-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Kuźnica Błońska

Czajkowski 1783-84 r.
Kuznica Błonska, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Szymanowski, star.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kuźnica błońska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 22, ludność 191, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Kuźnica Błońska,  wś, folw., młyn i karcz., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa; odl. od Sieradza w. 30. Wś ma dm. 35, mk. 800; karcz. dm. 1, mk. 6. Folw. stanowi majorat. W 1827 r. wś rząd. 22 dm., 191 mk.

Spis 1925:
Kuźnica Błońska, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 56. Ludność ogółem: 433. Mężczyzn 209, kobiet 224. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 425, mojżeszowego 8. Podało narodowość: polską 425, żydowską 8.

Wikipedia:
Kuźnica Błońska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

W drugiej Kuźnicy Błońskiej staw zastawny z upustą. Młynnica jest o jednym kole, niedaleko jest izba także ze wszystkim dobra, dranicami od spodu, reszta snopkami poszyta. Karczma jest z sienią, izbą i komorą i stajnia wjezdna, snopkami poszyta.

Osiadłość Kuznicy Błonskiej

1. Kazimierz, Balcer Sitnicy 2. Maciey Gracz  3. Stanisław i Jozef Mokrosi 4. Grzegorz Sapała 5. Wicenty Kulik 6. Jakob Szmata 7. Maciey Duley 8. Jakob Obiegły 9. Maciey Mędel 10. Antoni Nowak 11. Wawrzeniec Trela 12. Lygasy 13. Romek

Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 36

1. Brąszewice (w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim), mil 3 od Sieradza.1425 r. Kuźnica w Brąszewicach zwana Zagrzebska , na rzece Oleśnicy.1427. Kuźnica (Minera) Brąszewske.1441. 1443. Fabryka Brąszewska.1444. Kuźnica Zagrzebska.1459. Jan Zaremba Starosta Wieluński, dzierżawca Brąszewic, pozwolił zbudować młyn mączny na stawie, Circumspecto Bartosie Fox, Magistro minerae Brąszoviensis inferioris. — Oblata w GrodzieSieradzkim 1555 folio 248.—A gdy kuźnica żelazna spustoszała, przeto Król Zygmunt dał przywilej w Piotrkowie r. 1528 Sławet. Marcinowi Klobarowi, aby tą kuźnicę odnowił, potrzebne domywystawił, dając mu do tego role i łąki, dawniej juz do niej przywiązane. — Oblata w Grodzie Sieradzkim r. 1530, folio 231.1570 w Brąszewicach, kuźnicy Błonie zwanej,przez Klobera na rzecz brata sprzedaż.1554. Dział kuźnicy Brąszewskiej i drugiej Przegockiej.— Że była niedawno kuźnica jedna i druga w Starostwie Klonowskiem ( bo Brąszewice doniego należały), wyraźnie mówi X. Osiński 1782,pag. 19, a o Rudzie, że kasztanowata, str. 40, 45.Do dzisiaj nazywają się te kuźnice jedna Błońska,druga Zagrzebska, mające pełno zuzli.

Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 37  

16. Kuźnica Błońska i kuźnica Zegrzebska, na dziedzinie Brąszewie w Starostwie, teraz Ekonomii Klonowśkiej położone, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, mil 3 od Sieradza. Tu były kuźnice dwie żelazne od r. 1425 do r. 1782 i dalej, które zostały do dzisiaj w nazwiskach tylko wsi bez fabryk. Patrz Brąszewice.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 166

Trybunał Cywilny I. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. z przedstawienia Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej przy Trybunale tutejszym z dnia 14 (26) Czerwca roku tegoż, na zasadzie szczególnego upoważnienia Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 7 (19) Maja 1838 r. Nr. 35574/11060 uczynionego, termin do uregulowania hipoteki dóbr Rządowych Klonowa z przyległościami:
A. wsiów w parafii Uników.
1. Klonów.
2. Leliwa.
3. Lipicze.
4. Kuźnica Zagrzebska.
5. Kuźnica Błońska.
6. Kuźnica Błota.
7. Owieczki z częścią wsi Unikowa.
8. Godenice.
9. Sokolenie.
10. Wolka Klonowska w Par. Godeniec.
11. Czartorуa w Par. Godeniec.
12. Brąszewice w parafii Wojkow, wraz z Pustkowiami do tychże wsi należącemi.
B. Folwarki.
1. Gorka Klonowska w Par. Uników.
2. Kuźnica Zagrzebska w Par. Uników.
3. Brząszewice w parafii Wojków.
С. Sołectwa.
1. Sołectwo w Godenicach.
2. Sołectwo w Brząszewicach.
D. Młyny wodne.
1. We wsi Klonowie.
2. Na Pustkowiu Kiełbasa.
3. w Kuźnicy Błońskiej.
4. ditto Zagrzebskiej.
E. Propinacya.
W powiecie i obwodzie Sieradzkim, gubernii tutejszej położonych, do skarbu publicznego należących, na dzień 6(18) Października r. b. na godzinę 3cią po południu przed delegowanym Sędzią Doufrene oznaczył.
W moc więc art. 3 postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 12 (27) Stycz. 1826 roku, co do dóbr rządowych wydanego, oznajmia Trybunał; iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności dóbr wymienionych, lub jakie prawo rzeczowe, do tychże dóbr ściągające się, może i powinien się zgłosić w terminie oznaczonym, lub najdalej od dnia 6 Listopada r. b. który się w skutek art. 2 pomienionego postanowienia Najjaśniejszego Pana, jako ostateczny i prekluzyjny termin oznacza. Nadto dodaje Trybunał, iż w skutek art. 4 tegoż postanowienia, żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń jakie nastapiły za rządu Pruskiego, oraz na mocy prawa na sejmie xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego ani też kompetencye, do hipoteki przyjętemi nie będą, i rozpoznawaniu Sądowemu nieulegają, nie mniej żadne inne pretensye prócz wymienionych powyżej w artykule 3 do hipoteki przyjmowanemi nie będą.
Regulacja odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Kalisz d. 20 Czer. (2 Lipca) 1838 r.
Prezes, Glass.
Sekretarz, Chiżyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 8

(N. D. 53) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W Gminie Klonowa w wsi Kuźnicy Błońskiej przez Bartłomieja Molkros przytrzymaną została krowa maści płowej stara nie wiadomego właściciela, zawiadamiając o tem Sz. Publiczność wzywa przeto prawego właściciela aby za pośrednictwem Sądu tutejszego po odbiór krowy tej z legalnymi dowodami zgłosił się, po upływie bowiem czasu prawem zakreślonego, krowa ta na rzecz Skarbu spieniężoną zostanie.
Sieradz dnia 1j13* Grudnia 1854 r.
Biernacki Podsędek.

*nieczytelne

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 337

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

We wsi Kuźnicy Błońskiej powiecie Sieradzkim, dom mieszkalny, dwie stodoły i tyleż obór na rs. 120 asekurowane. Strata pogorzelców w ruchomościach wynosi rs. 300.

Kurjer Warszawski 1882 nr 273

= Choroby epidemiczne.
We wsi Kuźnica Błońska, pod Sieradzem, szkarlatyna zabiera liczne ofiary.

We wsiach zaś Krzykosy, Brzegowiny (w powiecie kolskim) i w Biernacicach (w powiecie tureckim) szerzy się ospa, na którą zapadają przeważnie dzieci.  

Zorza 1895 nr 29

W gub. kaliskiej. Niedbały gospodarz we wsi Kuźnicy Błońskiej, w gub. kaliskiej, nie ocembrował jak należy studni i surowo za to sam został ukarany; własne bowiem jego dziecko, pięcioletni chłopczyk, wpadł do tej studni i utonął. Wydobyto go prędko, znać było, że jeszcze nie skonał, ludzie też starali się go ratować, ale że nie umieli temu poradzić, więc w ich oczach dziecko zakończyło życie.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 55

Niedbały gospodarz we wsi Kuźnicy Błońskiej, w gub. kaliskiej, nie ocembrował studni jak należy; własne bowiem jego dziecko,  pięcioletni chłopczyk, wpadł w tę studnię i utonął. Wydobyto go prędko, znać było, że jeszcze nie skonał. Ludziska starali się  też go ratować, ale nie umieli temu poradzić i w ich oczach dziecko zakończyło życie.

Gazeta Świąteczna 1895 nr. 757

Niedbały gospodarz we wsi Kuźnicy Błońskiéj, w guberńji Kaliskiéj, nie ocembrował studni jak należy. Aż własne jego dziecko, pięcio-letni chłopczyk wpadł w tę studnię i utonął. Wydobyto go prędko, znać było, że jeszcze nie skonał. Ludziska starali się też go ratować, ale nie umieli poradzić i w ich oczach dziecko zakończyło życie.
Gazeta Kaliska 1907 nr 140

Napad zbrojny. We wsi Kuźnica Błotna, w pow. sieradzkim, mieszkańcy tejże wsi Józef Mituła, Bronisław Matera, Paweł Obiegała i mieszkaniec wsi Sokolenie, Ługowski, dokonali nocą zbrojnego napadu na mieszkanie właściciela małego sklepiku Izraela Zysmana, któremu za pomocą wyłamania drzwi zrabowali gotówką 340 rb.


Zorza 1916 nr 25

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
P. Władysławowi Mituła w Kuźnicy Błońskiej. Zaległe numery „Zorzy” z roku 1914 będziemy mogli przesłać dopiero po wojnie. Prosimy w odpowiednim czasie upomnieć się o nie. Mapa, o której Pan wspomina z powodu wojny nie została wykończona. „Drużyna” nie wychodzi ; redaktor jej dla poratowania zdrowia wyjechał na czas nieograniczony w Łomżyńskie. Okazowe numery „Zorzy” wysłaliśmy.

Zorza 1916 nr 43

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
P. Władysławowi Mitule w Kuźnicy Błońskiej. Książkę „Budowle wiejskie” wysłaliśmy dnia 21 sierpnia pod opaską poleconą — nie powinna wobec tego zginąć. Prosimy przy okazyi upomnieć się na poczcie; my ze swej strony również na poczcie zareklamujemy. No 27 „Zorzy” wysyłamy Panu ponownie. Mapy, które w swoim czasie dawaliśmy darmo naszym czytelnikom, już są wyczerpane.

Zorza 1917 nr 4

Z Klonowy (ziemi Sieradzkiej).
Okolica nasza jest jedną z tych szczęśliwych miejscowości, które najmniej ucierpiały od działań wojennych. To też praca społeczna, choć powoli — postępuje naprzód. Lud nasz chętniej garnie się do oświaty, niż dawniej. Dowodzi tego tutejsze szkolnictwo.
Przed wojną mieliśmy w gminie zaledwie 3 szkoły: w Klonowej, w Leliwie i w Błotach. Obecnie zaś od początku wojny mamy jeszcze 6 szkół i jedną ochronkę, a mianowicie we wsiach: Kuźnicy-Błońskiej, Owieczkach, Niemojewie, Lipiczu, w Górce Klonowskiej, ochronkę i drugą szkołę w Klonowej.
Dodać trzeba, że pomimo to byli i są jeszcze tacy, co przeszkadzali w otwieraniu szkół, mówiąc, że „szkoły w obecnych trudnych czasach są niepotrzebne, że w czasach spokojnych nie mieliśmy szkół i dobrze nam było, że szkoły i różne instytucye społeczne powrócą nam pańszczyznę.” Do czytania też chętniej się ludzie tutejsi biorą, niż przed wojną, chociaż takich, co stale prenumerują gazety, jest mało. Zato wielu nabywa różne pisma od chłopców roznoszących gazety, bo każdy jest ciekawy dowiedzieć się, co się dzieje na placu boju, a przytem przeczyta i inny artykuł, już nie wojenny, z czego nabierze chęci do przeczytania pożytecznej książki.
Przed wojną było w Klonowej kółko rolnicze, ale w czasie wojny przestało działać. Szkoda, że niema teraz takiego, ktoby je chciał przebudzić z tej drzemoty. Była to jedyna instytucya, przez którą gospodarze nasi utrzymywali z sobą łączność. Mamy i straż ogniowo-ochotniczą, zorganizowaną jeszcze przed wojną.
W Klonowej od czasu do czasu, odbywają się przedstawienia amatorskie, pod kierunkiem ks. proboszcza J. Dalaka. W czasie świąt Bożego Narodzenia odegrano sztuczkę p. t. „Jasełka”. Publiczności zgromadziło się tak wiele, że mała sala (w której może się pomieścić około 100 osób) zaledwie czwartą część mogła pomieścić, więc przedstawienie musiano parę razy powtórzyć. Dochód z przedstawienia przeznaczono na miejscową ochronkę.
Więc i u nas w Klonowskiem, zaczyna się budzić praca społeczna. Część Klonowiaków jeszcze nie rozumie jej potrzeby i korzyści, ale da Bóg, że z czasem wszystko się przemieni na lepsze, że i ci, którzy, kładą kamienie pod nogi wszelkiemu ruchowi społecznemu, zrozumieją, że w jedności siła.
Władysław Mituła.
Wieśniak z Klonowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2559. „L. Unikowski", handel jajami, masłem i drobiem we wsi Kuźnica-Błońska, gm. Klonowa, pow. Sieradzkiego; właściciel Lajzer Unikowski we wsi Kuźnica-Błońska.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 25

Wydział hipoteczny, powiatowy, w Sieradzu, obwieszcza, że na dz. 30 czerwca 1927 r., wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) połowy osady włośc. we wsi Kuźnica Błońska, gm. Klonowa, zap. w tab. likw. pod Nr. 13, przestrzeni 13 morgów 117 1/2 prętów gruntu z budynkami, należącej do Wawrzyńca i Józefy małż. Wika;

W powyższym terminie winny zgłosić się osoby interesowane w kancelarji hipotecznej w Sieradzu, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a
Dnia 13 września 1928 r.
9455. „Ruda Golbart", sprzedaż artykułów kolonjalnych, towarów łokciowych i wyrobów tytoniowych we wsi Kuźnica-Błońska, gm. Klono­wa, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1927 roku. Właśc. Ruda Golbard, zam. tamże.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2801 T-wo Ochotn. Straży Pożarnej w Kuźnicy-Błońskiej, pow. Sieradzki z dn. 14. IV. 1931 r. L. BP. II. 1c/13.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Echo Sieradzkie 1932 7 maj

KARY ADMINISTRACYJNE.
Starostwo Sieradzkie ukarało następujące osoby: (...) Masiński Stan., z Kuźnicy Błońskiej gm. Klonowa za kłusownictwo na 200 zł grzywny i 14 dni aresztu.(...)

Echo Sieradzkie 1932 18 listopad

ZA CHĘĆ SPEŁNIENIA ŻYCZEŃ
KOCHANKI SKAZANY NA WIĘZIENIE.
Również była rozpatrywana sprawa Stefana Strzelczyka z Cieni gm. Iwanowice i Adama Tomczyka z Czajkowa gm. Kuźnica Błońska oskarżonych o postrzelenie Adama Dobrzyckiego gospodarza wsi Wągłczew gm. Wróblew.
Jesienią 1928 r. Adam Dobrzycki wracając późnym wieczorem do domu został postrzelony z fuzji.
Ustalono że strzelał Strzelczyk zaś namówili go do tego Tomczyk i żona postrzelonego, która była kochanką Tomczyka. Za zabójstwo męża kochanki przyrzeczono Strzelczykowi 300 zł. dając mu zaliczkę w wysokości 90 złotych.
Strzelczyk nie znał Dobrzyckiego wobec czego Tomczyk pomógł Strzelczykowi w rozpoznaniu późniejszej ofiary. Badany w charakterze biegłego lekarz Zaleski stwierdził, że Dobrzycki utracił 15 proc. zdolności do pracy. Oskarżonych broniło 2-ch adwokatów z Kalisza. Wobec późnej pory sąd odczytanie wyroku zarządził rano dnia następnego. W oznaczonym dniu sąd przystąpił do urzędowania, oskarżeni, którzy odpowiadali z wolnej stopy, widocznie przeczuwając coś złego nie stawili się do sądu.
Sad wyrok odczytał, przyczem skazał Strzelczyka na 5 lat więzienia, zaś Tomczyka na 4 lata. Równocześnie przyznał powództwa cywilne i nakazał natychmiastowe aresztowanie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
6. Kuźnica Błońska, obejmującą: wieś Kuźnica Błońska, osadę Leśną Kuźnica Błońska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:  
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza