-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Piskornik Czernicki

Słownik Geograficzny:  
Piskornik Czernicki,  os., pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Osiaków, odl. od Wielunia 11 w., ma 4 dm., 30 mk. Ob. Czernice.

Spis 1925:
Piskornik, wś, pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 37. Mężczyzn 19, kobiet 18. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 37. Podało narodowość: polską 37.

Piskornik Czernicki, obecnie wieś w gminie Osjaków.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1869 nr 151

N. D. 4968. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziem. udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, są wystawione na przymusową sprzedaż pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie się wmieście Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych:  
15. Czernice, do których należy folwark Jasień, tudzież pustkowia: Jasion Smolary, Bielany i Piskornik, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży rub. sreb. 1,273 kop. 73, vadium do licytacji rs. 2,400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 14,450, termin sprzedaży dnia 3 (15) Marca 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Kalisz dnia 16 (28) Maja 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 86

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Władysław Tęsiorowski, zam. w Kaliszu, przy ul. Fabrycznej 13, obwieszcza, na zasadzie art. 1146 U. P. C., że w dn. 8 lutego 1928 r., o godz. 10 zrana, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu będą sprzedawane nieruchomości ziemskie, należące do Rafała Baumgartena, Henocha Langnasa i Abrama Lejba Szwarcbarta, a mianowicie: 1) majątek ziemski Czernice, z należącemi do tego majątku osadami Poiskornik i Wiatrak oraz wieczysto - czynszową realnością Huta-Czernicka, ogólnej przestrzeni 1842 morgi 249 pręt., przeważnie zagai i lasów sosnowych, ze znajdującymi się na nim: domem, obórką i stodołą i 2) folwark Czernice lit. A, — w star. wieluńskiem, woj. łódzkiem, przestrzeni 411 mórg 241 pręt., na którym znaj­dują się: cztery domy mieszkalne, z których jeden dla służby (czwora­ki), dwie obory, trzy stodoły, chlewy, szopa, spichlerz i budynek na lokomobilę i gater oraz inwentarz żywy i martwy: 10 koni, 7 krów, 6 wo­zów, 6 pługów, radło, 7 bron, dryl, wialnia, 2 kieraty i powóz.
Majątek ziemski Czernice i folwark Czernice lit. A, w zastawie nie znajdują się, każdy z nich ma oddzielną książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapi­sane jest czystym wpisem w dziale II wykazu hipotecznego na imię po­wyżej wymienionych właścicieli. Majątek Czernice i folwark Czernice lit. A, obciążone są łącznie długami na sumę: 108,000 zł. i 7104 dol. amer., oprócz tego wyłącznie folwark Czernice lit. A, na sumę 30,000,000 marek. Majątki powyższe sprzedane będą w całości w/g opisu z dn. 4 czerwca 1927 r., na żądanie Hersza-Lejba Majerantza.
Licytacja odbędzie się oddzielnie majątku Czernice i oddzielnie folwarku Czernice lit. A. i rozpocznie od sumy: pierwszego 200,000 zł., ostatniego od 50,000 zł., za złożeniem vadium w wysokości 10%.

Akta i dokumenty, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Echo Sieradzkie 1933 10 sierpień

NIESUMIENNY SOŁTYS.
Tomasz Osyna, sołtys wsi Czernice i Piskornik za przywłaszczanie należności podatkowych skazany został na pół roku więzienia.
Kara darowana została na mocy amnestji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
3. Czernice-Piskornik. obejmująca: kol. Bielawy, wieś Czernice, kol. Piskornik, maj. Piskornik, maj. Czernice, os. pokarczemną Piskornik.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
11) XII. Powiat Wieluński.
W pkc. 3 — gm. Radoszewice: w grom. Czernice-Piskornik, zamiast „kol. Bielawy", winno być „kol. Bielany".
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Echo Łódzkie 1937 marzec

Napad na dwie wieśniaczki.
Robotnik — opryszkiem.
WIELUŃ, 2.3. Na powracające z Wielunia dwie wieśniaczki Kowalewską i Żółkowską z Czernic napadł jakiś osobnik, żądając wydania pieniędzy. Jedna z przerażonych niewiast zdołała zbiec, drugą zaś napastnik przytrzymał i zrewidował, a nie znalazłszy pieniędzy zbiegł.
Na skutek meldunku mężów napastowanych kobiet, policja wszczęła energiczne dochodzenie, aresztując sprawcę napaści, którym okazał się Wala Jan robotnik rolny ze wsi Piskorniki Czernickie, gm. Radoszewice.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza