-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Marysin

Spis 1925:
Marysin, kol., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 48. Mężczyzn 22, kobiet 26. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 48. Podało narodowość: polską 48.

Wikipedia:
Marysin-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Powstała w 2009 w wyniku odłączenia się od wsi Tobolice.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 8

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Wojciechu Kaźmierczaku, właśc. około 10 m. z maj. Marysin, pow. łęczyckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 13 sierpnia 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 10

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 30 kwietnia 1933 r. L. SA. II. 12/17/32 o połączeniu soł. kol. Marysin i soł. kol. Tobolice w jedno sołectwo pod nazwą sołectwo kol. Tobolice, gm. Dalików, pow. Łęczyckiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 5 kwietnia 1933 r. zarządzam zgodnie z postanowieniami art. 288 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 r. oraz art. 108 Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. O. R. P. Nr. 11, poz. 86), co następuje:
§ 1.
Łączy się sołectwo kol. Marysin i sołectwo kol. Tobolice w jedno sołectwo pod nazwą sołectwo kol. Tobolice, gm. Dalików, pow. Łęczyckiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Łęczycy.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda
(—) Hauke - Nowak.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
7. Domaniew, obejmującą: wieś Domaniew, wieś Domaniew-Poduch., kol. Domaniew „A", kol. Domaniew „B", kol. Tobolice, kol. Marysin, kol. Stanisławów.


 § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza