-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Księże Młyny

Taryfa Podymnego 1775 r.
Xięże Młyny, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność kościelna, 16 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
księże Młyny, parafia niemysłow (niemysłów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: prymas ksze.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Młyny xięże, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niemysłów, własność rządowa. Ilość domów 21, ludność 153, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:
Księże Młyny,   wś i os. nad rz. Wartą, pow. turecki, gm. i par. Niemysłów (Łaski, Lib. ben. I, 398), odl. od Turku 27 w.; wś ma dm. 29, mk. 185; trzy os. mają dm. 3, mk. 9.

Spis 1925:
Księże Młyny, wś, pow. turecki, gm. Niemysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 39, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 263. Mężczyzn 129, kobiet 134. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 262, ewangelickiego 1. Podało narodowość: polską 263.

Wikipedia:
Księże Młyny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Leży nad Wartą, w odległości 4 km od głównej zapory zbiornika Jeziorsko. Położona jest na obszarach wydmowych, porośniętych dużym kompleksem lasów sosnowych. Miejsce wypoczynku sobotnio-niedzielnego głównie mieszkańców Łodzi. Nad rzeką zdziczała plaża. Na terenie wsi parking, pole namiotowe oraz ośrodki wypoczynkowe. Ponadto malowniczy odcinek starorzecza Warty. Wieś jest wymarłym kurortem turystycznym. W latach świetności na terenie wsi znajdowało się nawet wydzielone kąpielisko z ratownikiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Reliktami po dawnej świetności kurortu są: nieczynny już parking dla samochodów i autokarów, nieczynne lub rozebrane ośrodki, grobla oddzielająca (aktualnie zamulone) kąpielisko od rzeki. Do dziś działają tam trzy ośrodki wczasowe oraz bar. Obecnie wieś wróciła w dużej mierze do swojego rolniczego charakteru.

1992 r.

REMIZA


 STARA I NOWA LEŚNICZÓWKA Gazeta Poznańska 1810

Do zadzierżawienia. Prefekt Departamentu Kaliskiego. Possessya dzierzawy generalney ekonomii narodowey Unieiowskiey w Powiecie Wartskim sytuowaney, składaiąca się z następuiących pertynencyow: a) z folwarkow: Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Wieścice, Kościelnica, Ubysław, Charchow; b) wsiow; Człopy, Szpicimierz, Niemysłow, Labiszewice, Xięże Młyny, Xięża Wolka, Wielenin, Wieścice, część w Kościelnicy, Cichmana, Kobelniki, Sworowa, Charchow; c) browarow: w całym Amcie; d) gorzelniow: w całym Amcie; e) młynow: dwoch w Unieiowie, w Ostrowku, w Xiężym Młynie, wiatraka w Niemysłowie; f) rybołostw: w Xiężym Młynie, w Kościelnicy; przeznaczona iest od I. Czerwca r. b. do wypuszczenia przez licytacyą w dwoch letnią dzierzawę. Termina tey licytacyi wyznaczone są: pierwszy na dzień 8., drugi na dzień 15., trzeci na dzień 22. Maia r. b. każdy o godzinie 9 z rana, przed Zastępcą Intendenta dobr narodowym JP. Szotarskim na sali Prefekturalney w Kaliszu, uwiadomiaiąc Publiczność o tym wzywa się każdego maiącego ochotę trzymania rzeczonej dzierzawy, aby na wyrażonych terminach; przed upoważnionym do tey czynności Kommissarzem stawił się, od tegoż powziąwszy wiadomość, o szczegolnych warunkach i kondycyach, pod ktoremi possessya tey ekonomii, wypuszczona bydź ma, Iicita swoie do Protokułu podał, codo ogolnych przepisow, takowe iuż do publiczney wiadomości każdego podane zostały, to tylko tu przydać należy, że intrata roczna ekonomii Unieiowskiey, wynosi podług ostatnich wyciągów intrat zł. 48.389 gr. 10. szel. 2 5/3 i że chcący uzyskać te possessyą, musi stawić kaucyą, przynaymniey połowie summy dzierzawney wyrownywaiącą. Po skończoney licytacyi naywięcey ofiaruiący wspomnioney dzierzawy, pod kondycyami i warunkami dekretem N. Pana d. d. 29. Marca 1808 roku przepisanemi, za poprzedniczym potwierdzeniem kontraktu, zawrzeć się mianego pewnym bydź może. W Kaliszu dnia 24. Kwietnia 1810.

 Gazeta Poznańska 1812

Uwiadomienie.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i lasow Narodowych.
Uwiadomia, iż w skutek Dekretu Nayiaś. Pana dnia 13. Lutego r. b. w Drezdnie zapadłego, odbywać się tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dobr Narodowych w Domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod Nrem. 744. stoiącym układy o sześcioletnią Dobr Narodowych nietylko przez licytacyą, ale też i zwolney ręki dzierżawę w dniach następuiących: 1. Maia r. b. puszczone będą z Departamentu Warszawskiego Ekonomiia Narodowa Zdziechow z folwarkami i wsiami Zdziechow, Mirosławice, Kazimierz i Babice, oraz Folwarki Zegrzany, Zdzawin i Nakielnica z kolonią Brużycką. Na dniu 4. Maia z Departamentu Kaliskiego Ekonomia Narodowa, Unieiow z Folwarkami Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Kościelnica, Ubisław, Wieścice, i z wsiami Człopy, Spicimierz, Niemysłów, Lubiszewice, XiężMłyny, Xięża Wulka, Wielenin, Wieścice, część w kościelnicy Cichniana Kobylniki i Sworawa, tudzież folwarki Unieiow Kapituła, i Wola przedmieyska, z wsiami Szarow Xięży, w Ostrowku w Kościelnicy i Wola przedmieyska. (...) — Życzący sobie nabycia w dzierżawę którychkolwiek Dóbr w dniach do licytacyi wyżey oznaczonych, z rana od godziny 9tey, a po południu od godziny 4tey znaydować się zechcą, ostrzegaią się przytem pretendenci, iż tylko ci do licytacyi lub układów przypuszczeni będą; którzy fundusz pewny na kaucyą połowie Summy dzierżawney wyrownywaiący wskażą i na wstępie do układów vadium czyli zakład równaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą; warunki ogólne pod któremi zadzierżawienie nastąpi, nietylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną; lecz każdy życzący sobie obięcia dzierżawy też warunki i wyciągi intrat od dnia 15. Kwietnia r. b. poczynaiąc w Biórze Dyrekcyi Generalney dla powzięcia informacyi okazane sobie mieć może.—
w Warszawie dnia 13. Marca 1812. roku.
Badeni. Mazaraki.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 22 Maia 1826 roku — dla:
17. Dóbr Narodowych Ekonomii Unieiow, składaiącey się z folwarku i wsi Kościelnica, z foluszem na rzece Warcie, z placem na austeryią i karczmą Utrata w Unieiowie, z folwarku i wsi Wieleninin, z wsi Ostrowsko, z folwarku i wsi Wieszczyce, z folwarku Zielenin, z wsi Człopy Spicimierz, z Pustkowiem Malczew, z wsi Kobylniki, Szarow Xięży, Czechmiana, Sworowa, z folwarku i wsi Niemysłow z wiatrakiem, z wsi Lubiszewice, z Pustkowiem Kalinki, z wsi Xięża Wólka, i Xięże Młyny, z folwarku Uniejów Wóytostwo, z wsi Kapitulna, z miasta Unieiow, z austeryią, z wsi Wola Przedmieyska w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Charchow Xięży w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Gusiń, z folwarku i wsi Kozanki Podleśne, z folwarku i wsi Orzeszków w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z wsi Chłościn w Powiecie Łęczyckim Woiewództwie Mazowieckiem, i z folwarku Ubysłow w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim sytuowanych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Gazeta Warszawska 1827 nr 141

O nadzwyczayney burzy wydarzoney w Obwodzie Sieradzkim, o którey w wczorayszey Gazecie wspomnieliśmy, takie są dokładnieysze wiadomości:
W Obwodzie Sieradzkim dnia 13 b. m. między godziną 7 a 8 wieczorem w kierunku od zachodu ku wschodowi przechodziła nadzwyczayna burza z ulewnym deszczem i gradem wielkości orzechów Włoskich. — Szkody w samem mieście Sieradzu i okolicach zrządzone były następujące:
Grad zniszczył zupełnie zasiewy, powyibiiał w mieście wszystkie okna od strony zachodniey będące, między innemi w fabryce sukienney Harrera szyb 511, w mieszkaniu Kommissarza Obwodowego szyb 56. — Woda wszędzie wezbrawszy, pozrywała groble i mosty. —Wicher obalił we wsi Woźnikach trzy stodoły dworskie, obory, staynie, gorzelnią; suszarnią; szkoda ma wynosić do 30,000 zł: Pol. — W teyże wsi nadto 12 domów włościańskich 15 stodół, 10 staien i obor, zgoła cała wieś prawie iest zniszczona.
Na Wóytostwie pod Sieradzem zruynował oborę.— We wsi Boleniu stodołę dworską i 7 włościańskich. We wsi Wola Męcka wszystkie zabudowania dworskie i owczarnią, przyczem 1200 sztuk owiec zabitych zostało. Burza ta trwała do godziny 10tey wieczorem.
Tegoż samego dnia, taż sama burza w Obwodzie Kaliskim w okolicach miasta Warty i Unieiowa, podobnież nadzwyczayne zrządziła szkody, a mianowicie: w territorium miasta Warty i Unieiowa, tudzież we wsiach Zagórki, Lubolla, dobrach Rudniki i Lipnice, we wsi Borzewisko, Piekary, Niemysłowie, Xiężey Wólce, Lubiszewicach, Xiężych młynach, Woli Przedmieyskiey, Szarowie Xiężym, Kościelnicy, Ostrowsku, Człopach, Spicimierzu, Kolonii Brzeziny, Ubysławiec i Zielinic, grad zniszczył zasiewy oziminy, iarzyny i ogrodowizny; łąki i ogrody, iako też pola w nizinach położone, z powodu gwałtownie z mieysc wyższych spływaiącey wody, ziemią i piaskiem zasypane zostały. — Wiatr wiele drzew w lasach i ogrodach owcowych zniszczył.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 35

LICYTACYE I SPRZEDAŻE PUBLICZNE Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. W wykonaniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z daty 30 Grudnia r. z. Nr. 69,634f14,870 i 79,396f16897 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśnieyszego Pana w Odessie pod dniem 19 Sierpnia 1828 r. zapadłym, kommissya woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż w dniu 3 Kwietnia r. b. poczynaiąc od godziny 3 z południa odbywać się będzie w iey biurze na sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: Klucza Niemysłów, składaiącego się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsiów Lubiszewice; xięże młyny, i xięża wolka, propinacyi w wszystkich tych realnościach, iednego wiatraka i lasu przyległego, a w ekonomii Unieiów obwodzie Kaliskim położonego. Licytacya zaczynać się będzie od summy złp. 120,699 gr. 12 w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpionéy na licytacyi summy, obowiązany będzie pluslicytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon w summie złp. 5,850 gr. 16 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymuie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego w summie złp. 43,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lata wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, w ilości złp. 806 gr. 17. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć i vadium w summie złp. 13,421 gr. 1 w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacyynych każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biurze kommissyi woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów, na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce właściwey ekonomii naddzierżawcy, i urzędu leśnego, do których stosowne wyszły dyspozycje. Radca Stanu Prezes Radzicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Gazeta Warszawska 1830 nr 37

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego.
W wykonaniu Reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu z daty 30 Grudnia r. z. Nro 69634/14870 i 79396/16897 zasadzaiącego się na Dekrecie Nayiaśnieyszego PANA w Odessie pod dniem 19 Sierpnia 1828 r. zapadłym, Kommissya Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż w dniu 3 Kwietnia r. b., poczynaiąc od godziny 3ciey z południa, odbywać się będzie w iey Biórze w sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następujących Dóbr Rządowych, to iest: klucza Niemysłów, składaiącego się: z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsiów Lubiszewice, Xięże Młyny, i Xięża Wólka, propinacyi we wszystkich tych realnościach, iednego wiatraka i lasu przyległego, a w Ekonomii Unieiow Obwodzie Kaliskim położonego.
Licytacya zaczynać się będzie od summy zł: Pol: 120,699 gr. 12 w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości.
Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie Skarbowi opłacić w dwóch ratach kanon w summie zł: Pol: 5850 gr. 16 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą.
Nadto przyymuie tenże pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w summie zł: Pol: 43,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lata wnosić będzie do Kassy tegoż Towarzystwa prawem Seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 ustanowioną opłatę.
Oprócz podatków i ciężarów do tych Dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, w ilości zł: Pol: 806 gr. 17.
Każdy przystępuiący do licytacyi, wanien złożyć vadium w summie zł: Pol: 13,421 gr. 1 w srebrze lub Listach Zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacynyych każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w Biórze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabelarycznym wykazem źródeł dochodów, na drzwiach są wywieszone.
Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie Dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zachce do właściwey Ekonomii Naddzierżawcy, i urzędu leśnego, do których stosowne wyszły dyspozycye.
W Kaliszu d. 23 Stycznia 1830 r.
Radca Stanu Prezes: Radzicki Z.
Sekretarz Jlny: Dziewulski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 263

DONIESIENIA PRYWATNE.
(N. D. 5370) Podpisana uprasza szanownej publiczności i każdego mogącego mieć jakąkolwiek wiadomość o życiu lub śmierci Karola Miętkiewicza męża mego, który wzięty był do wojska rewolucyjnego w roku 1831 z wsi Xięże Młyny parafii Niemysłów, a dotąd żadnej wiadomości o sobie nie dał, aby takową raczył udzielić mi, czyli Xiędzu Kanonikowi Saganowskiemu Proboszczowi w mieście Warcie w Obwodzie i Gubernii Kaliskiej, gdyż tego wielka potrzeba.
Agnieszka z Helszczaków Miętkiewicz.


Warszawska Gazeta Policyjna 1853 nr 220

Ważniejsze zdarzenia zaszłe w Królestwie.
Następujące o osobach utonionych odebrano wiadomości:

we wsi Księże młyny pow. Kaliskim Andrzej Borkowski włościanin lat 25 liczący, kąpiąc się w rzece Warcie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 105

(N. D. 2173) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W d. 13 (25) Lutego r. b. żebrak lat około 70 mający, włosów na głowie i brodzie siwych, twarzy okrągłej, oczu niebieskich, budowy ciała wyniszczonej, ubrany w surdut sukienny krótki koloru czarnego, kamizelkę sukienną granatową z guzikami świecącemi, spodnie i koszulę płucienną, przybywszy do szynku we wsi Księżych Młynach znajdującego się nagle życie zakończył.
Wzywa więc każdego ktoby o imieniu nazwisku i pochodzeniu człowieka tego wiedział aby Sądowi tutejszemu lub najbliższemu wiadomość udzielił.
Warta d. 19 (31) Marca 1855 r.
Assessor Trybunału p. o. Podsędka,
Assessor Kollegialny Grzybowski.

Kaliszanin 1872 nr 80


Zabójstwa: 20 sierpnia (1 września) we wsi Księże-Młynki, gm. Niemysłów, pow. Turekskim, dziewczyna włościanka Elżbieta Szmigelska, lat 35 licząca, urodziwszy dziecię, zadusiła go i za­kopała w ziemię; (...).

Dziennik Warszawski 1872 nr 204

Dnia 20 sierpnia, we wsi Księże Młynki, w gminie Niemysłów w powiecie turekskim, dziewczyna włościanka Elżbieta Szmigielska, 35 lat wieku, powiła dziecię płci męzkiej, zadusiła je i zakopała w ziemię.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 30

Strzelec lasów rządowych, okręgu Księże Młyny tureckiego leśnictwa, Pawłowski, w dn. 13. lipca r. b. o godz. 4-ej rano spostrzegł balon, płynący w powietrzu z północy na południe, to jest w kierunku od Uniejowa w stronę Warty, a ponieważ balon żaglował dosyć nizko z opuszczoną długą kotwicą, strzelec Pawłowski mógł zauważyć w łódce balonu sylwetki 2 osób.

Echo Tureckie 1926 nr 28

Echa z prowincji.
Niemysłów 30 VI 26.
Idąc śladem tradycyj i wiekiem, naszych praojców, a dochodząc nawet do zakątków naszego powiatu spotkać było można wszę­dzie, gdzie tylko rzeka Warta oblewa nasze wioski, jak bardzo uroczyście obchodzi obecne potomstwo wigilję św. Jana. I tutaj w gminie Niemysłów, nauczycielstwo nie próż­nuje, nie oddaje się wywczasom, ale pra­cuje nad naszym ludem. Jak to pięknie by­ło w wiosce Księże Młyny, zeszły się tam w wigilję sw. Jana, dzieci kilku szkół; Niemysłowa, Leśnika, Dzierżązny i miejscowe. Przy dźwiękach kapeli wiejskiej palono sobótki, z promu puszczano wianki, którym wtórował chór dwugłosowy dzieci namy­słowskich. Młodzież starsza pozaszkolna oddała się pląsom narodowych oberków i kujawiaków. A znać było pomiędzy dziatwą: zapał, chęć, braterską miłość, ku zwyczajom tradycyjnym—ku czci Kupały.
W dniu 28 czerwca odbyło się zakończe­nie roku szkolnego wysłuchaniem mszy św. przez dziatwę szkół z Niemysłowa, Księżych Młynów i Księżej Wólki. Potem w obecności nauczycielki, ks. proboszcza, W.P. Radoszewskich i Tylkowskich, oraz rodziców uczni, odbył się popis uczniów niemysłowskich, a obecne były także dzieci z wiosek Księżych Młynów i Księżej Wolki. Częścią popisu były śpiewy, deklamacje, monologi i dwie sztuczki jednoaktówki komedje ode­grane dość dobrze. Starsze dzieci z siód­mego stopnia dostały świadectwa, a młod­sze cenzurki. Należy wspomnieć o ładnej wystawie całorocznych prac uczniów niemysłowskich. Będąc bezstronnym potępię tu­tejszą straż, gdyż do pożaru w dniu 22-go czerwca wieczorem po godzinnem trąbieniu, przyszedł jeden strażak.

Gospodarz Młyński.

Ziemia Sieradzka 1926 lipiec

Z życia społecznego wsi Niemysłów.
Idąc śladem tradycyj i wiekiem, naszych praojców, a dochodząc nawet do zakątków naszego powiatu spotkać było można wszędzie, gdzie tylko rzeka Warta oblewa nasze wioski, jak bardzo uroczyście obchodzi obecne potomstwo wigilję św. Jana. I tutaj w gminie Niemysłów, nauczycielstwo nie próżnuje, nie oddaje się wywczasom, ale pracuje nad naszym ludem. Jak to pięknie było w wiosce Księże Młyny, zeszły się tam w wigilję św. Jana dzieci kilku szkół: Niemysłowa, Leśnika, Dzierżązny i miejscowe. Przy dźwiękach kapeli wiejskiej palono sobótki, z promu puszczano wianki, którym wtórował chór dwugłosowy dzieci niemysłowskich. Młodzież starsza pozaszkolna oddała się pląsom narodowych oberków i kujawiaków. A znać było pomiędzy dziatwą: zapał, chęć, braterską miłość, ku zwyczajom tradycyjnym - ku czci Kupały.
W dniu 28 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego wysłuchaniem mszy św. przez dziatwę szkół z Niemysłowa, Księżych Młynów i Księżej Wólki. Potem w obecności nauczycielki, ks. proboszcza. W. P. Radoszewskich i Tylkowskich, oraz rodziców uczni, odbył się popis uczniów niemysłowskich, a obecne były także dzieci z wiosek Księżych Młynów i Księżej Wólki. Częścią popisu były śpiewy, deklamacje monologi i dwie sztuczki jednoaktówki komedje odegrane dość dobrze. Starsze dzieci z siódmego stopnia dostały świadectwa, a młodsze cenzurki. Należy wspomnieć o ładnej wystawie całorocznych prac uczniów niemysłowskich. Będąc bezstronnym potępie tutejszą straż, gdyż do pożaru w dniu 22-go czerwca wieczorem po godzinnem trąbieniu, przyszedł jeden strażak.
M.

Echo Tureckie 1931 nr 48

Z Pęczniewa.
Dzień zaduszny... Cisza... Nastrój półświąteczny... Piękna pogoda jesienna... Wszystko to razem złożyło się na to aby, człon­kowie B.B.— gospodarze — owiani ideolo­gią Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego gremjalnie, nie bacząc na odle­głość, jak karni żołnierze przybyli ze wszy­stkich wsi gminy Niemysłów do osady Pę­czniew na walne zebranie B.B. W. R.
W szczelnie wypełnionej zebranymi sali p. Kowalski sekretarz gminy — ustępujący prezes B. B: zagaił zebranie, powołując na przewodniczącego p. Hynasińskiego z Pęcz­niewa na co obecni jednogłośnie zgodzili się; ten ze swej strony zaprosił na asesorów p I. Kałużkę ze wsi Kraczynek i W. Kałużnego z Niemysłowa, oraz na sekretarza p. J Pawlaka nauczyciela z Pęczniewa.
Dla zaznajomienia się z nowym statutem B. B. p. Pawlak wyraźnym, doniosłym gło­sem odczytał takowy. Zebrani w poważnym nastroju, w skupieniu, bez jakichkolwiek zamieszek, sprzeciwów spokojnie wysłucha­li i jednogłośnie bez żadnych poprawek statut przyjęli.
Z kolei przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Komitetu Gminnego B.B. Ta czynność poszła bardzo składnie. Wybrano przez aklamację na prezesa p. A. Frącalę, ze wsi kol. Popów na zastępców: p.p. Greszkiego i W. Hynasińskiego obaj z Pęcz­niewa, na sekretarza p. J. Pawlaka na skarb­nika p. C. Rekusa, właściciela apteki w Pęczniewie do komisji rewizyjnej: p. p. A. Bocheńskiego kier. szkoły w Pęczniewie, A. Skąpskiego kier. szkoły Siedlątkowie i P. Płażewskiego gospodarza Niemysłowa, na zastępców p.p. W. Kowalskiego I. Kałużkę i J. Szwedzińskiego.
Przy udziale zebranych na propozycję Zarządu podzielono gminę na 4 Koła Wiej­skie czyli obwody mianowicie:
I) Pęczniew z wsiami: Kraczynki, Dąbro­wa, Wylazłów, Popów kol. Popów i Pólko.
II) Siedlątków w wsiami: Nerki, Łyszko­wice.
III) Niemysłów z wsiami: Ks. Kowale, Ks. Młyny, Wola—Pomianowa, Antonino, Lubiszewice.
IV) Wólka Ks. z wsiami: Wólka—Smola­na, Wólka—Łyszkowska, Łębno.
Również wybrano organizatorów Kół Wieskich:
Na obw. Pęczniew: p.p. J. Pawlaka, J. Szwedzińskiego, M. Tomaszewskiego, W. Hynasińskiego, I. Kałużkę.
Na obw. Siadlątków: p.p. A. Skąpskiego, J Sobkiewicza, W. Urbaniaka.
Na obw. Niemysłów: p. p. L. Barzyśką kier. szkoły Niemysłowa B. Leszczyńskiego P. Płażewskiego, A. Madeja.
Na obw. Ks. Wólka: p.p. K. Ostrojejskiego, W. Kałużnego.
Celem i zadaniem organizatorów jest uś­wiadamianie ludności w pracy dla Państwa zjednywanie członków dla B. B. zbieranie składek członkowskich, dobrowolnych dat­ków i przelewanie takowych do kasy Z.K.G
Prostemi, jak dusza wieśniaka, lecz ciepłemi słowy p. Frąkal podziękował ustępującemu prezesowi p. Kowalskiemu za jego wytrwałą i owocną pracę dla B.B.
Zebrani w miłym nastroju z podniesionym duchem w lepsze jutro rozeszli się.
Zaiste podziwu godne jaka panowała tu harmonja, spokój i zrozumienie. Na wielu różnych byłem zebraniach ale to naprawdę zaimponowało mi.
Maluczko, a niebawem polska wieś doj­rzeje od szczytnych celów, do których po­wołuje ją historja.
Życzyć sobie należy, by prace Zarządu wydały pożądany plon.
Widz. Amicus.

Echo Tureckie 1932 nr 11

Wścieklizna.
W powiecie tureckim zauważono kilka wypadków podejrzanych o wściekliznę zwie­rząt, jakoto: bydła rogatego w Gibaszewie, gm. Niewiesz; w gm. Wichertów u psa; w gminie Niemysłów, wsi Książe Młyny u ko­ta. Przeto wypadki pokąsań lub okaleczeń u ludzi zostały poddane zapobiegawczym szczepieniom w Szpitalu w Turku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Niemysłów dzieli się na gromady.
6. Młyny Księże, obejmującą wieś Młyny- Księże.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1936 nr 52

Do akt Nr. Km. 700/36.
Obwieszczenie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku, Aleksander Downar, zam. w Turku przy ul. 3 go Maja Nr. 7, na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 28 grudnia 1936 r. o godz. 13 w Księżych Młynach gm. Niemysłów odbędzie się publiczna licytacja ruchomości a mianowicie: 1 świnia mająca wagi ok. 4 cent., 3 świnie wagi ok. półto­ra cent. każda, 3 jałówki mające ok. półtora roku każda, 1 owca, 1 cielak mający ok. pól roku, 2 prosięta i 20 metrów żyta w 1-szym terminie, oszacowanych na łączną su­mę zł. 895—, które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym.—
Komornik A. Downar.

Sprawa F. Grabowskiego p-ko Mariannie i Mieczysławowi Dolnym.

Echo Tureckie 1938 nr 30

W jedną noc.

O sezonowym nasileniu kradzieży świa­dczy wymowny fakt: w ciągu jednej nocy z 20/21 b. m. zanotowano aż 5 kradzieży. I tak: w Woli Pomianowej, gm. Pęczniew skradziono Kubisiakowi Czesł. 16 kur (sprawców Styzałę W. i Gołębiowskiego T. ujęto), w Księżych Młynach, gm. Pęczniew zabrano Wroniakowi Józefowi nowy garnitur (Swarczyński St. z por. brzezińskie­go), w folwarku Maszew, gm. Jeziorsko, Żychlińskiej Zofii nakrycie stołowe, w Kre­mpie, gm. Niewiesz Leonowi Oskierwicowi rower z podwórka, w Dzierzązni, gm. Niewiesz Wołeckiemu Wład. ze sklepu przez okno rower war. 100 zł. Ostatniej kra­dzieży dokonał Pentelka Henryk z Krempy, od którego "zdobycz" odebrano.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza