-->

środa, 17 kwietnia 2013

Mokre / Włochyniec

Słownik Geograficzny:
Mokre al. Włochyniec, folw., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów, par. Sieradz; odl. od Sieradza 61 w., ma 1 dm., 6 mk., 384 mr. Wchodził w skład dóbr Dąbrowa Sieradzka (t. I, 934). 

Spis 1925 r.
Mokre, folw., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Spisano łącznie z folw. Dąbrówka.

Mokre, obecnie część wsi Dąbrówka w gminie Sieradz.

 Mokre 1929 r. 

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 21

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości; że orzeczeniem z dnia 2-go listopada 1927 roku
postanowił:
1) rozszerzyć obszar scalenia wsi Kłocko, gminy Bogumiłów, powiatu sieradzkiego przez włączenie: a) gruntów kolonji Kłocko o powierzchni 280 ha i b) gruntów kolonji Charłupia - Wielka o powierzchni 77 ha, a orzeczeniem z dnia 5 lipca 1928 roku
postanowił:
1) wniosek Komisarza Ziemskiego w Sieradzu z dnia 15 czerwca 1928 roku — zatwierdzić i
2) obszar scaleniowy Kłocko, gminy Bogumiłów, powiatu sieradzkiego — rozszerzony orzeczeniem Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 2 listopada 1927 r. — zwiększyć przez włączenie do tegoż 1350 mtr. kw. gruntów, należących do Józefa syna Józefa Krawczyka i Jana, syna Tomasza Krawczyka, gospodarzy wsi Kłocko, a nabytych z folwarku Mokre.
Orzeczenie z dnia 2 listopada 1927 roku zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 8 marca 1928 r., a orzeczenie z dnia 25 lipca 1928 r. uprawomocniło się dnia 26 sierpnia 1928 roku.
Z p. Prezesa (—) K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 93

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
15) Adeli Fulde, wierzycielce sumy 280 dolarów z pod Nr. 5, działu IV, wykazu hip. kolonji Dąbrówka Mokre, powiatu sieradzkiego.


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 22 maja 1933 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
4. Dąbrówka - Sieradzka, obejmującą: wieś Dąbrówka Sieradzka, kolonję Dąbrówka-Mokre A, folwark Dąbrówka, osadę Nr. 1 w maj. Dąbrówka, kolonję Dąbrówka- Mokre.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 31

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, Zygmunt Ko­stro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 6 października 1933 r., od godz. 11 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgo­wego w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość, położona w kol. Dąbrówka-Mokre, lit. A., gm. Bogumiłów, pow. sieradzkiego, ozna­czona Nr. 1 rej. pomiar., obejmująca ogólnej przestrzeni około 26 ha i 400 mtr. kw., składająca się z 1 działki ziemi. Z powyższej prze­strzeni ziemi około 3/4 morgi obsiano żytem, reszta leży ugorem, przyczem z ugoru tego 6 morgów jest nieużytków, a pozostała reszta grun­tu stanowi ziemię lekką, żytnią.
Na nieruchomości znajdują się zabudowania: a) dom mieszkalny, drewniany, na podmurowaniu z cegły, b) stodoła z desek, c) obora murowana z cegły i d) ustęp drewniany, wszystko kryte papą. Pozatem, na nieruchomości znajduje się studnia z 7 dren cementowych, oraz około 20 drzew sośniny. Osada częściowo ogrodzona płotem z desek.
Nieruchomość stanowi własność Abrama i Salomei małż. Nelken, przyczem Abram Nelken jest właścicielem około 20 ha, a Salomeja Nelkenowa jest właścicielką 6 ha i 400 mtr. kw.
Nieruchomość jest obciążona: długami na sumę zł. 8.000, czyli 897 dolarów, kaucją na zł. 1.200, czyli 128 dol. i na zł. 50.000 i sprzeda­na zostanie na żądanie Apolinarego Kononowicza.
Licytacja rozpocznie się od sumy zł 15.600, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. E. 556/33. 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza