-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Marianów

Słownik Geograficzny:  
Marianów,  kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, odl. o 17 w. od Sieradza, powstała po wyciętym lesie Ręszew zwanym, a należącym niegdyś do dóbr Strzałki. Ma 244 mk., 226 kat., 18 ewang. Rozl. 277 mr., z tego 230 mr. roli ornej, 47 mr. łąk.

Spis 1925:
Marjanów, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 215. Mężczyzn 99, kobiet 116. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 63, ewangelickiego 133, baptystycznego 7, mojżeszowego 12. Podało narodowość: polską 63, niemiecką 140, żydowską 12.

Wikipedia:
Marianów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 9 (21) Lutego 1865 r. 
24. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, koloniami wieczysto czynszowemi Ręszew, Marjanów, Kamilów, oraz wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 227 kop. 82, vadjum do licytacji rs. 1350, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4905, przed Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon. 
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 267

(N. D. 7091) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl artykułu 682 K. P. S wiadomo czyni, iż na żądanie Samuela Ginsberg Negocjanta w mieście Okręgowym Częstochowie Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, jako nabywcy prawa od Samuela Sternfeld handlującego w mieście Pławnie Okręgu Radomskim mieszkającego, pierwszego zamieszkanie prawne do tegu interesu u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urządującego w Kaliszu sprzedażą dyrygującego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z proceutem 5% od części tej sumy rs. 1,500 od dnia 1 Stycznia 1865 r., a od reszty od dnia 27 Października (8 Listopada 1863 r. oraz kosztów protkółem Komornika przy tutejszym Trybunale Eugienijusza Wojterskiego w d. 2 (14) 3 (15) i 4 (16) Września r. b. zajęte zostały na pszymuszone w drodze sądowej wywłaszczenie,
DOBRA ZIEMSKIE STRZAŁKI
z częścią lasu na Lipnie, składające się z folwarku Strzałki kolonji wieczysto czynszowych Ręszew Marjanów i Kamilów z przyległościami i przynależytościami położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej prawem własności do Feliksa Myszkowskiego dłużnika tamże zamieszkałego, należące, pozostają w posiadania tegoż, graniczą na wschód słońca z miastem Bużeninem, na południe z dobrami Mujaczewice, na północ z dobrami Praźmów, a na zachód z dobrami Będków.
Włościanie zajmujący około mórg 60 na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku, zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są uwolnieni. Budynki dworskie wsi Strzałki są:
Dwór, oficyna, dwie stodoły, stajnia, obora, owczarnia, kurniki, chałupa czworaki, szopa w polu, kloaki, dwie studnie balami cembrowane, drewniki, sklep z cegły, przytem w ogrodzie drzew rodzajnych różnego gatunku sztuk 500.
Zabudowanie wiejskie wsi Strzałki są:
Chałup ośm z przystawkami, 7 stodół, studnia drzewem cembrowana, w których mieszkają kowal dworski, komornicy i ludzie dworscy. Wieś Strzałki ma ogólnej rozległości miary nowopolskiej morg 800 prętów kwadratowych 264 wszystkich klas.
Bór na Lipnie około 4 włók miary nowopolskiej mający w którym znajduje się drzewo wszelkiego rodzaju graniczy na wschód słońca z kolonijami Marjanów, Kamilów i Ręszew, na południe i zachód z lasem do dóbr Pyszkowa, a na północ z lasem do dóbr Będkowa należącym.
Kolonje wieczysto czynszowe:
1. Ręszew ma rozległości około włók 5 zajmują prawem wieczysto czynszowym w różnych cząstkach następujący koloniści: Józef Wicher, Jakób Głuszczyński, Mikołaj Głuszczyński, Błażej Skowron, Jan Chudowski Kellner, Wojciech Chatłas, Jan Kitzman, Jamorek, Wilchelm Lentz, Andrzej Lentz, Gotfrim Toporski, Alexy Marczak.
2. Marjanów ma rozległości około włók 10, tę przestrzeń zajmują w różnych częściach koloniści wieczysto czynszowi: Gotlib Müller, Wojciech Frand, Jeske, Frydrych Kubś, Konstanty Murzynowski, Aleksander Hintz, Ferdynand Trautman, Katarzyna Trautman, Michał Afeld, Ludwik Lentz, Wegner, Nejman, Józef Kendzierski, Adam Lawniczak, Józef Robuszek, Karol Kubś, Grabowski, August Jabus i Krysztow Irat.
3. Kamilów ma również rozległości jak poprzednia około włók 10 zajmują w różnych częściach następujący koloniści wieczysto czynszowi:
Zylke Rysztok, Hartwich, Talarek, Archwich, Brant, Wentzler, Marcin Ewert, Zepold, Emanuel Myszkowski, Sznajder i Kebernik.
Kolonje te od dóbr Strzałki oddzielone dobrami Będków graniczą: na północ z dobrami wyżej wymienionemi Będków, na zachód z dobrami Pyszków, na południe z dobrami Granów, a na zachód słońca z dobrami Grabowka.
Ogólna rozległość dóbr Strzałki, wynosi około mórg 800 prętów kwadratowych 264 miary nowopolskiej gruntu wszystkich klas.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów i inwentarzy, opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr, który doręczony został przez Woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Henniga Wojtowi Gminy Majaczewice na ręce Kopczyńskiego Pisarza dnia 11 (23) Września 1865 r. i przez Woźnego tegoż Trybunału Jana Piłacińskiego Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 25 Września (7 Października tegoż roku do rąk Sałeckiego Podpisarza.
Wpisanie protokułu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 22 Października (3 Listopadz) roku bieżącego, do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) t. r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 8 (20) Grudnia 1865 roku, o godzinie 10 z rana na Audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 26 Paźdz. (7 Listop.) 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
9. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, z kolonjami Ręszew, Marjanów i Kamilów z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 434 kop. 7 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim dnia 13 (25) Maja 1869 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,200. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 4,900. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu Sukcesorów Szymona Amowicza, wierzyciela hypotecznego dóbr powyższych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2268. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W myśl art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Samuela Ginsberg negocjanta w mieście okręgowem Częstochowie Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, jako nabywcy praw Samuela Sternfeld handlującego w mieście Pławnie Okręgu Radomskim mieszkającego, pierwszego zamieszkanie prawne do tego interesu u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urzędującego w Kaliszu, sprzedażą dyrygującego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z procentem 5 od sta. od części tej sumy rs. 1,500 od dnia 1 Stycznia 1863 r., a od reszty od dnia 27 Października (8 Listopada) 1863 r., oraz kosztów, protokółem Komornika przy Trybunale tutejszym Eugenjusza Wojterskiego w dniach 2 (14), 3 (15) i 4 (16) Września 1865 r., zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie w drodze sądowej
DOBRA ZIEMSKIE
Strzałki z częścią lasu na Lipnie składające się z folwarku Strzałki, kolonij wieczysto czynszowych;. Ręszew, Marjanów i Kamilów, z przyległościami i przynależytościami, położone w okręgu i powiecie Sieradzkim, gubernii Warszawskiej, prawem własności do Feliksa Myszkowskiego dłużnika, tamże zamieszkałego należące, pozostają w posiadaniu tegoż, graniczą na wschód słońca z miastem Burzeninem, na południe z dobrami Majaczewice, na północ z dobrami Prażmów, a na zachód z dobrami Będków.
Włościanie mający około 60 mórg na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są uwłaszczeni.
Budynki dworskie wsi Strzałki są: dwór, oficyna, dwie stodoły, stajnie, obora, owczarnia, kurniki, chałupa czworaki, szopa w polu, kloaki, dwie studnie balami ocembrowane, drewniki, sklep z cegły, przytem w ogrodzie drzew rodziajnych różnego gatunku sztuk 500.
Zabudowania wiejskie wsi Strzałki są:
Chałup ośm z przystawkami, siedm stodół, studnia drzewem ocembrowana, w którym mieszkają: kowal dworski, komornicy i ludzie dworscy.
Wieś Strzałki ma ogólnej rozległości miary nowo-polskiej mórg 800 prętów kwadratowych 264 wszystkich klas.
Bór na Lipnie około 4 włók miary nowo-polskiej mający, w którym znajduje się drzewo wszelkiego rodzaju, graniczy na wschód słońca z kolonjami Marjanów, Kamilów, Ręszew, na południe i zachód z lasem do dóbr Pyszkowa, a na północ z lasem do dóbr Będkowa należącym.
Kolonje wieczysto czynszowe:
1. Ręszew ma rozległości około włók 5, zajmują prawem wieczysto czynszowem w różnych częściach następujący koloniści: Józef Wicher, Jakób Głuszczyński, Mikałaj Głuszczyński, Błażej Skowron, Jan Chudowski, Kellner, Wojciech Chatłas, Jan Kitzman, Jaworek, Wilhelm Lentz, Andrzej Lentz, Gotfryd Toporski, Aleksy Marczak.
2. Marjanów ma rozległości około włók 10, tę przestrzeń zajmują w różnych częściach koloniści wieczysto-czynszowi: Gotlieb Müller, Wojciech Fraudt, Jan Jeske, Frydrych Kubś, Konstanty Muszynowski, Aleksander Hintz, Ferdynand Trautman, Katarzyna Trautman, Michał Afeld, Ludwik Lentz, Wegner, Nejman, Józef Kędzierski, Adam Ławniczak, Józef Kobuszek, Karol Kubś, Grabowski, August Jabuś i Krysztof Irat.
3. Kamilów ma również rozległości jak poprzednia około włók 10, zajmują je w różnych częściach następujący koloniści wieczysto czynszowi: Zylke, Rysztok, Hartwich, Talarek, Archwich, Braedt, Wentzel, Marcin Ewert, Zepolt, Emanuel Myszkowski, Sznajder i Kobernik.
Kolonje te od dóbr Strzałki oddzielone dobrami Będków, graniczą na północ z dobrami wyżej wspomnionemi Będków, na zachód z dobrami Pyszków, na południe z dobrami Granów, a na zachód słońca z dobrami Grabówka.
Ogólna rozległość dóbr Strzałki wynosi około mórg 800 prętów kwadratowych 264 miary nowo-polskiej gruntu wszystkich klas.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów i inwentarzy opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr, który doręczony został przez woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Henniga, Wójtowi gminy Majaczewice na ręce Kopczyńskiego Pisarza dnia 11 (23) Września 1865 r. przez woźnego tegoż Trybunału Jana Piłacińskiego Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 25 Września (7 Października) tegoż roku do rąk Sałeckiego Podpisarza.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 22 Października (3 Listopada) 1865 r., do księgi zaś zaregestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) tegoż 1865 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 8 (20) Grudnia 1865 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu sądowym.
Kalisz d. 26 Październ. (7 Listopada) 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Po dopełnieniu ogłoszeń warunków licytacyjnych w czasie prawem przepisanym, dobra te Strzałki, tymczasowo na własność Patrona Rościszewskiego w dniu 9 (21) Lutego 1866 r. za sumę rs. 27,300 zasądzone zostały. Gdy Ginsberg dalej nie postępował, wyrokiem Trybunału na dniu 23 Marca (4 Kwietnia) 1867 r. zapadłym, do delegowanego popierania subhastacji Józef Zimnowoda za pośrednictwem Patrona Marzyńskiego działający, subrogowany został, który doprowadził formalności do ostatecznego przysądzenia, jakie wyrokiem Trybunału na dniu 11 (23) Maja 1867 roku zapadłym za dopełnione uznano; lecz gdy w tym terminie do licytacji nikt się nie zgłosił, takowy za spadły ogłoszono, gdy znowu i Zimnowoda dalej nie postępował, przeto Szymon Amowicz wyrokiem Trybunału na dniu 21 Listopada (3 Grudnia) 1867 r. i Sądu Apelacyjnego na dniu 5 (17) Czerwca 1868 r. zapadłym, do dalszego popierania owej subhastacji upoważnionym został, z ograniczeniem licytum przy tymczasowem przysądzeniu podanego, do rs. 18,500.
Gdy jednak Szymon Amowicz znowu życie zakończył, a suma rs. 6,000 w dziale IV pod Nr. 11 dóbr Strzałki zabezpieczona z procentem od dnia 12 (24) Czerwca 1866 r. należnym, na satysfakcją której Amowicz subhastację popierał przeszła na jego sukcesorów, to jest Franciszkę Amowicz po Szymonie Amowicz pozostałą wdowę i Józefę z Witońskich Woźniakowską Piotra Woźniakowskiego żonę, te zatem wierzycielki hypotecznie wylegitymowane w mieście Kaliszu zamieszkałe i tamże u swego obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału zamieszkanie prawne obrane mające, wchodząc w prawa swego spadkodawcy pozyskały wyrok Trybunału na dniu 18 (30) Marca r. b. ilacyjnie wydany, którym termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Strzałki na dzień 13 (25) Maja r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został. W tym przeto terminie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu ostateczna sprzedaż dóbr Strzałek odbytą zostanie. Warunki licytacyjne w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego tę sprzedaż Patrona Jabłońskiego przejrzane być mogą, w których ta tylko zmiana nastąpi, że vadium w sumie rs. 2,000 tylko na stole sądowym ma być złożone, że koszta sprzedaży Patronowi Jabłońskiemu wypłacone zostaną w ilości przez Trybunał ustanowionej i że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 18,500 wyrokiem Sądu Apelacyjnego postanowionej.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1871 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
16. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, z kolonjami Ręszew, Maryanów i Kamilów, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 177 kop. 62; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim dnia 10 (22) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 950; licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,900.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr Strzałki: 1. Józefa Moszkowskiego, b. wtaściciela dóbr Prusicka; 2. Władysława Alojzego dwóch imion Skoraszewskiego.
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 108

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
WIADOMOŚCI KRAJOWE.
W ciągu kwietnia, wydarzyły się w gubernji kaliskiej następujące samobójstwa:
Dnia 11 (23) kwietnia, w kolonji Marjanów, gminie Majaczewice, w powiecie sieradzkim, włościanin Konstanty Gierliński, mający 49 lat wieku, znajdując się w areszcie zarządu gminnego za pobicie włościanki Łuckowskiej, powiesił się tamże.

Kaliszanin 1885 nr. 38

Ostrzeżenie. Na dotrzymanie kontrakta z 24 września 1884 r. między Abrahamem Tądowskim i Salomonem Bergman o dwie osady pod Nr. 14 i 15 w Marjanowie, gminy Majaczewice położonych, złożonemi zostały na ręce Szlamy Herszberga z Burzynina dwa rewersa p . 500 rs., wystawione w miesiącu wrześniu 1884 r., jeden przez Abrahama Tądowskiego i drugi przez Salomona Bergmana. Rewersa te u Herszberga z zamkniętej szuflady skradzionemi zostały; przeto więc ostrzega się, żeby nikt tych rewersów nie nabył, albowiem śledztwo co do tej kradzieży prowadzi się drogą sądowa. Szlama Herszberg.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 239

+ Pożary. W ostatnim miesiącu w gub. kaliskiej było 32
wypadki pożaru: (…) w pow. sieradzkim: w Marjanowie stodoła,  (...)

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1779 „Józef Werner", wiatrak w kolonji Marjanów, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego; właściciel Józef Werner w Marjanowie;

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 56

REGULACJE HIPOTEK.
Wydział hipoteczny w Sieradzu obwieszcza stosownie do żądania interesowanych, iż został wyznaczony termin za 3-miesiące od ukazania się niniejszego obwieszczenia do regulacji hipotek dla:

2) osady włoścjańskiej, tab. Nr 5 oznaczonej, we wsi Marjanowie, star. Sieradzkiego położonej, obejmującej 15 mórg i budynki, a należącej do sukces. Józefa Robaszka, lub ich prawonabywców, a między innemi do Adolfa i Ernestyny małż. Ewertów w częściach z budynkami. 

Ziemia Sieradzka 1921 październik

Wypadki. W nocy z dnia 6 na 7 października r. b. jakiś nieznany sprawca zgwałcił Bertę Ewert, lat 16, mieszkankę kol. Marjanów, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego, którą następnie zadusił i dla zmylenia śladów zbrodni powiesił w podwórzu jej ojca Adolfa Ewerta na drabinie.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 25

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Wojciechu Rymarczyku, właśc. maj. Szczepanów, czyli Marjanów, star. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 17 lipca 1925 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec nr 23

W nocy z dnia 26 na 27 maja 1930 roku o godzinie 23 m. 30 wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Oskara Henke, zamieszkałego na kolonji Marjanów, gminy Majaczewice, podczas którego spaliło się: jeden wiatrak z całem urządzeniem i 10 kwintali żyta, wartości 4.000 złotych. Spalony wiatrak ubezpieczony był na sumę 7450- złotych. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było.Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar powstał z podpalenia. Dochodzenie w toku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2724 T-wo Ochotn. Straży Pożarnej w Marjanowie, pow. Sieradzki, z dn. 2. III. 1931 r. L. BP. II. 1 c/8.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5

Prace wykopaliskowe w Sieradzkiem. Z ramienia Muzeum Archeologicznego P. A. U. w Krakowie przeprowadził badania archeologiczne J. Fitzke w Sieradzkiem. W badaniach tych współpracował p. Weinert, kierownik szkoły w Stanisławowie. Wynikiem prac wykopaliskowych było odkrycie cmentarzysk kultury łużyckiej w następujących miejscowościach: Bogumiłów-Kolonja, Łagiewniki, Godyniec, Niemirów, Marjanów, Dąbrowa Zgniła, Nowa Wieś i Mała Wieś. Wszystkie miejscowości leżą w powiecie sieradzkim z wyjątkiem Małej Wsi położonej w powiecie wieluńskim. Poza kulturą łużycką znaleziono w Godyńcu mikrolityczne narzędzia krzemienne a w Marjanowie monetkę rzymską. Zabytki pochodzące z powyższych badań zostały złożone do zbiorów archeologicznych P. A. U.(...)

Echo Sieradzkie 1932 21 kwiecień


KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo sieradzkie ukarało trybem administracyjnym następujące osoby.
(...) Chinc Rajnhold z Marianowa gm. Majaczewice za posiadanie rewolweru bez zezwolenia — na 50 zł. i konfiskatę broni.(...)


Echo Sieradzkie 1932 22 maj

PIENIĄDZE ODEBRANE OD BANDYTÓW.
Sieradz, 23* maja. Kaliski Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę Zenobiusza Turczynowicza b. sekretarza sądowego, obecnie zawieszonego komornika w Uniejewie, oskarżonego o cały szereg niedbalstw popełnionych na stanowisku sekretarza sądu. Między innemi nie wniósł on do Kasy Skarbowej pieniędzy odebranych od bandytów pochodzących z napadu na rejenta Rokosowskiego w Zd. Woli. Sąd po przesłuchaniu świadków skazał Zenobjusza Turczynowicza na 3 mies. więzienia z zawieszeniem na 2 lata.

Również tamże rozpatrywana była sprawa Władysława Rzepki z Łodzi oskarżonego o to, że w dniu 15 lutego br. jako służący gospodarza wsi Marianów gm. Majaczewice Wojciecha Kiebernika, podczas jego nieobecności sprzedał rzeźnikowi Edwardowi Nowickiemu z Pabianic świnię za 90 złot. nadto zabrał płaszcz i buty i wynajętą taksówką udał się do Łodzi, gdzie został aresztowany. Sąd skazał Rzepkę na 3 miesiące więzienia.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Echo Sieradzkie 1932 13 grudzień

POSZUKIWANIA ARCHEOLOGICZNE W POWIECIE SIERADZKIM.
W roku bieżącym prowadziłem z ramienia Muzeum Archeologicznego Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie na obszarze powiatu sieradzkiego badania archeologiczne. Poszukiwania moje posiadały charakter wywiadowczy. Przejeżdżając wzdłuż i wszerz cały powiat, zbierałem wszelkie wiadomości, tyczące się całości występowania stanowisk przedhistorycznych na terenie omawianego powiatu. W kilku miejscowościach najwięcej zagrożonych np. w Świerkach, Łagiewnikach, Niechmiorowie, Dąbrowie Wielkiej, Nowej Wsi, Bogumiłowie, Godymcach i Małej Wsi, prowadziłem kilkudniowe badania, wszędzie natknąłem się na cmentarzyska, należące do kultury łużyckiej -1500-500 przed Chrystusem. Z kilkunastu innych miejscowości otrzymałem dla Muzeum wiele cennych przedmiotów już dawniej wydobytych. I tak od pp: St. Zacha, Czapskiego z Dzierlina, Edm. Cicheckiego ze Świerków, Br. Paszewskiego z Biskupic, Nierychlewskiego z Żelisławia, Młynarskiego z Warty, Polowego z Klonowej, Szenroka z Marianowa i od wielu innych. W Marianowie nadto kolonista niemiecki Zeipol ofiarował nam znalezioną przed laty monetkę rzymską z pierwszego wieku po Chrystusie.
Poszukiwania moje w sieradzkiem trwały 6 tygodni. Przez cały ten czas korzystałem z gościnności p. Rudolfa Weinerta, kierownika szkoły w Stanisławowie. W czasie moich poszukiwań spotkałem się wszędzie z małemi tylko wyjątkami, z wielką uprzejmością i daleko idącą pomocą, za którą na tym miejscu gorące składam podziękowanie, w pierwszym zaś rzędzie staroście inżynierowi Boryssowiczowi i pp. Gutowskiemu, Czapskiemu i Rembowskiemu, oraz całemu nauczycielstwu.
Podkreślić na zakończenie muszę, żywe zainteresowanie się ludności pamiątkami naszej przeszłości.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
10. Marianów, obejmującą: wieś Marjanów, wieś Kamilew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 19 czerwiec

AMATOR „SAMOSIEJKI" .

Adolf Frenel, rolnik w Marjanowicach*, pod Sieradzem lubi siać nietylko owies i żyto, ale i tytoń, a że tytoń dotychczas nie staniał, rozgniewał się na Urząd Akcyz i Monopolów Państw. i zaczął plantować na większą skalę ten produkt. Do plantacji tej dotarła jednak jeszcze przed zbiorem tytoniowym Straż Graniczna z Wielunia i protokularnie cały zasiew zniszczyła. Roślin tych było dość sporo, bo na przestrzeni 80 metrów kwadratowych. Urząd Akcyz będzie pewno miał pretensję do p. Frenela o usiłowanie uszczuplenia należności monopolowych.

*Marianów? Przypis autora blogaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza