-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Nowa Wieś

Rosin:
NOWA WIEŚ-dawniej także Osjakowska Wola (1446 villa Nowa, Ossijakowska Wola, Nowawyesch) 15 km na NE od Wielunia. 1446 posag wd. po Piotrze z Osjakowa m.in. na N.W. (GS ins. 1, 30); 1459 sławetny Paweł, młynarz z Łaszowa, odstąpił Janowi Ostrowskiemu młyn w O.W. (GW 1, 30); 1461 ugoda w sprawie wójtostwa w Osjakowie i N.W. (GW 1, 79); 1511 z N.W. seu O.W. abpowi dzies. donicę miodu (VG 388); pow. wiel., 1 ł.; 1518 – 1 1/2 ł.; 1552 własn. B. Stawskiego i S. Starzeńskiego, 5 kmieci; 1553 – 1 3/4 ł. (ŹD 211, 289); 1520 par. Osjaków (Ł 2, 131).

Czajkowski 1783-84 r.
Nowa Wies, parafia oszyakow (osjaków), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: 2 części, pierwsza Masłowski, druga Grabianski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Nowa wieś, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 120, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Nowa Wieś,  dwie wsie nad rz. Wartą, pow. wieluński, gm. Radoszewice, par Osiaków, odl. od Wielunia 16 w., 1-a wś 17 dm., 120 mk.; 2-a wś 3 dm., 30 mk. W 1827 r. 17 dm., 120 mk. Według Lib. Ben. Łask. (II, 133) z łanu osiadłego (de laneo possessionato) brał proboszcz mesznego po korcu pszenicy i owsa. Według regestr. pobor. z 1511-1518 r. Nowawiesch, w par. Ossiaków, była własnością Bartłomieja Stawskiego i Stanisława Starzeńskiego, miała 13 łan, i 5 kolon. (Pawiński, Wielkop., II, 280). Obecnie fol. i wś N., w 1885 r. rozl. mr. 419: gr. or. i ogr. mr. 303, łąk mr. 15, past. mr. 60, lasu mr. 32, nieuż. i place mr. 9; bud. z drzewa 13. Wś N. os. 18, z gr. mr. 216.

Spis 1925:
Nowa Wieś, wś i folw., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 33, folw. 2. Ludność ogółem: wś 181, folw. 24. Mężczyzn wś 86, folw. 11, kobiet wś 95, folw. 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 181, folw. 24. Podało narodowość: polską wś 181, folw. 24.

Wikipedia:
Nowa Wieś-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
NOWA WIEŚ nad Wartą par. Osjaków, p. wieluński, w rejestrze poborowych z 1511 roku była własnością Bartłomieja Stawiskiego i Stanisława Starzeńskiego i miała 1 ¾ łana i 5 osadników. Dwie wsie17 domów i 120 mieszkańców i 3 domy i 30 mieszkańców. (SGKP t.7, s.200)

1789 r.

1992 r.

Dziennik Dekretów Sądu Kassacyinego Xięstwa Warszawskiego 1810 nr 52

FREDERYK AUGUST z Bożey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski etc. Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć należy wiadomo czyniemy, że Sąd Nasz Kassacyiny Xięstwa Warszawskiego wydał wyrok następuiący: Działo się w Warszawie w Pałacu Rządowym na posiedzeniu zgromadzonego Sądu dnia dwodziestego czwartego Maja, tysiąc ośmset iedenastego Roku. SĄD KASSACYINY XIĘSTWA WARSZAWSKIEGO. W sprawie Stanisława Masłowskiego dóbr Ossiakowa z przyległościami w powiecie Wieluńskim Departamencie Kaliskim dziedzica tamże w Nowey wsi zamieszkałego, przy obronie z urzędu przydanego Mecenasa Xawerego Kiedrzyńskiego, zanoszącego rekurs przeciw wyrokowi Sądu Sprawiedliwości kryminalney Departamentów Warszawskiego i Kaliskiego, w dniu dziesiątym Listopada roku zeszłego tysiąc ośmset dziesiątego, na oskarżenie publiczne zapadłemuprzez który tenże Stanisław Masłowski za lekkomyślny wystrzał z fuzyi którego skutkiem było zabicie Franciszka Rogaczewskiego, na zasadzie §§ów 57. i 778. tyt. XX. Części II. prawa powszechnego pruskiego w umiarkowaniu stopnia kary, stosownie doudowodnionych okoliczności na półroczne więzienie, tudzieżna żywienie pozostałey zabitego wdowy, i dzieci, oraz na ponoszenie kosztów prawnych skazanym został. Maiąc sobie uczyniony przez rekursuiącego wniosek: iż wyrok dopiero wspomniony zapadł przeciw wyraźnemu prawu.Sąd bowiem wyrokuiący uznawszy czyn przez rekursuiącego popełniony za przypadkowy stosownie do §u 37, przecież wymierzył nań karę w myśl §u 778. który mówi o czynach z winypełnionych; że zatem stosownie do Art. 10. pod liczbą 1. Organizacyi Sądu Kassacyinego wyrok zaskarżony skassowanym. a sprawa w celu powtórnego rozsądzenia innemu Sądowi Kryminalnemu odesłaną bydź winna. Po wysłuchaniu Rapportu Kommissyi Podań i Instrukcyi, oraz wniosków Królewskiego przy Sądzie swoim Prokuratora mieysca kassacyi zaprzeczaiącego, SĄD KASSACYINY zapatrzywszy się na przytoczony w Wyroku §. 37. prawa kryminalnego w słowach „Jeżeli czynność sprowadzaiąca przeciw zamiarowiczyńcy trafunkowy skutek z siebie samey iest niedozwolonątedy skutek ten nie może wprawdzie bydź uważanym za przestępstwo. i następuiący po nim §. 38 tegoż prawa
"Lecz im łatwiey możność tegoż skutku przewidzianą bydź mogła przez przestępcę, tem więcey (przez wzgląd na wynikłą stąd szkodę) musi bydź zostrzoną kara niedozwoloney czynności.”i zważywszy iż Sąd wyrokuiący w myśl tegoż prawa, mógł uznać, owe żartowne straszenie bronią, zwłaszcza o którey wiedział rekursuiący, że biie z pierwszego spustu, za czynność niedozwoloną, tem bardziey gdy możność zdarzonego wypadku łatwo przez rekursuiącego przewidzianą bydź mogła, gdy ten po nieiakiey przerwie czasu od pierwszego wystrzału nie maiąc ciągle broni w swem ręku, obowiązany był przeświadczyć się należycie, czyli przez ten czas nie została nabitą; - zważywszy następnie iż w takowem ocenieniu czynu kara oznaczona z §. 778., lubo w związku z poprzedzaiącemi §§mi ściągaiącego się do przestąpienia urządzeń policyinych nie przechodzi iednak miary wskazaney §em następuiącym 780. w związku z §. 691. w słowach : §.691. "Każdy winien iest tak urządzać swoie postępowanie, aby ani przez czyny, ani przez opuszczenia nie wystawiał na niebespieczeństwo zdrowia lub życia drugich." §. 780. "Ten nawet, kto bez przestąpienia wprawdzie wyraźnych ustaw lub osobnych przepisów, lecz przez grube zaniedbanie powszechney dla każdego wedlug §. 691. obowiązkowey ostrożności, uszkadza kogo na zdrowiu lub życiu, zasługuie zawszena stosowną karę cielesną" a tak nie znalazłszy w zaskarżonym wyroku obrazy wyraźnegoprawa. Rekurs Stanisława Masłowskiego przeciw wyrokowi Sprawiedliwości kryminalney Departamentów Warszawskiego i Kaliskiego w dniu dziesiątym Listopada tysiąc ośmset dziesiątego roku zapadłemu, rozsądzaiąc. Tenże rekurs odrzuca - mocą ninieyszego wyroku. - (podpisano) J. ŁUSZCZEWSKI Zast. Prezesa. Wydrukować (L.S)Radca Stanu, Zastępca Osiński Pisarz Sądowy Ministra Sprawiedliwości Ig: Sobolewski. Zgodno z Oryginałem {L. S.) Antoni Joneman Sekretarz Jeneralny

Gazeta Warszawska 1829 nr 345

Przez zgon Woyciecha Madalińskiego zmarłego w dniu 27 Lutego 1824 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent zawiadomia, iż do przeniesienia na imie spadkobierców tytułu własności Dóbr ziemskich miasta Ossyakowa z przyległościami Dembina, Nowa Wieś i Felinow, w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, termin roczny na dzień 15 Grudnia 1830 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego, przeznaczony został. — Kalisz dnia 15 Grudnia 1829 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.

Kaliszanin 1875 nr 47

Do sprzedania lub wydzierżawienia
Folwark Nowa Wieś

położony w gubernji kaliskiej, pow. wieluńskim w odległości półtory mili od Wielunia, w blisko­ści osady Osjaków, — rozległości morgów 420 — w tem łąk dwusiecznych morgów 60, i z oddzielnem pastwiskiem, z obsiewami oziminnemi i jaremi kompletnemi, z inwentarzem lub bez. Bliż­szą wiadomość udzielić może właściciel zamiesz­kały we wsi Orzerzyn pod Błaszkami, lub Patron Jan Nepomucen Cieński w Kaliszu. 

Kaliszanin 1886 nr. 45

Osiaków w czerwcu.
Przyjazd i pobyt ks. biskupa Bereśniewicza.
Biskup naszej dyecezji ks. Aleksander Kazimierz Bereśniewicz. wizytując kościoły w naszych stronach, nie zapomniał i o parafji osiakowskiej, nie zwiedzanej przez dostojników kościoła przez 200 lat. W dniu 28 maja, o godz. 6 1/2 po południu, JE. przybył do Osiakowa, powitany przez licznie zebranych księży, obywateli i prawie wszystkich parafjan, oczekujących na Jego przybycie.
Dostojnego gościa, według staropolskiego zwyczaju, przyjmował chlebem i solą, sędzia gminny, właściciel majątku Nowa-wieś, p. Włodzimierz Madaliński, w kościele zaś powitał Go miejscowy proboszcz ks. kanonik Ignacy Madaliński, przedstawiając w powitalnej mowie potrzebę powiększenia kościoła, na co nie wszyscy zgadzają się parafjanie. W odpowiedzi, JE. w półgodzinnej przemowie do ludu wykazał konieczność powiększenia kościoła, w którym zaledwie 1/8 część parafjan pomieścić się może, poczem pobłogosławiwszy lud, udał się na miejscową plebanję.
Na drugi dzień, o godzinie 9 rano, Najdostojniejszy pasterz odprawił cichą Mszę, a po południu egzaminował dzieci z katechizmu, które na zadawane pytania odpowiadały śmiało i roztropnie,—poczem udzielił Sakramentu Bierzmowania 979 osobom, wygłosiwszy po ukończeniu Bierzmowania naukę o wielkości i wzniosłości Modlitwy Pańskiej.
30-go maja, biskup, po odprawieniu pontyfikalnego nabożeństwa, o godzinie 10 rano, na mocy pasterskiego listu, udzielonego przez Jego Świątobliwość papieża Leona XIII, który licznie zebranym parafjanom był przeczytany przez ks. regensa Lorentowicza, udzielił wszystkim, którzy odbyli spowiedź i przyjęli komunję świętą, zupełny odpust.
Po południa o godzinie 1, Najdostojniejszy pasterz wraz z miejscowym proboszczem zwiedził cmentarz grzebalny, a po powrocie oglądał szczegółowo kościół, poczem znów udzielił sakramenta bierzmowania 379 osobom.
Z prawdziwym żalem żegnany przez licznie zebranych parafjan wszystkich stanów o godz. 6 min. 25 opuścił biskup Osiaków, udając się na wizytę do parafii Wierzchlas. W. M.

Kaliszanin 1886 nr. 61

Włościanin ze wsi Nowa - wieś, w powiecie wieluńskim, 76-letni Karol Zieliński poniósł śmierć od pioruna.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 2

Postępowania spadkowe.
Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Feliks Bruśnicki, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Annie z Nowackich Sokołowskiej, współwłaśc. majątku ziem­skiego Nowa Wieś, pow. wieluńskiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 11 lipca 1928 r., w którym to terminie osoby zaintereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego notarjusza w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
I. Okrąg Kaliski.
17. Właścicieli hipotecznych dóbr Nowa Wieś, powiatu wieluń­skiego, a mianowicie: nieujawnionych spadkobierców Anny Sokołow­skiej, żony Stanisława.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 94


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem za­wiadamia: 1) Stanisława Ślusarka, 2) Franciszka Sosnowskiego, 3) Wi­ktorię Sosnowską, 4) Jadwigę Sosnowską i 5) Antoniego Janusa w kra­ju nieobecnych i z miejsca pobytu niewiadomych, ostatnio zamieszka­łych w Raduszycach, gm. Radoszewice, star. wieluńskiego, iż decyzją sądu z dnia 13 października 1928 roiku, do obrony praw oraz zarządu ich majątkiem został mianowany kurator Marcin Ślusarek, zamieszkały we wsi Nowa - Wieś, gm. Radoszewice, star. wieluńskiego. (Nr. sprawy II. C. 138/28).


Echo Tureckie 1929 nr 17

LEON KRUSZYŃSKI 9
Z wycieczki po Województwie Łódzkiem
ciąg dalszy
7. Powiat Wieluński
Osjaków
Miasteczko nad rzeką Wartą położone, na gruntach piaszczystych. Pod Osjakowem sa­mym folwark Nowa Wieś sędziego Sokoło­wskiego, dobrze zagospodarowany. Z Osyjakowa szosą już dojeżdżamy do Wielunia.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski
24) właścicieli hipotecznych dóbr Nowa Wieś, pow. wieluńskiego, a mianowicie: nieujawnionych spadkobierców Anny Sokołowskiej, żony Stanisława;

Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 16 października 1929 roku
11005. „Franciszka Sobanek", sklep kolonjalno - spożywczy i wy­roby tytoniowe w Nowej - Wsi, gminy Radoszewice, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Franciszka Sobanek, zamieszkała w No­wej - Wsi.


Echo Sieradzkie 1931 15 listopad

Nr. spr. E. 1344/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Komunalnej Kasy Oszczędności w Wieluniu w dn. 19 listopada 1931 r. od godziny 10 rano w Nowej-Wsi gm. Radoszewice u Wróbla będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Wincentego Wróbla składający się z 3 jałówek, krowy, 6 metrów jęczmienia 20 metr. kartofli i żyta i oszacowany do sprzedaży na sumę dziewięćset czterdzieści (940) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 10 listopada 1931 r.

Komornik: Mieczysław Paszkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 7


Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 kwietnia 1932 roku wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
6) osady włościańskiej Józefa i Marjanny małż. Gałęza, we wsi Nowa Wieś, gm. Radoszewice, zapis. w tabeli nadawczej pod Nr. 1 i składającej się z 10 morg. 186 pręt. ziemi z zabudowaniami (rep. hip. Nr. 1902);
Osoby interesowane, we wskazanym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 23

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spad­kowe:
7) Piotrze Gałęza, zmarłym w dniu 23 czerwca 1927 roku, wierzy­cielu sumy 250.000.000 mk., zabezpieczonej w dziale IV wyk. hipot. pod Nr. 1, na nieruchomości położonej we wsi Nowa - Wieś, gm. Rado­szewice, należącej do Józefa i Jadwigi małż. Jaworskich, oznaczonej Nr. 1902 rep. hip.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 września 1932 roku, w kancelarji tutejszego wydziału hipotecznego, w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić prawa swoje, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 95

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Stanisławie Sokołowskim, współwłaścicielu maj. Nowa wieś, powiatu wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 5 czerwca 1933 roku. W powołanym terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1932 nr 262 (Prąd)

Potworne odkrycie podwójnego morderstwa
(a) Jeszcze w dniu 20 września br. Adam Łupat, gospodarz ze wsi Nowa Wieś, gminy Radoszewice, powiatu wieluńskiego, wraz z synem swym Bolesławem udał się na targ do Wielunia.
Na wozie załadowanych mieli 20 korcy żyta i różne inne produkty i wyruszyli z wieczora, by rano znaleść się w Wieluniu na jarmarku.
Od tego jednak czasu zaginął po nich wszelki ślad, a jedynie przypadkowo stwierdzono, że widział ktoś konie Łupata, idące bez opieki, najwidoczniej więc sam właściciel zabawił się nazbyt tęgo i z tej racji nie wrócił do domu.
Gdy jednak nieobecność przedłużała się, rodzina zwróciła się do policji. Zarządzono poszukiwania, które jednak przez czas dłuższy nie dały wyniku.
Dopiero onegdaj zupełnie przypadkowo znaleziono zwłoki Adama Łupata, które ukryte były pod warstwą gałęzi w krzewach, rosnących nad rowem przydrożnym. Zwłoki ukryte były w odległości 2 kilometrów od Nowej Wsi.
O trzy kilometry dalej znaleziono ukryte w ten sposób zwłoki syna Łupata Bolesława, który miał ręce związane postronkiem z tyłu.
Oba trupy nosiły ślady ran zadanych z wielką siłą jakiemś tępem żelaznem narzędziem, orczykiem czy też rurą gazową, co w rezultacie spowodowało pęknięcie czaszki i niezwłoczną śmierć.
Powiadomiona o okropnem odkryciu policja zarządziła energiczne dochodzenie, w wyniku którego ustalono, że morderstwa dopuścił się jeden osobnik. Skorzystał on z tego, że wieśniacy drzemali jadąc wozem, wskoczył z tyłu na wóz, potężnym ciosem zabił Adama Łupata, którego trup spadł na drogę, następnie oszołomił Bolesława Łupata, którema związał ręce i powiózł jeszcze trzy kilometry, gdzie dobił i ukrył w krzakach przydrożnych.
Napastnik odjechał wozem na jarmark do Wielunia, gdzie żyto sprzedał, a konie wraz z wozem puścił luzem w kierunku powrotnym do Nowej Wsi.
To właśnie naprowadziło na mylne ślady, albowiem konie wraz z wozem zagrabił inny jakiś przygodny złodziejaszek, korzystając z okazji.
Szczegółowe badania doprowadziły do ustalenia rysopisu domniemanego mordercy, który według określenia świadków liczy około 20 lat, średniego wzrostu blondyn, bez zarostu, szczupły.
Obecnie władze policyjne rozesłały listy gończe za zbiegłym mordercą, który poszukiwyny jest na terenie całego kraju.
Zwłoki zamordowanych ojca i syna przewieziono do kostnicy miejskiej w Wieluniu, gdzie przeprowadzona została sekcja, która stwierdziła faktyczne przyczyny śmierci.


Echo Sieradzkie 1932 27 maj

Z KARTY ŻAŁOBNEJ.
Dnia 23 b. m. zmarł w majątku Nowa Wieś pod Osjakowem — długoletni sędzia sądu pokoju w Osjakowie, Stanisław Sokołowski, przeżywszy lat 75.

Zmarły ze względu na prawy charakter i ofiarna prace społeczną, cieszył się wśród miejscowego społeczeństwa zasłużoną sympatją i poważaniem.


Echo Sieradzkie 1932 4 październik

Dwa trupy w rowie.
Ohydne morderstwo pod Wieluniem.
Sprawca — 19-letni wyrostek stanie przed sądem doraźnym.
Wieluń, 3 października. W dniu wczorajszym komenda policji powiatowej w Wieluniu zaalarmowana została wiadomością ohydnem morderstwie ujawnionem pod kolonją Nowa Wieś, gminy Radoszyce, pod Wieluniem. Około godziny 7 rano pod wymienioną kolonją, znaleziono w przydrożnym rowie zwłoki dwóch mężczyzn zamordowanych w okropny sposób.
Na miejsce ponurego odkrycia przybyła niezwłocznie policja. Przeprowadzone oględziny lekarskie zwłok ustaliły że obaj mężczyźni zamordowani zostali jakiemś tępem narzędziem. Twarze obu zmasakrowane zostały silnemi uderzeniami, tak że rysów pomordowanych nie można było odróżnić. Głębokie rany głowy spowodowały uszkodzenie mózgu.
Wiadomość o ponurej zbrodni ściągnęła tłumy wieśniaków, którzy rozpoznali w zwłokach 50 letniego Adama Dłubaka i syna jego 22 letniego Piotra, zamieszkałych na terenie gminy Radoszyce we wsi Styrczów. Przeprowadzone dochodzenie wstępne wykazało, że ubiegłej nocy Dłubak w towarzystwie syna wyruszył wozem naładowanym kilkunastu korcami żyta, przeznaczonego na sprzedaż, do Wielunia.
W drodze ojciec z synem zostali napadnięci i zamordowani. Poszarpana odzież obu mężczyzn wskazuje na to, że stoczyli oni w obronie swego życia rozpaczliwą walkę. Zwłoki obu ofiar potwornego morderstwa zabezpieczono na miejscu do czasu przeprowadzenia oględzin specjalnej komisji sądowo- lekarskiej. W toku dalszego dochodzenia stwierdzono że mordu dokonał mężczyzna, młody, zaledwie dwudziestokilkuletni, średniego wzrostu, szczupły, blondyn, o twarzy pociągłej bez zarostu. Zbrodniarz po dokonanym czynie zabrał wóz i udał się do Wielunia gdzie zrabowane zboże sprzedał, zaś wóz z końmi porzucił na przedmieściu Wielunia.
Komenda policji powiatowej w Wieluniu uruchomiła specjalny oddział pościgowy, który przeprowadza obławę całej okolicy.
W ciągu dniu wczorajszego policji udało się zatrzymać kilku podejrzanych osobników. Czy jednak pośród aresztowanych znajdnuje się istotny sprawca morderstwa narazie nie ustalono. Dalsze poszukiwania trwają.
Z OSTATNIEJ CHWILI.
Wieluń. 3-go października. —
Jak się dowiadujemy w ostatniej chwili zarządzona obława policyjna zakończona została schwytaniem potwornego mordercy 56 letniego gospodarza Dłubaka i jego 22 letniego syna Piotra. Zabójcą jest 19 letni wyrostek Ignasiak, zamieszkały we wsi Raducki Folwark, syn gospodarza.
Jak z pierwszych wyników śledztwa okazuje się Ignasiak zabił najpierw ojca poczem dogoniwszy uciekającego syna kilkoma uderzeniami tępem narzędziem położył i jego trupem.
Następnie wsiadłszy na wóz udał się do Wielunia, gdzie zboże sprzedał za 182 złote w młynie „Amerykanka".

Potworny morderca stanie przed sądem doraźnym.  

Echo Sieradzkie 1932 6 październik

SZCZEGÓŁY OKRUTNEGO MORDERSTWA OJCA I SYNA.
Widmo szubienicy w Wieluniu.
W dniu 3-go września r. b. między wsiami Nowa-Wieś a Raducki-Folwark przy szosie Wieluń — Osjaków, znaleziono trupa mężczyzny. Zawiadomiona policja po przybyciu na miejsce i przeszukaniu terenu znalazła w odległości kilkuset metrów od pierwszych drugie zwłoki mężczyzny lat około 20. Zabitymi okazali się Adam Dłubak lat 50 i syn jego Piotr Dłubak lat 22 zam. w osadzie Styrczów pow. łaskiego.
W toku dalszego dochodzenia ustalono, iż zabici najęci przez kupca zbożowego wieźli 10 korcy zboża do młyna w Wieluniu.
W podróży zostali napadnięci przez jakiegoś opryszka, który znienacka zadał jednemu z nich tępem narzędziem cios w głowę kładąc go trupem na miejscu, drugiego zaś prawdopodobnie uciekającego w pole dogonił i również zamordował. Zbrodniarz po obmyciu się w pobliskich stawach (co wskazują ślady) siadł najspokojniej na furmankę i zawiózł sam zboże do młyna gdzie sprzedał je za 182 zł. — poczem zostawiając konia i furmankę — zbiegł.
Organa śledcze w kilka godzin wpadły
na ślad zbrodniarza, którym okazał się Ignasiak lat 19 zam. we wsi Raducki-Folwark.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
19. Nowa-Wieś, obejmującą: wieś Nową- Wieś, majątek Nową-Wieś, os., pokarcz. Nową-Wieś.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 7 marzec

KTO KOGO WZYWA DZIŚ NA POJEDYNEK OBYWATELSKI.
Przyjmując wezwanie Dra. L. Niemca wpłacam złotych 5 na fundusz budowy Łodzi Podwodnej im. Marszałka Piłsudskiego i jednocześnie rzucam takież wezwanie: Kierownikowi szkoły w Osjakowie p. Ignacemu Nowakowi: Prezesowi powiatowego Oddziału Związku pracowników administracji Gminnej p. Bolesławowi Hadrysiowi w Osjakowie, wójtowi gminy Radoszowice p. Ignacemu Wróblowi oraz Dwi wet. p. Sokołowskiemu Kazimierzowi właść. maj. Nowa—wieś.
I. Rodziński.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 21


Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszym zawiadamia Jadwigę z Wawrzyniaków, Strupowską, w kraju nieobecną i z miejsca pobytu niewiadomą, ostatnio zamieszkałą w Dębinie, gm. Radoszewice, pow. wieluńskiego, iż decyzją Sądu z dn. 13 lutego 1937 r., do obrony praw, oraz zarządu jego majątkiem został mianowany kura­tor Stanisław Domagała, syn Stanisława, zamieszkały w Nowej-Wsi, gm. Radoszewice, nr sprawy Co. 1023/36.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza