-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Mirosławice

Zajączkowski:
Mirosławice  -pow. łódzki
1) 1343 kop. XV w., KDM 672: Miroslauienses - metae. W opisie uposażenia sołectwa we wsiach Kazimierz (v.), Babice (v.) i Prawęcice (v.) wzm. o łanie w Kazimierzu a metis M. et a gadibus, que currunt a ciuitate Luthomyrsko (v.). 2) 1357 oryg., KDW 1354: Miroslavice - villa in terra Lanciciensi. W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa przez Kazimierza Wielkiego wym. M. 3) 1386 oryg., AGAD d. p. 2083: Miroslavicze - villa in terra Lanciciensi. Sieciech, prepozyt kap. łęczyckiej, sprzedaje sołectwo na prawie średzkim w posiadanej przez siebie wsi kap. M. Jerzemu de Rzepki, określając uposażenie i obowiązki sołt, oraz powinności osadników. 4) 1399 trans. z 1473 r., KDP II, 338: Miroslavicze - villa in districtu Lanciciensi. Mścisław, łowczy łęczycki, procurator et tutor prepositure Lanciciensis generalis zatwierdza sprzedaż sołectwa in M., villa capituli Lanciciensis, dokonaną przez Smychnę wdowę po Jerzym Rzepka, Michałowi kmieciowi. Wśród śwd. występują heredes Nicolaus de Dambrowa (v.), Derslaw z Chrząstowa (v.), Dzierzko z Kter (v.), Dobek z Osędowic (v.) i Florian z Brachowic (v.).
5) XVI w. Ł. II, 379-380: Myroslavice - villa, par. Kazimierz, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 6) 1576 P. 52: Miroslavicze - villa spirit, ad ecclesiam collegiatam Lanc, pow. i woj. łęczyckie. 7) XIX w. SG VI, 497: Mirosławice -wś i folw. nad Nerem, par. jw., gm. Rżew, pow. łódzki.
Uwagi: Potkański (Opactwo 104-105) uważa, że M. weszły w posiadanie koleg. łęczyckiej, w związku z jej przypuszczalną reorganizacją, dokonaną przez arcbpa Jarosława po 1357 r. 

Czajkowski 1783-84 r.
Mirosławice, parafia kazimierz, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: kan. łęczyccy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Mirosławice, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kazimierz, własność rządowa. Ilość domów 24, ludność 183, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Mirosławice, wś i folw. nad rz. Ner, pow. łódzki, gm. Rżew, par. Kazimierz, odl. 14 w. od Łodzi. Wś ma 24 dm., 183 mk.; folw. 4 dm., 49 mk. i os. młyn. 1 dm., 6 mk., 18 mr. W 1827 r. 24 dm., 183 mk. Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 379) i Kod. dypl. Muczk, (t. II, 393). Folw. M. z wsią M., Stefanów, Ignaców i kol. Ignaców, rozl. mr. 384: gr. or. i ogr. mr. 280, łąk mr. 19, past. mr. 50, wody mr. 4, wieczyste dzierż. mr. 18, nieuż. i place mr. 13; bud. murow. 9, z drzewa 4; płodozmian 12-polowy. Wś M. os. 25, z gr. mr. 165; wś Stefanów os. 9, z gr. mr. 135; wś Ignaców os. 5, z gr. mr. 24; kol. Ignaców os. 4, z gr. mr. 60. W. W., Br. Ch. 

Wikipedia:
Mirosławice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk przy drodze wojewódzkiej nr 710. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. Mirosławice znajdują się na trasie łódzkiego tramwaju podmiejskiego do Lutomierska (linia tramwajowa nr 43). W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1811 nr 31

Intendentura Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Warszawskiego uwiadomia wszelkie osoby życzące sobie zadzierżawić od S. Bartłomieja r. b. na lat 6 Polowania w Dobrach Narodowych, iż odbywać się będzie Licytacya: (...)W Powiecie Zgierskim. (...)
W Ekonomii Zdziechowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 2) w Zdziechowie na dniu 10tym. Maia r. b . przed Ur. Podczaskim Naddzierżawcą Ekonomii Zdziechowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Zdziechów, Mirosławice, Kazimierz, Babice, Krosno, Szczawin, Makielnica, Lucymierz, Zegrzany, Brużyca mała, Krasnodębie i Aniołów.
W Ekonomii Bałdrzychowskiey, Urzędzie Leśnym Zdziechowskim, 3) we wsi Bałdrzychowie na dniu 13tym Maia r. b przed Ur. Kozarskim Naddzierżawcą Ekonomii Bałdrzychowskiey i Ur. Dobrowolskim Nadleśniczym Urzędu Leśnego Zdziechowskiego na Zadzierżawienie Polowania na Polach i Zaroślach Bałdrzychów, Góra Bałdrzychowska, z Młynem, Pustkowie, Rokoczyn, Wólka, Zagurzyce i Pruwenczyce. (...)
W Warszawie dnia 7 Kwietnia 1811 roku Strzałkowski. Dulfus N. D . W.

Gazeta Warszawska 1811 nr 31

Intendentura Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Warszawskiego, uwiadomia ninieyszem Publiczność. iż Dobra Narodowe w Powiecie Zgierskim, Ekonomii Zdziechów położone, składaiące się z Folwarków : 1) Zdziechow, 2) Kazimierz, do ktorego wsie zarobne Chrosno, Sobień, i Kolonia Czynszowa Krasnodębie należą. 3)Mierosławice. 4) Babie 5) Tartak w Nakielnicy, od następuiącego 3go Czerwca r. b. w Dzierżawę trzyletnią, z wolney ręki z wszelkiemi użytkami, iako obeymuią, są do wypuszczenia. Warunki Dzierżawy i Wyciągi Dochodów mogą bydź w każdym czasie przeyrzane w Biórze Intendentury w Pałacu Zielińskich przy Ulicy Rymarskiey. Dzierżawić Dobra Narodowe może każdy Obywatel Xięstwa Warszawskiego, byleby miał Kaucyą całoroczney Dzierżawie odpowiadaiącą, i oprócz tego złożył Skarbowi bezpieczeństwo na dotrzymanie złożyć się mianey przez niego pierwszey Deklaracyi. Dan w Warszawie dnia 10 Kwietnia 1811. Strzałkowski. Dulfus. N. D. W.

 Gazeta Poznańska 1812

Uwiadomienie.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i lasow Narodowych.
Uwiadomia, iż w skutek Dekretu Nayiaś. Pana dnia 13. Lutego r. b. w Drezdnie zapadłego, odbywać się tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dobr Narodowych w Domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod Nrem. 744. stoiącym układy o sześcioletnią Dobr Narodowych nietylko przez licytacyą, ale też i zwolney ręki dzierżawę w dniach następuiących: 1. Maia r. b. puszczone będą z Departamentu Warszawskiego Ekonomiia Narodowa Zdziechow z folwarkami i wsiami Zdziechow, Mirosławice, Kazimierz i Babice, oraz Folwarki Zegrzany, Zdzawin i Nakielnica z kolonią Brużycką. Na dniu 4. Maia z Departamentu Kaliskiego Ekonomia Narodowa, Unieiow z Folwarkami Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Kościelnica, Ubisław, Wieścice, i z wsiami Człopy, Spicimierz, Niemysłów, Lubiszewice, XiężMłyny, Xięża Wulka, Wielenin, Wieścice, część w kościelnicy Cichniana Kobylniki i Sworawa, tudzież folwarki Unieiow Kapituła, i Wola przedmieyska, z wsiami Szarow Xięży, w Ostrowku w Kościelnicy i Wola przedmieyska. (...) — Życzący sobie nabycia w dzierżawę którychkolwiek Dóbr w dniach do licytacyi wyżey oznaczonych, z rana od godziny 9tey, a po południu od godziny 4tey znaydować się zechcą, ostrzegaią się przytem pretendenci, iż tylko ci do licytacyi lub układów przypuszczeni będą; którzy fundusz pewny na kaucyą połowie Summy dzierżawney wyrownywaiący wskażą i na wstępie do układów vadium czyli zakład równaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą; warunki ogólne pod któremi zadzierżawienie nastąpi, nietylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną; lecz każdy życzący sobie obięcia dzierżawy też warunki i wyciągi intrat od dnia 15. Kwietnia r. b. poczynaiąc w Biórze Dyrekcyi Generalney dla powzięcia informacyi okazane sobie mieć może.—
w Warszawie dnia 13. Marca 1812. roku.
Badeni. Mazaraki.

Gazeta Warszawska 1814 nr 84

Dyrekcyia Jeneralna Dobr i Lasów Narodowych , podaiąc do publiczney wiadomości, iż na fundamencie Uchwały Rady Naywyższey Tymczasowey Xięstwa Warszawskiego pod dniem 17tym Sierpnia r. b . zapadłey, Ekonomiia Narodowa Zdziechow w Departamencie Warszawskim położona, iako to:
A. Pertynencyie Jeneralnego Dzierżawcy składaiące się. 1) Z Folwarków: Zdziechow, Kazimierz, Babice i Mierosławice ;—a) z wsi: Zdziechowa , Chrosna, Subien, Babice, Mierosławice i Koloniy Krasnodębia, i Aniołow ;— 5) z Młynów: w Zdziechowie, w Kaźmierzu, w Mierosławicach i w Nakielnicy,— 4) z miasta Kaźmierza; —5) z Tartaku w Nakielnicy i—6) z Propinacyi w powyższych Pertynencyiach.— Praetium fisci Złotych Polskich 21, 833 groszy 10. (...) od 1 Czerwca r. b. na trzy po sobie idące lata przez publiczną Licytacyią ogólnie lub cząstkowa w dzierżawę wypuszczona bydż ma, przy naznaczeniu w tey mierze terminu na dzień 19 m. i r. b. w Warszawie w Biórze Dyrekcyi Jeneralney w domu Małachowskich na Krakowskiem Przedmieściu pod Nrem 410, po południu o godzinie 4tey odbyć się maiącego. Wzywa wszystkich ochotę licytowania maiących aby w dniu i mieyseu przeznaczonych stawili się, gdzie więcey daiącemu Dzierżawa w mowie będąca konferowana zostanie. —O warunkach pod któremi Ekonomiia rzeczona wydzierżawiona zostanie, co dzień w Dyrekcyi Jeneralney zainformowaćsię można.— w Warszawie dnia 5 miesiąca Października reku 1814. Glisczyński J. Olszyński, Z. S. J.

Gazeta Warszawska 1826 nr 38

TRYBUNAŁ CYWILNY
Iwszey INSTANCYI WOIEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
Dopełniaiąc, w wykonaniu Artykułu 199, prawa o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemiańskiego w roku 1826 na Seymie uchwalonego, poruczoney Artykułem 2gim postanowienia Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla z dnia 12/24 Stycznia r. b. regulacyi hypoteczney Dóbr Narodowych, oddzielnem postanowieniem Nayiaśnieyszego Pana dnia tego samego wydanem wskazanych, z któremi, w Województwie tuteyszem położonemi, Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego do tegoż Towarzystwa Kredytowego ma przystąpić, a maiąc sobie w tym celu nadesłany przy odezwie teyże Kommissyi Rządowey z dnia 24go Lutego r. b. szczegółowy Wykaz Dóbr takowych, i ich przyległości, i postępuje w tey mierze wedle prawideł postanowieniami powyższemi przepisanych, i w duchu prawa Seymowego z roku 1818go, podaie ninieyszem do wiadomości publiczney, iż na ten koniec dzień 15ty Czerwca roku bieżącego, który iest terminem prekluzyynym, przeznaczony został w którym hypotecznie urządzone bedą:  
2. Dobra Zdziechów w Powiecie Zgierskim Parafii Kazimierz i Zgierz.
Miasto i Folwark Kazimierz.
Folwark i Wieś Zdziechów
— — Babice.
— — Mirosławice
Wieś Chrosno.
— Sobienie.
Kolonia Krasnadębie.
Kolonia Bruźyca.
— Aniołów.
Folwark i Wieś Nakielnica.
— —Luimierz.
— — Zegrzany.
Wieś Zegrzanki.
Woytostwo — Zgierskie.
Folwark i Wieś Szczawin.
(...) Trybunał przeto wzywa wszystkich, którzyby prawo do własności, lub jakie prawo rzeczowe ściągające się do Dóbr wyżey wymienionych mieć sądzili, aby się w tym dniu w Kancellaryi Hypoteczney w Warszawie w Pałacu Krasińskich zwanym będącey, sami osobiście, lub przez swych Pełnomocników szczególnie i Urzędownie na to ustanowionych zastąpieni i w tytuły do tego prawoważne, i wszelką prawną wiarogodność maiące opatrzeni stawili, gdzie o Delegowanym do regulacyi tych dóbr, do których z prawami popisywać się będą chcieli, tak przez wywieszoną na drzwiach teyże Kancellaryi Tablice, iako i przez wyznaczoną tamże do tego Osobę uwiadomieni należycie zostaną.
Ostrzegają się przytem Interessenci, że żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń, jakie nastąpiły za Rządu pruskiego, Austryackiego, oraz na mocy prawa na Seymie Xięstwa Warszawskiego dnia 23. Grudnia 1811 r. uchwalonego, ani tez kompetencye, ani żadne inne pretensye do Skarbu, z jakiego bądź tytułu pochodzące, oprócz praw wyżey wymienionych, Trybunał przyymować nie iest mocen, i takowe przyymowanemi nie będą.
Nadto nie zgłoszenie się interessowanych, a ninieyszem publicznie wezwanych, z prawami swemi w dniu powyższym do regulacyi przeznaczonym, pociągnie za sobą ten prawny prekluzyyny skutek, że nikt z nich po tym terminie inaczey iuż swych wniosków prawnie dozwolonych do Xięgi wieczystey urządzoney czynić nie będzie mógł, iak tylko z warunkiem i skutkami w Artykule 154. Prawa Seymowego o Hypotekach z roku 1818go przepisanemi.
PREZES LEWIŃSKI.
Formankiewicz Pisarz Kancell. Z. W. M.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 137

(N. D. 2851.) Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Stosownie do żądania sukcessorów Elżbiety z Klimkiewiczów 1mo voto Zdrojewskiej; 2do Fiałkowskiej Karola Kellera i Józefa Zdrojewskiego przez notę do siebie uczynionego, zawiadamia publiczność, że dnia 18 (30) Czerwca r. b. o godzinie 10tej z rana w mojej kancellaryi w mieście powiatowem Szadku odbywać się będzie publiczna licytacja na trzechletnie wydzierżawienie od Sgo Jana Chrzciciela r. b. rachując, młyna Chachuły z gruntami i porządkami w Ekonomii Pabianice Powiecie Szadkowskim położonego, tudzież młyna z gruntem w wsi Mirosławicach Powiecie Zgierskim leżącego, a to w moc wyroku Trybunału Cywilnego Iszej Instancji Gubernii Kaliskiej z dnia 14 Października 1840 r. zaocznie i z dnia 6go Maja r. b. zaocznie zapadłych.
Szadek d. 22 Maja (3 Czerwca) 1841 r.
Kajetan Szczawiński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1848 nr 41

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 1 b. m. we wsi Mirosławicach, pow. Łęczyckim, Edward Szylke młynarczyk, lat 16 liczący, puściwszy w ruch koło młyńskie, przez nieostrożność swą porwany pod spód onego, na miejscu zgruchotanym został.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 170

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 3608) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.  
Ogłaszając wiadomość otwarcia spadku po Ignacym Prylińskim właścicielu dóbr Mirosławice w Okręgu Zgierskim położonych, wyznaczam termin do regulacyi tego spadku na dzień 13 Lutego n. s. 1850 r. w Kancellaryi hypotecznej dóbr ziemskich Gubernii Warszawskiéj.
Warszawa d. 21 Lipca (2 Sierpnia) 1849.
Truszkowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 117

(N. D. 2451) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Jana Paprockiego lat 22 liczącego, wzrostu średniego twarzy ściągłéj, nosa dużego, włosów ciemnych, ubranego w surdut biały, o kradzież obwinionego, ostatecznie we wsi Mirosławicach przebywającego, a obecnie z pobytu niewiadomego, ściśle śledziły, w razie ujęcia onego Sądowi tutejszemu pod strażą dostawić raczyły.
Łęczyca d. 21 Kwiet. (3 Maja) 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, M. Grabowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 283

(N. D. 6015) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po nastąpionej śmierci:
2. Felixa Ułanowskiego, ogłasza się postępowanie spadkowe, mianowicie:
Ad 1. co do:
(…) d., złp. 12000, albo rs. 1800, z procentem i karą vadialną rub. sr. 150, oraz złp. 8000 czyli rub, sr. 1200 także z procentem i karą vadialną rs. 150 na dobrach Mirosławice z Okręgu Zgierskiego w dziale IV, pod resp: N-mi 8 i 9, z przywiązanemi do tychże summ, i w dziale III pod N-mi 3 i 4 zapisanemi warunkami względem niemożności zaciągania na takowe dobra innych długów;
(…) Do regulacyi zaś powyższych spadków, oznaczam termin przed sobą na d. 3 (15) Kwietnia 1858 r. w Kancellaryi hypotecznej w Warszawie.
Warszawa d. 11 (23) Września 1857 r.
Wojciech Sliwiński.
Dziennik Powszechny 1862 nr 264

(N. D. 6102) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie. Z powodu śmierci: 2) Kazimierza Fijałkowskiego, wieczystego posiadacza młyna z gruntami, położonego w wsi Mirosławice Ogu Zgierskim, otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin na dzień 30 Maja n. s. 1863 roku w Kancelarji hypotecznej dóbr ziemskich Gubernii Warszawskiej. Warszawa d. 6 (18) Listopada 1862 r. Truszkowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 96

(N. D. 1951) Sąd Policji Poprawczej w Łęczycy.
Zapozywa Karola Krügera lat 40 liczącego, ewangielika, stałego mieszkańca Królestwa Pruskiego, ostatecznie we wsi Mirosławicach w Okręgu Zgierskim, jako dzierżawca zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, ażeby w przeciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia stawił się w sądzie tutejszym, w przeciwnym bowiem razie, podług prawa postąpioną będzie.
Łęczyca d. 20 Marca (1 Kwietnia) 1867 r.
Sędzia Prezydujący Bajer.

Kurjer Warszawski 1874 nr 180

Wiadomości miejscowe.
= Nie jednokrotnie zwracaliśmy uwagę na wyjątkową ważność Wystawy rolniczej mającej się odbyć w mieście naszem w połowie przyszłego miesiąca. Dziś idzie nam o przekonanie ogółu publiczności, iż wystawa ta będzie nietylko ważną, ale i świetną.
Ponieważ zaś żadne najlogiczniejsze wywody tak nie przekonywają jak fakta, postanowiliśmy przeto zamieścić w piśmie naszem listę wszystkich wystawców, którzy w czasie właściwym złożyli deklaracje, iż pragną w niej uczestniczyć Poważną tę listę zdołamy pomieścić zaledwie w kilku numerach Kurjera. Czytelnicy spotkają tam nazwiska najznakomitszych obywateli i producentów nietylko z Królestwa ale z Cesarstwa i zagranicznych, którzy chociaż niedopuszczeni do nagród, postanowili wszakże wziąć udział w Wystawie.
Lista wystawców, którzy nadeszlą okazy na Wystawę Rolniczą w Warszawie, we wrześniu r. b
Cielecki Pelagjusz z Naramnicza: tryki i maciory.
Czarnowski Artur z Mirosławic: buchajki, krowy, jałowice.
Jarociński Karol z Zadzima: tryki.
Łubieński Józef z Starzenic: klacze.
Mielęcki Roman z Szydłowa: tryki, maciory.
Morzycki B. z Ruszkowa: tryki, maciory.
(Dalszy ciąg nastąpi).

Kurjer Warszawski 1886 nr 202

= Mord i rabunek.
Dzień. łódz. donosi znów o morderstwie w celach rabunku.
Włościanin ze wsi Górna Wola pod Szadkiem, wynajmujący się często z podwodą, wracał dość późno po odwiezieniu kilku izraelitów.
W drodże zatrzymał się przed karczmą w Mirosławicach, gdzie jakiś nieznajomy prosił go o podwiezienie, a po wyruszeniu włościanm spotkał jeszcze dwóch innych, których zabrał również.
Byli to, jak się później okazało, mordercy, gdyż włościanina znaleziono nazajutrz na szosie pokrwawionego i z poderżniętym gardłem.
Przywołany z Lutomierska felczer opatrzył rany i jest nadzieja uratowania życia włościaninowi.
Konie i furmanka wraz nieznajomymi znikły.  

Tydzień Piotrkowski 1890 nr. 11

Wypadek. Dnia 8 marca w Sobotę o 4 i pół po południu zaszedł na szosie łódzkiej pod wsią Mirosławicami o 1 1/2 wiorsty od Lutomierska, smutny wypadek: woźnica odstawiający belki ze wsi Dobruchów do m. Łodzi pod górę, chcąc usuwające się belki na wozie poprawić, został przez jednę z nich na śmierć w jednej chwili przygnieciony. Belka uderzywszy w skroń, zmiażdżyła głowę nieszczęśliwemu. O ratunku nie było mowy.

Rozwój 1900 nr 3

Pożar w okolicy. We wtorek w nocy we wsi Mirosławice, gminy Rżew powiatu łódzkiego, w zabudowaniach Sroczyńskiego wynikł pożar, który zniszczył doszczętnie domy mieszkalne, stajnie i obory z inwentarzem żywym i martwym. Straty w zabudowaniach nieasekurowanych wynoszą około 2000 rubli, domy zaś asekurowane były na 4000 rubli. Przyczyna pożaru dotychczas nie wyjaśniona.

Goniec Łódzki 1903 nr 104

Zmarł w naszem mieście ś. p Józef Piaskowski, obywatel ziemski, b. właściciel Mirosławic pod Łodzią przeżywszy lat 76.

Goniec Łódzki 1903 nr 175

Wypadki.
Utonął. We wsi Mirosławice gm. Rszew, utonął podczas kąpieli w stawie 10-letni chłopiec, Stefan Zasada.


Rozwój 1908 nr 3

Wybory. Onegdaj władze powiatu łódzkiego rozesłały do wszystkich urzędów gminnych listę osób piotrkowskiej gubernii, mających prawo uczestniczyć w wyborach członków do Rady państwowej, oraz listę osób, mających prawo być wybranymi na członków do tejże Rady.
Na listę pierwszą z pow. łódzkiego wniesione zostały osoby następujące:
2) Werner Leon, właściciel majątku Puczniew w pow. łódzkim.
8) Adam Gutmajer, właściciel majątku Sarnówek.
13) Jan Mikołaj Kostanecki, właściciel majątku Charbi.
19) Antoni Orzechowski, właściciel majątku Malanów.
20) Kazimierz Orzechowski, właściciel majątku Mirosławice.
23) Hugon Tobjazeli, właściciel majątku Zdziechów.
25) Józef Karol Jan Stegman, właściciel majątku Sarnów.

Listy te mają być wywieszone w urzędach gminnych dla zaznajomienia z niemi mieszkańców gminy.

Rozwój 1909 nr 136

Kradzież. Włościaninowi wsi Mirosławice, gminy Rżew, Walentemu Mikołajczykowi skradziono w tych dniach wóz, wartości 50 rb.

Łowiec Polski 1910 nr 3

W Bełdowie i Wilamowie p. Władysława Wężyka odbyło się polowanie dwudniowe w 12 strzelb. Zabito 120 zajęcy i 12 kuropatw, 3 kozły, 4 lisy i 3 dziki. Królem pierwszego dnia był p Kazimierz Orzechowski z Mirosławic, który dał dubleta do dzików, a drugiego dnia p. Antoni Orzechowski, brat poprzedniego z Malanowa, który dał dubleta do rogaczy.


Rozwój 1910 nr 88

Mieszkania letnie
są do wynajęcia 5 wiorst za Konstantynowem. Wiadomość u Stanisława Witaszczyka, wieś Mirosławice, powiatu łódzkiego.

Rozwój 1910 nr 125

Piorun. Podczas burzy, jaka przed kilku dniami przeciągnęła nad północną częścią pow. łódzkiego we wsi Mirosławice pod Lutomierskiem, piorun uderzył w aleję topolową: cztery wiekowe kolosy napół ogołocił z gałęzi, jedną zaś rozdarł na poły.

Rozwój 1910 nr 133

Kradzież w okolicy. Onegdaj we wsi Mirosławice, gm. Rszew, ze stajni włościanina Piotra Morawy, niowykryci dotąd złoczyńcy uprowadzili konia, wartości 150 rb., oraz zabrali uprząż, wartości około 25 rubli.

Rozwój 1910 nr 185


Kradzież w okolicy. Onegdaj w nocy niewiadomi złodzieje, oderwawszy zamek obory Stanisławy Walczak, we wsi Mirosławice pod Konstantynowem, skradli drobiu i królików za kilkadziesiąt rubli.


Rozwój 1911 nr 192

POLOWANIE

do wypuszczenia, 12 włók ziemi między Lutomierskiem a Konstantynowem, wieś Mirosławice. W. Zasada.


Rozwój 1913 nr 155

Powszechne nauczanie w powiecie.
Na odbytych dotąd zebraniach gminnych i wioskowych w powiecie łódzkim w sprawie nauczania powszechnego zapadły uchwały następujące:

W gminie Rszew istnieje 6 szkół, z których 4 w Konstantynowie; należy otworzyć jeszcze 21 szkół. Uchwalono w roku bieżącym otworzyć 4 szkoły, z których 2 w Konstantynowie i 1 we wsi Konstantynówku i 1 w Mirosławicach.


Rozwój (Gazeta Wieczorna) 1914 nr 5

Wśród ruin i zgliszcz.
Z pośród okolic Łodzi najsilniej uciśnione zostały niszczącą ręką Marsa Konstantynów i Lutomiersk.
Wsie pomiędzy Konstantynowem a Lutomierskiem, Konstantynówek, Mirosławice, Stefanów, Niesięcin, Rszew —zburzone. Tutaj też zaczyna się główne pobojowisko, godne opisu jedynie pióra Dantego, obejmujące okolice Lutomierska.

Sam Lutomiersk przedstawia widok więcej jeszcze przejmujący, niż Konstantynów. Całe miasto w popiołach i gruzach. Rynek spalony doszczętnie. Na ul. Łódzkiej ocalały od pożaru zaledwie trzy domy, rozbite pociskami; przy ul. Czołczyńskiej pozostało jeszcze około 20 domków. Pod miastem ocalało 6 stodół. Ze starożytnego klasztoru oo. reformatów pozostała tylko bezkształtna kupa gruzów i złomów. Kościół farny zdemolowany, ocalały tylko trzy ołtarze. Wśród deszczu żelaza padły liczne ofiary: w domu Sprusińskiego zabita Sprusińska, małżonkowie Leszczyńscy, Przybyłowicze i żona miejscowego wachmistrza straży ziemskiej. Dwór p. Sokołowskiego w Lutomiersku doszczętnie zniszczony.

Rozwój (Gazeta Wieczorna) 1914 nr 18

Z okolic Łodzi.
Z pobojowisk pod Łodzią. Na dawnych pozycyach artyleryi rosyjskiej i okopach piechoty, w bezpośredniem sąsiedztwie od miasta od ognia działowego ucierpiały następujące wsie:
Wsie Mirosławice, Lublinek, Chachoły ocalały. (...).


Rozwój 1914 nr 39

Nowe szkoły w okolicy. W tych dniach odbyło się poświęcenie nowej szkoły początkowej w Mirosławicach.
Podczas uroczystości obecni byli uczniowie, i nauczyciele szkół lutomierskich i konstantynowskich.

Na starszego nauczyciela tej szkoły powołano Stanisława Wosika z Moleszyna. (...)

Rozwój 1914 nr 168

Kary administracyjne. Gubernator piotrkowski skazał mieszkańców wsi Mirosławice, gminy Rszew: Władysławą Murawę za nożową rozprawę—na 2 miesiące aresztu i Józefa Bednarka—za nielegalne utrzymywanie broni—na zapłacenie 50 rb. lub 3 miesiące aresztu; (...).


Rozwój 1920 nr 299

Co ta za korzyści?
Przed kilku miesiącami ministerjum spraw wewnętrznych zwróciło uwagę Województwu Łódzkiemu na tę okoliczność, że ostatni podział administracyjny kraju, wprowadzony przez obcą krajowi władzę przed z górą 50-ciu laty, nie uwzględniał w dostatecznej mierze interesów ludności,a w wielu wypadkach nawet wbrew im został zaprowadzony. Podział ten z nieznacznemi odchyleniami przetrwał do dzisiejszych czasów. Wobec zmian jednak w tym okresie stosunków ekonomicznych i rolnych na wsi a zwłaszcza wobec powiększenia się liczby ludności, dziś często nie odpowiada swemu przeznaczeniu i nastręcza organom administracyjnym, zarówno jak i ludności liczne niedogodności i utrudnienia. W rezultacie tego stanu rzeczy, wpłynęły podania z niektórych gmin powiatu i gromad wiejskich w przedmiocie zmian, dotychczasowych granic gmin oraz utworzenia nowych jednostek administracyjnych.
Sprawa ta przekazaną została Starostwu łódzkiemu, które dla opracowania projektu nowego podziału na gminy, utworzyło komisję, złożoną z inżyniera i architekta powiatowego, inspektora samorządu gminnego, członka wydziału powiatowego, referenta rolnego, .......* księdza dziekana. Kierując się instrukcją ministerjum oraz wnioskami poszczególnych gmin i osad,
rzeczona* komisja opracowała projekt nowego podziału terytorjalnego powiatu łódzkiego, który przedstawia się w sposób następujący:
(...) GMINY WZGLĘDNIE WSIE.
Do gm. Babice-wsie Ignacew, Mirosławice.
Do gm. Babice-wsie Słowak, Malanów; Charbice, Ignacew, Stefanów i Mirosławice.
(...) Projekt przedłożony będzie ministerjum spraw wewnętrznych w grudniu rb.


*nieczytelne, przypis autora bloga

Ziemia Sieradzka 1921 październik

Zjazd Mirosławianek.
Zarząd Kółka Mirosławianek zaprasza wszystkie koleżanki, które ukończyły szkołę gospodarczą w Mirosławicach o przybycie na zjazd Kółka Mirosławianek dnia 3 grudnia r. b. o godz. 11 rano do Warszawy ul. Świętokrzyska 13 do lokalu Zjednoczonych Ziemianek.
Zarząd Kółka.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 39


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 16. 6 23 L. Pr. 3269 (1) III. wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 728 Tow. Gimnastyczne „Sokół" w Mirosławicach.

Gazeta Świąteczna 1925 nr 2300

Do sprzedania gospodarstwo 11 morgowe, w tem 3 m. łąki zalewnej i sad (80 drzew owocowych). Zabudowania gospodarskie murowane, kryte dachówką, prócz stodoły. Wszystko w dobrym stanie, przy drodze bitej, 14 kilometrów od Łodzi. Adres: Piotr Murawa, wieś Mirosławice, gm. Rszew w pow. łódzkim, p. Lutomiersk. 

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2459

Poczuwanie się do obowiązków społecznych. Z Kazimierza nad Nerem w województwie Łódzkiem piszą do nas co następuje: Ponieważ Gazeta chętnie pisze o dobrej woli i życzliwości ludzkiej dla spraw ogólnych, więc i my posyłamy takie właśnie wiadomości. Oto mieszkańcy naszego miasteczka uchwalili dać bezpłatnie plac pod budowę 4-klasowej szkoły w Kazimierzu, a następnie ofiarowali z kasy miejskiej tysiąc złotych na umundurowanie tutejszego oddziału straży ogniowej ochotniczej. A jest to już nie pierwsza znaczniejsza ofiara na tę straż. Przed trzema laty pobudowano tu strażacki dom gromadzki, w którym kilka razy do roku urządza się przedstawienia teatralne i zabawy; dom ten jednak z braku zasobów nie jest jeszcze wykonany. Przed dwoma zaś laty pobudowano murowany budynek na narzędzia strażackie, a w roku ubiegłym doprowadzono te narzędzia do porządku i kupiono strażakom kaski mosiężne. Słowem, miejscowa ludność jest dla straży bardzo życzliwa. Zupełnie natomiast przeciwnie patrzą na wysiłki tutejszej straży sejmik powiatu łódzkiego i „dyrekcja ubezpieczeń” w Łodzi. Zdawałoby się, że i one będą popierać te oddziały straży, które najdzielniej u siebie pracują, a tymczasem dzieje się zupełnie inaczej. Naprzykład, na budowę strażackiego domu gromadzkiego przyznał sam sejmik tysiąc złotych pożyczki z warunkiem zwrotu w ciągu jednego roku, kiedy zaś prosiliśmy o umorzenie, to nam grożono sprzedażą domu przez licytację; ostatecznie jednak pożyczkę umorzono. Dobrą wolę tutejszej ludności tem więcej cenić należy, że są to przeważnie drobni rolnicy, mający ziemię lichą. To też powstał zamiar zdrenowania gruntów i nawodnienia pastwisk przez zbudowanie upustu na rzece Nerze, przy której pastwiska te leżą. Ma się odbyć osobne zgromadzenie dla omówienia tej sprawy i założenia spółki wodnej, aby łatwiej otrzymać pożyczkę z banku rolnego na przeprowadzenie robót. Sąsiednie wioski pozakładały już u siebie spółki wodne, a nawet Zdziechów i Mierosławice już otrzymały pożyczkę i z wiosną przystąpią do drenowania. We wsi Mierosławicach powstała również myśl zcalenia gruntów. Na jedno trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że sejmik powiatu łódzkiego bardzo mało dotychczas troszczył się o małorolnych w tutejszych gminach, zwłaszcza zaniedbana jest ludność gmin Babic i Puczniewa. Niemożna też pominąć jeszcze jednej wiadomości. Oto parafja tutejsza, złożona z 3-ch tysięcy dusz, ponosi ogromne ciężary na kościół parafjalny. Przed wojną wybudowano tu wielkim kosztem bardzo ładny i duży kościół; wojna jednak zamieniła go w gruzy; parafjanie znowu zdobyli się na wielki wysiłek i odbudowali zburzoną świątynię. Ale niestety, i teraz nie na długo, bo wdała się wilgoć, która nie mniej od wojny niszczy i rujnuje cały gmach. Lecz parafjanie i teraz rąk nie opuścili i poraz trzeci przystąpili do gruntownej naprawy, zobowiązując się do bardzo znacznych ciężarów na przeciąg pięciu lat, aby wreszcie doprowadzić kościół do możliwego porządku. I tu należy podkreślić, że z przyjętych na siebie zobowiązań wywiązują się najlepiej ludzie ubodzy, a im bogatsi, tem opieszalsi są w tej spółpracy nad odbudową świątyni Bożej. J... i.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

Ogłoszenie.
Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 1927 r., na zasadzie art. 222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Mierosławicach, gm. Babice, pow. Łódzkiego z siedzibą w Mierosławicach.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Mierosławice, gm. Babice".
Statut Spółki uchwalony przez członków w dn. 28 listopada 1927 r. według wymogów Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Starosta: (—) A. Rżewski.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 52

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Czesławie Witaszczyku, właścicielu 41 morg. 56,5 pręt. gruntu ze składu dóbr Mirosławice, powiatu łódzkiego;

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 3 stycznia 1931 roku, co do punktów 1, 2, 4. 6 i 7, 8, 9, 10, 12 i 13 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów 3 i 5 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, zaś co do punktu 11 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zaintereso­wane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 5

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
4) Franciszku Brańskim, synu Jana, właścicielu dwóch działek gruntu o przestrzeni 14 morg. 119,5 pręt. kw. i 5 morg. w dobrach „Mirosławice", powiatu łódzkiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 23 lipca 1932 roku w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Rozwój 1932 nr 301 (Prąd)

Trup w stawidle
We wsi Wrząca, gminy Lutomiersk, powiatu Łaskiego znaleziono w stawidłach odgradzających wody stawu trupa 54 letniego Stanisława Bednarskiego, gospodarza ze wsi Mirosławice, powiatu Łódzkiego.
Wdrożone dochodzenie ustaliło, że Bednarski poniósł śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku.
Mianowicie jechał on rowerem po wąskiej kładce nad stawidłami i w pewnym momencie straciwszy równowagę wpadł do dołu, przyczem uderzył głową o belkę i stracił przytomność, a następnie utonął w wodzie.
Rower znaleziono na kładce nad stawidłem. Zwłoki przewieziono do kostnicy.

Echo Łódzkie 1932 luty

Wisielec na lejcach.
Łódź, 13 lutego. Dzisiaj rano Józef Zasada, mieszkaniec wsi Mirosławice, gminy Babice, w powiecie łódzkim, wchodząc do stodoły ujrzał wiszące na belce na pętli z lejc służącego swego 62-letniego Wojciecha Brużyckiego. Wszelkie próby uratowania denata okazały się bezskuteczne. Wojciech Brużycki już nie żył. Zwłoki jego zabezpieczyła policja. Przyczyny samobójstwa narazie nieustalono.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 16

Licytacje.
Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, do spraw nieruchomości, rewiru 2-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Sienkiewicza Nr. 67, obwieszcza, że w dniu 27 kwietnia 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Piotra Zasady, Teodory Gryczkę i Janiny Szydłowskiej, sprzedaż z publicznej licytacji majątku nieruchomego, położonego we wsi Mirosławice, gminy Babice, powiatu i województwa łódzkiego, stanowiącego własność Heleny Kwietniewskiej, I voto Walczak, oraz nieletnich Marty, Stanisławy i Pelagji sióstr Walczak.
Nieruchomość ta składa się z osady włościańskiej, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 17, obejmującej powierzchnię 5 mórg 289 pr. kw. w 4 działkach oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie, sporządzonym w dniu 30 listopada 1932 r.: 1) domu mieszkalnego, parterowego, drewnianego, 2) obory murowanej, 3) stodoły drewnianej z przystawką; na osadzie rosną 3 śliwy i 2 wiśnie.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, nie posiada księgi hipotecznej i obciążana jest zaległemi podatkami na kwotę zł. 216 gr. 77.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 3.000, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum zł. 300.

Akta egzekucyjne mogą być przeglądane w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed sprzedażą w kancelarji II wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi. Do akt Nr. 1138/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
I. Obszar gminy wiejskiej Babice dzieli się na gromady:
5. Mirosławice, obejmującą: Mirosławice wieś, Mirosławice kol., Mirosławice młyn, Żabiczki folw.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Echo Łódzkie 1933 październik

PUSTKI W DWÓCH SZAFACH.
Zuchwała kradzież we wsi Mirosławice.
Łódź, 13 października. Niezwykle zuchwałej kradzieży dokonano wczoraj we wsi Mirosławice, gminy Babice, powiatu łódzkiego. Pod osłoną nocy do mieszkania Wacława Grabowskiego, włamali się niewykryci dotąd sprawcy, którzy ogołocili dosłownie z garderoby dwie szafy.
W poszukiwaniu pieniędzy włamywacze rozbili szufladę w stole, gdzie jednak zamiast gotówki znaleźli tylko książeczkę wojskową na nazwisko poszkodowanego którą też zrabowali.
Uniesiony przez wiejskich włamywaczy łup przedstawiał wartość kilkuset złotych. Zawiadomiona o kradzieży policja, w wyniku przeprowadzonego dochodzenia zatrzymała kilku podejrzanych osobników, czy jednak pośród nich znajdują się istotni sprawcy dokonanej kradzieży narazie nie ustalono. Dalsze poszukiwania trwają.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 9

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
9) Józefie Wyrzykowskiej, zmarłej w dniu 25 lipca 1931 roku w Łodzi, właścicielce dwumorgowej działki w dz. II do Nr. 13 ad 2 w księdze Mirosławice rep. 83 uregulowanej;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 3 sierpnia 1934 r. w tutejszym wydziale hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 33

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
3) Anastazji Jędrzejczak, zmarłej w Łodzi w dniu 5 listopada 1931 r., właścicielce 3 mórg 225 prętów, stanowiących połowę działek Nr. 35 i 36 (dz. II do Nr. 21) wchodzących w skład nieruchomości Mirosławice rep. Nr. 83, pow. łódzkiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 31 października 1935 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1935 sierpień

ZGRUCHOTANE NOGI WIEŚNIAKA.
Kronika pogotowia ratunkowego, kradzieży i pożarów.
ŁÓDŹ. 8.8. Pod wsią Mirosławice, gm. Babice wskutek własnej nieostrożności wpadł pod przejeżdżający tramwaj mieszkaniec tejże wsi Barylski Alfons. Wagon natychmiast zatrzymano. Skutki przejechania były fatalne, bowiem wagon zgruchotał Barylskiemu obie nogi, złamał szczękę i ciężko poturbował.
Wezwane Pogotowie Czerwonego Krzyża przewiozło ofiarę wypadku w ciężkim stanie do szpitala Św. Józefa.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 2

Wydział I cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z postanowieniem z dnia 29 listopada 1935 r., ogłasza, że na skutek podania Wiktorji Pabiś, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Niecałej Nr. 8/10, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Błażeja Pabisia za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Błażeja Pabisia, męża petentki, a syna Błażeja i Marjanny z d. Kaszub, urodzonego we wsi Mirosławice, gm. Babice, pow. łódzkie­go w dniu 23 października 1876 r., ostatnio zamieszkałego w Łodzi przy ul. Niecałej 10, w lutym 1914 r. aresztowany przez władze rosyjskie i wywieziony do Rosji, obecnie niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcznym od daty opublikowania niniejszego stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, PI. Dąbrow­skiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Błażeja Pabisia posia­dają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóź­niej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. Co. 728/35.  

 Orędownik 1937 nr. 183

Echa bandyckiego napadu
Łódź, 10. 8. — W związku z krwawym napadem na zagrodę Mariana Kolasa we wsi Mirosławice pod Łodzią policja ujęła wszystkich sprawców.
Ustalono, że napadu dokonali bracia Stanisław i Bolesław Wojtczak, Łódź, Franciszkańska 60, oraz Władysław Stefaniak ze wsi Babice. Jak się okazuje, wpadli razem, zażądali wydania pieniędzy.
Kolasa uderzył Stanisława Wojtczaka kołem w głowę i powalił na ziemię. Wtedy bandyci zasypali obecnych strzałami z rewolwerów i przy tym zastrzelili Mariana Kolasa. Po splądrowaniu mieszkania zbiegli. — Wojtczaków zatrzymano pod Aleksandrowem, a Stefaniaka aresztowano w miejscu zamieszkania. Wszystkich trzech obecnie osadzono w więzieniu.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 51

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziemska, niniejszym obwiesz­cza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Józefie Lutomskim, zmarłym w dniu 23 września 1921 r., właścicielu działek gruntu nr nr 28 i 29 o pow. po 5 morgów każda, uregulowa­nych w dziale II do nr 16 i pod nr 17 wykazu hipotecznego dóbr Mirosławice, pow. łódzkiego, rep. hip. nr 83;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 30 grud­nia 1939 roku w tutejszym Wydziale Hipotecz­nym.

We wskazanym terminie osoby zaintereso­wane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.  

Dziennik Łódzki 1951 nr 105

Głosy i odgłosy
Kurs kroju i szycia dla gospodyń wiejskich
Uczennice kl. II Liceum Odzieżowego przy Państw. Szkole Przemysłowo-Handlowej żeńskiej w Łodzi — ul. Nowotki nr. 46 — biorą udział we współzawodnictwie między szkolnym. Łódź — Warszawa W związku z tym na odcinku akcji łączności miasta z wsią nawiązały one kontakt z mieszkankami wsi Mirosławice k. Lutomierska i zorganizowały dla gospodyń wiejskich kurs kroju i szycia.
Począwszy od 30 października 1950 r. uczennice wyjeżdżały dwa razy tygodniowo na wieś i przez 3 do 5 godzin
uczyły miejscowe kobiety kroju i szycia. Pomimo trudności na jakie napotkano przy organizacji nauczania: brak odpowiedniej izby, światła oraz sprzętów, po 6 miesiącach trwania kurs dobiega końca.
S-ka.

Dziennik Łódzki 1973 nr 191


Prowadząc motocykl z nadmierną szybkością i będąc w stanie wskazującym na spożycie alkoholu Stanisław K. w miejscowości Mirosławice, pow. Łódź uderzył w przydrożne drzewo. W stanie ciężkim przewieziono go do Szpitala im. Pirogowa. (m)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza