-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Pasie

Czajkowski 1783-84 r.
Paś Pustkowie att Klonowy, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Słownik Geograficzny:  
Pasie,  pustk., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowo, odl. od Sieradza 37 w., ma 4 dm.

Spis 1925:
Pasie, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 74. Mężczyzn 29, kobiet 45. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 74. Podało narodowość: polską 74.

Pasie, obecnie część wsi Pawelce w gminie Klonowa.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1829 nr 300

Na Kolonji Pustkowie Paś zwanej, w Ekonomji Rządowej Klonow, w Pcie Sieradzkim, wieczorem d. 24 Listopada 1826 r. wybuchnąłpożar, który zabudowanie z izby i 2ch komorek składaiące się, wartości zł. 32 gr. 18 wraz z ruchomościami wynoszące, pochłonął. Wojciech Piekielnik włościanin, poszkodowany spostrzegł przy ścianie goreiącego domku garnek z węglami. Żona iego takowy za własność Moniki Paś sąsiadki swoiej o 20 kroków mieszkaiącej, uznała. Obecna temu Pasiowa zaczęła rzewnie płakać. Powzięte ztąd podejrzenie, nazaiutrz wsparte dostrzeżeniem niektórych rzeczy poszkodowa-, nych w błocie obok mieszkania Pasiowej ukrytych, niemniej własne iej wprost wyznanie dały powod do otworzenia inkwizycji sądowej. Obwiniona po 3 kroć sądownie badana, po 3 kroć oznajmiła dobrowolnie, że nim dopuściła się zarzuconej zbrodni podpalania, popełniła kradzież owych rzeczy, które z przestrachu w błocie ukryła. Przytoczyła pierwotnie, że do tego spowodowały ią głupstwo(wyrazy iej własne) i złe myśli. Przydała później stan chorobliwy umysłu z oczarowania pochodzić maiącej! zaprzeczyła wreście czynu, powołuiąc osobę, za której prośbą i wynagrodzenie przyięła na siebie winę przestępstwa. Ścisłe iednak śledztwo wykryło płonność twierdzeń obwinionej, a tak, obok wyznania, w okolicznościach dowodnie stwierdzonego, przekonana, uległa karze prawem zazbrodnią podpalania z występkiem kradzieży połączoną przepisanej. Wyrokiem Sądu Sprawiedliwości karzącej Woiewództw Mazowieckiego i Kaliskiego d. 20 z. m. zapadłym, ska zaną została na dożywotnie więzienie warowne z zaostrzeniem chłosty na miejscu dokonanego czynu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 66 


Sąd okr. w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 9 czerwca 1928 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Leona Lisa wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, ktoby wiedział o życiu lub śmierci Leona Lisa, by o znanych sobie faktach za­wiadomili sad okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że wyżej wspomniany Leon Lis był stałym mieszkańcem wsi Pasie, gminy Klonowa, starostwa sieradzkiego, w roku 1913 był powołany do wojska rosyjskiego, lecz dotąd nie wrócił (.Nr. sprawy I. Z. 146/28 r.).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
11. Pawelce, obejmującą: pustk. Cichosze, pustk. Huzarki, pustk. Kapie, pustk. Kupisze, pustk. Pasie, wieś Pawelce, pustk. Wrony.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza