-->

środa, 24 kwietnia 2013

Mroczki Małe

Taryfa Podymnego 1775 r.
Mroczki, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 13 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Mroczki Małe, parafia staw, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: 3 części, pierwsza Kosecki, druga Uminski, trzecia Wilczycki.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Mroczki małe, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Staw, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 122, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Mroczki Małe i Wielkie,  wś i folw., pow. kaliski, gm. i par. Staw, odl. od Kalisza w. 23. M. wielkie, wś, dm. 8, mk. 78; folw. I, dm. 3, mk. 42; folw. II, dm. 1, mk. 8. W 1827 r. 13 dm., 120 mk. M. małe, wś, dm. 3, mk. 12; folw. część II, dm. 2, mk. 16; folw. cz. I i III, dm. 3, mk. 58. W 1827 r. 10 dm., 122 mk. Obie te wsie wymienia Lib. Ben. Łask. (t. II, 65) i ks. regestr. pobor. z 1579 r. według których w M. małych były cztery cząstki szlacheckie (Pawiński, Wielkopol., I, 130). Obecnie folw. i wś M. wielkie rozl. m. 648: gr. or. i ogr. mr. 510, łąk mr. 33, pastw. mr. 83, nieuż. i place mr. 22; bud. mur. 1, z drzewa 8. Wś M. wielkie os. 23, z gr. mr. 36. Folw. i wś M. małe rozl. mr. 316: gr. or. i ogr. mr. 288, łąk mr. 19, nieużytki i place mr. 8; bud. mur. 3, z drzewa 6; płodozmian 10-polowy. Wś M. małe os. 10, z gr. mr. 5.

Tylko Mroczki Małe. Mroczki Wielkie znajdują się w gminie Szczytniki, w województwie Wielkopolskim. 

Spis 1925:
Mroczki A B, kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 73. Mężczyzn 37, kobiet 36. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 73. Podało narodowość: polską 73.

Spis 1925:
Mroczki C, kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 103. Mężczyzn 51, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 103. Podało narodowość: polską 103.

Spis 1925:
Mroczki Małe, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 7, folw. 4. Ludność ogółem: wś 48, folw. 85. Mężczyzn wś 20, folw. 39, kobiet wś 28, folw. 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 48, folw. 85. Podało narodowość: polską wś 48, folw. 85.

Spis 1925:
Mroczki Wielkie, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 13 (inne zamieszkałe 1), folw. 2. Ludność ogółem: wś 96, folw. 43. Mężczyzn wś 50, folw. 20, kobiet wś 46, folw. 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 96, folw. 43. Podało narodowość: polską wś 96, folw. 43.

Wikipedia:
Mroczki Małe-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
MROCZKI par. Staw, p. kaliski Józefa Gajewskiego powierzchnia 747 mg, ornej 475 mg. W 1912 r. wieś i folwark mają 300 mg ziemi, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Antoni Rudnicki. (Janczewski 1836 k.62, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1763

Mroczki
Roku Pańskiego 1753, dnia 24 kwietnia. Ja, Łukasz Ciepłoszyński, mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kościele parafialnym stuw?, za zgodą proboszcza, wobec zgromadzonego ludu i Boga, w obecności świadków Urodzonego i Wielmożnego Pana Władysława Morawskiego, Józefa Suchorskiego, Jackoskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Państwa Wojciecha Ło[sia] z Urodzoną Katarzyną Więckoską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Moskurnia
Roku jak wyżej, dnia 4 lutego. Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Rafała Kurczewskiego z Urodzoną Katarzyną Korzennicką panną. Obecni świadkowie Urodzony Mateusz Jerzmanowski z Waliszewic, Urodzony Konstanty Wilxycki z Mroczek i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Naczesłwice
Roku Pańskiego 1783, dnia 1 września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Rozalia, dziecko Urodzonych Konstantego i Barbary z Frankenberków Wilkszyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszewic i Urodzona Zofia Pretwiczowa z Mroczka niekatoliczka z parafii stawskiej

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1785

Naczesławice
Roku Pańskiego 1785. Ten sam , jak wyżej, dnia 13 stycznia ochrzciłem urodzone zaś dnia 9 tego samego, dziecko Urodzonych Konstantego i Barbary z Frankenberków Wilkszyczkich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Feliks Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Żeromski z Naczesławic i Wielmożna Franciszka Frankenberkowa łowczyni krzemien? z Mroczek

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1785

Naczesławice
Roku Pańskiego 1785, dnia 6 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone 2 tego samego, dziecko, któremu nadałem imię Stefan, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Gabriel Sawicki z Naczesławic i Urodzona panna Teodora Wilxrzycka z Mroczków parafii stawskiej.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1786

Naczesławice
Roku jak wyżej, dnia 31 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia ... imieniem Ludwik, dziecko Urodzonych Gabriela i Franciszki z Ostrowskich Sawickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcjan Pstrokoński z Sieradza i wielmożna Franciszka Frankenberkowa z Mroczków parafii stawskiej.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1798

Naczesławice
Roku Pańskiego 1798, dnia 11 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Wolskiego kawalera lat 25 z Urodzoną Wiktorią Chełmińską panną lat 22. Obecni świadkowie Urodzony Stefan Smogorzewski z Mrocków, Urodzony Jakub Jezierski z Naczesławic i inni wiarygodni.

Dziennik Powszechny 1834 nr 336

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po nastąpioney śmierci: 1. Józefa Gaiewskiego, właściciela dóbr Mroczki, w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych. 2. Adama Kempskiego i Angeli Pawłowskiey, współwłaścicieli summy 3,000 złp. a większey summy 15,000 złp. poprzednio na dobrach Wola Tłomakowa, w Powiecie, Obwodzie i Woiewództwie także Kaliskiem położonych, w dziale IV, pod Nr. 1 lokowaney, pochodzącey, teraz w depozycie Dyrekcyi Główney Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego będącey, ogłasza się wiadomości otwarcia spadków z wyznaczeniem terminów do regulacyi tychże na sukcessorów zmarłych, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a mianowiciey co do pierwszego na dzień 4, co do drugiego nadzień 5 Czerwca 1835 r. Kalisz d. 13 Listopada 1834 r. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. D. Dzierożyński.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Po nastąpioney śmierci:
2. Tomasza Zelisławskiego, wierzyciela summy zp. 11500, z większego kapita­łu 18000 zp. na dobrach Nacesławice części I i II. Ptu Kaliskiego, w Dziale IV. pod Nr. 3. hypotekowanego.
3. Michała Lutosławskiego właściciela Schedy z części II. dóbr Mroczki ma­łe w Pcie Kaliskim leżące iemu przypadaiącey,
4. Barbary z Frankenbergów Wilksyckiey, wierzycielki summy zp, 5400 napowyższych dobrach Mroczki małe części II. w Dziale IV. pod Nr. 1. ubespieczoney, ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych, z wyznaczeniem terminów do regulacyi tychże spadków w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey przed podpisanym Reientem.
(...) Co do drugiego na dzień 5/17 Września 1839 r.
Co do trzeciego na dzień 6/18 Września 1839 r.
Co do czwartego na dzień 7/19 Września 1839 r.
Każdy zatem kogo interessować może, w dniach powyżey oznaczonych, winien się zgłosić z prawami swemi, ieżeli nie chce bydź narażony na straty któreby poniósł z opóźnienia.
Kalisz d. 18 Lutego (2 Marca) 1839 r.
Fr. Nowosielski. Rej. Kanc. Ziem.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 22


Uwiadomienie. Wieś Mroczki małe pod Błaszkami jest na przedaż, lub na wydzierżawienie za opłatą trzech letniej dzierzawy, zgłosić się o nię może do właściciela w Kuźnicach pod Kowalem, w listach frankowanych, w Obwodzie Kujawskim.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 125

(Ν. D. 2865) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Do regulacyi spadków po:
3, Nepomucynie z Wilzyckich Gosławskiej współwłaścicielce dóbr Mroczki małe części II, w Okręgu Kaliskim położnych. (…) wyznacza się termin na dzień 4 (16) Grudnia 1847 r. z wezwaniem do stawienia się na tenże termin interesantów osobiście lub przez pełnomocników przed Pisarzem K. Z: G. Warszawskiej w Kaliszu pod prekluzyą.
Kalisz d. 21 Maja (2 Czerwca) 1847 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 182

(N. D. 3677 ) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. Po Marcinie Królikowskim co do tytułu współwłasności dóbr Mroczki małe części H. Okręgu Kaliskiego.  
(…) z wyznaczeniem półroczego terminu na dzień 14 (26) Lutego 1852 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 19 (31) Lipca 1851 r.
Mikołaj Basiński.

Kurjer Warszawski 1857 nr 316

W dniu 13 b.m., oddał ducha BOGU, w 29ej wiośnie życia, ś. p. Teodor Czarnomski, Dziedzic dóbr Mroczki w Pcie Kaliskim, Zarządzający zarazem dobrami J Wgo Ignacego Radoszewskiego. Syn znakomitych Rodziców, wzrosły na łonie cnót obywatelskich i domowych, znany w całej okolicy z poczciwego serca, jako najlepszy Mąż i Obywatel, z żalem przez wszystkich jest opłakiwany.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 227

(N. D. 3220) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
5. Teodora Czarnomskiego co do własności dóbr Mroczki cześć I. i III. z O-gu Kaliskiego, otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 18 (30) Stycznia 1859 roku przed sobą oznaczam.
Kalisz d. 28 Czerw. (10 Lipca) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 151

(N. D. 3440) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, że na żądanie Edwarda Fiedler, właściciela zakładu fabrycznego w mieście Opatówku egzystującego, tamże w Opatówku Okręgu Kaliskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interessu u Karola Rozdejczer Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście Kaliszu zamieszkałego, obrane mającego, od którego tenże Karol Rozdejczer Patron stawa i subhastacyą dóbr Małe Mroczki części I. i III., w Okręgu i Powiecie Kaliskim położonych, popiera; z mocy: I. aktu cessyi przez Gerszona Dreher i Abrahama Mamelok na rzecz Edwarda Fiedler, tudzież łącznego aktu obligacyi przez ng. Teodora Czarnomskiego, byłego właściciela dóbr Mroczki małe części Iej i IIIej, dla tegoż Edwarda Fiedler d. 16 (28) Lutego 1855 r. przed Rejentem Józefem Białobrzeskim wystawionej, mocą której ng. Teodor Czarnomski zobowiązał się wypłacić Edwardowi Fiedler w dniu 12 (24) Czerwca 1857 roku ogólną summę złotych polskich 54,600 czyli rubli srebrnych 8190; tudzież 2. aktu obligacyi d. 28 Czerwca (10.Lipca) 1855 r. przed Rejentem Janem Niwińskim Edwardowi Fiedler przez ng. Teodora Czarnomskiego na złp. 12,000 czyli rubli srebrnych 1800, z terminem wypłaty na dzień 12 (24) Czerwca 1857 r. wystawionej; w poszukiwaniu powyższych summ razem złotych polskich 66600 czyli rs. 9990 wynoszących, oraz zalegających od nich do dnia 1 Lipca n. s. 1859 roku w kwocie rubli srebrem 404 kopiejek 85 i dalszych od tegoż dnia bieżących procentów, aktem zajęcia przez Felixa Chodyńskiego, Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście zamieszkałego, na gruncie dóbr rzeczonych w dniach 6 (18) i 7 (19) Kwietnia 1860 roku sporządzonym zajęto zostały na przedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia.
Dobra Ziemskie Małe Mroczki części I. i III.
z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, składające się z folwarku i wsi zarobnej Małe Mroczki, w gminie Małe Mroczki, parafii Staw, Okręgu i Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położone, do Wandy z Wołowskich Czarnowskiej, po Teodorze Czarnomskim pozostałej wdowy i jego beneficyalnej spadkobierczyni, w dobrach Oszczeklinie Okręgu Kaliskim przy rodzicach zamieszkałej, prawem własności należące.
Dobra te skutkiem odbytej dnia 24 Maja (5 Czerwca) 1860 r. w Dyrekcyi Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dla zaległych temuż Towarzystwu rat, licytacyi, wydzierżawione zostały na przeciąg czasu od 1Lipca n.s. 1860 r. do1 Lipca n.s. 1863 roku Ludwikowi Milke, za ogólny czynsz dzierżawy rs. 402 i pod warunkami protokółem licytacyjnym przez Dyrekcyą Szczegółową Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu spisanym objętemi.
Zabudowania folwarczne i wiejskie, tudzież granice dóbr opisane są w akcie zajęcia.
Ogólna rozległość dóbr Małe Mroczki części I. i III. wynosi przybliżonym sposobem uważając morgów 300 czyli włók nowopolskich 10, a na miarę rossyjską dziesiatyn 153, sażeni kwadr. 750 Ziemia należy do klassy I. II. III. i IV.
Lasu, zagajników, ani żadnych innych zarośli nie masz.
Oprócz Pawła Wesołowskiego, cieśli, robiącego z pomieszkania dzień jeden w tydzień przez cały rok, nie masz żadnych gospodarzy, ani komorników pańszczyznę odrabiających; są tylko cztery baby, z których dwie z pomieszkania i 5 zagonów roli pod kartofle, robią w żniwa po dni 25, a drugie dwie za pomieszkanie, po pół morgi gruntu, kawałek ziemi na kapustę, po cztery wiertele żyta, po trzy wierteli jęczmienia, po dwa wierteli tatarki, po jednym wiertelu grochu i po jednym wiertelu owsa, nareszcie za utrzymanie po jednej krowie na zimowej i letniej paszy, robią przez cały rok w tydzień po dwa dni.
Czynszowników stałych jak również fabryk i innych zakładów, tudzież inwentarza żywego gruntowego nie masz. Z inwentarza martwego znajduje się tylko na gruncie kamień spodni od wiatraka, młockarnia, sieczkarnia i waga do ważenia zboża.
Czynszownicy niestali są następni:
1. Maciej Raszkowski, młynarz, płaci z pomieszkania, ogrodu i wiatraka rs 75; miele dworskie zboże bezpłatnie. Prócz dolnego kamienia, wszystkie inne rekwizyta w wiatraku są własnością młynarza.
2. Franciszek Nowicki, kowal i zarazem karczmarz; jako kowal bierze ordynaryi, żyta wierteli 8, grochu wierteli 2, tatarki wierteli 1, jęczmienia wierteli 2, soli garncy 2, drzewa sążni 2 i gotowizną rs. 15; za to robi wszelką dworską robotę bezpłatnie, z tym wszakże wyjątkiem, że od okucia bryki lub wozu bierze po rs. 4 kop. 50; jako karczmarz zaś ma pół morgi ogrodu bierze Ś-to Janki dwudziesty pierwszy grosz i opłaca patent w połowie z dworem.
Dobra zajęte płacą w ogóle rocznych podatków rs. 154 kop. 10, prócz podatku osobistego od służących. Proboszcz w Stawie pobiera od dominium tytułem mesznego w czystem ziarnie: żyta wierteli 5 i owca wierteli 5. Część I. dóbr zajętych obciążoną jest wolnym pastwiskiem na rzecz części II. Dozorcą nad zajętemi częściami I. III. Małych Mroczek ustanowionym został Józef Gosławski, właściciel połowy części II. Małych Mroczek, tamże w Mroczkach zamieszkały.
Inne szczegóły znajdują się opisane w akcie zajęcia.
Akt zajęcia doręczony został Józefowi Gosiewskiemu, ustanowionemu dozorcy i Walentemu Sękowskiemu Wójtowi gminy Małych Mroczek części I. i Ш. do własnych rąk w dniu 11 (26) Kwietnia 1860 r. zaś Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Kaliskiego Józefowi Jezierskiem również do rąk własnych d. 18 (30) tegoż miesiąca i roku; a wpisanym został w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu do księgi wieczystej dóbr Małe Mroczki części I. i III. dnia 14 (26) Czerwca 1860 roku, zaś do księgi zaaresztowań Trybunału Kaliskiego w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) tegoż roku.
Sprzedaż dóbr zajętych odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście w pałacu Rządowym przy ulicy Józefiny posiedzenia swe odbywającego.
Warunki przedaży i zbiór objaśnień przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu, i w Kancellaryi Patrona przedaż tę popierającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków do licytacyi nastąpi na audyencyi publicznej Trybunału Kaliskiego w d. 10 (22) Sierpnia 1860 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1860 r.
Assesor Kollegialny, Józef Migórski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 232

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 183 kop. 33, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 30 Września (12 Października) r.b., Alexemu i Julji Gliwicz, właścicielom dóbr Małe-Mroczki część Isza i IIIcia, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Końskim, Gminie Szczytniki, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).
30. Staw osada. Kościół p. w. Ś. Mikołaja, wymurowany w r. 1521 przez Jana Jarendę z Brudzewa Wojewodę Łęczyck., właściciela. Li­czy dusz 2241; należą do niej: Staw, Suliszewice, Sędzimirowice, Skalmierz, Mroczki Małe i Wiel­kie, Kościany, Tyminiec, Gorzuchy, Cieszyków, Lipka, Marcjanów, Wawry. Proboszczem od r. 1870 jest W. Iks. Edward Rzońca (ur. w r. 1828, kapłan od r. 1853).


Kaliszanin 1874 nr 44Burza niedzielna zrządziła liczne i dotkli­we szkody. O ile z opowiadania naocznych świad­ków wnosić można, najwięcej ucierpiały miejsco­wości: Staw, Suliszewice, Radliczyce, Józefów, Tymienice, Cienia i grunta mieszczańskie w Opa­tówku: częściowa klęska dotknąć miała Marchwacz, oraz Mroczki małe i duże.

Kurjer Warszawski 1874 nr 125

Burza niedzielna zrządziła w Kaliszu liczne i dotkliwe szkody. O ile z opowiadania naocznych świadków wnosić można, najwięcej ucierpiały miejscowości: Staw, Suliszewice, Radliczyce, Józefów, Tymienice, Cienia i grunta mieszczańskie w Opatówku: częściowa klęska dotknąć miała Marchwacz, oraz Mroczki małe i duże.  Kaliszanin 1887 nr. 100

MROCZKI. Mroczky, wieś, na północ-wschód od Stawu, istniała przed r. 1523; składa się z Małych Mroczek i Wielkich. Małe Mroczki posiadali częściowo w r. 1579: Jakub Bobrowski, Walenty i Marcin Mroczkowscy, Helena i Wawrzyniec Molscy, tudzież Marcin Poroski i Katarzyna Tarnowska, a w r. 1618 Stanisław Mroczkowski, różni Wilczyccy, Jan Molski i inni. Mroczki Wielkie trzymał w r. 1579 Adrjan Śmiełowski, a w r. 1620 Hieronim Rozrażewski.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 55

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji z d. 30 listopada 1918 r., poszukuje Konrada Gosławskiego, zamieszkałego w Mroczkach-Małych, gm. Staw, pow. Kaliskiego, oskarżonego z art. 616 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego: urodził się 23 stycznia 1886 r., wzrostu średniego, silnej budowy, blondyn z zarostem, wąs żółtawy, oczy niebieskie, twarz okrągła, wygląda na lat około 28; szczególnych znaków nie ma.

W razie odnalezienia poszukiwanego Gosławskiego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 29

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wcią­gnięto w d. 31 grudnia 1923 r. Dod Nr 87:

Kaliska Hodowla Nasion „Garbów", spółka z ograniczoną odpowiedzial­nością. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie hodowli nasion i zbóż na przestrzeni majątków Chabierowa, Garbowa, Głaniszewa, Krąkowa, Kobylnik, Kalinowy, Mroczek-Małych, Morawek, Wilkszyc, Kościerzyna, Jastrzębnik, Rzegocina, Pamięcina, Szczypiorna, Russewa, Piątku-Wielkiego, Majkowa i Prusinowic i zakładanie pól doświadczalnych. Siedziba firmy w Chabierowie, gminy Staw, starostwa Kaliskiego. Wspólnikami są: 1) Adam Krzyżanowski, zamieszkały w Prusinowicach, starostwa Sieradzkiego, 2) Jó­zef Bronikowski, zamieszkały w Szczypiornie, starostwa Kaliskiego, 3) Leon Bronikowski, zamieszkały w Rzegocinie, starostwa Kaliskiego, 4) Konstanty Murzynowski, zamieszkały w Kalinowie, starostwa Kaliskiego, 5) Andrzej Potworowski, zamieszkały w Mroczkach-Małych, starostwa Kaliskiego, 6) Se­weryn Chrzanowski, zamieszkały w Jastrzębnikach, starostwa Kaliskiego i 7) Feliks Karśnicki, zamieszkały w Majkowie, starostwa Kaliskiego. Kapi­tał zakładowy spółki wynosi dwa miljardy dwieście miljonów marek, jako równowartość 2.000 złotych franków, według kursu z d. 21 grudnia 1923 r. i dzieli się na sto równych i niepodzielnych udziałów, po 22.000.000 marek 20 złotych franków każdy udział i udziały te wspólnicy podzielili między sobą w sposób następujący: Józef Bronikowski, Leon Bronikowski, Andrzej Potworowski, Konstanty Murzynowski, Seweryn Chrzanowski i Feliks Karśnicki otrzymują każdy po 14 udziałów, a Adam Krzyżanowski pozostałe 16 udziałów. Na poczet kapitału zakładowego stawający wnieśli na rachunek spółki do Banku Ziemi Kaliskiej jedną czwartą część, czyli 550.000.000 mk., a pozostałe trzy czwarte części wspólnicy obowiązują się wnieść do Banku Ziemi Kaliskiej na rachunek spółki w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia 21 grudnia 1923 r., przyczem wartość franka złotego winna być obliczona podług kursu w dniu płatności. Zarządcami spółki są: Andrzej Potworow­ski, Józef Bronikowski, Adam Krzyżanowski i Konstanty Murzynowski. Wszel­kie wychodzące od spółki zobowiązania, weksle, indosy, czeki, pełnomoc­nictwa sądowe podpisują pod stemplem firmy conajmniej dwaj członkowie zarządu lub kierownik handlowy i jeden członek zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na mocy aktu z d. 21 grudnia 1923 r., Nr 3174, sporządzonego przed notarjuszem Janem Wyganowskim w Kaliszu, na czas nieograniczony.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 102

P. o. komornika przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Andrzej Kuliń­ski, zamieszkały w Kaliszu, przy ul. Grodzkiej 11, na zasadzie art. 1143. 1146 i 1149 U.P. C., obwieszcza, że w dniu 10 kwietnia 1926 r., o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, na żądanie Wła­dysława Cywińskiego, przysądzonych alimentów od Rocha i Marjanny małż. Pawlak w sumie 498 zł. 50 gr. na rzecz małoletnich po Józefie Cy­wińskim, odbędzie się publiczna sprzedaż przez licytację praw Rocha i Marjanny małż. Pawlak, do niepodzielnej połowy osady włościańskiej, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 2, położonej we wsi Mroczkach-Małych, gminy Staw, star. kaliskiego, obejmującej powierzchni wraz z ziemią, otrzymaną za zrzeczenie się serwitutów 2 morgi 155 prętów, na której to osadzie znajdują się zabudowania: a) dom mieszkalny z bali o 2-ch stancjach, kryty słomą, b) obora z bali o 2-ch przedziałach, kryta słomą, stodoła z desek o 2-ch sąsiekach i jednem klepisku, kryta słomą, świeżo budowana i należycie jeszcze nie ukończona, na osadzie tej znajduje się 70 sztuk różnoowocowych rosnących drzew, podług opisu dokonanego w dniu 6 lipca 1925 roku przez komornika Trojanowskiego.
Wymieniona wyżej osada włościańska, urządzonej hipoteki nie po­siada i w zastawie się nie znajduje.
Licytacja praw do niepodzielnej osady włościańskiej rozpocznie się od sumy szacunkowej 600 złotych, przystępujący do licytacji obowiązany złożyć vadium w sumie 10%, które nieutrzymującemu się przy przetargu będzie zwrócone.
Akta i dokumenty tyczące się sprzedaży mogą być przejrzane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, w godzi­nach biurowych, a w dniu licytacji u komornika prowadzącego sprzedaż.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 54

O wdrożeniu postępowania w sprawie uznania zaginio­nych za zmarłych.
Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 17776 U. P. C. obwieszcza, że na skutek decyzji sądu z d. 8 maja 1926 r., zostało wdrożone postępo­wanie o uznanie za zmarłą Józefę Sobczak wobec czego sąd wzywa ją, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego, zgło­siła się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zosta­nie przez sąd uznaną za zmarłą; wzywa się wszystkich, ktoby wiedział o życiu lub śmierci Józefy Sobczak, aby o znanych sobie faktach zawia­domili sąd okręgowy w Kaliszu, w powyższym terminie; nadto sąd nad­mienia, że Józefa Sobczak była stałą mieszkanka wsi Mroczki-Małe, gm. Staw, star. kaliskiego. (Spr. Nr. II. Z 65/26).Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
15. Nacesławice, obejmującą: wieś Nacesławice, folw. Nacesławice, folw. Mroczki- Małe, wieś Mroczki-Małe.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Pożary We wsi Mroczki-Małe, gm. Staw, wybuchł pożar w zagrodzie Stanisława Jaworskiego. Pastwą płomieni padł dom mieszkalny i obora. Straty wynoszą 700 zł.

 Orędownik 1935 nr. 166

W folwarku Mroczki Małe, należącym do Andrzeja Piotrowskiego wybuchł pożar, który zniszczył olbrzymią stodołę. oborę, domy służby dworskiej, narzędzia i kilka stert słomy, wyrządzając strat na 62 tyś. zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza