-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kulig / Kazimierz / Kaźmierz

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kulig, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Kazimierz, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Kulig,  (Kulik zapewne) al. Kazimierz, wś nad rz. Ner, pow. łódzki, gm. Babice, par. Kazimierz. Jest tu urząd gminny gm. Babice. K. ma 4 dm., 39 mk., 293 mr. ziemi włośc. 

Spis 1925:
Kulig, kol., pow. łódzki, gm. Babice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 25. Mężczyzn 15, kobiet 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 25. Podało narodowość: polską 25.

Kulig, obecnie część wsi Zdziechów w gminie Lutomiersk.

Kulig pod koniec XIX w.


1965 r.

Dziennik Powszechny 1832 nr 11

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE.
Trybunał Cywilny Iszey Instancyi Woiewodztwa Mazowieckiego. Powodowany przedstawieniem Rożańskiego Obrońcy Prokuratoryi Jlney w dniu 21 Listopada r. b. uczynionem, w dniu zaś 15 Grudnia t. r. uzupełnionem, działaiącego na zasadzie upoważnienia teyże Prokuratoryi z dnia 15 Listopada r. b na skutek reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu pod dniem 12 Lipca r. b. wydanego o nastąpioney pomyłce jw wykazie dóbr Rządowych przez Kommisyą Wdztwa Mazowieckiego Trybunałowi do wywołania publicznego dla regulacyi hypotek nadesłanym wtem, że pomiędzy przyległościami dóbr Zdziechów Powiatu Zgierskiego przyległość nazwana młyn Kazimierz zposiadłem iako do wspomnionych dóbr Zdziechów należąca, wpowyższem wykazie opuszczona, wywołaniu ulega, podaie nieyszem do wiadomości publiczney, iż do uregulowania hypoteki młyna Kazimierz z posiadłem, i wcielenia iey do hypoteki dóbr Rządowych Zdziechów w Powiecie Zgierskim Woiewództwie Mazowieckiem położonych, iako tychże przyległości, w moc art. 1. 2. postanowienia Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla z dnia 19/31 Sierpnia 1828 w Odessie wydanego, tudzież art. 2, 3, postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z dnia 12f24 Stycznia 1826 r. w Petersburgu datowanego i wedle prawideł urządzeniami rady Administracyjney Królestwa z dnia 8 Sierpnia t. r. przepisanych, stosownie do prawa Seymowego o hypotekach z dnia 14f26 Kwietnia 1818 i na zasadzie art. 23 prawa hypotecznego z dnia 1f13 Czerwca 1825 r. termin prekluzyyny na dzień 17 Kwietnia 1832 r. na godzinę 10 zrana w kancellaryi hypoteczney w pałacu Krasińskich zwanym będącey, przed Ceslawem Kowalewskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewodztwa Mazowieckiego wyznacza, wzywaiąc wszystkich którzyby prawo do własności lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do przyległości wyżey wymienionej mieć sądzili, iżby się w tym dniu i w mieyscu zwyż wyrażonem, sami osobiście lub przez swych pełnomocników szczególnie i urzędownie na to ustanowionych zastąpieni i w tytuły do tego prawoważne, opatrzeni stawili. Ostrzega przytem Trybunał interessentów, że żadne reklamacye przeciwko inkameracyi dóbr na mocy urządzeń, iakie za Rządu Pruskiego, Austryackiego oraz na mocy prawa na Seymie Xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 r. nastąpiły, ani też kompetencye, ani żadne inne pretensye do Skarbu z iakiego bądź tytułu pochodzące oprócz praw wyżey wymienionych przez Trybunał przyymowanemi nie będą. Nadto nie zgłoszenie się interesowanych a ninieyszem publicznie wezwanych z prawami swemi w dniu do regulacyi wspomnioney przyległości młyna Kazimierz z posiadłem zwyż przeznaczonem ten prawny prekluzyyny pociągnie za sobą skutek, że nikt z nich po tymże terminie wniosków swych prawem dozwolonych, inaczey do xięgi wieczystey nie będzie mógł czynić iak tylko z warunkiem i skutkami w art. 154 prawa Seymowego o hypotekach z roku 1818 przepisanemi. w Warszawie dnia 13 Sierpnia 1831 roku. Prezes, Brzozowski. Sekretarz Jeneralny, Czermiński.  

Dziennik Powszechny 1832 nr 94

LICYTACYE i SPRZEDAŻE PUBLICZNE.
Kommissya Woiewództwa Mazowieckiego. Podaie ninieyszem do wiadomości publiczney iż na dniu 30 Kwietnia r. b, odbędzie się w Biórze Kommissarza Obwodu Łęczyckiego licytacya inminus na wystawienie Sluzy Jałowey, w mieysce zerwaney, na odnowienie starey Grobli i zasypanie tam przy młynie, oraz na reperacyą samego młyna, Kaźmierz zwanego w Ekonomii Zdziechów. Wykaz kosztów tey reparacyi, rysunek Sluzy równie iak warunki licytacyi znayduią sie w Biórze pomienionego Kommissarza, i mogą bydź każdego dnia wyiąwszy święta, w godzinach służbowych przeyrzanemi. Maiący chęć licytowania winni opatrzyć się w gotowiźnę w ilości zł. 1000 na vadium złożyć się maiącą, bez którego nikt do licytacyi przypuszczonym nie będzie. w Warszawie dnia 30 Marca 1832 r. Radca Stanu Prezes, R. Rembieliński. Sekretarz Jeneralny, Dziewanowski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 53

N. D. 1556. Rejent Kancelarji w Łodzi.
Wiadomo czyni, iż z mocy uchwały rady familijnej w interesie nieletniego Leona Konstantego 2-ch imion Bigoszewskiego pod powagą Sądu Pokoju w Łodzi na dniu 15 (27) Listopada 1872 r. zapadłej, decyzją Trybunału Cywilnego w Warszawie z dnia 18 (30) Grudnia 1872 r. zatwierdzonej, oraz na żądanie opieki tegoż nieletniego w osobach Rajnbalda Klaus i Fryderyka Klukow opiekunów głównego i przydanego, obydwóch w mieście Łodzi zamieszkałych, odbędzie w mojej kancelarji w Łodzi, w domu pod Nr. 277 w drodze publicznej licytacji sprzedaży części FOLWARKU Kaźmierz v. Kulig mniej więcej mórg 45 oraz przytykające doń łąki Bożyny Zdziechowskie zwanej, mniej więcej mórg 12 miary Warszawskiej rozległości mających w jurisdykcji Sądu Pokoju w Łodzi gubernji Petrokowskiej położonych na których realnościach żadnych zgoła budynków niema.
Po odbyciu w dniach 28 Kwietnia (10 Maja) 1872 r. przygotowawczego przysądzenia, a w dniu 26 Maja (7 Czerwca) t. r. ostatniego przysądzenia, dla braku licytantów spadłego, termin powtórny do stanowczej sprzedaży od obniżonego szacunku na dzień 23 Marca (4 Kwietnia) r. b. o godz. 10 z rana oznaczonym zastaje.
Licytacja części folwarku Kaźmierz v. Kulig rozpocznie się od sumy rs. 900 zaś łąki Bożyny Zdziechowskie zwanej od rs. 1,000. Vadium rs. 200.
Zbiór objaśnień i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w mojej kancelarji.
Łódź d. 1 (13) Marca 1873 r.
Konstanty Płachecki.

Rozwój 1898 nr 163

Pożar. W dniu 13 b. m. w osadzie młynarskiej, zwanej Kulig vel Kazimierz, gm. Babice w powiecie łódzkim, własności sukcesorów Franciszka Demowicza, wynikł pożar, od którego spłonęły: dwupiętrowy młyn wodny ubezpieczony na 4610 rs., dom mieszkalny ubezpieczony na 230 rs. i obora. ubezpieczona na 100 rs. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 58

Z Komisarjatu Rządow. na pow. Łódzki.
Kary za niedostarczenie kontygensu płodów rolnych
Dn. 12 sierpnia 1919 r. skazani zostali w gm. Babice.
Milczarek Władysław Kulig
na Mk. 5500 i 14 d. aresztu
Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
I. Obszar gminy wiejskiej Babice dzieli się na gromady:
4. Kazimierz, obejmująca: Kazimierz os., Kazimierz Nr. 1, Kazimierz Nr. 2, Kazimierz- młyn, Kazimierz folw., Kulig kol.
8. Zdziechów-Stary, obejmującą: Zdziechów-Stary wieś, Adolfów kol., Kulig folw., Zdziechów folw., Brunów kol.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza