-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Osetków

Spis 1925 r.
Osetków, osada, pow. sieradzki, gm. Charłupia Mała. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 8. Mężczyzn 5, kobiet 3. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 8. Podało narodowość: polską 8.

Osetków, obecnie część wsi w gminie Sieradz.

 1965 r. 

 Osetków (Geoportal)

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 31

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
50. Wierzyciela hipotecznego dóbr Osetków, powiatu sieradzkie­go, a mianowicie: Marjana Janczewskiego; Franciszka Pałaszewskiego i 3) Syndykat Rolniczy Kaliski;
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Echo Sieradzkie 1931 5 październik

Nr. E. 1531/31
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu I-go rew. zamieszkały w mieście Sieradzu przy ul. Szosa Kaliska 5, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, że w dniu 19 października 1931 r. od godziny 10-ej zrana w folw. Osetków wieś Kowala sprzedany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Franciszka Osetka składający się z 25 korcy pszenicy w ziarnie i 175 korcy buraków cukrowych w ziemi, na zaspokojenie pretensji Komunalnej Kasy Oszczędności w Sieradzu.
Podlegający sprzedaży majątek oszacowany został na zł. 1250 i takowy można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji.
Sieradz, dnia 25 wsześnia 1931 r.
Komornik Sądowy:
J. Zieliński


Echo Sieradzkie 1932 12 kwiecień

POŻAR.
We wsi Osetków gm. Charłupia Mała w domu Franciszka Osetka wybuchł pożar.
Pożar rozszerzył się. Spaliło się 5 domów mieszkalnych, 4-obory, 1 stodoła, 1 koń, 5 świń i różne sprzęty domowe, na ogólną sumę 14.000 złotych.
Prócz Osetka poszkodowani zostali: Wymysłowski, Sulikowski, Kurka, Gawron, Smichowski, Olejnik.

Na ratunek straż pożarna przybyła w pełnym komplecie z Jakubic. Inne straże nie przybyły. Posterunek P. P. z Wróblewa prowadzi dochodzenie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
V. Obszar gminy wiejskiej Charłupia-Mała dzieli się na gromady:
6. Kowale, obejmującą: wieś Kowale, osadę Osetków, kolonję Zgoda, wieś Żerosławice, folwark Żerosławice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza