-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Zazdrosna

Słownik Geograficzny:
Zazdrosna, pustka, pow. sieradzki, gm. Barczew, par. Chojne, odl. 7 w. od Sieradza. Ob. Kuśnie.

Pojawia się w 1839 r. jako osada karczemna Zayzdrosc.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1876 nr 32

N. D. 964. Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, podaje do publicznej wiadomości, iż na zasadzie wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 11 (23) Września 1875 r. pomiędzy Marją-Sylwestrą-Ewą trzech imion z Walewskich i Konstantym małżonkami Strzeleckiemi, właścicielami dóbr we wsi Łochyńsku okręgu Petrokowskim, od których staje Patron Walerjan Oborski, a opieką bezwłasnowolnego Józefa-Adama-Wiktoryna Walewskiego we wsi Kuśnia, o-gu Sieradzkim zamieszkałego, to jest Leopoldem Sapińskim opiekunem głównym, w mieście Petrokowie i Emilem Węgierskim opiekunem przydanym, w Warszawie pod Nr. 1254/47 zamieszkałymi, współwłaścicielami dóbr Kuśnia zapadłym, sprzedane będą przez publiczną licytację w drodze działów przed delegowanym Asesorem Trybunału Kaliskiego W-ym Kucharskim,
DОВRA
Kuśnia, w okręgu i powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliskiej położone, odległe od miasta Sieradza wiorst 6, od Złoczewa wiorst 14, które wraz z folwarkiem Zazdrośnia mają rozległości mórg trzysto-prętnych 520 gruntu wyłącznie dworskiego obciążonego służebnościami, z którego jest gruntów pszennych mórg 17, żytnich 163, łąk 39, lasu 150, zarośli 31, nieużytków 90, resztę pod zabudowaniami. Budynki: dwór drewniany, dwie piwnice, drwalniki, ogrody: owocowy i warzywny, 9 sztuk uli z pszczołami, owczarnia, obora, spichrz, szopa, 2 stodoły, 2 studnie, 3 domy zwane czworaki dla ludzi z zabudowaniami, karczma ze stajnią drewniane, kaplica murowana, dochód z krestencji i z owiec których można trzymać około 600. Podatku gruntowego opłaca się rs. 108 kop. 37. Dobra to mające oddzielną księgę hypoteczną w Kaliszu sprzedają się bez inwentarza.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków, które przejrzane być mogą u podpisanego Patrona i u Pisarza Trybunału w Kaliszu Wydziału II odbyło się dnia 2 (14) Lutego 1876 r., a drugie ogłoszenie i przygotowawcze przysądzenie odbędzie się dnia 15 (27) Marca o godzinie 12 w południe.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 20,800 jaka przez biegłych wynaleziona została.
Kalisz d. 3 (15) Lutego 1876 r.
Oborski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
5. Kuśnie, obejmującą: wieś Kuśnie, kolonję Kuśnie, folwark Kuśnie, osadę I. Kuśnie, osadę II. Kuśnie, osadę III. Kuśnie, osadę IV. Kuśnie, osadę V. Kuśnie, wieś Zazdrosna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda






Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza