-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Kowalew

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kowalów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kowalew, parafia buczek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Rakowscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kowalno, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Buczek, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 176, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Kowalów, wś i folw., pow. łaski, gm. i par. Buczek (Łaski, Lib. ben. I, 449). Wś ma 14 dm., 119 mk.; folw. 2 dm., 41 mk. Folw. K. (z wsią K. i Petronellów) rozległy mr. 347: grunta orne i ogrody mr. 289, łąk mr. 21, pastwisk mr. 20, nieużytki i place mr. 17, bud. mur. 5, z drzewa 4. Wś K. osad 16, z gruntem mr. 79; wś Petronelów osad 23, z gruntem mr. 285.

Spis 1925:
Kowalew, wś, kol., folw., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 19, kol. i folw. 7. Ludność ogółem: wś 121, kol. i folw. 62. Mężczyzn wś 61, kol. i folw. 31, kobiet wś 60, kol. i folw. 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 121, kol. i folw. 58, mojżeszowego kol. i folw. 4. Podało narodowość: polską wś 121, kol. i folw. 62.

Wikipedia:
Kowalew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1827 nr 120

Komornik Sądu Pokoiu Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadomia ninieyszem szanowną publiczność, że dnia 18 Czerwca r. b. o godzinie 10 zrana w mieście Powiatowem Szadku przed W. Wincentym Kobyłeckim Rejentem Powiatu Szadkowskiego i w Biórze tegoż odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie sądowe aktem z dnia 19 Kwietnia r. b. przez podpisanego zaiętych dóbr Buczku i Kowalewa z przyległościami, w Powiecie Szadkowskim Woiewództwie Kaliskiem położonych. Wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. z tem nadmienieniem, że wieś Buczek i Lgow dotąd przez wydzierżawienie czyniła zł: Pol: 3240 rocznie, zaś Kowalew zł: Pol: 715. Warunki do licytacyi w Biórze W. Rejenta w mieście Szadku w każdym czasie przeyrzeć można. — W Szadku d. 21 Kwietnia 1827 roku.
Kwiatuszyński.


Dziennik Powszechny 1832 nr 152

Po zgonie Anastazego Walewskiego Współdziedzica dóbr Buczek, do których należą Kowalewo, Leiów Bachorzyn, Malinie, B. Wola Buczkowska, młyn Krupa i Pustkowie Truszczanka z przyległościami w Powiecie Szadkowskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, na dniu 31 Lipca 1831 r. zmarłego; takoż po zgonie Alexego Ligowskiego zastawnego posessora wsi do tychże dóbr Buczka należących, iako to Wólki Buczkowskiey, Bachorzyna części Malenia, Tarki i Wierzyciela hypotecznego summ poiwyższych na dniu 21 Grudnia zmarłego otworzył się spadek. Wiadomość o otwarciu tych dwóch spadków ogłaszaiąc, zawiadamiam, iz do przepisania tytułu własności wspólnej części dóbr przerzeczonych Buczek z przyległościami po Anastazym Walewskim spadaięcey. Takoż do przepisania tytułów po Alexym Ligowskim w xiędze wieczystey dóbr tychże Buczek z przyległościami, a mianowicie w dziale III, pod Nrem 2 co do prawa zastawy wsiów Wulki Buczkowskiey, Bachorzyna części Malenia, Tarki, i co do summ mianowicie dziale IV pod Nrem 4 złp. 36,000 pod Nrem 5 złp. 30,000 pod Nrem 12 złp. 10,000 pod Nrem 15 złp. 6,000 na rzecz tegoż Alexego Ligowskiego zapisanych, termin półroczny na dzień 11 Września r. b. tu w kancellaryi Woiewództwa Kaliskiego przedemną wyznaczonym został, na któren wzywam wszystkich prawo do obydwóch tych spadków mieć mogących, aby się z dowodami osobiście lub przez pełnomocników stawili. Kalisz dnia 24 Lutego 1832 r. Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego. Mikołay Basiński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 89

Zawiadamia publiczność, iż w dniu 23 Kwietnia (5 Maja) 1836 r., o godzinie 10 z rana, przed Kajetanem Szczawińskim, Rejentem Kancellaryi Powiatu Szadkowskiego, w Kancellaryi tegoż, odbywać się będzie licytacya na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Buczku, składających się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsi i folwarku Kowaliwa, i z wsi zarobnej Lgowa, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim Województwie Kaliskiem położonych; z dóbr powyższych opłacano rocznej dzierzawy 6,000 złp. Kalisz dnia 9/21 Marca 1836 roku, Wincenty Gustowski, K. T.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 68

Zawiadamia, iż dobra ziemskie Buczek, składające się: 1 z wsi folwarku tegoż nazwiska, 2 z wsi zarobnëj i folwarku Kowalewa. 3. z wsi zarobnej Lgowa, i 4, Pustkowia Wilkowyja zwanego, w powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położone, rocznej dzierżawy po złp. 5000 przynoszące, przez publiczną licytacyą w terminie d. 28 Kwietnia (10 Maja) r b. w mieście Szadku przed Kajetanem Szczawińskim Rejentem powiatu Szadkowskiego w Kancellaryi jego o godzinie 10 z rana na lat trzy uważając od Sgo Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione zostaną, a to wedle warunków u tegoż Rejenta odczytać się mogących Kalisz dnia l (13) Marca 1838 r.
Win.Gustowski, K.T. C. G. K.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 40

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości, iż Dobra Buczek składaiace się z wsi Buczku Lgowa Kowalewa, Woli Buczkowskiej, Woli Bachorskiej Bachorzyna, Pustkowia Tarczowki Część Malini B., Karczmy Wygoda, i trzech Holędrów w Borach przy granicach w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, z mocy Wyroku Trybunału Cywilnego byłego Województwa Kaliskiego w dniu 1 Marca 1820 roku między Kuratorami Depozytu przy tymże Trybunale Józefem Leśniowskim i Konstantym Kręskim, Sędziami tegoż Trybunału w Kaliszu mieszkaiącemi, z iednej, zaś Anastazym i Józefem braćmi Walewskiemi, współ dziedzicami Dóbr Buczku, z drugiej strony, o summę 3333 tal. 12 dgr. z procentem po 5 od sta od dnia 1 Lipca 1817 roku i z mocy drugiego Wyroku Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego w dniu 3 Czerwca 1818 roku między Karolem Schede, Justic Kommissarzem, iako Kuratorem Massy Likwidacyinej niegdy Salomona Nathana, Agenta w Berlinie mieszkaiącego, z iednej, zaś temiż braćmi Walewskiemi i współdziedzicami rzeczonych Dóbr o summę 6000 tal. z procentem od roku 1806 licząc po 5 od sta, z drugiej strony zapadłych, i przyzwoicie doręczonych, wedle Protokułu Tradycyinego przez Stanisława Markowskiego, Komornika Trybunału Cywilnego by­ łego Województwa Kaliskiego na dniu 3 ciągle do incl. 15 Listopada 1820 roku na gruncie tychże Dóbr Buczek spisanego, iako aktem Swej Tradycyi zaięte. Tenże Akt Tradycyi w Kancellaryi Ziemiańskiej byłego Woiewództwa Kaliskiego Pisarzowi tejże Kancellaryi, Francisz­ kowi Salezemu Brodzkiemu dnia 29 Listopada r. t. z rana podany i zaregestrowany; w Księdze zaś zaregestrowań Kancellaryi Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego w dniu 6 Grudnia r. t. o godzinie 10 z rana zaregestrowanym został. Dobra powyżej wyrażone są dziedziczne, Anastazego i Józefa braci Walewskich, zaięte na rzecz Depozytu Trybunału Cywilnego byłego Woiewództwa Kaliskiego i Karola Schede, iako Kuratora Massy Likwidacyinej Salomona Nathana, Agenta w Berlinie, za których Fortunat Rudowski i Jan Nepomocen Miczke, Patronowie tegoż Trybunału, w Kaliszu z Urzędu mieszkaią ci, stawali i prawnie działali.
Rozległość całej przestrzeni Dóbr Buczku z przyległościami oprócz boru, łącząc w to grunta Gromadzkie i Księże, tudzież kontrowersye, które czynią 44 morg. 120  prętów według rózmiaru przez Geometre Teodora Krzyckiego wynosi ogółem 7817 morgów 136 prętów bory i drogi zajmuią 4845 morgów 129  prętów czyli w ogóle 12663 morgów 85 prętów. Gatunek pola przyiąć można 1. 2. 3. i 4. klassy. Wysiew w całej maiętności iest podany 410 korcy miary Warszawskiej oziminy i w proporcyą tego wysiewa się iarzyne zboże, sprzęt siana iest 500 fur rocznie inwentarz gruntowy następuiący: w Buczku ogier, gniady 1, koń siwy 1; w Gorzelni 1 garniec rurowy 60 garcy trzymaiący, 4 zaciernice, w Browarze kocioł miedziany 40 garcy maiący. Propina­ cya oddzielnie wypuszczona Starozakonnemu Eksztein w Buczku. U włościan następuiąca załoga: zasiewu ozmiennego 18 korcy iarzynnego 18 korcy miary Warszawskiej, koni 4, wołów 10, wozów 6, pługów 6, kosów 8, wieprzów 8, radeł 6, siekier 4. Czynszu w gotowiznie wpływa 873 złtp. 12 gr. za składowe płacą 21 Zagrodników na teraz po 40 złtp. w summie 840 złtp. Propinacya czyni 3000 złtp. owczarz płaci 700 złtp. ogród włoski i sad czyni 500 złtp. ogółem więc goto­ wych dochodów w Buczku 6010 złtp. 12 gr. w naturze 122 1/2 kapłonów 44 iaj, 3 korce owsa sepu; oprócz tego Młynarz okupny obowiązany 100 korcy zboża bez miarki mleć. Pańszczyzna następuiąca: 62 dni ręcznie 12 dni zaprzęgiem w tydzień, 14 dni tłuki rocznie.
W Kowalewie załoga: 12 korcy zasiewu ozinminnego, tyleż iarzynnego, 4 konie, 8 wołów, 4 wozy, 4 pługi, 4 radła, 8 kossów, 8 sierpów, 4 siekiery. Czynsz w gotowiznie czyni 146 złtp. propinacya 300 złtp w ogóle 446 złtp. w naturze oddaią włościanie 45 kapłonów 24 iaj, 4 korce żyta, 4 owsa sepu; pańszczyzny robią 12 dni bydłem, 19 dni ręcznie w tydzień i 36 dni tłuki rocznie.
W Woli Buczkowskiej załoga: 39 korcy zasiewu ozminnego, tyleż iarzynnego. 12 koni, 24 wołów, 6 krów, 6 macior, trzody chlew­ nej, 6 wozów, 6 płógów, 6 radeł, 12 kossów, 12 sierpów, 6 siekier czynsz w gotowiznie 131 złtp. 24 gr. propinacya 600 złtp. w ogóle go­ towizny 731 złtp. 24 gr. w naturze oddaią włościanie 85 kapłonów, 90 iaj, 12 korcy żyta, 12 owsa sepu, pańszczyzny robią 30 dni bydłem, 19 ręcznie w tydzień i 39 dni tłuki rocznie.
W Wulce i Bachorzynie załoga: 42 korce, 24 garce ozminnego zasiewu, tyleż iarzynnego, 2 konie, 29 wołów, 1 krowa, 9 macior z trzody chlewnej, 10 wozów, 10 płógów, 9 radeł, 20 kossów, 20 sier­ pów, 8 sadów, 9 siekier, czynsz w gotowiznie czyni 88 złp. 15 gr, propinacya 600 złtp. ogółem 688 złtp. 15 gr, w naturze oddaią 72 1/2 kapło­ nów, 128 iaj, 9 korcy owsa sepu, pańszczyzna wynosi: 27 dni bydłem 17 ręcznie w tydzień i 25 dni tłuki rocznie.
W Buczku iest 6 półrolników, 21 zagrodników, 7 komorników, 7 czynszowników niestałych, 5 czynszowników okupnych, z których trzech Binkowski, Siubdzia i Jeleń tylko od iednego współ-dziedzica Anastazego Walewskiego prawa nabyli, na folwarku Lgowie iest ieden czynszownik i 2 komorników.
W Kowalewie 4 półrolników, 4 zagrodników, i 5 komorników.
W Woli Buczkowskiej 6 kmieci, 5 zagrodników, 4 komorników, 1 czynszownik, który po wybudowaniu huby 18 złtp. czynszu opłacać winien.
W Bachorzynie i Wulce 8 półrolników, 2 zagrodnikow, 8 komorników i majstrów.
W Malini B. 1 półrolnik, w Turczewce 1 zagrodnik i 1 komornik.
Nadmienia się, że dawniej więcej było Gospodarzy w tychże dobrach, którym Anastazy Walewski, współdziedzic, poodbierał załogę dworską i takową na swój użytek sprzedał, tudzież Possessor, Mateusz Szulimierski, od Macieia Siubdzin odebrał za dworską załogę 20 dukatów role włościańskie po zeszłych Gospodarzach częścią dwór obsiewa, częścią zagrodnicy za opłatą składowego. W całych dobrach kmieci, półrolnicy i zagrodnicy oznaczoną robotę bydelną odprawiać winni bydłem lub ręcznie, iak dwór nakaże, za każdy dzień bydelny dwa ręczne; oprócz tego wszyscy kolejno w miarę potrzeby co Niedziela na targ z dworskiemi produktami ieżdzić, tudzież utrzymywać dworowi Stróża i trzodnice i inne darmochy zwyczajne uzupełniać obowiązani. W Dobrach Buczku w chwili zaięcia ich zamieszkiwali mianowicie w Buczku Anastazy Walewski, współ-dziedzic, i Mateusz Sulimierski, Possessor; w Kowalewie Józet Walewski, współ dziedzic; w Wo­ li Buczkowskiej Łagiewski, Possessor, w Wulce Alexy Ligowski Possessor.
Dobra Buczek są obfite w materyały do budowli, niemniej w tychże dobrach daią się widzieć żyły rudy żelaznej. Przy zarządzeniu ekonomicznem tak wysiew iako też sprzęt siana mogą znacznie bydź powiększone tudzież znaczna intrata z rybołóstwa zaprowadzona. Dobra Buczek składaią na teraz dwie gminy Buczkowską i Kowalewską położone w parafii Buczkowskiej Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kali­skiej iak się wyżej powiedziało, odległe od miast Łasku 1 mila, Sieradza 4 mile, od Szadku 3 mile, Piotrkowa 6 mil i Kalisza 10 mil. Stan powierzchowny tak zabudowań dworskich iak i wiejskich ogółem przyiąć można w średnim stanie, które w szczególności w protokule zaaresztowania opisane zostały. Zaaresztowania nieruchomości powyżej z dat wymienionego, iedna kopia Józefowi Walewskiemu, ustanowionemu Administratorowi, druga temuż samemu iako Wójtowi gminy Kowalewa, trzecia Anastaze­ mu Walewskiemu Wójtowi Gminy Buczek, 4 Pisarzowi Sądu Pokoiu Pow. Szadkow. Franciszkowi Hałaczkiewiczowi, 5 Poborcy Kassy Obwod. Sieradzkiej, Nowomiejskiemu, w dniach 15 i 16 Listopada 1820 r. zostawione, iak widymacye na oryginale udowodniaią. Sprzedaż więc pomnienionych dóbr z przyległościami przez publi­ czną licytacyą w Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej nastąpi. Kto chce widzieć sam oryginał zaaresztowania lub Tabellę prestacyiną, może takowe u Fortunata Rudowskiego i Jana Miczke, Patronów popieraiących, przejrzeć. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyinych w dniu 20 Sty­ cznia 1821 r. na Audyencyi publicznej rzeczonego Trybunału drugie dnia 3 Lutego a trzecie dnia 17 Lutego 1821 r. odbyło się przy których popieraiący subhastacyą podali za te dobra summę 19100 tal. po czem ter­ min do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 16 Kwietnia t. r. 1821 godzinę 10 z rana na Audyencyi tegoż Trybunału oznaczono, w któ­ rym to terminie dobra wspomnione, Felixowi Więckowskiemu Patronowi Trybunału Kaliskiego za summę 20000 tal. przysądzone i termin do osta­ tecznego przysądzenia na dzień 28 Maia 1821 r. godzinę 10 z rana wy­ znaczono. Z powodu iednak sporów wszczętych przez starozakonnego Zachariasza Flasz a wyrokami Trybunału Kaliskiego z dnia 4 i 16 Kwietnia 1821 r. oddalonych, tudzież założonej od tych wyroków przez Flasza appellacyi, wspomniony Trybunał wyrokiem swym z dnia 28 Maia 1821 r. termin ostatecznego przysądzenia dóbr Buczku w tymże dniu odbydź się miany aż do rozsądzenia tejże appellacyi odroczył. Petronella z Przeradzkich 1mo voto Ligowska i Leon małżonkowie Urbanowscy zastawni posiadacze wsi Wolki Bachorskiej tamże w Powiecie Szadkowskim zamieszkali a zamieszkanie prawne u Karola Emiliana Bille Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkaiącego obrane maiący, stawszy się w części właściciela­ mi summy 3333 tal. 12 gr. czyli 26000 złp. z Procentem przez depozyt Trybunału Kaliskiego poszukiwanej i działaiąc zarazem iako opiekunowie w imieniu nieletniej Józefy i innych 5ciu imion Ligowskiej na własność której przeszła summa 6000 fal. czyli 36000 złp. poprzednio przez Karola Schede Justitz Kommissarza iako Kuratora massy likwidacyinej niegdy Salomo­ na Nathana, exekwowanej w dalszem poparciu subhastacyi na rzecz powyższych extrahentów rozpoczętej, a teraz po zgonie Anastazego i Józefa Walewskich kontynuowanej przeciwko sukcessorom Józefa Walewskiego z imion nazwisk i mieszkań niewiadomym, 2. Maryannie z Walewskich Rakowskiej wdowie czyli iej praw nabywczyni Karolinie z Miniszewskich Alexandra Urbanowskiego małżonce a raczej obojgu małżonkom Urbanowskim z własnych funduszów utrzymuiącym się w wsi Ostrowie Powiecie Szadkowskim mieszkaiącym, i 3. Katarzynie z Walewskich Niemierzycowej wdowie z mieszkania i zamieszkania niewiadomej iako teraźniejszym dziedzicom dóbr Buczku uzyskawszy wyrok Sądu Appellacyinego Królestwa Polskiego z dn. 5/17 Maia 1839 roku odrzucaiący wyżej rzeczoną appellacyą Zacharyasza Flasz, na zasadzie takowego wyroku przez wspomnionego Patrona Karola Emiliana Bille który do dalszego popierania subhastacyi przez nich za Obrońcę został ustanowiony, uczynili do Trybunału Kaliskiego wniosek llacyiny o wyznaczenie, terminu do ostatecznego przysądzenia, któren też rezolutem tegoż Trybunału z dnia 14/26 Września 1839 roku na dzień 16/28 Listopada t. r. 1839 godzinę 10 z rana na Audyencyą Trybunału tutejszego wyznaczony został i w terminie tym ostateczne przysądzenie dóbr wyżej rzeczonych nastąpi.
w Kaliszu dnia 18/30 Września 1839 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 120

(Ν. D. 2724) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza wiadomość o toczących się postępowaniach spadkowych:
1, Po Ignacym Apolinarym dwóch imion Thokarskim dnia 22 Października 1846 r. zmarłym, (…) i jako wierzycielu summ (…) rs. 3750 na dobrach Woli Buczkowskiéj, Kowalewie, i kolonii Petronelów, z Okręgu Szadkowskiego zahypotekowanych.
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.  
Kalisz d. 17 (29) Maja 1847 roku.
Nepomucen Wojciechowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 125

(N. D. 3221). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Kazimierza Niedwieckiego właściciela dóbr Idzikowice Pielgrzymy, w mieście Sieradzu zamieszkałego, zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego obrane mającego, od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Kowalewa z przyległościami w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rs. 3,414 kop. 42 z procentem, lub tyle mniej o ile z poczynionych upłat kwitami udowodnionem będzie, od Natalji z Stokowskich Tymienieckiej Bolesława Tymienieckiego żony, jako właścicielki dóbr Kowalewa, tamże zamieszkałej, zajętych popiera. Protokółem Komornika Trybunału Franciszka Roweckiego w dniu 2 (14) Sierpnia r. b. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE KOWALEWO
składające się z wsi i folwarku Kowalewa i kolonji Petronellow z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami i zaroślami, z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi, bezładnego wyłączenia, w tem ograniczeniu jak się teraz znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Buczek, na południe z dobrami Kurowek, na zachód z dobrami Rządowemi Luciejewem, a na północ znów z dobrami Buczek; odległe są od miasta Szadku wiorst 30, Sieradza 28, Łasku 10, Zduńskiej Woli 16, a Widawy wiorst 14, należą do gminy i parafji Buczek, położone w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim Gubernji Warszawskiej, których hypoteczną właścicielką jest Natalja z Stokowskich Bolesława Tymienieckiego żona w Kowalewie zamieszkała i w jej naturalnem znajduje się posiadaniu.
W dobrach tych od strony granic dóbr Luciejewa zachodzi w pastwiskach mały kontrowers, z resztą granice nie są sporne, a całe dobra mają przybliżonym sposobem włók 16 mórg 9 pręt. 250, czyli dziesiatyn 225 miary Ruskiej, grunta należą do klasy II, III i IV. Znajdują się zabudowania dworskie i gospodarskie potrzebom gospodarstwa odpowiednie.
Na gruncie jest inwentarz żywy i martwy którego ilość jest jak i wysiew w akcie zajęcia wymienione. Podatki dworskie do Kasy Powiatu Sieradzkiego opłacać się winne, wynoszą rs. 13* kop. 93.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Kowalewa, pod względem klasyfikacji gruntów, stanu zabudowań i ich ilości, oraz innych szczegółów znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego i w biórze Pisarza Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków każdego czasu przejzane być może.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopiach: Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Juljanowi Otockiemu i Wójtowi gminy Buczek Stanisławowi Godińskiemu do rąk ich własnych w dniu 13(25) Października 1866 roku, następnie do księgi wieczystej dóbr ziemskich Kowalewo w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu dniu 29 Października (10 Listopada) t r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaregestrowań na ten cel w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej d. 4 (16) Listopada t. r. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w dniu 5(17) Stycznia 1867 roku o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w dniu 19 (31) Stycznia a trzecie 2 (14) Lutego t. r. odbyło się, poczem termin do temczasowego przysądzenia na d. 20 Czerwca (2 Lipca) 1867 r. o godzinie 10 z rana w miejscu posiedzeń Trybunału jest oznaczony. Popierający sprzedaż za dobra podał rs. 9,000.
Kalisz d. 3 (15) Lutego 1867 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski. 

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1869 nr 108

(Kronika prowincjonalna). W drugiej połowie marca, w gubernjach tutejszego kraju, miały miejsce następujące nadzwyczajne wypadki: Znaczniejsze pożary.
W guber. petrokowskiej: dnia 10 (22) marca, we wsi Kowalewie (w pow. łaskim), stodoła. Straty w ziarnie poniesiono do 2,000 rs.

Dziennik Warszawski 1871 nr 126

N. D. 3740. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Walentego Gruszyńskiego, właściciela dóbr Kowalew., w Okręgu Szadkowskim położonych, otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 18 (30) Grudnia 1871 roku w mej Kancelarji na godzinę10 z ranu wyznaczam.
Kalisz dnia 5 17) Czerwca 1871 roku.
Zenon Łopuski.


Dziennik Warszawski 1872 nr 240

N. D. 6981. Patron Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na popieranie Hipolita Gruszczyńskiego i Franciszki z Gruszczyńskich Winiarskiej w dobrach Kowalewie jako współwłaściciele zamioszkałych, oraz Walentyny z Gruszczyńskich Jeżewiczowej, Andrzeja Jeżewicza Kasjera Magistratu miasta Łodzi, w asystencji męża czyniącej, w Łodzi zamieszkałej, sprzedane będą w drodze publicznej licytacji w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu przed W. Borgoni Sędzią delegowanym w d. 22 Grudnia (3 Stycznia) 1872/3 r. o godzinie 3 z południa dobra ziemskie Kowale w okręgu Szadkowskim powiecie Łaskim położone, do współwłasności Teofili Kościańskiej panny pełnoletniej Kazimiery z Kościańskich Wilkowskiej nieletnich przez małżeństwo usamowolnionej, w asystencji męża i kuratora Pawła Wilkowskiego czyniącej, w wsi Brudzewicach i Franciszki z Kościańskich Urbańskiej także nieletniej przez małżeństwo usamowolnionej w asystencji męża i kuratora Józefa Urbańskiego czyniącej w wsi Dózewcach powiecie Opoczyńskim mieszkającym. Dobra te składają się z jednego folwarku sprzedane będą tak jak taksą biegłych w d. 9 (21) Października 1872 r. są opisane pod warunkami jakie w biórze Pisarza Trybunału Wydziału II i u podpisanego Patrona przejrzane być mogę. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 13,970. Vadium rs. 2,000 wgotowiźnie.
Kalisz d. 7 (19) Listopada 1872 r.
Francisznk Modrzejewski.

Rozwój 1900 nr 94

Epizootya. Grasujące od pewnego czasu choroby na zwierzęta w gubernii piotrkowskiej przybrały znowu charakter więcej groźny. Zachorowało na zapalenie bydła rogatego 1 sztuka, na nosaciznę koń 1, na krostę syberyjską koń 1, bydła rogatego 4 sztuki, z tego padło bydła rogatego 5, zabito 1. Wypadki te odnoszą się do wsi Góra pow. rawskiego, do wsi Kowalew gm. Buczek pow. łaskiego, osady i gminy Rozprza pow. piotrkowskiego, folwarku Inowłodź gm. Lubochnia pow. rawskiego, wsi Wólka Miszeńska gm. Pruszków pow. łaskiego, miasta Będzina pow. będzińskiego. Pozostało chorych: koni 6, bydła rogatego 6.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 49

ROZPORZĄDZENIE
Wojewody Łódzkiego z dnia 27. XI. 1926 r. o oddaniu kolonji tow. Kowalew pod władze sołtysa
wsi Kowalew, gm. Buczek, pow. Łaskiego.
Na zasadzie art. 288 ustawy gminnej z r. 1864 oraz art. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13. XI. 1919 r. (Dz. ust. Nr. 90 poz. 490) zarządzam co następuje:
1. Kolonja tow. Kowalew zostaje oddaną pod władze sołtysa wsi Kowalew, gm. Buczek, powiatu Łaskiego.
2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście w Łasku.
3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1927 r.

Wojewoda (—) Jaszczołt.

 Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec


Nieznani sprawcy za pomocą urwania kłódki w stajni dokonali kradzieży 8 kur i 1 koguta na szkodę Kosmali Franc. ze wsi Kowalew.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 21

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
17) Franciszce z Kosmalów Tosik, córce Walentego, właśc. 3-ch morgów gruntu w osadzie w dobrach Kowalew Nr. I, pow. łaskiego;

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 18 września 1928 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 20 w kancelarji pisarza wydzia­łu hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 15 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 16 w kancelarji Se­weryna Żarskiego — notarjuszy przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji. 

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 26

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe, po zmarłych:
5) Łukaszu Urbaniaku, synu Tomasza, wierzyc. sum, a mianowi­cie: 1) sumy 5.000 rb. z % i kaucją 600 rb. zabezpieczonej pod Nr. 1 Działu IV wyk. hip. nieruchomości w kolonji Zelów Nr. I, pow. łaskie­go; 2) sumy 12.000 rb. z % i kaucją 1.200 rb. zabezpieczonej pod Nr. 20 Działu IV wyk. hip. dóbr Kowalew, pow. łaskiego i 3) sumy 1.000 rb. z % i kaucją 100 rb. zabezpieczonej pod Nr. 13 Działu IV wyk. hip. „część dóbr Strzyżewice", pow. piotrkowskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 12 października 1928 r., co do punktów 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 i 15 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktów 1, 8 i 13 w kancelarji Felik sa-Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hi­potecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
13. Kowalew, obejmującą: wieś Kowalew, kolonję Kowalew, folwark Kowalew, wieś Petronelów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Orędownik 1937 nr. 225


Z ruchu narodowego. W ub. niedzielę we wsi Józefatów pod Łaskiem odbyło się wielkie zebranie S. N. Zebraniu przewodniczył kierownik S. N. z Kowalewa, p. Kazimierz Boniecki. Obszerny referat pt.: "Kim jest Żyd" wygłosił kier. koła S. N. w Łasku. p. JaChlebowski. Zebranie zakończono odśpiewaniem Pieśni Bojowej.

Dziennik Łódzki 1968 nr 289


We wsi Kowalewo, pow. Łask, prowadzący motocykl Henryk L. potrącił przechodnia Jana K., który doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza