-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Kolonia Marków Las

Słownik Geograficzny:  
Marków Las,  kol., pow. sieradzki, gm. i par. Kliczków Mały, odl. od Sieradza w. 133, dm. 6. (Ob. Kliczków Wielki).

Spis 1925:
Marków-Las, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Spisano łącznie z kol. Kliczków Wielki.

Kolonia Marków Las, kolonia w gminie Brzeźnio.

 1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
9. Kliczków Kolonja, obejmującą: kolonję Kliczków, kolonję Kocia-Góra, kolonję Marków-Las, kolonję Meksina, kolonję Suche-Chuby.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza