazurawski, 8) Piotr Mazurawski, 9) Leon Serwaciński, 10) Ignacy Kostowski, 11) Ludwik Kik, 12) Maksymilian Partyka, 13) Józefat Mazurowski, 14) Feliks Wesołowski, 15) Bonon Partyka, 16) Stefan Balcerski, 17) Jan Kamasz, 18) Czesław Rawicki, 19) Kazimierz Wawrzecki, 20) Antoni Pietrzykowski, 21) Edmund Haborkowski, 22) Stanisław Sułkowski, 23) Teofil Sułkowski, 24) Jan Maciejew­ski 25) Antoni Cieluch, 26) Leopold Laube, 27) Józef Szefliński, 28) Józef Pietrzykowski, 29) Roman Śpiewak, 30) Piotr Spikowski, 31) Stanisław Grafiński, 32) Antonina Nowicka, panna pełnoletnia w Lututowie, 33) Marcin Biegański we wsi Piaski-Młynek, 34) Franciszek Góralski we wsi Piaski-Młynek, 35) Józef Skotarski we wsi Hipolitowie, 36) Bronisław Rozmarynowski, 37) Kazimierz Sułkowski, 38) Franciszek Dziubiński, 39) Ludwik Sroczyński, 40) Leon Śpiewak we wsi Piaski, 41) Tomasz Ostrycharz we wsi Ostrycharze, gm. Lututów, star. Wieluńskiego, 42) Piotr Wiluś w Lututowie, 43) Wincenty Kowalczyk we wsi Piaski, 44) Stanisław Snelewski we wsi Piaski, Star. Wieluńskiego, 46) Władysław Kuśmirek w Wieluniu i 47) Kazimierz Woźniakowski we wsi Niemojewie, gm. Klonowa, star. Sieradzkiego. Kapitał zakładowy, całkowicie wpłacony, wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 100 udziałów po 50.000 mk. każdy, z których posiadają: 1) Stanisław Żeromski —2 udziały; 2) Wojciech Kurnatowski—6 udziałów; 3) Kazimierz Cichocki, 4) Jan Ibkowski, 5) Roman Brzostawski, 6) Józef Wyganowski, 7) Leon Serwaciński, 8) Maksymiljan Witych, 9) Józefat Ma­zurowski, 10) Benon Partyka, 11) Kazimierz Kamasz, 12) Antoni Pietrzykowski, 13) Jan Maciejewski, 14) Antoni Cieluch, 15) Józef Szefliński, 16) Roman Śpiewak, 17) Piotr Spikowski, 18) Stanisław Grafiński, 19) Ludwik Sroczyński i 20) Leon Śpiewak — po 2 udziały każdy; 21) Kazimierz Mazurawski, 22) Piotr Mazurawski, 23) Leopold Laube i 24) Bronisław Rozmarynowski — po 4 udziały każdy; 25) Marcin Biegański—8 udziałów; 26) Ignacy Kostrzewski i 27) Józef Pietrzykowski — po 5 udziałów każdy; 28) Franciszek Góralski—3 udziały; 29) Ludwik Kik, 30) Feliks Wesołowski, 31) Stefan Balcerski, 32) Czesław Rawicki, 33) Kazimierz Wawrzecki, 34) Edmund Haberkowski, 35) Stanisław Sułkowski, 36) Teofil Sułkowski, 37) Antonina Nowicka, 38) Józef Skotarski, 39) Kazimierz Sułkowski, 40) Franciszek Dziubiński, 41) Tomasz Ostrycharz, 42) Władysław Kuśmirek, 43) Piotr Wiluś, 44) Wincenty Kowalczyk, 45) Walenty Snelewski, 46) Stanisław Snelewski i 47) Kazimierz Woźniakowski — po 1 udziale każdy. Członek spółki mający od 1 do 5 udziałów włącznie rozporządza na ogólnem zebraniu jednym głosem; każde następne 5 udziałów daje prawo na ogólnem zebraniu do jednego głosu. Zarząd stanowią: 1) Wojciech Kurnatowski, jako prezes, 2) Kazimierz Cichecki, jako wice-prezes, 3) Józef Wyganowski i Józefat Mazurawski, jako członkowie 5) Franciszek Góralski, i 6) Roman Brzostowski, jako zastępcy. Zobowiązania spółki winny być podpisywane przez trzech członków zarządu i zaopatrzone pieczęcią firmy. Rachunki, korespondencję bieżącą oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych może podpisywać każdy członek zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na mocy aktu z d. 29 lipca 1923 r., Nr 1366, sporządzonego przed notarjuszem w Wieluniu Michałem Nogajewskim, na czas nieokreślony.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 21

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, Wł. Tęsiorowski, urzę­dujący w m. Kaliszu, przy ulicy Fabrycznej Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 7 czerwca 1929 r., o godz. 10 zrana, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nie­ruchomość, położona we wsi Ostrycharze, gminy Lututów, powiatu wie­luńskiego, składająca się z połowy osady włościańskiej, od strony wła­sności Józefa Kosendry, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 2, przestrzeni ta połowa 7 morg. 180,5 pr., należąca do Józefa Zawady. Na tej połowie osady znajdują się: połowa domu mieszkalnego z drzewa, pod słomą, połowa stodoły z drzewa, o jednem klepisku, pod słomą i płot z drzewa.
Powyższa połowa osady w zastawie nie znajduje się, urządzonej książki hipotecznej nie ma, obciążona natomiast jest do połowy dożywotniem użytkowaniem na rzecz Józefy z Polewiaków, I voto Świerczyńskiej, II voto Zawada, sprzedana będzie w całości, według protokółu zajęcia z dnia 12 grudnia 1928 roku, na żądanie Andrzeja Wielgo­sza, opiekuna nieletnich Boneckich.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 4.000 złotych, za złożeniem vadium w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 9

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 10 kwietnia 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada włościańska, położona we wsi Ostrycharze, gminy Lututów, pow. wieluńskiego, zapisana w tab. likw. pod Nr. 3, należąca do Józefa i Marjanny małż. Zadków.
Osada ta zawiera powierzchni 10 morg. 77 pręt., w tem około 2 morgi łąki, oraz należą do osady budynki: dom mieszkalny, drewnia­ny; 2) stodoła w reglówkę; 3) obora z przystawką drewnianą, w stanie lichym, budynki te znajdują się na ziemi, oddanej w posiadanie Marjannie, Janowi, Szczepanowi, Stanisławowi i Leonowi Ostrycharzom. Oprócz tego, na osadzie rosną 32 drzewa owocowe, 9 drzew dzikich, 8 krzewów leszczyny i kilkanaście krzewów drzew dzikich.
Powyższa osada w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, jest w posiadaniu m. Zadków, sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 13 września 1930 r. na żądanie Stanisława Ostrycharza.
Licytacja rozpocznie się od sumy 6000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc. i dowo­dy o pochodzeniu włościańskiem.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 

Echo Sieradzkie 1933 7 wrzesień

DWA TAJEMNICZE POŻARY.
(...) W zabudowaniach Stryjaka Walentego we wsi Ostrycharze gm. Lututów, wybuchł pożar, który strawił doszczętnie oborę, stodołe z tegorocznemi zbiorami i szopę.
Straty sięgają do 2000 zł. Przyczyna pożaru narazie nieustalona.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
15. Ostrycharze, obejmującą wieś Ostrycharze.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 89

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 10 lutego 1935 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wej regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
3) osady włościańskiej we wsi Ostrycharze, gm. Lututów, prze­strzeni 15 mórg 61 pr. ziemi z budynkami, zapisanej w tabeli nadawczej pod Nr. 2 a należącej do Marjanny z Zawadów Frassowej (ks. hip. Nr. 2015).

Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winne zgło­sić prawa swoje w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 13 maj

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieruszowie urzędujący w Wieruszowie przy ul. Marszałka Piłsudskiego, na zasadzie art. 679 K. P. C. obwieszcza, że w dniu 19 marca 1934 r. od godziny 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wieruszowie odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości Marjanny Frasowej* składającej się z 15 mórg 61 pr. ziem. domu drewnianego part., stodoły z desek, obory murowanej i szopy z desek położonej we wsi Ostrycharze, gm. Lututów powiecie Wieluńskim województwie Łódzkim zapisanej w tabeli likwidacyjnej wsi Ostrycharze pod Nr. 2, obejmującej powierzchni 15 mórg 61 pr. ziemi w jednym dziale, która stanowi własność Marjanny Frasowej.*
Nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi hipotecznej.
Powyższa nieruchomość została oszacowana na sumę zł. 7,000. Sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny wywołania t. j. od kwoty zł. 5.250.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie ...... * albo w takich papierach wartościowych lub* książeczkach wkładkowych, instytucji, w których wolno umieszczać fundusze małoletnich i że papiery wartościowe przyjęte będą w wysokości 3/4 części ceny giełdowej. Przy licz...* będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne: że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie ....* dowodu, że wniosły powództwo o zwolnieniu nieruchomości lub jej części od egzekucji .......* uzyskały postanowienie właściwego Sądu, ...jące* zawieszenie egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-ch tygodni przed licytacją wolno o.....* nieruchomość w dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania licytacyjnego* można przeglądać w Sądzie.
Wieruszów, dnia 5 maja 1934 r.
Komornik (—) Kiepurski.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza