-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Mariańska Swoboda

Słownik Geograficzny:
Maryańska Słoboda,  kol., pow. wieluński, gm. i par. Naramnice, odl. od Wielunia w. 121, dm. 16, mk. 43.

Spis 1925:
Marjańska Słoboda, wś, pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 75. Mężczyzn 36, kobiet 39. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 75. Podało narodowość: polską 75.

Mariańska Swoboda, obecnie część wsi Naramice w gminie Biała.

Mariańska Swoboda (Marianka) 1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 28 stycznia 1928 r.
postanowił: ustalić obszar scalenia gruntów wsi Naramice, gminy Naramice, powiatu wieluńskiego w składzie gruntów
1) wsi Naramice w skład której wchodzą:
a) grunty tabelowe wsi Naramice 534-76 ha,
b) grunty otrzymane za zlikwidowane serwituty 91-51 ha,
c) grunty tabelowe Naramice Poduchowne 5-07 ha,
d) grunty Marjańska Słoboda wraz z gruntami parafji katolickiej Naramice 49-44 ha,
e) grunty hipoteczne we wsi Naramice uregulowane w księgach hipotecznych jako „Poczta Naramice" własność Stanisława Stojeckiego 2-24 ha;
2) kol. Zabłocie, uregulowane w księgach hipotecznych jako maj. Zabłocie obszaru 370-11 ha,
3) część maj. Naramice własność Aleksandry Łubińskiej dla wyrównania granic około 2 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 9 czerwca 1928 r.
Z p. Prezesa (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
13. Naramice, obejmującą: os. Domańszczyznę, kol. Marjańską Swobodę, wieś Naramice, folw. Naramice, os. Naramice-poduch., os. Ogród, os. Pocztę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza