-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Niechmirów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Niechmizów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 38 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Niechmirow, parafia stolec, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Olszewska, podstolina. (Katarzyna z Niemojewskich, wdowa po Antonim Olszewskim, stolniku piotrkowskim, ostrzeszowskim)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Niechmirów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 37, ludność 218, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Niechmirów,  dok. Nyechmyrow al. Nyekmirow, wś, fol. i dobra nad strumieniem Oleśnicą, pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Stolec, odl. 22 w. od Sieradza. Wś ma 41 dm., 423 mk. (10 żydów), fol. dm. 12. W 1827 r. 37 dm., 212 mk. Jest tu młyn wodny, piec wapienny, cegielnia. Według Lib. Ben. Łask. (I, 424-5) w N. grunta folwarczne dawały dziesięcinę proboszczowi miejscowemu, zaś kmiecie kanonii gnieźnieńskiej a proboszczowi tylko meszne. Według regestr. pobor. z 1553 r. N. miało 31 łanów kmiecych, a według wykazów z 1576 r. 6 łanów (Pawiński, Wielkop., II, 217). Od Niechmirowskich przeszedł w ręce Olszewskich, a w 1870 r. nabył Hentschel, fabrykant z Łodzi, od którego w 1880 r. nabył Łabęcki za 120, 000 rsr. Dobra N. z nomenklat. Światłowizna, wsiami: N., Jarocice, Kamionka, Nieczuj i Wolnica rozl. mr. 1844: gr. orn. i ogr. mr. 908, łąk mr. 140, pastw. mr. 85, wody mr. 8, lasu mr. 615, nieuż. i place mr. 60; w os. młyn. mr. 27. Bud. murow. 20, z drzewa 10. Wś N. os. 46, z gr. mr. 410; wś Jarocice os. 24, z gr. mr. 187; wś Kamionka os. 18, z gr. mr. 209; wś Nieczuj osad 9, z grunt. mr. 73; wś Wolnica osad 25, z gruntem morgów 135. Br. Ch., A. Pal.

Spis 1925:
Niechmirów, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 72, folw. 11. Ludność ogółem: wś 414, folw. 175. Mężczyzn wś 207, folw. 73, kobiet wś 207, folw. 102. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 399, folw. 147, mojżeszowego wś 15, folw. 28. Podało narodowość: polską wś 414, folw. 175.

Wikipedia:
Kolonia Niechmirów-kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Niechmirów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Niechmirów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. Wieś leży nad rzeką Oleśnicą, 9 km od Burzenina, w sąsiedztwie sporych obszarów leśnych. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Sołectwo zajmuje pow. 1155 ha. Mieszka tu 361 osób. W skład sołectwa wchodzą: Niechmirów PGR, Niechmirów Kolonia Prawa, Niechmirów Kolonia Lewa i Niechnmirów-Radunek. Łącznie 119 gospodarstw. Pierwsza pisana wzmianka o wsi (Nyechmyrów, Nyekmirów) pochodzi z 1553 r. Był tu wtedy folwark należący do braci Marcina i Jana Niechmirowskich. Pod koniec XVII w. właścicielami Niechmirowa byli Olszewscy. W 100 lat później wieś posiadał Hieronim z Olszowa Olszewski. W 1863 r. Antoni Olszewski, dziedzic Niechmirowa, był cywilnym naczelnikiem powstańczym powiatu sieradzkiego i za to został zesłany na Sybir. W 1870 r. na licytacji majątek ten nabył fabrykant N. Heutschel fabrykant z Łodzi. W XIX w. wieś liczyła 423 mieszkańców (w tym 10 Żydów) i 41 domów. Był tu wówczas młyn, piec wapienny i cegielnia. W 1880 r. wieś nabył Łabędzki. Ostatnim właścicielem folwarku był Żyd Mendel Glinstein, nazywany przez mieszkańców "Jaśnie Tate" (tak mówiły do niego córki). W czasie okupacji była tu filia sieradzkiego więzienia, po wojnie - PGR. Piękny murowany dwór w 1945 r. spalili radzieccy żołnierze. Pozostała neogotycka kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP i bł. Wincentego Kadłubka, wzniesiona w 1729 r. przez Olszewskich, przebudowana w 1876 r. Jest to budynek murowany na planie ośmioboku, z czterema niższymi ryzalitami. Ocalała także oficyna podworska z przełomu XVIII/XIX w. W podworskim parku aleja grabowa i cenne okazy drzew. W lesie nad rzeką Oleśnicą (na wschód od wsi) odkryto w 1927 r.,podczas wyrębu lasu, duże cmentarzysko kultury łużyckiej badane jeszcze w roku odkrycia przez archeologa J. Fitzke z Muzeum Prehoistorycznego w Krakowie. Poczynając od 1973 r. było ono badane przez wiele lat przez archeologów pod kierunkiem A. Dzierzgowskiej z Muzeum Okręgowego w Sieradzu gdzie można oglądać wydobyte eksponaty. Cmentarzysko to było używane bez przerwy przez ok. 1,5 tys. lat, obejmuje 9 ha, i należy do największych i najbogatszych (w eksponaty) tego typu w środkowej Polsce. Ciała zmarłych palono na stosie, kości wsypywano do naczyń glinianych i wraz z różnymi darami składano w jamie przykrytej kamieniami. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty: oficyna dworska, XVIII/XIX w., nr rej.: 291 z 28.12.1967 ,park, XVIII/XIX w., nr rej.: 835 z 28.12.1967

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
NIECHMIRÓW par. Stolec, p. sieradzki, Nad strumieniem Oleśnica. Młyn wodny, piec wapienny, cegielnia. Od Niechmirowskich przeszedł w ręce Olszewskich, a w 1870 r. nabył Hentschel fabrykant z Łodzi, od którego w 1880 Łabęcki za 12 tys. rbs majątek odkupił. Dobra obejmują wsie; Niechmirów, Jarocice, Kamionka, Nieczuj, Wolnica 1844 mg w tym 615 mg lasu. Wartość w 1837 r. 500 tys. zł. Od Łabędzkiego droga wiana przechodzą do Nekanda Trepków, a od tych takąż drogą dziedziczy Teodor Załuskowski, sprzedaje on część dóbr, bo folwarki Kamionka, Nieczuj i Waszkowskie zostały skolonizowane, Gąsiorowskiemu, a ten Mendlowi Glicensteinowi. W 1912 r. wieś i folwark mają 1756 mg, własność uwłaszczonych włościan i Mendla Glicensteina. (Sikorski 1856 k.164, SGKP t.7, s.45, PGkal., WI 1911 nr 6)


1992 r.

Wieś Ilustrowana 1911 czerwiec

Wieś Ilustrowana 1911 czerwiec

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1828 nr 666

Nro 75823/29195. 69782/26942. 70374/25978. 30918/31282.— WYDZ: SKAR: SEKC: SKARBOWA.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Stosownie do odezw Kommissyów Woiewództw: Kaliskiego i Krakowskiego, przyłączaiąc tu poniżéy Wykaz dłużników Kar Sądowych i Policyinych, iak równie Kosztów Alimentacyinych, z teraźnieyszego pobytu niewiadomych, poleca Prezydentom, Burmistrzom Miast, oraz Wóytom Gmin, ażeby tychże debentów w Obrębach swey władzy podległych, z osób i maiątków ścisłe śledzili, od wyśledzonych przypadaiące należności w gotowiźnie ściągnęli, takowe franco ich kosztem do właściwych Kommissyów Woiewódzkich odesłali, o skutku zaś w dniach 30 Kommissarzom Obwodów donieśli, którzy również w przeciągu tego czasu o tém swey Kommissyi zarapportować winni. W razie zaś nie zdania w tém terminie rapportów, śledztwo za bezskuteczne uważaném będzie; a gdyby po upływie tego terminu, który z dłużników wyśledzonym został, winny odpowiedzialności ulegnie.
w Warszawie dnia 11 Mca Października 1828 roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jlny.
Wykaz dłużników Kar Sądowych i Policyinych, oraz Kosztów Alimentacyinych z mieysca teraźnieyszego pobytu niewiadomych.
24. Jan Kazimierz Neyman, ostatnio zamieszkały w Niechmiorowie Złłp: 40, z Wyroku Sądu Policyi Prostéy Sieradzkiéy. Należytość ta odesłaną bydź ma do Kassy Obwodu Kaliskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 10

Rada Obywatelska Woiewództwa Kaliskiego.
Ogłosić publicznie czyn chwalebny, noszący na sobie cechę prawdziwego zamiłowania Oyczyzny i swobód Narodowych, iest to oddanie należnego hołdu cnocie, i pobudką do naśladowania wzorowego postępku. Temi uczuciami przeięta Rada Obywatelska Woiewództwa Kaliskiego, składa Wam naymocnieysze dzięki Szan. Damy Woiewództwa Kaliskiego, któreście nie szczędziły starań i trudów w zbieraniu różnych naczyń srebrnych i gotowych pieniędzy, iakie Rada Obywatelska pod zarząd swóy w ofierze od Was przez ręce JWW. Karoliny z Chłapowskich Siemiątkowskiey i Maryanny z Wolskich Rembowskiey odebrała, w ilości srebra funtów 105 łótów 2 1/2, iw gotowiźnie pieniędzy złtp. 269. — Ofiara ta przez Was cnotliwe Obywatelki na ołtarz Ojczyzny złożona, przewa­ żnie niezawodnie przyczyni się, do iak nayrychleyszego uzbroicnia formuiących się Obrońców Oyczyzny w Woiewództwie naszym, a pałaiących naygorętszą chęcią żwawego starcia się z nieprzyjacielem. — Oby postępek wasz znalazł spiesznie iak naywięcey godnych w kraiu naszym naśladowców. — Damy, które do tey zaszczytney ofiary przyczyniły się, są a mianowicie:
W. W. Dłuska z Miłkowic, Zakrzewska z Kuczey Woli, z Chłapowskich Siemiątkowska, Niemojowska z Marchwacza, Rembowska z Szczytnik, Morawska z Mikołaiewic, Mieszkowska z Świnic, Zbiiewska z Tubądzina, Parczewska z Dą­brówki, Niemojowska z Radoszewic, Pstrokońska z Ustkowa, Gątkiewiczowa z Orzerzyna, Pstrokońska z Rembieszyna, Jabłkowska z Cichów, Biernacka z Sikucina, Kossowska z Pięczniewa, Olszewska z Niechmierowa, Augustowa Trepczyna, Leopoldowa Trepka, z Morzkowskich Myszkowska, Stolnikowa Karsznicka, z Głębockich Kiślańska, z Kempińskich Nieszkowska, z Kożuchowskich Karsznicka, Emilia i Aniela Panny Niemoiowskie, z Bogatków Mączyńska, z Radolińskich Wa­lewska, z Kiełczewskich Walewska, z Cieleckich Tarnowska, Prądzyńska z Ła­szkowa, z Otockich Mielęcka, z Zbijewskich Tarnowska, Piątkowska z Smardzewa, z Bukowieckich Zychlińska, z Karsznickich Kręska, z Kręskich Walewska, z Wę­gierskich Wstowska, z Wyganowskich Strzeszewska, z Potworowskieh Mielęcka, Gierałdowska, z Pstrokońskich Siemianowska, Gątkiewiczowa z Kwaskowa, z Skorzewskich Młoszowska, z Czyżewskich Zbierzchowska, Kellerowa, z Topolskich Łączkowska, z Podczaskich Biernawska, Czartkowska z Krąkowa, Świniarska z Kobylnik, Gołębowska z Gorzuch, Anna i Rozalia Mielęckie, z Kossobuckich Kiiańska, z Psarskich Kaczkowska, Kłosowa, z Wstowskich Cielecka, Żeromska, Taczanowska, Goiczowa z Dzierlina, Zaborowska z Korzenicy, Załuskowska z Wróblewa, Domaniewska z Borowa, Franciszka Heydysz, Bogumił Pągowski, Łubieńska z Kamionki, Radolińska z Kalisza, Zielińska z Kalisza, Nieszkowskie z Kalisza, Jenerałowa Lipińska, Dwernicki Prezes z Kalisza, Jankowska z Kali­sza, Miczke z Kalisza, Schönfeld z Kalisza, Gross z Kalisza, Locci z Kalisza, Plucińska z Kalisza, Łojewska z Kalisza, Glotzowa z Kalisza, Michalska z Kalisza, Szulcowa z Kalisza, Flainowa z Kalisza, Langowska z Kalisza, i Obywatel bezimienny.
w Kaliszu dnia 18 Lutego 1831. Młoszowski Prezyduiący.

Sekr. R. Stoppel.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 151

(N. D. 3026) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Józefa Bobrowskiego, lat 30 liczącego, w wsi Węglanicach urodzonego, b. Pisarza prowentowego, ostatnio w wsi Niechmierawie Powiecie Sieradzkim zamieszkanie mającego, teraz zaś z pobytu niewiadomego, aby najdalej wciągu dni 30 od obecnego ogłoszenia w Sądzie naszym do wysłuchania wyroku stanął w przeciwnym bowiem razie Listy Gończe wydane za nim będą.
Kalisz dnia 5 (17) Czerwca 1845 r.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.


Gazeta Codzienna 1847 nr 200

W d.21 b. m. zakończył życie w przejeździe, do familii, w dobrach Niechnierowie pow. Sieradzkim, ś. p. Mateusz Kiślański, b. Naczelnik w Magistracie m. Warszawy, Kawaler orderu Św. Stanisława i Znaku honorowego nieskazitelnej służby, w wieku lat 59.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 269

(Ν. D. 4467) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Salomonie Seelig Kara*, (…) co do kapitałów:         
17, złp. 12,000 z większej summy złp. 18.200 w dziale IV. pod Nr. 13 resztującej z karą rs. 150 na dobrach Niechnierowie oraz na dobrach Stolce lit. A. i lit. B. w dziale IV. pod Nr. 14 Okręgu Sieradzkiego: 
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 3 (15) Marca 1849 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadku tego interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.  
Kalisz dnia 12 (24) Sierpnia 1848 r.
M. Basiński.

*nieczytelne

Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa 1852 nr 35

W roku bieżącym nabyłem od p.Józefa Langkamer, fabrykanta machin rolniczych, młockarnię przenośną o sile dwóch lub czterech koni, dającą się przenosić bez rozbierania; jest bowiem urządzoną na czterech kołach. Młockarnia ta w użyciu praktycznem nie pozostawiła nic do życzenia: szybkość w omłocie, zboże czyste, ogólny bieg lekki; nadają bezstronne zalety tej machinie. Wewnętrzne części są z żelaza kutego. Fabrykant p.Langkamer mieszka w Nichmirowie, w dobrach W. Olszewskiego, pomiędzy miastami Złoczewem a Widawą. Milszyn 10 Sierpnia 1852. A. Pauli.

Kurjer Warszawski 1854 nr 257

Skutkiem nadzwyczajnego wylewu rzeki Warty, zrządzone zostały szkody w następujących miejscach: W gm: Ciążeń do wysokości rs. 30,000; wgm: Krzymów o do wysokości rs. 10,000; w gm: Patrzyków do wysokości rs. 9,000; w gminach Brzezna i Grądach do wysokości rs. 6,000; w gm: Wysokie do wysokości rs. 4,000; w gm: Włyń do wysokości rs. 3,500; w gminach: Kamiończyku, Balin, Biskupice i Gidle, do wysokości rs. 3,000; w gm: Piekary do wysokości rs. 1,500; jako też w gminach : Skączniewie, Kopojno, Tyczyn, Ligota, Majaczowice, Siemiechów, Burzeninie, Niechmierów, Zagórowo, Wola Łaszczowa, Czarków, Kramsk, w m. Koninie, oraz wgm: Dankowice i Wąsosz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 148

(N.D. 3331) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 17 (29) Maja r. b. na terrytoryum gminy Niechmierów pośród boru znalezione zostały zwłoki chłopca lat 15 lub 16 mieć mogącego na wpół już przegniłe tak dalece że rysów twarzy rozpoznać nie można było, trup miał na głowie włosy blond, przykryte starą czapką, spodnie z płótna niebieskiego, koszula podarta parcianka okrywały resztę ciała, a że znaleziony człowiek nieżywy jest niewiadomego imienia, nazwiska ani miejsca pochodzenia przeto wzywa każdego ktoby posiadał pod tym względem bliższą wiadomość, aby takową udzielić zechciał Sądowi Poprawczemu Kaliskiemu.
Sieradz d. 21 Maja (2 Czerwca) 1856 r.
Podsędek,
Radca Honorowy, Biernacki.

Roczniki Gospodarstwa Krajowego 1860 tom 40 zeszyt 1

Okrąg Sieradzki, mówi Kor., posiada w ogóle dobre owczarnie, z których wełna płaconą bywa od 80 — 90 talarów za centnar. Z celniejszych w tym okręgu owczarni wymienia Kor. owczarnie w dobrach Niechmirowie, Brzeźniu i Starcach. Dwie pierwsze posiadają owce wysoko poprawne, wełna ich ceniona i poszukiwana, stale od lat kilku zakupywaną bywa przez znaną fabrykę Fiedler w Opatówku i płaconą od 110 do 130 talarów za centnar: w r. b. otrzymano ze sztuki funtów 2 łutów 13. Owce dóbr Starce rasy negretti odznaczają się nie tak cienkością jak obfitością i nabitością runa, wełna płacona jest od 90 - 1 0 0 talarów centnar, przecięciowa waga ze sztuki w r. b. wynosiła funtów 2 łutów 25.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 108

(N. D 2593*) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Antoniny Kobierzyckiej co do współwłasności summy rs. 4200 na dobrach Łubiec z Okręgu Piotrkowskiego w Dziale IV. pod Nr. 12 umieszczonej, wierzytelności rs. 2400 na dobrach Pstrokonie z Ogu Szadkowskiego w Dziale IV. pod Nr. 21a z procentem zahypotekowanej, oraz współwłasności summy rs. 3900 na dobrach Niechmierów z Ogu Sieradzkiego w Dziale IV. pod Nr 26 sposobem zastrzeżenia miejsca zapisanej, toczy się postępowanie spadkowe do ukończenia którego wyznacza się termin w Kancellaryi hypotecznej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na d. 22 Listopada (4 Grudniu) 1860 r.
Kalisz d. 27 Kwiet. (9 Maja) 1860 r.
Józef Białobrzeski.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 49

(N. D. 1059) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Dyonizego Bilczyńskiego właściciela summ na rozmaitych dobrach w dz. IV. zahypotekowanych, a mianowicie:  
10. Niechmierów z Ogu Sieradzkiego ad Nr. 7 rs. 1500 i ad Nr. 8 rs. 900,
(...) otworzył się spadek, do regulacyi którego wyznacza się termin na dz. 23 Maja (4 Czerwca) 1861 r. w Kancellaryi hypotecznej.
Kalisz d. 11 (23) Listopada 1860 r.
Jan Niwiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 150

(N. D. 2876) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Ignacego Łukomskiego lat 32 podającego, katolika, żonatego dzietnego, urodzonego w mieście Działoszynie, płóciennika, ostatnio we wsi Niechmierowie Pcie Sieradzkim zamieszkałego, obecnie niewiadomego z pobytu, aby wciągu dni 30 od daty niniejszego pozwu licząc w Sądzie tutejszym stawić się zechciał, celem zapublikowania mu wyroku, gdyż w przeciwnem razie wedle prawa postąpionem będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 6 (18) Czerwca 1861 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 23 Lutego (7 Marca) 1862 roku.
15. Niechmierów, z przyl. Jarocice, Kamionka, Nieczuj, w Ogu Sieradzkim, niemniej Wolnica i Nądzerzew w Ogu Wieluńskim położone, oraz z wszystkiemi przyl. i i przynal., raty zaległe rs. 1599 k. 36, vadium rs. 4230, licytacya od summy rs. 26,955, przed Rejentem Stanisławem Rościszewskim.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 205

(N. D. 3931) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Niechmierowa:
1. Kościoła w Stolcu w dziale III. pod Nrem 1.
2. Funduszu ogólno-religijnego w dziale III. pod Nr. 2.
3. Mateusza Rubacha pełnomocnika Prokuratoryi, meldującego ciężary wieczyste dla kościoła w Stolcu i funduszu ogólno-religijnego.
4. SSrowie niegdy Antoniny Kobierzyckiej w dziale 4 pod Nr. 26; z powodu praw na rzecz ich zabezpieczonych w wykazie hypotecznym dóbr rzeczonych a mianowicie:
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku, zawiadamia wszystkich interessowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Niechmierowice z przyległościami Jarosice Kamionka Nieczny w Okręgu Sieradzkim Wolnica, Nędzerzew w Wieluńskim i wszystkiemi przynależytościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych summę rs. 1599 k. 36, z mocy upoważnienia Dyrekcyi Głównej z dnia 1 (13) Marca 1861 r. Nr. 3532 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacyą publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej w d. 22 Lutego (7 Marca) 1862 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancellaryi hypotecznej przed Stanisł: Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancellaryi Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym. Vadium do licytacyi oznaczone jest w kwocie rs. 4230, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 26,955. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej.
OSTRZEŻENIE.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcya Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz Janczewski.

Dziennik Powszechny 1863 nr 149

(N. D. 2943) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Niechmierowa 1. Kościoła w Stolcu. 2. Funduszu ogólno Religijnego z powodu praw na rzecz ich zabezpieczonych w dziale III. pod Nr 1 i 2 wykazu hypotecznego.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Niechmierow z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Sieradzkim i Wieluńskim i Powiecie Sieradzkim i Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 1100 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 18 Marca 1863 r. N. 1680 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją, publiczną która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 13 (25) Listopada 1863 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Rościszewskim Stanisławem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego Prawym zastępcą w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w Gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 4200 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 27,000.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz dnia 9 Czerwca 1863 r. Prezes, Chełmski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 60

(N. D. 1558) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Karola Glotz wierzyciela summ:
c) rs. 2400 i rs. 840, ostatniej sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod N. 20 i 40 na dobrach Niechmierowie z Okręgu Sieradzkiego (…)
(…) Otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 26 Maja (7 Czerwca) 1865 r. przed sobą w Kancelarji Ziemiańskiej oznaczam.
Kalisz d. 19 (31) Października 1864 r.
Stanisław Rościszewski.

Kurjer Warszawski 1865 nr 229

Dnia 12go z. m. b. r, w Niechmirowie w Powiecie Sieradzkim (Gub. Warszawska), zmarła ś. p. Antonina Olszewska, córka właściciela wsi pomienionej.

Kurjer Warszawski 1866 nr 246

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 1,697 k. 56, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 13 (25) Października r. b., Antoniemu Olszowskiemu, właścicielowi dóbr Niechmierów, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Majaczewice, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kurjer Warszawski 1866 nr 257

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, nadesłała nam następujące sprostowanie pomyłki, zaszłej w jej ogłoszeniu, zamieszczonem w Nrze 238 naszego Dziennika, gdzie (na kolumnie lej, szpalcie 3ej, w wierszu 16tym), wynagrodzenia przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 13 (25) Października r. b., P. Antoniemu Olszowskiemu, właścicielowi dóbr Niechmierów, w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Majaczewie położonych, oznaczone zostało mylnie rs. 1,697 kop. 56, zamias, rs. 16,971 kop. 56.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. Sukcesorów Marji z Zakrzewskich Karczewskiej, a Sukcesorki Alfonsa Zakrzewskiego, wierzyciela hypotecznego powołanych dóbr, oraz niewiadomych z pobytu Sukcesorów Józefa Miklaszewskiego, 2. Pelagji z Rzewuskich Miklaszewskiej wdowy i 3. a) Pelagji-Klementyny 2-ch imion, b) Józefa, c) Władysława rodzeństwa Miklaszewskich, wierzycieli hypotecznych tychże dóbr.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 269

N. D. 6003 Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci: (...) Walentego Wierzyckiego, wierzyciela sumy rsr. 3,100 z większego kapitału rs. 7,500 pochodzącej, na dobrach Niechmierowie, w Dziale IV pod Nr. 42 hypotekowanej; oraz właściciela ostrzeżenia; pod tymże Nr. 42, na kapitale rsr. 2,400, Dawida Rapeport zapisanego, otworzyły się spadki, do regulacji których, oznaczam w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, ostateczny termin na dzień 7 (19) Kwietnia 1872 r.  
Kalisz d. 11 (23) Września 1871 r.
J. Korycki.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
9. Niechmierów z przyległościami Jarocice, Kamionka, Nieczuj, niemniej Wolnica i Nędzerzew, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 4,866 kop 51. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim, d. 8 (20) Listopada 1872 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 8,000.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 48,500.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Walentego Wierzyckiego, wierzyciela hypotecznego dóbr niechmierów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kaliszanin 1873 nr 41


W dniu 27 b. m., Antoni Olszowski, właściciel dóbr Niechmierowa, przeżywszy lat 60, życie zakończył.

Dziennik Warszawski 1875 nr 95

N. D. 2627. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Bernarda Guranowskiego i Moritza Brokman, kupców w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr Niechmierowa z przyległościami w poszukiwaniu sum: rs. 1385 i 4000 z procentem od dnia 7 (19) Listopada 1870 r. zaległym popiera, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniach 4 (16), 9 (21), 10 (22) Grudnia 1871 r., 3 (15), 4 (16) i 5 (17) Stycznia 1872 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia,
DOBRA ZIEMSKIE
Niechmierów, z przyległościami Jarocice, Kamionką, Nieczuj, Wolnica, Waszkowskie i Nędrzerzew, z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, polowaniem, z wszelkiemi рrzуnależytościami, oraz użytkami całość dóbr stanowiącemi w granicach jak się znajdują, z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych. Dobra te graniczą na północ z dobrami Grabówka, na południe z dobrami Rychłocice i Szynkielew, na wschód z dobrami Majaczewice i Siemiechów, a na zachód z dobrami Gronów i Stolec. Odległe od miasta Sieradza mil 3, Wielunia wiorst 24, Zduńskiej Woli mil 3, Nowo-Radomska mil 8, zaś od osad Złoczewa wiorst 10, Burzenina 7, Widawy 10, Ossakowa 10, należą do gminy Majaczewice, Niechmierów, i Kamionka i Wolnica, do parafji Stolec a reszta do parafji Burzenin, w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położone, których a mianowicie Niechmierowa i Kamionki jest właścicielom Karol Olszowski w Niechmierowie jako właściciel mieszkający, a zaś Wolnicy Jarocic folwarku Waszkowskie, Nieczuj i Nędrzerzew, Andrzej Olszowski w Wolnicy jako właściciel mieszkający, i w jego znajdują się posiadaniu. Folwark Niechmierów posiada Karol Olszowski, a folwark Kamionka dzierżawi Antoni Goedke za czynsz roczny rs. 600, którego kontrakt kończy się z dniem 12 (24) Czerwca 1877 r., osadę Młynarską Swiatłowizna zwaną, posiadają prawem wieczystej dzierżawy Michał i Urszula małżonkowie Pilarcy, obowiązani płacić corocznie dworowi czynszu po rs. 15, na folwaku Nieczuj mieszka Jakób Filip Bądkowski w procencie od sumy rs. 1000, w osadzie młynarskiej we wsi Jarocice mieszka dzierżawca Franciszek Głowinkowski i płaci rocznie po rs. 300, dzierżawa jego kończy się z dniem S-go Wojciecha 1875 r. który zarazem jest dzierżawcą karczmy za czynsz po rs. 80 rocznie. Propinację dzierżawi Abraham Tądowski w osadzie Burzeninie zamieszkały, za czynsz rs. 350, który zarazom dzierżawi propinację w dobrach Niechmirowie za czynsz rs. 400, jest także smolarnia w lesie do folwarku Waszkowskie i Nieczuj należącym w dzierżawie Jana Rychlik na lat dziesięć, uważając od 1 Sierpnia 1870 roku za opłatą z każdego wypalonego pieca po rs. 20 i rs. 18 za przewyżkę nad pieców 20.
Granice dóbr niesporne, rozległości zaś mają całe dobra zajęte, po uwłaszczeniu jaku własność dominialna pozostałą, mianowicie Niechmierów i Kamionka uważając sposobem przybliżonym mórg 2290, reszta zaś mórg 2275, prętów 10, grunta należą do klasy I, II, III, IV i V. Podatki opłacają się do kasy w Sieradzu wedle świadectwa tejże kasy rs. 1170 kop. 66. Dalsze szczegóły to jest opis budowli, wysiewu, granice, inwentarzy i narzędzi gospodarskich w dobrach zajętych znajdujących się w protokóle zajęcia są wymienione i opisane.
Akt zajęcia wręczony został Wincentemu Smolińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu i Władysławowi Kranas Wójtowi gminy Majaczewice, obydwom do rąk własnych dnia 28 i 29 Stycznia (9 i 10 Lutego) 1872 roku, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej 14 (26) Marca t. r., a do księgi zaaresztowań w Trybunale utrzymywanej 28 Marca (9 Kwietnia) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń. Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału w dniu 16 (28) Maja r. b. godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji warunków, przysądzenie temczasowe nastąpiło w dniu 18 (30) Lipca 1872 r. dobra ta Patronowi Modrzejewskiemu za rs. 50,000 przysądzono, a termin do stanowczego przysądzenia na dzień 1 (13) Września t. r. był oznaczony, który jednak dla zaszłych sporów do skutku nie przyszedł, lecz po ich usunięciu wyrokiem ilacyjnym nowy termin na dzień 7 (19) Lutego 1873 oznaczono, lecz gdy i w tym sprzedaż odbyć się nie mogła przeto Trybunał wyrokiem z d. 5 (17) Maja 1873 r. oznaczył termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Czerwca (8 Lipca) t. r., wszakże termin ten dla wyniesionego sporu odbyć się nie mógł. Nadmienia się że wyrokiem Trybunału w dniu 14 (26) Czerwca 1873 r. taksa sądowa została nakazaną i postanowiono że sprzedaż w terminie ostatecznego przysądzenia nastąpi w dwóch oddziałach, w odziale I Niechmierów Kamionka z przyległościami, w oddziale II Wolnica z folwarkiem Jarockie Waszkowskie i Nieczuj z przyległościami. Po tak zapadłym wyroku i oddaleniu założonej od niego apelacji, jak równie odwołania się do Senatu, gdy taksy niesporządzono, zatem Trybunał wyrokiem ilacyjnym z dnia 19 Kwietnia (1 Maja) 1875 r. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 5 (17) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana oznaczył, w którym z powodu że całość dóbr za sumę rs. 50,000 już przysądzoną została, obecnie zaś nakazano sprzedaż w dwóch oddziałach, rozdzielając przeto postąpiony szacunek w stosunku rozległości każdego oddziału, licytacja rozpocznie się oddziału I od sumy rs. 28,000, a w oddziale II od sumy rs. 22,000 lub też od 2/3 części szacunku każdego oddziału taksą wynalezionego w gotowiźnie.
w Kaliszu dnia 1 (13) Maja 1875 r.
wz. Morawski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 2962. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 
13 Filipa Jakóba dwóch imion Bądkowskiego co do sumy rs. 2,000; na dobrach Niechmierów z okręgu Sieradzkiego w Dziale IV a Nr. 42 lokowanej, (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin na dzień 18 (30) Listopada 1875 r. w kancelarji Rejenta podpisanego.
Kalisz d. 2 (14) Maja 1875 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
12. Dobra Niechmierów składające się z folwarków: Niechmierów, Kamionka, Wolnica Niechmierowska Niecznuj i Waszkowskie, oraz z części gruntu po prawej stronie rzeki Warty „Łęk" zwanego z osady młynarskiej wieczysto dzierżawnej w wsi Niechmierowie ,,Swiatłowizna” zwanej, z osady młynarskjej i karczemnej uwłaszczonej wsi Jarocice, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 2050 k. 97, vadium do licytacji rs. 4000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 58444 k. 80, termin sprzedaży d. 3 (15) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży rs. 16907 k. 91, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Kaliszanin 1881 nr. 12

W swoim czasie donosiliśmy o zaburzeniach i oporze stawionym Władzy przez włościan wsi Niechmirow, w powiecie sieradzkim, gminie Majaczewice położonej, przy pomiarach gruntów i stawianiu kopców granicznych. Sprawa oddana sądom, i w ubiegły wtorek zapadł wyrok, mocą którego z 25 obwinionych skazano: dwie kobiety na dwumiesięczny areszt, 8-iu mężczyzn na trzytygodniowe zamknięcie i zapłacenie kosztów postępowania sądowego; inni zaś od odpowiedzialności uwolnieni zostali.

Kaliszanin 1886 nr. 23

W Niechmirowie, pow. sieradzkim,  spaliła się sterta słomy, ubezpieczona na 250 rs. 

Kaliszanin 1887 nr. 12

Pożary. W dniu 4 z. m. we wsi Niechmierów, powiecie sieradzkim, z niewiadomej przyczyny spaliła się sterta siana, ubezpieczona na 450 rs.

Tydzień Piotrkowski 1896 nr. 3

W dniach 30 i 31 grudnia r. z., odbyło się polowanie w dobrach Rychłocice w pow. wieluńskim i Niechmierów w pow. sieradzkim, graniczących z sobą i będących własnością p. Artura Trepki. Pomimo niesprzyjających dla polowania warunków atmosferycznych, w ośmnaście strzelb ubito 210 zajęcy, cztery kozły, cztery cietrzewie i kilkanaście kuropatw. Lasy Rychłoskie i Niechmierowskie do niedawna jeszcze, obfitowały w wielką ilość dzików: od lat jednak kilku dziki wyniosły się zupełnie, za to dzisiaj wzrosła bardzo ilość sarn, tak, że na każdem założeniu kilka lub kilkanaście, tych ładnych zwierząt widzieć można.

Gazeta Kaliska 1896 nr. 8

W dobrach p. Artura Trepki w Rychłocicach, w pow. Wieluńskim, oraz w Niechmierowie, pow. Sieradzkim, dnia 30-go i 31-go grudnia odbyło się polowanie, na którem ośmnastu myśliwych zabiło 210 zajęcy, 4 kozły, 4 cietrzewie i kilkanaście kuropatw.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 28

= Kronika myśliwska.

W dobrach p. Artura Trepki w Rychłocicach, w pow. wieluńskim, i w Niechmierowie, w pow. sieradzkim na polowaniu dwudniowem w 18 strzelb ubito 210 zajęcy, 4 kozły, 4 cietrzewie i kilkanaście kuropatw. 

Gazeta Kaliska 1897 nr. 59

Otrucie. W dniu 18 z. m. otrutym został przez własną żoną mieszkaniec wsi Niechmirów, pow. sieradzkiego, włościanin Wojciech Górecki.


Gazeta Kaliska 1899 nr. 20

Wskutek opilstwa zmarł nagle w Niechmirowie 16 grudnia r. z. 33-letni Marcin Bartos.


Gazeta Kaliska 1901 nr. 261

Zgon. W dniu 10 b. m. w Niechmirowie, p. sieradzkiego, zmarła po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie ś. p. Adela Łucja z Wardęskich Załuskowska, obywatelka ziemska, urodzona w r. 1834-ym.


Goniec Łódzki 1902 nr 288


Kradzieże. We wsi Niemirów pow. sieradzkiego z obory Andrzeja Kubczaka skradziono dwie krowy.

Gazeta Kaliska 1903 nr 311

We wsi Niechmirów, pow. sieradzkiego, utopiła się w studni 3-letnia dziewczynka, Marjanna Wójcik.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 5

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W dobrach Niechmierowie z przyległościami u p. Teodora Załuskowskiego, w dn. 12. i 13. stycznia r. b., odbyło się polowanie, na którem w 9 strzelb zabito: 258 zajęcy, kozła, 2 króliki, 7 kuropatw i jednego kwiczoła. Królem polowania był p. Bronisław Kobierzycki ze Strobina, który celnemi strzałami z nowowynalezionej magazynowej broni położył 56 sztuk zwierzyny.



Gazeta Kaliska 1904 nr 20

Kronika myśliwska. W dniu l2 i 13 stycznia odbyło się polowanie w dobrach Niechmierowie z przyległościami u p. Teodora Załuskowskiego, na którem w 9 strzelb zabito: 258 zajęcy, kozła, 2 króliki, 7 kuropatw i jednego kwiczoła. Królem polowania był p. Bronisław Kobierzycki ze Strobina, który celnymi strzałami z nowowynalezionej magazynowej broni położył 56 sztuk zwierzyny.


Gazeta Kaliska 1904 nr 263

Obora zarodowa. Związek hodowlany gub. kaliskiej komunikuje nam następującą wiadomość: Dominium Niechmierów, pod Złoczewem, pana T. Załuskowskiego sprowadziło przez inspektora Związku Budowlanego p. Stobieckiego dwadzieścia wysokocielnych jałowic, typu oldenburskiego (Wesermarsch). W Niechmierowie skasowano owce i zaprowadza się oborę zarodową. Sprowadzone jałowice należą do najcięższego typu oldenburskiego, są wysokiego wzrostu, niezwykłych rozmiarów szerokości o głębokich tułowia, prawidłowej budowy. Kupowano je w większej części z obór najwięcej renomowanych. Czas, w którym je sprowadzono, był o tyle korzystnym, że niejeden z właścicieli nie sprzedałby tak dobrych sztuk, gdyby nie brak paszy go do tego skłaniał. Wskutek tego zdołano zakupić klasycznie typowe bydło, według uznania właścicieli tamtejszych po cenach całkiem przystępnych. Nabyte Oldenburgi należą do najlepszych okazów tej rasy, jakie są w naszej gubernji. Cenny ten nabytek winien przyczynić się do podniecenia hodowli bydła w okolicy Złoczewa i Burzenina. Wiele w tych stronach jest do wykonania w dziedzinie hodowli, a wynik starań w tym kierunku, podobno nie tyle od wkładów, ile głównie od dobrego oprzętu i utrzymania zależy. Przykrem by było, gdyby obora w Niechmirowie nie utrzymała się na wyżynie. Niestety u nas w kraju jest wiele przykładów, gdzie sprowadzono bydło dobre, które po krótkim czasie, przez zaniedbanie oprzętu i niewłaściwe raz obfite, drugi raz ledwo przy życiu utrzymujące odżywianie, zatraciło właściwości swej rasy. Przez zaniedbanie zachodziły grube straty u nas w hodowli bydła. Obora w Niechmierowie posiada podobno warunki korzystne. do utrzymania się na wyżynie. Życzymy właścicielowi, który sporo grosza w swą oborę włożył i daje rękojmię, że starań nie poskąpi, umiejętnego kierownictwa, dobrych rezultatów materjalnych, a tem samem zadowolenia wewnętrznego.

Gazeta Kaliska 1904 nr 292

Z obór zarodowych.Właściciel obory zarodowej w Niechmirowie p. T. Załuskowski nabył w Brake stadnika rasy oldenburskiej, liczącego 1 3/4 lat, za 1550 marek.


Zorza (Przegląd Polski) 1906 nr 13

W gub. kaliskiej.
(...) W Sieradzu dnia 18-go b. m .: odbyły się wybory wielkiej i średniej własności. Wybrano czterech wyborców. Lista zebranych wyborców wynosiła 145 na 208, mających prawo głosowania. Na 105 delegatów średniej własności stawiło się 97, reszta — to większa własność, która dopisała ledwie w połowie. Przeszli kandydaci narodowej demokracji, a mianowicie: 1) ks. kanonik Mirecki z Szadka głosów 134. 2) Teoder Załuskowski z Niechmirowa głosów 111. 3) Kazimierz Walewski z Tubądzina głosów 111 i 4) Józef Kobierzycki z Bogumiłowa głosów 96. Przepadli zaś pp. Sroczyński, b. wójt gminy Brzezino (głosów 93), niedawno wypuszczony z więzienia sieradzkiego za polski język; Józef Czarnowski z Prusinowic głos. 48 i Adam Nencki z Boczak głosów 42.

Rozwój 1906 nr 91

Wybory na prowincyi.
(...) W Sieradzu odbyły się wybory wielkiej i średniej własności. Wybrano czterech wyborców. Przeszli kandydaci narodowej demokracyi, mianowicie: 1) ks. kanonik Mirecki z Szadka 134 głosów, 2) Teodor Załuskowski z Niechmirowa 111 głosów, 3) Kazimierz Walewski z Tubądzina 111 głosów i 4) Józef Kobierzycki z Bogumiłowa 96 głosów.


Gazeta Kaliska 1907 nr 234

Na pastwiskach wsi Strzałki, pow. sieradzkiego, znaleziono zwłoki mieszkańca wsi Niechmirów, tegoż powiatu, Marcelego Wlazlaka, lat 58.


Gazeta Kaliska 1907 nr 253

Sprzedaż. W kancelarji rejenta Dzierzbickiego dokonaną została sprzedaż przez p. Teodora Załuskowskiego dóbr Niechmirów A powiatu sieradzkiego, p. Ignacemu Gąsiorowskiemu, właścicielowi dóbr Gronowa.


Gazeta Kaliska 1907 nr 267

Dominium Niechmirów ma do sprzedania 7 stadników rasy Oldenburskiej. Wiadomość na miejscu, poczta Złoczew.

Wieś Ilustrowana 1911 czerwiec

Południowy kraniec powiatu Sieradzkiego, to wsie Niechmirów, Wolnica-Niechmirowska i Stolec, a także Gronów, Gronówek, Grabówka, Kamionka, Nieczuj, Waszkowskie, oraz Łeszczyn i Uników w XVI w. dziedzictwa rozrodzonego rodu Wieruszów, gałęzi Bieniasza Wierusza z Wieruszowa słynnego z czasów Jagiełły, rycerza i podkomorzego wieluńskiego, którego potomstwo licznie rozrodzone dało początek Kowalskim, Niemojowskim i innym w ziemi Wieluńskiej i Niechmirowskim, Stoleckim w ziemi Sieradzkiej. Jeszcze w końcu XVI (1) w.

(1) Sir. Castr. Inscrip. K. 89, f. 24, r. 1588.

dziedziczy na Stolcu, Gronowie, Bieścu i Łeszczynie, Joachim Stolecki, gdy prawie równocześnie, bo w roku 1600 (1) Niechmirów i Dąbrowa należą do Jana Wierusza-Niechmierowskiego. W połowie XVII-go wieku rozległe te dobra przechodzą w ręce Walerego Olszowskiego herbu Prus II-o, ojca prymasa, w którego rodzie pozostają do połowy XIX w. Uczestnictwo w powstaniu 63 r. Antoniego Olszowskiego narodowego naczelnika powiatu Sieradzkiego i syna jego Andrzeja oficera pod Taczanowskim, sprowadza upadek tego pańskiego domu a dobra Niechmirowskie przechodzą w ręce

(1) Sir. Castr. Inscrip. K. 104. f. 125.

łódzkiego fabrykanta Hentschla w r. 1870, który niedługo sprzedaje je Łabęckiemu b. oficerowi wojsk polskich z r. 1831, od którego drogą wiana przechodzą w dom Nekandów Trepków od tych zaś takąż drogą odziedzicza Niechmirów Teodor Rola-Załuskowski, gdy folwarki dawniej odpadłe Kamionka, Nieczuj i Waszkowskie powoli ulegają kolonizacji. Niedługo sprzedaje p. Załuskowski piękną tę rezydencję Gąsiorowskiemu, ten zaś Medlowi Glicensteinowi. Piękny pałac, starożytny park, wspaniała kaplica grobowa Olszowskich, czekają obecnie nowonabywcy, co umiałby ocenić te pamiątki; a może znikną na zawsze, ustępując miejsca szeregowi świeżo powstałych kolonii. W swoim czasie donosiliśmy o zaburzeniach i oporze stawionym Władzy przez włościan wsi Niechmirow, w powiecie sieradzkim, gminie Majaczewice położonej, przy pomiarach gruntów i stawianiu kopców granicznych. Sprawa oddana sądom, i w ubiegły wtorek zapadł wyrok, mocą którego z 25 obwinionych skazano: dwie kobiety na dwumiesięczny areszt, 8-iu mężczyzn na trzytygodniowe zamknięcie i zapłacenie kosztów postępowania sądowego; inni zaś od odpowiedzialności uwolnieni zostali. W dniach 30 i 31 grudnia r. z., odbyło się polowanie w dobrach Rychłocice w pow. wieluńskim i Niechmierów w pow. sieradzkim, graniczących z sobą i będących własnością p. Artura Trepki. Pomimo niesprzyjających dla polowania warunków atmosferycznych, w ośmnaście strzelb ubito 210 zajęcy, cztery kozły, cztery cietrzewie i kilkanaście kuropatw. Lasy Rychłoskie i Niechmierowskie do niedawna jeszcze, obfitowały w wielką ilość dzików: od lat jednak kilku dziki wyniosły się zupełnie, za to dzisiaj wzrosła bardzo ilość sarn, tak, że na każdem założeniu kilka lub kilkanaście, tych ładnych zwierząt widzieć można.


Ziemia Sieradzka 1919 styczeń nr 5

Z Niechmirowa. Wieś nasza Niechmirów leży w gm. Majaczewice, pomiędzy miasteczkami Burzeninem i Złoczewem. Staraniem gospodarzy została założona tu szkoła prywatna, która w roku 1917 została przemianowana na gminną. Większa część naszej młodzieży męskiej wolne chwile spędzała na kartach w sklepiku u żydka. Z chwilą przybycia do naszej wsi córki nauczyciela p. Zofji Kozarskiej młodzież ta zaczęła poważniej myśleć. W listopadzie r. ub. dzięki staraniom p. Z. Kozarskiej zostało zorganizowane Koło Młodzieży i Kusy wieczorowe dla dorosłych. W Kole Młodzieży mamy 40 członków, z których 25 uczęszcza na wieczorne lekcje. Na lekcjach tych oprócz poprawnego czytania i pisania uczymy się: rachunków, geografji, historji ojczystej i przyrody. W każdą niedzielę i święta zbieramy się na wspólne pogawędki, odczyty, czytanie gazet i książek. Do tej pory czytaliśmy stale "Drużynę", "Zorzę" i „Świąteczną" dowiadując się, co się dzieje w dalszych stronach naszego kraju. Z chwilą, gdy z druku wyszła gazeta z naszej ziemi, uwaga wszystkich skupiła się dokoła niej. Czytamy ją żarliwie, chcąc się dowiedzieć, czy i inne wioski okoliczne już się zespoliły w dobrem. Dowiedzieliśmy się dużo dobrych wieści np. o Brzeźniu i wioska nasza poczuła się w obowiązku nie pozostawać w tyle, lecz z większą jeszcze usilnością wziąć się do dalszej pracy. Postanowiliśmy stale prenumerować "Ziemię Sieradzką". Z pośród nas wybraliśmy na gospodarza Koła Antoniego Florczaka bibljotekarza Józefa Kaweckiego i na kasjera Tomasza Świątczaka. Urządzamy od czasu do czasu zabawy. przeplatane tańcem, śpiewem i grami. Dochód z zabaw przeznaczamy na kupno pożytecznych książek, które czytamy chętnie. Na święta Bożego Narodzenia młodzież z Koła w połączeniu z dziećmi szkolnemi odegrała "Jasełka" w 4-ch odsłonach pod reżyserją p. Z. Kozarskiej, a dochód obrócony został na zasilenie kasy Koła. Dnia 23 i 24 stycznia odbyły się w naszym Niechmirowie dwa wiece: pierwszy pod przewodnictwem p. Jankowskiego, a drugi p. Jaxa-Chamca. Ten ostatni przemawiał pięknie do ludu, zachęcając do zgody, jedności i miłości Ojczyzny. Przemawiał tak gorąco i przekonywująco, że niektórzy wzdychali, a wielu miało łzy w oczach. Po wiecach rozeszliśmy się z lepszą nadzieją, porzucając waśnie i przyrzekając nie odstępować z pod sztandaru, którego hasłem "Bóg i Ojczyzna". Pomimo szczerej pracy p. Z. Kozarskiej i naszej zachęty znajduje się jeszcze w naszej wiosce dużo chłopców i dziewcząt, którzy mogliby należeć do Koła, a nie należą, a nadomiar złego burzą jeszcze młodzież lepiej myślącą. Lecz ufamy w pomoc Bożą, że młodzież nasza będzie pracowała nadal jak zaczęła, szerząc dokoła siebie oświatę i zgodę!" Niechmirowiak.


Gazeta Świąteczna 1919 nr 1987

Z Niechmierzowa w ziemi Sieradzkiej piszą do nas: Wieś nasza znajduje się pomiędzy miasteczkami Burzeninem i Złoczewem. Staraniem gospodarzy założono tu przed kilku laty szkołę, a w roku 1917 zaliczono ją do szkół gminnych. Dzieci więc spędzają już u nas czas pożytecznie, ucząc się w szkole, natomiast większa część młodzieży naszej spędzała wolne chwile w sklepiku na kartach, albo na tańcach. Szczęściem przybyła tu córka nauczyciela, Z. Kozarska. Za jej staraniem zawiązało się w jesieni roku zeszłego koło młodzieży. Dziś ma już ono 40 członków, z których 25 uczęszcza na wieczorną naukę. Oprócz poprawnego czytania i pisania uczymy się tam rachunków, gieografji, historji ojczystej i przyrody. Co niedziela i święto zgromadzamy się na spólne pouczające pogadanki, odczyty, czytanie gazet i książek. Na gospodarza koła naszego wybraliśmy Antoniego Florczaka, na skarbnika Tomasza Świątczaka, a na zarządzającego książnicą Józefa Kaweckiego. Urządzamy często zabawy z tańcami, śpiewem i grami. Pieniądze otrzymane z zabaw przeznaczamy na kupno pożytecznych książek. Na święta Bożego Narodzenia młodzież z koła spólnie z dziećmi ze szkoły przedstawiała „Jasełka” w 4 odsłonach; grano je sześć razy z powodzeniem, a dochód obrócony został na książnicę. Pomimo szczerej pracy p. Kozarskiej i zachęty naszej znajduje się jeszcze we wsi dużo młodzieży, która nie należy do koła, a co gorsza, stara się i innych od niego odciągać. Da Bóg jednak, że młodzież nasza nie ulegnie złym podszeptom i będzie pracowała nadal nad szerzeniem pomiędzy sobą oświaty, zgody i miłości bratniej. Niechmierzowiak.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Władysławie Barszczewskim, współwłaścicielu działki gruntu w majątku Stolec A. B., pow. Sieradzkiego i współwierzycielu sumy 1.500 rb. zabezpieczonej w dziale III wykazu hipotecznego dóbr Niechmirów litera A, pow. Sieradzkiego do Nr 3 A;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 20

Postępowania spadkowe.
Notarjusz Wojciech Cybulski w Kaliszu obwieszcza, o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
3) Antoninie Wernerowej, współwłaśc. 8 mórg 141 pręt. kw. ze składu działów gruntu w majątku Niechmierów A, pow. Sieradzkiego;
Termin, zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 września 1921 r., w kancelarji rzeczonego notarjusza, dokąd winni stawić się interesowani, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 97


Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej, w domu pod Nr 254, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że d. 4 kwietnia 1922 r. o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 rewiru w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włość., położonej we wsi Niechierów, gm. Majaczewicze pod Nr 41/39 tab. przestrzeni 21 mórg 143 pręt. w siedmiu działkach, pozostałej po zmarłym Antonim Skowrońskim.
Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny parterowy w połowie murowany, w połowie drewniany, o dwóch pokojach z sienią, spichlerz i obora pod jednym słomianym dachem, szopa z bali pod słomą, stodoła z bali o jednym klepisku pod słomą. Oprócz budynków na osadzie znajduje się: 70 sztuk różnych drzew owocowych, 5 drzew brzozowych, 2 drzewa dębowe, świerk, jesion, kasztan, klon i trzy wierzby.
Osada księgi hipotecznej nie ma, w posiadaniu zastawnym, ani też dzierżawnym nie znajduje się, długami nie obciążona, wyznaczona jest na sprzedaż w drodze działów.
Licytacja rozpocznie się od sumy 60.000 mk.
Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży są do przejrzenia dla interesowanych w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu.

Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć kaucję w sumie 6.000 mk.

Ziemia Sieradzka 1921 październik

Dnia 10 października r. b. o godz. 9-ej wiecz. we wsi Niechmirów, gm. Majaczewice, gospodarz Józef Kartyka postrzelił umyślnie z fuzji Tomasza Płaczka zam. w tejże wsi.

Ziemia Sieradzka 1921 nr 50 grudzień

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ulicy Wartskiej, w domu pod Nr. 254, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4 kwietnia 1922 r. od godziny 10-ej zrana, w sali posiedzeń Sądu Pokoju I-go rewiru w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włościańskiej, położonej we wsi Niechmirów, gm. Majaczewice, pod Nr 41/39 tabeli, przestrzeni 21 morga 143 pręty, w siedmiu działkach, pozostałej po zmarłym Antonim Skowrońskim. Na wymienionej osadzie znajdują się następujące zabudowania: dom mieszkalny parterowy, w połowie murowany, w połowie drewniany o dwóch pokojach, z sienią, spichrz i obora pod jednym słomianym dachem, szopa z bali pod słomę, stodoła z bali o jednym klepisku pod słomę. Oprócz budynków na osadzie znajduje się: 70 sztuk różnych drzew owocowych, 5 drzew brzozowych, 2 drzewa dębowe, świerk, jesion, kasztan, klon i trzy wierzby. Osada księgi hipotecznej niema, w posiadaniu zastawnem, ani też dzierżawnem nie znajduje się, długami nie obciążona, wyznaczona jest na sprzedaż w drodze działów. Licytacja rozpocznie się od sumy 60000 mk. Papiery i dokumenty tyczące się powyższej sprzedaży są do przejrzenia dla zainteresowanych w kancelarji Komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu. Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej czyli 6,000 mk. Sieradz, dnia 5 grudnia 1921 r. Komornik Sądowy: Grzesik.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3


Na zasadzie postanoowienia Województwa z dnia 4.12. 1925 r. L. Pr. 4677(3) II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1161 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Niechmirowie" (p. Sieradz).


Echo Tureckie 1926 nr 30

Janusz Staszewski. (IX)
Województwo kaliskie
w roku 1830-31.
Wśród listy osób zgłaszających ofiary na ołtarzu Ojczyzny, obok, znanych nazwisk: Niemojowskich, Morawskiego Teofila, Bier­nackich, ofiarujących wyekwipowanie żołnie­rzy, lub pieniądze na ten cel, są inne np. Celińskich ze Stropieszyna, dających 400 zł., Przechadzkiego z Rusewa, dającego 2 tys. złotych, Wyganowskiego Wojciecha z Warszówki 100 zł. Często spotyka się nazwisko Rembowskich, kilkakrotnie niesie ofiary właściciel Kokanina, Nepomucen Siereszewski, Hipolit Żelisławski daje konia dla od­działu jazdy w Warcie i nadto 200 zł., Niemojowska z Morawina 2000 zł., Radolińska z Żelaskowa 1000 zł., kasztelan Bieliński 6000 zł., Siemiątkowski Ignacy 2000 zł., Za­łuski Erazm 3 karabiny i 2 pary pistoletów, Anastazy Jezierski z Góry 100 zł., Fijał­kowski Karol z Rychnowa 200 zł., Józefat Radoszewski z Dominikowic 2 konie do szwadronu w Warcie, a nadto 200 zł., to samo dał Franciszek Radoszewski z Krępy, Stanisław Wichliński z Pogrzybowa były kapitan wojsk polskich dał formę do lania kul, Jakób Lipski dziedzic Starców w ob­wodzie Sieradzkim 1200 zł., Olszewski właściciel Niechmirowa uzbraja własnym kosztem 4 ludzi, nadto daje 4 młode i do­bre konie, oraz sporo instrumentów dętych dla orkiestry i 3000 zł. gotówką, wspomniany wyżej Sieroszewski wysyła 4 ułanów z końmi i rynsztunkiem, oraz Jenungiem w sumie 40 zł. dla każdego, nadto 3 jeźdźców wyznaczonych z 50 dymów a na skarb sre­bra wartości 2152 zł., ponieważ miał zbyt młodego syna, aby mógł iść do wojska, okupuje go niejako dając na rzecz I bataljonu gwardji narodowej 100 sięgów drzewa.
Było wielu, wielu innych, którzy osobiś­cie i przez komitety obywatelskie poszcze­gólnych obwodów spieszyli z darami i po­mocą. Należałoby bliżej i szerzej zająć się udziałem ziemian, oraz całego społeczeń­stwa, gdyby nato pozwoliły zebrane materjały, tu musimy ograniczyć się do wymie­niania kilku nazwisk wybranych na chybił trafił z listy ofiar.(...)

Ziemia Sieradzka 1926 marzec

Niechmirów. Pożar zboża. We wsi Niechmirów gm. Majaczewice spłonęły trzy sterty żyta, należące do folwarku. Gospodarze wsi czują się pokrzywdzeni przez właściciela majątku rozległego, żyda Glicensztajna. Zatarg na tym tle rozwinięty, rzuca podejrzenie z powodu wynikłego pożaru. Takie to są rezultaty z gospodarki żydowskiej. Całe szczęście, że reforma rolna w pierwszym rzędzie zaopiekuje się podobnymi majątkami.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
235. Nazwa majątku leśnego: Niechmirów, gmina Majaczewice, powiat Sieradz. Właściciel: Mendel Glicenstajn. Obszar ha: serw. 137, 73., wolny 61,58.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

d. 11 lutego 1927 r.
7676. „Fajwel Majerowicz" — sklep kolonjalny, skup zboża, jajek, drobiu i cieląt w Niechmirowie, gm. Majaczewicze, pow. sieradzkiego, Właśc. Fajwel Majerowicz, zam. w Niechmirowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 8 września 1928 roku
postanowił:
1) wniosek mieszkańców wsi Niechmirów, gminy Majaczewice, powiatu sieradzkiego z dnia 23-go listopada 1926 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić, oraz
2) ustalić obszar scalenia w składzie:
a) gruntów ukazowych i części gruntów zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Niechmirów, o obszarze około 531 ha i
b) gruntów objętych księgą hipoteczną majątku Niechmirów, o obszarze około 3 ha, a należących do Jakóba Świątczaka, Antoniego Skowrońskiego, Kazimierza Urbaniaka i Jadwigi Florczak ze wsi Niechmirów.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 19 października 1928 roku.
Z p. Prezesa (—) K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

W dniu 31 grudnia 1927 r.
8801. „Tomasz Świątczak" — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Niechmirowie, gm. Majaczewice, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Tomasz Świątczak, zam. we wsi Niechmirowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 1

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ
ŁÓDZKIEGO,
L. p. 1975 d. 25.9 1928 r. L. B. P. 6623 Ochotnicza Straż Pożarna w maj. Niechmirów. powiat Sieradz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW
zarejestrowanych przez Wojewodę Łódzkiego.
L. p. 2124 d. 16.11. 1929 r. L. II Zw. 1264 Kółko Rolnicze „Dźwignia" w Niechmirowie, pow. sieradzkiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 13

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do wiadomości publicznej, że orzeczeniem z dnia 29 kwietnia 1930 r.
postanowił:
poprawić orzeczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 8 września 1928 roku ustalające obszar scalenia wsi Niechmirów, gminy Majaczewice, powiatu sieradzkiego, w tem, iż część 2 p. b tego orzeczenia otrzymuje następujące brzmienie:
gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Niechmirów, a należących do Jakóba Świątczaka, Antoniego Skowrońskiego, Kazimierza Urbaniaka, Jadwigi Florczak, Ignacego Koseckiego, Stefana Siuty i S-rów Rocha Dobielczyka, o obszarze około 7 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 28-go maja 1930 roku.
Naczelnik Wydziału:

(—) M. Grąbczewski.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 7 listopada 1929 roku
11224. „Stefan Siuta". sprzedaż artykułów kolonjalno-spożywczych ze sprzedażą wyrobów tytoniowych w Niechmirowie, gminy Majaczewice, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Stefan Siuta, zamieszkały w Niechmirowie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2704 Kółko Rolnicze „Dźwignia" w Niechwirowie, pow. Sieradzki, z dn. 18. II. 1931 r. L. BP. II. 1a/109.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5

Prace wykopaliskowe w Sieradzkiem. Z ramienia Muzeum Archeologicznego P. A. U. w Krakowie przeprowadził badania archeologiczne J. Fitzke w Sieradzkiem. W badaniach tych współpracował p. Weinert, kierownik szkoły w Stanisławowie. Wynikiem prac wykopaliskowych było odkrycie cmentarzysk kultury łużyckiej w następujących miejscowościach: Bogumiłów-Kolonja, Łagiewniki, Godyniec, Niemirów, Marjanów, Dąbrowa Zgniła, Nowa Wieś i Mała Wieś. Wszystkie miejscowości leżą w powiecie sieradzkim z wyjątkiem Małej Wsi położonej w powiecie wieluńskim. Poza kulturą łużycką znaleziono w Godyńcu mikrolityczne narzędzia krzemienne a w Marjanowie monetkę rzymską. Zabytki pochodzące z powyższych badań zostały złożone do zbiorów archeologicznych P. A. U. J. (...)

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (II Sekcja)
75. Wierzycieli hipotecznych dóbr NIECHMIERÓW lit. A, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Godela Gad, 2) Chajma Landau.

Echo Sieradzkie 1932 14 maj

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
ZA 2 ZŁOTE 1 ROK WIĘZIENIA.
Robotnik maj. Niechmirów, Stanisław Szufleta udał się do magistratu miasta Złoczewa po wyciąg z ksiąg ludności. W urzędzie powiedziano mu że dokument ten może otrzymać dopiero nazajutrz. Szuflet udał się na poszukiwanie noclegu. Po drodze spotkał nieznanego młodzieńca, którego prosił o nocleg. Ten wyprowadził go za miasto, wyjął rewolwer i zażądał pieniędzy. Szuflet oddał mu posiadane pieniądze w sumie 2 zł. 60 gr. i oddalił się. Policja złoczewska wytropiła wkrótce rzezimieszka. Był nim Wincenty Bekker miesz. Złoczewa. Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał go obecnie na 1 rok więzienia. (...)

Echo Sieradzkie 1932 8 lipiec

ZNOWU GRADOBICIE W POW.
SIERADZKIM.
W tych dniach nad południową częścią powiatu przeciągnęła burza połączona z gradobiciem, która wyrządziła wiele szkód w zasiewach, oziminach, warzywach, sadach i t. p.
Szczególnie burza dała się we znaki na terenie gminy Barczew i Majaczewice we wsiach Barczew, Świerki, Będków, Strzałki, Kopanina i Witów.
Grad zajął przestrzeń szerokości półtora kilometra, długości ponad 10 klm.
O spustoszeniach, jakie poczynił grad świadczy fakt, że w samym tylko majątku Niechmirów, grad zniszczył cały dobytek wyrządzając szkód na 70—80.000 zł.
Nadto ofiarą gradu padło bardzo dużo dzikiego ptactwa.
W nocy z 2 na 3 b. m. około godz. 1. padał grad i w Sieradzu nie poczynił jednak szkód.

Echo Sieradzkie 1932 13 grudzień

POSZUKIWANIA ARCHEOLOGICZNE W POWIECIE SIERADZKIM.
W roku bieżącym prowadziłem z ramienia Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie na obszarze powiatu sieradzkiego badania archeologiczne. Poszukiwania moje posiadały charakter wywiadowczy. Przejeżdżając wzdłuż i wszerz cały powiat, zbierałem wszelkie wiadomości, tyczące się całości występowania stanowisk przedhistorycznych na terenie omawianego powiatu. W kilku miejscowościach najwięcej zagrożonych np. w Świerkach, Łagiewnikach, Niechmiorowie, Dąbrowie Wielkiej, Nowej Wsi, Bogumiłowie, Godymcach i Małej Wsi, prowadziłem kilkudniowe badania, wszędzie natknąłem się na cmentarzyska, należące do kultury łużyckiej -1500-500 przed Chrystusem. Z kilkunastu innych miejscowości otrzymałem dla Muzeum wiele cennych przedmiotów już dawniej wydobytych. I tak od pp: St. Zacha, Czapskiego z Dzierlina, Edm. Cicheckiego ze Świerków, Br. Paszewskiego z Biskupic, Nierychlewskiego z Żelisławia, Młynarskiego z Warty, Polowego z Klonowej, Szenroka z Marianowa i od wielu innych. W Marianowie nadto kolonista niemiecki Zeipol ofiarował nam znalezioną przed laty monetkę rzymską z pierwszego wieku po Chrystusie.
Poszukiwania moje w sieradzkiem trwały 6 tygodni. Przez cały ten czas korzystałem z gościnności p. Rudolfa Weinerta, kierownika szkoły w Stanisławowie. W czasie moich poszukiwań spotkałem się wszędzie z małemi tylko wyjątkami, z wielką uprzejmością i daleko idącą pomocą, za którą na tym miejscu gorące składam podziękowanie, w pierwszym zaś rzędzie staroście inżynierowi Boryssowiczowi i pp. Gutowskiemu, Czapskiemu i Rembowskiemu, oraz całemu nauczycielstwu.
Podkreślić na zakończenie muszę, żywe zainteresowanie się ludności pamiątkami naszej przeszłości.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
11. Niechmirów, obejmującą: wieś Niechmirów, folwark Niechmirów, osadę młyn Światłowizna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 34a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A,, wciągnięto następujące firmy pod Nr.:
dnia 22 listopada 1932 roku.
12903. Stefan Gaik — sklep kolonjalno-spożywczy i tytoniowy w Niechmirowie, gminy Majaczewice, powiatu sieradzkiego. Wła­ściciel Stefan Gaik, zamieszkały w Niechmirowie.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II-ga.
59.NIECHMIERÓW lit. A, powiatu sieradzkiego: Zalme Kuchcik..

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 12 luty

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI.
Urząd Skarbowy w Sieradzu podaje do ogólnej wiadomości, że w miejscu i terminie niżej podanym odbędzie się, celem uregulowania zaległych należności podatkowych, sprzedaż z licytacji wyszczególnionych ruchomości:
2. W dniu 20 lutego 1934 r. o godz. 10 rano w majątku Niechmirów gmin Majaczewice w lokalu Mendla Glicensteina: a) 12 krów czarno-białych, cena szacunkowa 3600 zł., b) kredens dębowy cena szacunkowa 40* zł.
Zajęte ruchomości oglądać można w lokalach wyżej podanych na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.
Urząd Skarbowy w Sieradzu.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Echo Łódzkie 1938 luty

Z moje herbowe pieczątkę " Zaświadczenie dla gajowego. SIERADZ, 12. 2. — W tych dniach został zwolniony gajowy lasów maj. Niechmirów, Jan Glądała, któremu właściciel majątku wydał zaświadczenie. W dosłownej treści podajemy je poniżej: „Jo niżej podpisany Mendel Glicensztejn zaświadczam z moje ojciśnięte herbowe pieczątke, że u mnie był Jan Glądała uchodził za osobe gajowe przez miesiąców 7. Przez tego czasu nie zastrzelnął ani jedno zwierze ani fruwające ani lotające tylko miał duży pisk, wchodził na karczme przez tego został zwolniony ze służbe.”


Dziennik Łódzki 1952 nr 94

Wszyscy wylegli na pole
Akcja siewna w całej pełni.
Meldunki mówią: w województwie łódzkim obsiano już zbożami jarymi ok. 50 tys ha. A siew, dzięki sprzyjającej pogodzie trwa dalej. Obeschły już bowiem i grunty podmokle. Każdy dzień i nawet każda godzina powiększa areał obsiewu o nowe setki i tysiące hektarów.
W gromadach, spółdzielniach produkcyjnych i PGR-ach trudno w ciągu dnia zastać w domu kogoś z mężczyzn. Jedni orzą lub kultywatorują, inni sieją lub spulchniają ziemię bronami, wywożą obornik, odkrywają kopce z ziemniakami, zabezpieczają drzewa owocowe przed szkodnikami. Kobiety porządkują ogródki, przesadzają kwiaty, sieją nasiona warzyw na rozsadę.
Odwiedzamy zespół PGR w Dębołęce. We wszystkich 12 gospodarstwach brygady polowe zaciągnęły Warty Bierutowskie. Siew rozpoczęto w środę. Według podjętych zobowiązań miał on trwać 6 dni, a zostanie zakończony dziś, w sobotę, czyli po upływie 4 dni.
W PGR Dąbrowa traktorzysta Królikowski wyjeżdża w pole o świcie, a wraca późnym wieczorem. W nocy ze środy na czwartek siał przy reflektorach.
Jego kolega z Niechmirowa, August Chudy, gdy trzeba, po powrocie z pola pracuje w kuźni jako kowal.
— U nas wszystko musi grać — mówi — Czasem jakieś małe uszkodzenie, nienaprawione zaraz może zahamować całą robotę. A siew — to przecież najpilniejsza sprawa.
W PGR Dębołęka w konnej brygadzie polowej przy siewie zbóż wyróżnili się: Stanisław Krzemiński, Józef Spychała i Józef Wojciechowski, przy zasilaniu nawozami sztucznymi ozimin — Józef Pudełek i Stanisław Pawełczyk.
— I my nie chcemy być gorsi — oświadczają oborowy Józef Gabryś i chlewmistrz Józef Stępkowski. Oni, z gromady polowej świetnie się spisują. Piękny jest ich czyn dla Prezydenta i dla uczczenia 1 Maja. Ale i nasz jest niemały.
— Ja zobowiązałem się i słowa dotrzymam, że w ciągu roku zwiększę o 10 tys. litrów mleka zaplanowaną wydajność obory.
— A ja wyhoduję 50 prosiąt ponad plan.

* * *
W terenie spotykamy Inspektora pracy Ryszarda Chmielewskiego i kierownika TOR-u z Pabianic, Józefa Rybarczyka. Pierwszy kontroluje warunki mieszkaniowe i sprawy bytowe robotników rolnych w PGR-ach.
— W PGR Kobierzycko trzeba robotnikom dać prześcieradła, poduszki, ręczniki. W PGR Dębołęka umieścić w osobnym pokoju parę małżeńską, w Inczewie poprawić wyżywienie — streszcza pokrótce dotychczasowe obserwacje.
Drugi bada stan ciągników. I tam, gdzie trzeba, przerzuca lotne warsztaty reperacyjne, bądź wysyła pojedynczych mechaników-specjalistów.
— W Kobierzycku w „Zetorze" trzeba było wymienić uszczelkę od głowicy, a w „KD-15" założyć nowe elementy wtryskowe. Nie można przecież dopuścić, aby, gdy czas nagli, miały miejsce dłuższe postoje ciągników.
* * *
Marcin Nowicki ze wsi Buczek gm. Wróblew posiadający 4 ha ziemi już ukończył siew owsa, saradeli i wyki. Obecnie z całą rodziną sadzi ziemniaki. Razem z nim w polu pracują żona Maria, córka Helenka oraz synowie Zygmuś i Mietek. Ojciec znakownikiem kreśli rzędy, a matka i dzieci, gawędząc i żartując, równiutko, w odpowiednich odstępach umieszczają w ziemi ziemniaczane kłęby.
— Piękny czas — mówi Nowicki — to i wesoło nam się pracuje. Wśród nas nie ma bumelantów. Robimy zawsze wszystko w porę.
* * *
Na wielkim kawale koniczyny należącym do spółdzielni produkcyjnej w Izabelowie, gromada dzieci. Jest z nimi nauczycielka Alfreda Czarnecka. Dzieci zbierają do koszyków kamienie polne.
— Wykonujemy nasze zobowiązanie — objaśnia rezolutna Stasia Cieślakówna.
— Żeby uczcić czynem 60 rocznicę urodzin naszego kochanego Prezydenta — uzupełnia Kazik Guć — postanowiliśmy uprzątnąć pole. A w naszej szkole na akademii będziemy meldowali, że nasze zobowiązanie jest wykonane.

* * *
W inspektach spółdzielni produkcyjnej w Izabelowie członkinie Michalina Miłosińska, Józefa Furmanowska, Michalina Sala, Zofia Smus i Genowefa Kaczmarek wyrywają z grządek rzodkiewki na odstawę do Łodzi.
Mężczyźni są w polu. Owies i mieszankę zbożowo-motylkową już zasiali. Obecnie przygotowują ziemię pod buraki, kartofle, miętę, kapustę, cebulę.
Ogółem w pracach wiosennych bierze udział 13 mężczyzn i 11 kobiet. Praca posuwa się naprzód. Ochoczo i z wiarą w piękne zbiory.
* * *
Tydzień prawdziwej wiosny — to wykonanie conajmniej 75 proc. najpilniejszych prac polnych. To jednocześnie udany egzamin sprawności tak brygad polowych w PGR-ach i spółdzielniach produkcyjnych, jak i indywidualnie gospodarujących chłopów w tysiącach gromad naszego województwa


C. M.

Dziennik Łódzki 1952 nr 178

Tadeusz Gicgier
Żniwa w Dębołęce
Nie spojrzysz pod słońce. Jest ono zamglone, blask ma przyćmiony, ale zarazem oślepiająco jasny.
Pod Stefanowem, w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Dębołęka za Sieradzem, po prawej stronie pola stoją już długie rzędy zestawionego żyta. Po lewej szumi jeszcze wysoki łan. Od upałów przybrał barwę pomarańczy.
Idziemy piaszczystą drogą. Tęgie żyto — mówi do mnie starszy agronom. — A niech pan spojrzy, jakie czyste.
I istotnie w złocistym lesie nie dojrzy się ani jednego chwastu. Z zaciekawieniem oglądam czerwone tablice, na których białą farbą oznaczony jest numer pola, ilość hektarów oraz gatunek zasiewu. Super, extra, elita — słowa te przeplatają się ciągle, a często nawet łączą, dając napis superelita.
Idziemy dalej. Gdzieś w głębi, pod brzozowym laskiem huczy i parska traktor ze snopowiązałką. Zza wysokiego łanu żyta widoczna jest zaledwie czapka traktorzysty, górna część komina i kawałek wiatraka.
Powoli ukazuje się nam cała maszyna. Zębate koła posuwają się po ściernisku, na które co chwila upada związany snop żyta.
Stać — maszyna się zatkała. Jedź w miejscu — woła pomocnik traktorzysty do starszego kolegi „na koźle". Snopowiązałka idzie w ruch, ciągnik dalej stoi. Z oporem, przy pomocy rąk pomocnika, wysuwa się wielki, zacietrzewiony, kosmaty snop.
Ciągnik rusza. Traktorzysta opalony na brąz, błyska ku nam w uśmiechu zębami.
— Żyto walne — mówi — ciężko je kosić.
Nieco dalej pod laskiem, pobrzękują dwie kosy. Ledwie słychać ich głos przy tętnie maszyny! Weteranki pełnią jednak dalej swą — pomocniczą już — służbę.
• • •
W zespole PGR-ów Dębołęka kampania żniwna trwa w całej pełni. Gospodarstwa Niechmirów i Wolnica ukończyły koszenie żyta w ciągu 3-ch dni, miast planowanych 6-ciu. Dokonano tego dzięki ofiarnej pracy brygad polowych.
Załogi brygad traktorowych z gospodarstwa Inczew osiągnęły w ciągu dwóch dni po 115 proc. normy, mimo, że stare maszyny ulegają często uszkodzeniom. Brygadami tymi kierują: Stanisław Nowacki, Jan Wojtysiak, Józef Rogoziński.
Podorywki dokonywane są często również w nocy, ze względu na to, że bezdeszczowa pora nakazuje szczególny pośpiech. Ziemi nie wolno wyschnąć, bo od tego zależne jest udanie się poplonów.
W batalii o chleb przodują traktorzyści: Królikowski Leon z gospodarstwa Dąbrowa Wielka, Kaczmarek i Strumiński z gospodarstwa Dębołęka. Są natomiast pomocnicy traktorzystów, którzy ociągają się na ogół w pracy. Zły przykład również daje Andrzej Ładniak, mechanik warsztatowy, — wyróżniający się skłonnością do alkoholu.
Wszystkie gospodarstwa odczuwają silny brak rąk do pracy Dlatego szczególnie cenni jest dla PGR-ów pomoc z miasta. Miasto pomoże wsi w jej walce o plony.
Dębołęka, 22 lipca 1952 r.



Dziennik Łódzki 1952 nr 203

Wielkie zadanie Spółdzielczości Zaopatrzenia i Skupu
ZBLIŻA SIĘ WIEŚ Z MIASTEM
i umacnia spójnię
(...)
W GS Majaczewice
Z Dmosina w pow. brzezińskim przerzućmy się do Burzenina w pow. sieradzkim gdzie znajduje się siedziba GS Majaczewice.
Spędy tuczników odbywają się tutaj co wtorek — miesięczne plany skupu są wykonywane zazwyczaj w ponad 100 proc. Agenci kontraktacyjni STANISŁAW KŁOS, ANTONI RYBCZYŃSKI, ANTONI SZYMAŃCZUK i STANISŁAW GĄSIOR wywiązują się ze swych obowiązków jak najlepiej. Łącznie zakontraktowali już 2.570 sztuk trzody chlewnej i są przeświadczeni że plan roczny zamkną poważną nadwyżką.
W gm. Majaczewice jest 21 gromad. Sam Burzenin posiada piekarnię, masarnię, gospodę oraz sklepy tekstylny, skórzany, żelazny i dwa kolonialno-spożywcze. Po jednym sklepie mają gromady Strzałki, Szczawno, Niemirów i Kamionka.
W walce o czystość szeregów
— Od kwietnia br. w pow. sieradzkim powstały 24 punkty sprzedaży detalicznej. Obecnie przystępujemy do zakładania nowych — mówi prezes PZGS w Sieradzu Jan Kaczmarek.
W pierwszym półroczu br. z kursów CRS na terenie PZGS Sieradz skorzystało 151 pracowników PZGS i GS-ów, natomiast w drugim półroczu przedszkole otrzyma dalszych 96 osób. Na kursach zaocznych szkoli się 97 sklepowych. Aparat placówek obsługujących wieś częściowo został uwolniony z elementów kułackich i zdeprawowanych — ogółem w pierwszym półroczu wypowiedziano pracę 91 osobom, które wykazywały zły styl pracy, lub dopuszczały się nadużyć.
Szkolenie i oczyszczenie kadr spółdzielczych z elementu nieuczciwego wpłynęły poważnie na wykonywanie planów, na pokaźne zmniejszenie się mank oraz na osiągnięcie ponad półmilionowej nadwyżki dochodów nad rozchodami w pierwszym półroczu br.
W 19 GS pow. sieradzkiego w porównaniu z rokiem ub. liczba członków wzrosła o przeszło 2.000 i wynosi obecnie 18.502.
Ważny element umocnienia spójni PZGS i GS-y są obecnie — Jak powiedział na konferencji prasowej prezes głównego zarządu CRS — uniwersalnymi placówkami gospodarczymi, które dostarczają na wieś całą ilość towarów konsumcyjnych. pochodzących z produkcji przemysłu państwowego i potrzebnych produkcji rolnej, a jednocześnie skupują wszystkie produkty rolnicze, z wyjątkiem mleka i niektórych roślin przemysłowych, kontraktowanych bezpośrednio przez poszczególne centrale przemysłowe.
Działalność spółdzielczości stanowi ważny element w wykonaniu planów państwowych, jest ważnym czynnikiem umacniania spójni między miastem a wsią. Aby PZGS-y i GS-sy lepiej mogły spełniać zadania wynikające z uchwal VII Plenum KC PZPR, muszą stale udoskonalać swoją działalność. Właśnie temu celowi poświęcony jest I Kongres Spółdzielczości Zaopatrzenia i Skupu, w którym biorą również udział liczni delegaci z terenu naszego województwa.
C. M.



Dziennik Łódzki 1966 nr 14

Wypadek archeologiczny
Prehistoryczne berło ozdobą współczesnego pieca
Za archeologiem sieradzkiego muzeum — Anną Dzierzgowską wspinam się po stromych schodach zabytkowej kamieniczki kazimierzowskiej, by obejrzeć plon tegorocznych prac wykopaliskowych na terenie ziemi sieradzkiej. Wykopki „obrodziły". W piętrzących się na półkach pracowni kartonach czeka to, co w ciągu tysiącleci stanowiło lary i penaty naszych przodków — naczynia, ozdoby, środki płatniczej insygnia władzy. W innych pojemnikach — prochy naszych praszczurów oraz liczne przedmioty, które za nich mówią, kim byli, czym się zajmowali, kiedy zamieszkiwali ziemię nad Wartą.
Archeologowi nietrudno zaskoczyć przeciętnego śmiertelnika historyczną łamigłówką, czy zagadką. Postawiono przede mną karton wypełniony kawałkami żółtego metalu o doskonałej obróbce. — „To jest berło z roku 1300-1200 przed naszą erą. Niestety, zostało... pocięte, ogwintowane i przerobione na gałki do kuchennego pieca.
Historia absurdalna lecz prawdziwa. Rolnik z Niechmirowa w pow. sieradzkim w czasie kopania torfu, na głębokości 2 m natrafił na niezwykłe znalezisko. Obok siebie leżały: miecz, sierp oraz dwa berła z brązu, przy których brak było jedynie drewnianych rękojeści. Berła te, a raczej buzdygany, które należeć musiały do jakiegoś zamożnego przywódcy wojskowego okazały się niemałą sensacją. Jako unikat w skali światowej były w kraju pierwszym tego rodzaju znaleziskiem. Poza tym, jedno podobne berło posiada muzealnictwo węgierskie oraz jedno — czechosłowackie.
Na rewelacje te przyszła jednak kolej znacznie później. Buzdygany, które były częścią skarbu wotywnego, ofiarowanego najprawdopodobniej przez starożytnego wodza jakiemuś bóstwu, dla pozyskania jego łask przed wyprawą wojenną — rolnik z Niechmirowa obrócił na ozdoby piecowe, a z sierpa — wyklepał kosą dla dziecka. Dziecko opowiedziało o tym w szkole. Nauczycielka dała znać agronomowi, a ten, położył wreszcie kres archeologicznej tragikomedii.
Nieszczęsny rolnik, choć z braku odpowiednich podstaw prawnych nie ścigany sądownie — ma już za swoje. Jego samowola i bezmyślność, spotkały się z powszechnym potępieniem, a złośliwe dowcipy, którymi częstuje go po dziś dzień otoczenie na zawsze wyleczyły go z pomysłów krzyżowania sposobem gospodarczym wieku XX z epokami prehistorycznymi.

M. KRAJÓWNA

Dziennik Łódzki 1972 nr 163

O godz. 1.55 w Niechmurowie pow. Sieradz spłonęła stodoła należąca do ob. Józefa M. Straty ok. 30 tys. zł.


Dziennik Łódzki 1974 nr 182

M. Jagoszewski
Żniwa archeologów łódzkich-na półmetku
Mimo niesprzyjającej pogody, archeologowie łódzcy prowadzą na terenie naszego województwa intensywne badania wykopaliskowe. A województwo to bogate jest w relikty przeszłości. Znalazło się tu około 2 tysiące stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, przy czym do najstarszych należą m. in. osada z przełomu mezoitu i neolitu w Osjakowie (pow. Wieluń), cmentarzysko z epoki brązu w Niechmirowie, oraz stare grodzisko kultury łużyckiej w Podzamczu (pow. Wieruszów).
W tym roku — jak informuje nas konserwator zabytków archeologicznych na woj. łódzkie mgr Jerzy Augustyniak — badania prowadzone są na 30 stanowiskach.

(...) Zakończono badania na liczącym ponad 50 grobów szkieletowych cmentarzysku średniowiecznym w Dębinie (pow. Wieluń). Na stanowisku tym pracowała młodzież ze szkół łódzkich, przy czym podkreślmy, że akcje tego typu już 19 rok prowadzą Wojewódzki Ośrodek Turystyczno-Krajoznawczy oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Przyczynia się ona walnie do popularyzowania archeologii, a równocześnie daje młodzieży możność spędzenia atrakcyjnych wczasów. (...)

 Na Sieradzkich Szlakach 1993/4

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza