-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Buczek Lgów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Łgów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Lgow Pustkowie, parafia buczek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Rakowscy.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Lgów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Buczek, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 18, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Lgów,  folw., pow. łaski, gm. i par. Buczek (Łaski, Lib. ben. I, 449). Ma 3 dm., 10 mk., 150 mr. rozl.

Buczek Lgów, obecnie część wsi Buczek w gminie Buczek.

 1992 r. 

Dziennik Powszechny 1836 nr 89

Zawiadamia publiczność, iż w dniu 23 Kwietnia (5 Maja) 1836 r., o godzinie 10 z rana, przed Kajetanem Szczawińskim, Rejentem Kancellaryi Powiatu Szadkowskiego, w Kancellaryi tegoż, odbywać się będzie licytacya na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Buczku, składających się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsi i folwarku Kowaliwa, i z wsi zarobnej Lgowa, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położonych; z dóbr powyższych opłacano rocznej dzierzawy 6,000 złp. Kalisz dnia 9/21 Marca 1836 roku, Wincenty Gustowski, K. T.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 40

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości, iż Dobra Buczek składaiace się z wsi Buczku Lgowa Kowalewa, Woli Buczkowskiej, Woli Bachorskiej Bachorzyna, Pustkowia Tarczowki Część Malini B., Karczmy Wygoda, i trzech Holędrów w Borach przy granicach w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, z mocy Wyroku Trybunału Cywilnego byłego Województwa Kaliskiego w dniu 1 Marca 1820 roku między Kuratorami Depozytu przy tymże Trybunale Józefem Leśniowskim i Konstantym Kręskim, Sędziami tegoż Trybunału w Kaliszu mieszkaiącemi, z iednej, zaś Anastazym i Józefem braćmi Walewskiemi, współ dziedzicami Dóbr Buczku, z drugiej strony, o summę 3333 tal. 12 dgr. z procentem po 5 od sta od dnia 1 Lipca 1817 roku i z mocy drugiego Wyroku Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego w dniu 3 Czerwca 1818 roku między Karolem Schede, Justic Kommissarzem, iako Kuratorem Massy Likwidacyinej niegdy Salomona Nathana, Agenta w Berlinie mieszkaiącego, z iednej, zaś temiż braćmi Walewskiemi i współdziedzicami rzeczonych Dóbr o summę 6000 tal. z procentem od roku 1806 licząc po 5 od sta, z drugiej strony zapadłych, i przyzwoicie doręczonych, wedle Protokułu Tradycyinego przez Stanisława Markowskiego, Komornika Trybunału Cywilnego by­ łego Województwa Kaliskiego na dniu 3 ciągle do incl. 15 Listopada 1820 roku na gruncie tychże Dóbr Buczek spisanego, iako aktem Swej Tradycyi zaięte. Tenże Akt Tradycyi w Kancellaryi Ziemiańskiej byłego Woiewództwa Kaliskiego Pisarzowi tejże Kancellaryi, Francisz­ kowi Salezemu Brodzkiemu dnia 29 Listopada r. t. z rana podany i zaregestrowany; w Księdze zaś zaregestrowań Kancellaryi Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego w dniu 6 Grudnia r. t. o godzinie 10 z rana zaregestrowanym został. Dobra powyżej wyrażone są dziedziczne, Anastazego i Józefa braci Walewskich, zaięte na rzecz Depozytu Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego i Karola Schede, iako Kuratora Massy Likwidacyinej Salomona Nathana, Agenta w Berlinie, za których Fortunat Rudowski i Jan Nepomocen Miczke, Patronowie tegoż Trybunału, w Kaliszu z Urzędu mieszkaią ci, stawali i prawnie działali.
Rozległość całej przestrzeni Dóbr Buczku z przyległościami oprócz boru, łącząc w to grunta Gromadzkie i Księże, tudzież kontrowersye, które czynią 44 morg. 120  prętów według rózmiaru przez Geometre Teodora Krzyckiego wynosi ogółem 7817 morgów 136 prętów bory i drogi zajmuią 4845 morgów 129  prętów czyli w ogóle 12663 morgów 85 prętów. Gatunek pola przyiąć można 1. 2. 3. i 4. klassy. Wysiew w całej maiętności iest podany 410 korcy miary Warszawskiej oziminy i w proporcyą tego wysiewa się iarzyne zboże, sprzęt siana iest 500 fur rocznie inwentarz gruntowy następuiący: w Buczku ogier, gniady 1, koń siwy 1; w Gorzelni 1 garniec rurowy 60 garcy trzymaiący, 4 zaciernice, w Browarze kocioł miedziany 40 garcy maiący. Propina­ cya oddzielnie wypuszczona Starozakonnemu Eksztein w Buczku. U włościan następuiąca załoga: zasiewu ozmiennego 18 korcy iarzynnego 18 korcy miary Warszawskiej, koni 4, wołów 10, wozów 6, pługów 6, kosów 8, wieprzów 8, radeł 6, siekier 4. Czynszu w gotowiznie wpływa 873 złtp. 12 gr. za składowe płacą 21 Zagrodników na teraz po 40 złtp. w summie 840 złtp. Propinacya czyni 3000 złtp. owczarz płaci 700 złtp. ogród włoski i sad czyni 500 złtp. ogółem więc goto­ wych dochodów w Buczku 6010 złtp. 12 gr. w naturze 122 1/2 kapłonów 44 iaj, 3 korce owsa sepu; oprócz tego Młynarz okupny obowiązany 100 korcy zboża bez miarki mleć. Pańszczyzna następuiąca: 62 dni ręcznie 12 dni zaprzęgiem w tydzień, 14 dni tłuki rocznie.
W Kowalewie załoga: 12 korcy zasiewu ozinminnego, tyleż iarzynnego, 4 konie, 8 wołów, 4 wozy, 4 pługi, 4 radła, 8 kossów, 8 sierpów, 4 siekiery. Czynsz w gotowiznie czyni 146 złtp. propinacya 300 złtp w ogóle 446 złtp. w naturze oddaią włościanie 45 kapłonów 24 iaj, 4 korce żyta, 4 owsa sepu; pańszczyzny robią 12 dni bydłem, 19 dni ręcznie w tydzień i 36 dni tłuki rocznie.
W Woli Buczkowskiej załoga: 39 korcy zasiewu ozminnego, tyleż iarzynnego. 12 koni, 24 wołów, 6 krów, 6 macior, trzody chlew­ nej, 6 wozów, 6 płógów, 6 radeł, 12 kossów, 12 sierpów, 6 siekier czynsz w gotowiznie 131 złtp. 24 gr. propinacya 600 złtp. w ogóle go­ towizny 731 złtp. 24 gr. w naturze oddaią włościanie 85 kapłonów, 90 iaj, 12 korcy żyta, 12 owsa sepu, pańszczyzny robią 30 dni bydłem, 19 ręcznie w tydzień i 39 dni tłuki rocznie.
W Wulce i Bachorzynie załoga: 42 korce, 24 garce ozminnego zasiewu, tyleż iarzynnego, 2 konie, 29 wołów, 1 krowa, 9 macior z trzody chlewnej, 10 wozów, 10 płógów, 9 radeł, 20 kossów, 20 sier­ pów, 8 sadów, 9 siekier, czynsz w gotowiznie czyni 88 złp. 15 gr, propinacya 600 złtp. ogółem 688 złtp. 15 gr, w naturze oddaią 72 1/2 kapło­ nów, 128 iaj, 9 korcy owsa sepu, pańszczyzna wynosi: 27 dni bydłem 17 ręcznie w tydzień i 25 dni tłuki rocznie.
W Buczku iest 6 półrolników, 21 zagrodników, 7 komorników, 7 czynszowników niestałych, 5 czynszowników okupnych, z których trzech Binkowski, Siubdzia i Jeleń tylko od iednego współ-dziedzica Anastazego Walewskiego prawa nabyli, na folwarku Lgowie iest ieden czynszownik i 2 komorników.
W Kowalewie 4 półrolników, 4 zagrodników, i 5 komorników.
W Woli Buczkowskiej 6 kmieci, 5 zagrodników, 4 komorników, 1 czynszownik, który po wybudowaniu huby 18 złtp. czynszu opłacać winien.
W Bachorzynie i Wulce 8 półrolników, 2 zagrodnikow, 8 komorników i majstrów.
W Malini B. 1 półrolnik, w Turczewce 1 zagrodnik i 1 komornik.
Nadmienia się, że dawniej więcej było Gospodarzy w tychże dobrach, którym Anastazy Walewski, współdziedzic, poodbierał załogę dworską i takową na swój użytek sprzedał, tudzież Possessor, Mateusz Szulimierski, od Macieia Siubdzin odebrał za dworską załogę 20 dukatów role włościańskie po zeszłych Gospodarzach częścią dwór obsiewa, częścią zagrodnicy za opłatą składowego. W całych dobrach kmieci, półrolnicy i zagrodnicy oznaczoną robotę bydelną odprawiać winni bydłem lub ręcznie, iak dwór nakaże, za każdy dzień bydelny dwa ręczne; oprócz tego wszyscy kolejno w miarę potrzeby co Niedziela na targ z dworskiemi produktami ieżdzić, tudzież utrzymywać dworowi Stróża i trzodnice i inne darmochy zwyczajne uzupełniać obowiązani. W Dobrach Buczku w chwili zaięcia ich zamieszkiwali mianowicie w Buczku Anastazy Walewski, współ-dziedzic, i Mateusz Sulimierski, Possessor; w Kowalewie Józet Walewski, współ dziedzic; w Wo­ li Buczkowskiej Łagiewski, Possessor, w Wulce Alexy Ligowski Possessor.
Dobra Buczek są obfite w materyały do budowli, niemniej w tychże dobrach daią się widzieć żyły rudy żelaznej. Przy zarządzeniu ekonomicznem tak wysiew iako też sprzęt siana mogą znacznie bydź powiększone tudzież znaczna intrata z rybołóstwa zaprowadzona. Dobra Buczek składaią na teraz dwie gminy Buczkowską i Kowalewską położone w parafii Buczkowskiej Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kali­skiej iak się wyżej powiedziało, odległe od miast Łasku 1 mila, Sieradza 4 mile, od Szadku 3 mile, Piotrkowa 6 mil i Kalisza 10 mil. Stan powierzchowny tak zabudowań dworskich iak i wiejskich ogółem przyiąć można w średnim stanie, które w szczególności w protokule zaaresztowania opisane zostały. Zaaresztowania nieruchomości powyżej z dat wymienionego, iedna kopia Józefowi Walewskiemu, ustanowionemu Administratorowi, druga temuż samemu iako Wójtowi gminy Kowalewa, trzecia Anastaze­ mu Walewskiemu Wójtowi Gminy Buczek, 4 Pisarzowi Sądu Pokoiu Pow. Szadkow. Franciszkowi Hałaczkiewiczowi, 5 Poborcy Kassy Obwod. Sieradzkiej, Nowomiejskiemu, w dniach 15 i 16 Listopada 1820 r. zostawione, iak widymacye na oryginale udowodniaią. Sprzedaż więc pomnienionych dóbr z przyległościami przez publi­ czną licytacyą w Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej nastąpi. Kto chce widzieć sam oryginał zaaresztowania lub Tabellę prestacyiną, może takowe u Fortunata Rudowskiego i Jana Miczke, Patronów popieraiących, przejrzeć. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyinych w dniu 20 Sty­ cznia 1821 r. na Audyencyi publicznej rzeczonego Trybunału drugie dnia 3 Lutego a trzecie dnia 17 Lutego 1821 r. odbyło się przy których popieraiący subhastacyą podali za te dobra summę 19100 tal. po czem ter­ min do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 16 Kwietnia t. r. 1821 godzinę 10 z rana na Audyencyi tegoż Trybunału oznaczono, w któ­ rym to terminie dobra wspomnione, Felixowi Więckowskiemu Patronowi Trybunału Kaliskiego za summę 20000 tal. przysądzone i termin do osta­ tecznego przysądzenia na dzień 28 Maia 1821 r. godzinę 10 z rana wy­ znaczono. Z powodu iednak sporów wszczętych przez starozakonnego Zachariasza Flasz a wyrokami Trybunału Kaliskiego z dnia 4 i 16 Kwietnia 1821 r. oddalonych, tudzież założonej od tych wyroków przez Flasza appellacyi, wspomniony Trybunał wyrokiem swym z dnia 28 Maia 1821 r. termin ostatecznego przysądzenia dóbr Buczku w tymże dniu odbydź się miany aż do rozsądzenia tejże appellacyi odroczył. Petronella z Przeradzkich 1mo voto Ligowska i Leon małżonkowie Urbanowscy zastawni posiadacze wsi Wolki Bachorskiej tamże w Powiecie Szadkowskim zamieszkali a zamieszkanie prawne u Karola Emiliana Bille Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkaiącego obrane maiący, stawszy się w części właściciela­ mi summy 3333 tal. 12 gr. czyli 26000 złp. z Procentem przez depozyt Trybunału Kaliskiego poszukiwanej i działaiąc zarazem iako opiekunowie w imieniu nieletniej Józefy i innych 5ciu imion Ligowskiej na własność której przeszła summa 6000 fal. czyli 36000 złp. poprzednio przez Karola Schede Justitz Kommissarza iako Kuratora massy likwidacyinej niegdy Salomo­ na Nathana, exekwowanej w dalszem poparciu subhastacyi na rzecz powyższych extrahentów rozpoczętej, a teraz po zgonie Anastazego i Józefa Walewskich kontynuowanej przeciwko sukcessorom Józefa Walewskiego z imion nazwisk i mieszkań niewiadomym, 2. Maryannie z Walewskich Rakowskiej wdowie czyli iej praw nabywczyni Karolinie z Miniszewskich Alexandra Urbanowskiego małżonce a raczej obojgu małżonkom Urbanowskim z własnych funduszów utrzymuiącym się w wsi Ostrowie Powiecie Szadkowskim mieszkaiącym, i 3. Katarzynie z Walewskich Niemierzycowej wdowie z mieszkania i zamieszkania niewiadomej iako teraźniejszym dziedzicom dóbr Buczku uzyskawszy wyrok Sądu Appellacyinego Królestwa Polskiego z dn. 5/17 Maia 1839 roku odrzucaiący wyżej rzeczoną appellacyą Zacharyasza Flasz, na zasadzie takowego wyroku przez wspomnionego Patrona Karola Emiliana Bille który do dalszego popierania subhastacyi przez nich za Obrońcę został ustanowiony, uczynili do Trybunału Kaliskiego wniosek llacyiny o wyznaczenie, terminu do ostatecznego przysądzenia, któren też rezolutem tegoż Trybunału z dnia 14/26 Września 1839 roku na dzień 16/28 Listopada t. r. 1839 godzinę 10 z rana na Audyencyą Trybunału tutejszego wyznaczony został i w terminie tym ostateczne przysądzenie dóbr wyżej rzeczonych nastąpi.
w Kaliszu dnia 18/30 Września 1839 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 74

(N. D.1641) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Buczek z przyległościami składające się z wsi zarobnej i folwarku Buczek z wsi Bachorzena zarobnej, folwarku Wólka Bachorzeńska, folwarku Malenie zwane, młyna Krupa, i pustkowia Truszczanka vel Tarnówka, oraz kolonii Czarny las zwanej, kolonii Józefatów, folwarku Lgów i folwarku Szadek wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej, wydzierżawione będą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1857 r. Termin do wydzierżawienia rzeczonych dóbr Buczku, oznacza się na dzień 8 (20) Maja 1857 r. w mieście Zduńskiej Woli w kancellaryi Rejenta Józefa Sikorskiego przez tegoż odbyć mającej licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 3000
Kalisz d. 12 (24) Marca 1857 r.
Fran. Rowecki.

Dziennik Powszechny 1861 nr 35

(N. D. 4966) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Stosownie do art. 682 kodeksu postępowania Sądowego wiadomo czyni, iż na żądanie Ludwika Herr kotlarza w mieście Okręgowem Zgierzu zamieszkałego, zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału wmieście Kaliszu zamieszkałego, który w popieraniu sprzedaży w drodze subhastacji dóbr Buczku stawać będzie, obrane mającego, który w poszukiwaniu sumy rs. 1534 kop. 68 1/2 z procentem pięć od sta od dnia 1 Stycznia 1859 r. oraz rs. 15 kop.90 także z procentem, oraz kosztów, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału, na gruncie tychże dóbr w dniu 5 (17) Stycznia 1861 r rozpoczętym, a w dniu 7 (19) Stycznia t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie: Dobra Ziemskie Buczek. Składające się z wsi zarobnej i folwarku Buczek z folwarku Lgów zwany, z nomenklatury Sadek vel Szadek, kolonii Józefatów zwanej, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej, należące do Parafii Buczek, a składające gminę Buczek, a obejmujące w sobie rozległości włók 60 morg 21,czyli dziesiatyn 901 sążeni 162 których grunta należą do klasy II, III, i IV. Dobra te są własnością Wincentego Stefańskiego w tychże mieszkającego. W dobrach tych jest gospodarzy protokółem zajęcia wymienionych 53, z których 30 robią rocznie po pół dnia. całym dniu, półtora, dwa, i pół trzecia dnia, 6 po dni dwa tygodniowo, 7 po dni dwa tygodniowo a w czasie żniw dni 4. Zagrodników 7 robiących w tydzień po dni trzy a w czasie żniw dni 6, komorników trzech robiących w tydzień po1 i 2 dni. Czynszownicy, Okupnicy i Zagrodnicy, płacący czynsze i niektórzy z nich oddający daninę są
1. Józef Tarka, 2. Andrzej Szubski, 3. Sylwester Tarka, 4. Marcin, 5. Adam Owczarki, 6. Józef Grzegorczyk, 7. Jakób Bonin, 8. Maciej Mikołajewski, 9. Mateusz Porada, 10. Stanisław Bonin, 11. Jakób Szubdzia, 12. Michał Mikołajewski, 13. Jan Filipczak, 14. Ignacy Malinowski, 15. Józef Kluczkowski, 16. Walenty Orłowski, 17. Jan Czap, 18. S -wie po Józefie Szebest, 19. Jan Walta, 20. Marcin Moder. 21. Justyna Zatorska wdowa, 22. Piotr Stolarski, 23. Andrzej Sieratowski, 24. Jerzy Szreiber, 25. Fryderyk Swoboda, 26. Józef Marciniec, 27. Józef Swoboda, 28. Mikołaj Pniewski, 29. Paweł Kątecki, 30. Mateusz Krawczyński, 31, Jan Pniewski, 32. Alexander Kępa, 33. Sukcesorowie Franciszka Choinka, 34. Łukasz Chrzanowski, 35. Mateusz Grącki, 36. Konstanty Rutkowski, 37. Andrzej Hanka. 38. Stanisław Chrzanowski, 39. Jan Ketner, 40. Anna Maikowa wdowa, 41. Rozalja Borowska wdowa, 42. Maciej Mikulski, 43. Wojciech Chrzanowski, 44.Andrzej Szadek, 45.Ignacy Graj, 46. Teodor Barbużyński.
Dalsze obowiązki włościan, załogi, daniny tak zwana kopczyzna, przez którą niektórzy włościanie pobierają od dworu żyto, jęczmień, groch, taterkę, owies i inne oraz opis zabudowań dworskich i włościańskich granica i inne szczegóły w dobrach tych znajdujące się, w akcie zajęcia szczegółowo są opisane. Akt zajęcia wręczony został Wojciechowi Radolińskiemu Wójtowi Gminy Buczek, i Wincentemu Stefańskiemu właścicielowi dóbr, oraz Stanisławowi Stefańskiemu dozorcy w dniu 24 Lutego (8 Marca) 1861 r. Janowi Witwickiemu zastępcy Pisarza Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego dnia 25 Lutego (9 Marca) t. r. następnie do księgi wieczystej dóbr Buczku, w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 30 Września(12 Października) 1861 r. a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 12 (24) Października t. r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych jego posiedzeń. Warunki licytacji oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału tutejszego i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży, dóbr tych na audjencji publicznej Trybunału tutejszego w dniu 7 (19) Grudnia r. b. 1861 nastąpi. Kalisz d. 14 (26) Października 1861 r. Asesor Kolegialny, Józef Migorski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
2. Buczek, do których należą Lgów Bachorzyn, Malenie B, młyn Krupa i pustkowie Truszczanka z wszystkiemi przyleglościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wуnoszą rs. 490 k. 58, vadium rs. 2370, licytacja rozpocznie się od samy rs. 12514, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emilianem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 202

(N. D. 5437) Pisarz Trybunału Cywilnego Guberni Warszawskie w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Michała Kleniewskiego właściciela dóbr dawniej Kamienica A., teraz Wólka Izigodz, w Okręgu Orłowskim leżących, we wsi Wólka Izigodz mieszkającego, tudzież Jana Jungberga fabrykanta wyrobów kotlarskich, w mieście Kutnie Okręgu Orłowskim mieszkającego, zamieszkanie prawne do subhastacji dóbr Buczek u Romana Ostapowicza Patrona w mieście Kaliszu obrane mającego, od których tenże Patron Ostapowicz stawać i kroki prawne przy subhastacji czynić będzie, aktem Komornika przy Trybunale Kaliskim Franciszka Roweckiego, dnia 20 Lipca (1 Sierpnia) 1864 roku spisanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie
DOBRA BUCZEK
z przyległościami, w Okręgu Szadkowskim Gubernji Warszawskiej położone, o ile takowe obecnie własność Wincentego Stefańskiego hipotecznie ustaloną stanowią. Dobra te składaj ą się z folwarku Buczek, folwarku Lgów, realności Malenie litera В., kolonji Józefatów. Dobra te leżą w Powiecie Sieradzkim, Okręgu Szadkowskim, Gubernji Warszawskiej, Parafji Buczek, składają gminę Buczek zwaną, są własnością Wincentego Stefańskiego we wsi Buczku mieszkającego. Protokół zajęcia został w dniu 10 (22) Maja 1865 roku w księdze wieczystej dóbr Buczek i w dniu 12 (24) Maja 1865 roku w księdze na ten cel w biórze Pisarza Trybunału zarejestrowany. W akcie zajęcia po szczególe opisane są zabudowania dworskie i wiejskie we wsi Buczku, na folwarku Lgów, realności Malenie B. i kolonji Józefatów znajdujące się, z tych jednakże zabudowania wiejskie na skutek Najwyższego Ukazu, z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku, jak niemniej grunta włościańskie z pod subhastacji są wolne.
Rozległość dóbr Buczek na miarę Nowo-Polska, gruntów do klasy II-ej, III-ej, i IV-ej należących, jest następująca:
1. Gruntów ornych dominialnych w Buczku i folwarku Lgów razem włók 39, pr. kw. 200.
2. Pod zabudowaniami mórg 4.
3. Łąk dominialnych włók 6, mórg 10, pr. kw. 250.
4. Ogrodów owocowych i warzywnych mórg 10, pr. kw. 150.
5. Boru i lasu sosnowego, w części brzozowego i dębowego, włók 28, mórg 15.
6. Zarośli zagajników, mórg 18.
Razem do dominjum należy włók 74, mórg 29.
Oprócz tego do probostwa należy w gruntach, łąkach i pod zabudowaniami włóka 1 morga 1, włościanie mają pod zabudowaniami włók 3, morgów 15, koloniści zaś na Józefatowie włók 10, co wszystko według wzmiankowanego Najwyższego Ukazu do przedaży nie należy.
Protokół zajęcia pozostawiony został Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Konstantemu Rozwadowskiemu na ręce podpisarza tegoż Sądu Jana Ługowskiego dnia 23 Marca (4 Kwietnia) r. b., jak niemniej oddany został Janowi Pniowskiemu Wójtowi gminy Buczek w dniu 25 Marca (6 Kwietnia) 1865 roku.
Pierwsza publikacja warunków odbyła się w d. 30 Czerwca (19 Lipca) r. b., druga d. 14 (26) Lipca r. b., trzecia dnia 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. poczem termin do przygotowawczego przysądzenia na dzień 10 (22) Września r. b. o godzinie 10 z rana, w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Kaliskiego oznaczony został. Popierający przedaż Kleniewski i Junberg na pierwsze licytum podają rs. 9,000.
Kalisz d. 2 (14) Sierpnia 1865 r.
Asesor Kolegjalny,
J. Migórski. (14282)

Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
6. Buczek Lgów, Bachorzyn, Wola Bachorska, Malenie B. pustkowie Truszczanka inaczej Truszczawka zwane, Czarny las z folwarkiem Herbertów z karczmą zajezdną i z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 542 k. 71 1/2, vadium do licytacji rs. 3,600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,513 k. 75, termin sprzedaży d. 10 (22) Sierpnia 1866 r., przed Rejentem Kan. Ziem. Z. Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 141

N. D. 4251. Patron Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, że dobra Buczek z folwarkiem Lgów w okręgu Szadkowskim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej położone, do spadku po Wincentym Stefańskim pozostałego, należące, na popieranie Bronisława Korpaczewskiego w Warszawie pod Nr. 444 zamieszkałego, głównego opiekuna nieletnich: Heleny Marji, Bronisławу Kazimiery i Stanisławy-Wacławy po dwa imiona mających, z niegdy Wincentego i Marji Magdaleny z Korpaczewskich małżonków Stefańskich spłodzonych dzieci, których przydanym opiekunem jest Teodozy Wierzchlejski dziedzic dóbr Karsznic tamże zamieszkały, wystawione zostają na skutek wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 4 (16) Czerwca 1870 r. zapadłego, na publiczna sprzedaż w drodze działów przed W. Pękosławskim delegowanym Sędzią który do odbycia temczasowego tych dóbr przysądzenia oznaczył, termin w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu, na dzień 13 (25) Sierpnia, 1874 r. godzinę 4 z południa. Sprzedaż nastąpi od sumy rs. 49,998 kop. 50 jako szacunku taksą wynalezionego. Vadium do licytacji ma bydź złożone rsr. 7,500; dalsze warunki mogą bydź przejrzano w biórze Pisarza Trybunału i u podpisanego Patrona sprzedażą dyrującego.
Kalisz d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1874 r.
za Modrzejewskiego, A. Zgleczewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
2. Buczek, obejmującą: wieś Buczek, wieś Buczek-Wygwizdów, kolonję Buczek-Lgów parcele, folwark Buczek, folwark Buczek Nr. 18 i 22, wieś Buczek-Szadek, kolonję Buczek osada Pieńki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza