-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Ostry Wilk / Oszczywilk

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Oszczywilk, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Oszczywilk, pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsko, ma 1 dm., 25 mk., 19 mr. W 1827 r. był 1 dm., 6 mk.

Słownik Geograficzny:
Ojszczywilk al. Oszczywilk, os., pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsko, ma 1 dm., 25 mk., ziemi 19 mr.

Spis 1925 r.
Oszczywilk, osada, pow. łaski, gm. Zapolice. Spisano łącznie z wsią Paprotnia.

Ostry Wilk, obecnie część wsi Strońsko w gminie Zapolice.

1965

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1826 nr 77

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Uwiadamia szanowną publiczność, iż dobra Ziemskie Strońsko, składaiące się z wsi i folwarku Strońsko, z trzech karczem to iest: 1, w Strońsku; 2, pod górą Zabiniec zwana; 3, w Boru Oszczywilk w Pcie Szadkowskim, Wdztwie Kaliskiem położone , tak iak zostały zaięte z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, wypuszczone zostaną w trzech letnią dzierżawę, poczynaiąc od S. Jana r. b. 1826 do tegoż czasu w roku 1829 kończyć się maiącą; w terminie d. 12 Czerwca r. b. przed Rejentem Ptu Szadkowskiego W. Wincentym Kobyłeckim w Szadku, w Kancellaryi iego, poczynaiąc zrana od godz: 10 u którego warunki licytacyi każdego czasu przeyrzane bydź mogą. Dzierżawy z tych dóbr dotychczas płacono rocznie po złp. 4000.
Kalisz d. 26 Kwietnia 1826 r.
Stanisław Mirkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
19. Strońsko, obejmującą: Ostry Wilk wysiółka, wieś Strońsko, folwark Strońsko, osadę Zmyślona.
§ 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza