-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Michalszczyzna

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Michaszczyzna, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Charłupia Wielka, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 37, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Michalszczyzna,  os., pow. sieradzki, gm. Wróblew, par. Charłupia Wielka, odl. od Sieradza w. 12, dm. 4 (ob. Rowy).

Spis 1925:
Michalszczyzna, kol., pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 81. Mężczyzn 42, kobiet 39. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 81. Podało narodowość: polską 81.

Michalszczyzna, obecnie część wsi Złotowizna w gminie Brzeźnio.

 1992 r. 

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 4

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaje do wiadomości, iż dobra ziemskie Charłupia wielka, składaiące się z wsi zarobney i folwarku Charłupia wielka (w którey iest kościół parafialny) z folwarku Józefów czyli Jedynakowski zwanego, z wsi zarobney Drzążna, z fol­warku Jzabelina, wsi zarobney Rowy, z folwarków Tworkowizna, Złotowizna i Gęsowka, pustkowiów Michalszczyzna, Krzakowizna i Przybyszów tudzież z pięciu młynów wodnych i pieły, Wygoda, Myia, Bieniek, Grobelna i Fituch, niemniej karczmy Buczek zwaney, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey w Gminie Charłupia wielka położone, Sukcessorów Józefa Walewskiego, iako to: a) Władysława, b) Leona, brac. nieletnich Walewskich dziedziczne, których iest gfówną opiekonką ich matką Jzabella z Radolińskich 1go ślubu Walewska teraz Jana Chryzostoma Guillaume małżonka dzierżawczyni dóbr tychże w Charłupi wielkiey wraz z swym mężem zamieszkała, obeymuiące rozległości ogołem 166 włok, 12 morg, i 260 kpr. miary Warszawskiey których gatunek ziemi należy do klassy II. III. IV. V. i VI. Aktem tradycyi nieruchomości przez Wincentego Gustowskiego Komornika przy Trybunale tuteyszym na gruncie tychże dóbr w dniach 8/20, 9/21, i 10/22 Września 1838 r. sporządzonym na rzecz Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy dziedziczki dóbr Skęczniewa z Skęczniewie Po­ wiecie Wartckim zamieszkałey, zamieszkanie zaś prawne do tego interessu u Fran­ ciszka Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey, od którey tenże Patron w popieraniu subhastacyi tychże dóbr ustanowionym iest obrońcą, na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcją summy 140,000 złtp. zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty powołany w czterech kopiach to iest dla Sukcessorów Józefa Walewskiego iako dziedziców respect dłużników na ręce ich matki. Jzabelli z Radolińskich ostatniego ślubu Guillaumowey Teodorowi Bromierskiemu Zastępcy Woyta Gminy Charłupia wielka Janowi Kapistranowi Kiedrzyńskiemu iako ustanowionemu dozorcy i Jakobowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Ptu Sieradzkiego w dniach 10/22 i 13/25 Września 1838 wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey do Księgi właściwey pod dniem 24 Października (5 Listopada) 1838 podany, a do Księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 31 Październiku (12 Listopada) t. r. wpisany i zaregestrowany został.
Dobra te są łącznie odległe od miast Sieradza mila iedna, Złoczewa i Błaszków mil dwie, i Kalisza mil sześć.
W dobrach tych iest włościan pańszczyznę robiących, mianowicie: a) W wsi Charłupi wielkiey Półrolnik ieden. Zagrodników 10. Komorników 20, i Komornic 3. b) w Wsi Rowy Zagrodników 15, i Komorników 13. c) na Pustkowiu Krzakowizna Zagrodników 4ch. d) na Pustkowiu Michalszczyzna Zagrodników 6ciu i Komornik ieden . e) na Pustkowiu Przybyszów Komorników 3ch. f) w wsi Drzążna Zagrodników 9ciu. Komorników 4ch, i Komornica iedna, których pańszczyz­ na i powinności w Akcie zaięcia są wyszczególnione.
Czynszownicy niestali w dobrach tych są następni: 1. Alexander Zaleski Rymarz. 2. Bogumił Jankowski płociennik. 3. Filip Sędziak karczmarz. 4. Walenty Kamecki. 5. Marcin Tworek karczmarz. 6. Fran­ciszek Nyciński mularz. 7. Bogusław Klauze cieśla. 8. Jgnacy Bednarek strycharz. 9. Jan Strzałkowski. 10. Antoni Wodziński. 11. Ferdynand Wintemberg szewc. 12. Antoni Bieńkowski karczmarz. 13. Wojciech Augustyniak szewc. 14. Maciey Bieńkowski. 15. Marcin Ziemkowski. 16. Woyciech Grobelny. 17. Franciszek Gro­belny. 18. Józef Czarnecki młynarz. 19. Sobestyan Kaniewski karczmarz. 20. Józef Bieńkowski szewc. 21. Józef Karski stolarz. 22. Woyciech Woynicz szewc. 23. Mikołay Włodarczyk karczmarz. 24 Mikołay Bednarczyk. 25. Józef Witulski. 26. Andryan Gozdecki karczmarz, od których czynsze wynoszą rocznie złtp. 4223. Szynkarze szynkuią dworskie trunki za 31 grosz., Podatki z tych dóbr do Kassy Obwodu Sieradzkiego opłacaiące się, wynoszą rocznie złtp. 2916 gr. 5. a dziesięcina złtp, 80.
Z dóbr tych mianowicie wieś Charłupia wielka, folwarki Tworkowizna, Złotowizna, Gęsowka, wieś Rowy, pustkowia Michalszczyzna, Kr[z]akowizna, Przy­byszów tudzież trzy młyny wodne, Wygoda, Myia i Fituch zwane, dzierzawi Jzabella z Radolińskich, ostatniego ślubu Guillaumowa aż do Sgo Jana Chrzciciela 1841 r. z których płaci roczney dzierżawy po złtp. 16070 zaś folwark, Józefów, wieś Drążna, folwark Jzabelin, pustkowie czyli karczma Buczek oraz dwa młyny wodne, Grobelna i Bieniek zwane, zostawały w zastawney possessyi Tekli z Walewskich Masłowskiey wdowy, a po odstąpieniu przez też zastawy, zaięte zostały protokołem zaięcia z dnia 27 Czerwca (9 Lipca) 1838 r. na trzech letnie wy­ dzierżawienie i do takowych Administracya aż do czasu wydzierżawienia zaprowa­dzoną została, nad któremi Administratorem iest Jan Kapistran Kiedrzyński.
Sprzedaż tychże dóbr odbywać się będzie łącznie na Audyencyi Publiczney Trybunału Cywilnego 1ey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwy­kłych posiedzeń, warunki zaś licytacyi i przedarzy każden z interessentow w Biórze Pisarza Trybunału i u popieraiącego przedarz Patrona Franciszka Bielskiego przeyrzeć może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedarzy na Audyencyi Trybuna­łu Cywilnego tuteyszego w dniu 8/20 Grudnia 1838 roku o godzinie 10 z rana na­stąpiło drugie w dniu 22 Grudnia (3 Stycznia 1838/9 r. trzecie w dniu 5/17 Stycz­nia 1839 r. odbyło się za dobra te wyrabiaiąca przedaż Tekla z Walewskich Ma­słowska summę złotp. 284,000, w Listach Zastawnych podała. Poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15/27 Lutego 1839 r. godzinę 10 z rana na Audyencyi Trybunału Kaliskiego wyznaczony został.
w Kaliszu dnia 6/18 Stycznia 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Świąteczna 1914 nr 1747

Nieszczęśliwy ojciec. We wsi Michalszczyźnie pod Sieradzem, w guberńji kaliskiej, wybuchł nocą na 4-ty lipca pożar i zniszczył trzy osady włościańskie: Wincentego i Tomasa Piątków i Berbelskiego. Najwięcej straty i żalu miał Wincenty Piątek, bo nie tylko spaliło mu się wszystko — budynki, sprzęty, narzędzia rolnicze, para koni, trzy krowy, dwie jałówki, dwie świnie i zgórą trzydzieści gęsi, ale co najokropniejsza, w ogniu poniosło śmierć męczeńską aż czworo jego dzieci: 12-letni syn i trzy córki, z których najmłodsza miała lat 6, a najstarsza 18. Zgrozą przejmował widok tych nieszczęśliwych, ręce i nogi całkiem im się spaliły. Nie mając w zapasie ani grosza, nieszczęśliwy pogorzelec zbił własnoręcznie z desek trumnę, złożył do niej zwłoki swych dzieci i zawiózł je pogrzebać. Ksiądz proboszcz wzruszony jego niedolą kazał kupić własnym kosztem dwie trumny, a gdy złożono do nich szczątki spalonych, sam na cmentarz je odprowadził i pochował. St. B.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 14 grudnia 1928 roku
POSTANOWIŁ;
1) zatwierdzić wniosek właścicieli i posiadaczy gruntów wsi Michalszczyzna, gm. Wróblew, powiatu sieradzkiego o wdrożenie postępowania scaleniowego, zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego ,w dniu 3 lipca 1928 roku i
2) ustalić obszar scalenia, obejmujący: 1) grunty ukazowe wsi Michalszczyzna o obszarze około 26 ha, 2) grunty otrzymane z tytułu zniesienia służebności o obszarze około 56 ha i 3) grunty wsi Charłupia Wielka otrzymane z tytułu zniesienia służebności o obszarze około 6 ha, ogółem około 89 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 7 lutego 1929 roku.
Z p. Prezesa. (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 26 listopada 1929 r. postanowił: poprawić część II orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 14-go grudnia 1928 roku, ustalającego obszar scalenia wsi Michalszczyzna, w tem iż ogólny obszar scalenia 89 ha składa się z gruntów wymienionych w p. p. 1 i 3, z około 52 ha p. 2, oraz p. 4 z około 4 ha gruntów zaserwitutowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Rowy, gminy Wróblew, powiatu sieradzkiego, pod Nr. 15, a należących do Wincentego i Marjanny, małż. Piątek, o obszarze około 4 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18 grudnia 1929 roku.
Z p. Prezesa
za Naczelnika Wydziału
K. Jaroński.

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec

W dniu 27 czerwca 1930 roku o godzinie 11 m. 30 wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Władysława Kubiaka, zamieszkałego w kolonji Michalszczyzna, gminy Wróblew, podczas którego spalił się dom mieszkalny i obora, drewniane, kryte słomą, wartości 3.000 złotych. Spalone zabudowania były ubezpieczone. Jak ustalono, to pożar powstał wskutek wadliwej budowy komina.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
19. Złotowizna, obejmującą: wieś Michalszczyzna, kolonję Złotowizna, kolonję Złotowizna-Grobelna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza