-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Księża Wólka

Czajkowski 1783-84 r.
Wolka ksęza, parafia niemysłow (niemysłów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: prymas ksze.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wólka xięża, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Niemysłów, własność rządowa. Ilość domów 15, ludność 138, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Księża Wólka,  kol. i os., pow. turecki, gm. i par. Niemysłów, odl. od Turku 31 w.; kol. ma dm. 26, mk. 206; os. dm. 1, mk. 8.

Spis 1925:
Księża Wólka, wś, pow. turecki, gm. Niemysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 208. Mężczyzn 101, kobiet 107. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 208. Podało narodowość: polską 208.

Wikipedia:
Księża Wólka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

REMIZA

 Gazeta Poznańska 1810

Do zadzierżawienia. Prefekt Departamentu Kaliskiego. Possessya dzierzawy generalney ekonomii narodowey Unieiowskiey w Powiecie Wartskim sytuowaney, składaiąca się z następuiących pertynencyow: a) z folwarkow: Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Wieścice, Kościelnica, Ubysław, Charchow; b) wsiow; Człopy, Szpicimierz, Niemysłow, Labiszewice, Xięże Młyny, Xięża Wolka, Wielenin, Wieścice, część w Kościelnicy, Cichmana, Kobelniki, Sworowa, Charchow; c) browarow: w całym Amcie; d) gorzelniow: w całym Amcie; e) młynow: dwoch w Unieiowie, w Ostrowku, w Xiężym Młynie, wiatraka w Niemysłowie; f) rybołostw: w Xiężym Młynie, w Kościelnicy; przeznaczona iest od I. Czerwca r. b. do wypuszczenia przez licytacyą w dwoch letnią dzierzawę. Termina tey licytacyi wyznaczone są: pierwszy na dzień 8., drugi na dzień 15., trzeci na dzień 22. Maia r. b. każdy o godzinie 9 z rana, przed Zastępcą Intendenta dobr narodowym JP. Szotarskim na sali Prefekturalney w Kaliszu, uwiadomiaiąc Publiczność o tym wzywa się każdego maiącego ochotę trzymania rzeczonej dzierzawy, aby na wyrażonych terminach; przed upoważnionym do tey czynności Kommissarzem stawił się, od tegoż powziąwszy wiadomość, o szczegolnych warunkach i kondycyach, pod ktoremi possessya tey ekonomii, wypuszczona bydź ma, licita swoie do Protokułu podał, codo ogolnych przepisow, takowe iuż do publiczney wiadomości każdego podane zostały, to tylko tu przydać należy, że intrata roczna ekonomii Unieiowskiey, wynosi podług ostatnich wyciągów intrat zł. 48.389 gr. 10. szel. 2 5/3 i że chcący uzyskać te possessyą, musi stawić kaucyą, przynaymniey połowie summy dzierzawney wyrownywaiącą. Po skończoney licytacyi naywięcey ofiaruiący wspomnioney dzierzawy, pod kondycyami i warunkami dekretem N. Pana d. d. 29. Marca 1808 roku przepisanemi, za poprzedniczym potwierdzeniem kontraktu, zawrzeć się mianego pewnym bydź może. W Kaliszu dnia 24. Kwietnia 1810.

 Gazeta Poznańska 1812

Uwiadomienie.
Radzca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr i lasow Narodowych.
Uwiadomia, iż w skutek Dekretu Nayiaś. Pana dnia 13. Lutego r. b. w Drezdnie zapadłego, odbywać się tu w Warszawie w Biorze Dyrekcyi Generalney Dobr Narodowych w Domu Zielińskich przy ulicy Rymarskiey pod Nrem. 744. stoiącym układy o sześcioletnią Dobr Narodowych nietylko przez licytacyą, ale też i zwolney ręki dzierżawę w dniach następuiących: 1. Maia r. b. puszczone będą z Departamentu Warszawskiego Ekonomiia Narodowa Zdziechow z folwarkami i wsiami Zdziechow, Mirosławice, Kazimierz i Babice, oraz Folwarki Zegrzany, Zdzawin i Nakielnica z kolonią Brużycką. Na dniu 4. Maia z Departamentu Kaliskiego Ekonomia Narodowa, Unieiow z Folwarkami Zielenin, Niemysłow, Wielenin, Kościelnica, Ubisław, Wieścice, i z wsiami Człopy, Spicimierz, Niemysłów, Lubiszewice, XiężMłyny, Xięża Wulka, Wielenin, Wieścice, część w kościelnicy Cichniana Kobylniki i Sworawa, tudzież folwarki Unieiow Kapituła, i Wola przedmieyska, z wsiami Szarow Xięży, w Ostrowku w Kościelnicy i Wola przedmieyska. (...) — Życzący sobie nabycia w dzierżawę którychkolwiek Dóbr w dniach do licytacyi wyżey oznaczonych, z rana od godziny 9tey, a po południu od godziny 4tey znaydować się zechcą, ostrzegaią się przytem pretendenci, iż tylko ci do licytacyi lub układów przypuszczeni będą; którzy fundusz pewny na kaucyą połowie Summy dzierżawney wyrownywaiący wskażą i na wstępie do układów vadium czyli zakład równaiący się czwartey części Summy na intratę podaney złożą; warunki ogólne pod któremi zadzierżawienie nastąpi, nietylko przy Akcie licytacyi ogłoszone zostaną; lecz każdy życzący sobie obięcia dzierżawy też warunki i wyciągi intrat od dnia 15. Kwietnia r. b. poczynaiąc w Biórze Dyrekcyi Generalney dla powzięcia informacyi okazane sobie mieć może.—
w Warszawie dnia 13. Marca 1812. roku.
Badeni. Mazaraki.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 22 Maia 1826 roku — dla:
17. Dóbr Narodowych Ekonomii Unieiow, składaiącey się z folwarku i wsi Kościelnica, z foluszem na rzece Warcie, z placem na austeryią i karczmą Utrata w Unieiowie, z folwarku i wsi Wieleninin, z wsi Ostrowsko, z folwarku i wsi Wieszczyce, z folwarku Zielenin, z wsi Człopy Spicimierz, z Pustkowiem Malczew, z wsi Kobylniki, Szarow Xięży, Czechmiana, Sworowa, z folwarku i wsi Niemysłow z wiatrakiem, z wsi Lubiszewice, z Pustkowiem Kalinki, z wsi Xięża Wólka, i Xięże Młyny, z folwarku Uniejów Wóytostwo, z wsi Kapitulna, z miasta Unieiow, z austeryią, z wsi Wola Przedmieyska w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Charchow Xięży w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Gusiń, z folwarku i wsi Kozanki Podleśne, z folwarku i wsi Orzeszków w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z wsi Chłościn w Powiecie Łęczyckim Woiewództwie Mazowieckiem, i z folwarku Ubysłow w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim sytuowanych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Gazeta Warszawska 1827 nr 141

O nadzwyczayney burzy wydarzoney w Obwodzie Sieradzkim, o którey w wczorayszey Gazecie wspomnieliśmy, takie są dokładnieysze wiadomości:
W Obwodzie Sieradzkim dnia 13 b. m. między godziną 7 a 8 wieczorem w kierunku od zachodu ku wschodowi przechodziła nadzwyczayna burza z ulewnym deszczem i gradem wielkości orzechów Włoskich. — Szkody w samem mieście Sieradzu i okolicach zrządzone były następujące:
Grad zniszczył zupełnie zasiewy, powyibiiał w mieście wszystkie okna od strony zachodniey będące, między innemi w fabryce sukienney Harrera szyb 511, w mieszkaniu Kommissarza Obwodowego szyb 56. — Woda wszędzie wezbrawszy, pozrywała groble i mosty. —Wicher obalił we wsi Woźnikach trzy stodoły dworskie, obory, staynie, gorzelnią; suszarnią; szkoda ma wynosić do 30,000 zł: Pol. — W teyże wsi nadto 12 domów włościańskich 15 stodół, 10 staien i obor, zgoła cała wieś prawie iest zniszczona.
Na Wóytostwie pod Sieradzem zruynował oborę.— We wsi Boleniu stodołę dworską i 7 włościańskich. We wsi Wola Męcka wszystkie zabudowania dworskie i owczarnią, przyczem 1200 sztuk owiec zabitych zostało. Burza ta trwała do godziny 10tey wieczorem.
Tegoż samego dnia, taż sama burza w Obwodzie Kaliskim w okolicach miasta Warty i Unieiowa, podobnież nadzwyczayne zrządziła szkody, a mianowicie: w territorium miasta Warty i Unieiowa, tudzież we wsiach Zagórki, Lubolla, dobrach Rudniki i Lipnice, we wsi Borzewisko, Piekary, Niemysłowie, Xiężey Wólce, Lubiszewicach, Xiężych młynach, Woli Przedmieyskiey, Szarowie Xiężym, Kościelnicy, Ostrowsku, Człopach, Spicimierzu, Kolonii Brzeziny, Ubysławiec i Zielinic, grad zniszczył zasiewy oziminy, iarzyny i ogrodowizny; łąki i ogrody, iako też pola w nizinach położone, z powodu gwałtownie z mieysc wyższych spływaiącey wody, ziemią i piaskiem zasypane zostały. — Wiatr wiele drzew w lasach i ogrodach owcowych zniszczył.

Gazeta Warszawska 1830 nr 37

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego.
W wykonaniu Reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu z daty 30 Grudnia r. z. Nro 69634/14870 i 79396/16897 zasadzaiącego się na Dekrecie Nayiaśnieyszego PANA w Odessie pod dniem 19 Sierpnia 1828 r. zapadłym, Kommissya Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż w dniu 3 Kwietnia r. b., poczynaiąc od godziny 3ciey z południa, odbywać się będzie w iey Biórze w sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następujących Dóbr Rządowych, to iest: klucza Niemysłów, składaiącego się: z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsiów Lubiszewice, Xięże Młyny, i Xięża Wólka, propinacyi we wszystkich tych realnościach, iednego wiatraka i lasu przyległego, a w Ekonomii Unieiow Obwodzie Kaliskim położonego.
Licytacya zaczynać się będzie od summy zł: Pol: 120,699 gr. 12 w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości.
Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie Skarbowi opłacić w dwóch ratach kanon w summie zł: Pol: 5850 gr. 16 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą.
Nadto przyymuie tenże pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w summie zł: Pol: 43,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lata wnosić będzie do Kassy tegoż Towarzystwa prawem Seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 ustanowioną opłatę.
Oprócz podatków i ciężarów do tych Dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, w ilości zł: Pol: 806 gr. 17.
Każdy przystępuiący do licytacyi, wanien złożyć vadium w summie zł: Pol: 13,421 gr. 1 w srebrze lub Listach Zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. O innych warunkach licytacynyych każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w Biórze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabelarycznym wykazem źródeł dochodów, na drzwiach są wywieszone.
Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie Dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zachce do właściwey Ekonomii Naddzierżawcy, i urzędu leśnego, do których stosowne wyszły dyspozycye.
W Kaliszu d. 23 Stycznia 1830 r.
Radca Stanu Prezes: Radzicki Z.
Sekretarz Jlny: Dziewulski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 60

Wykaz wynagród za pogorzele w epoce dawnego Towarzystwa Ogniowego, po koniec roku 1816 zdarzone, których wypłata przypada w roku 1843.

Data Pogorzeli
Gubernia
Obwód
Nazwisko
Ner domu podług dawnego Kadastru
Imię i Nazwisko Właściciela, na rzecz którego wynagrodzenie przyznanem zostało
Summa do wypłaty pozostała
Miasta Wsi
w Szczególe
w Ogóle
Prywatney Rządowey Złote gr Złote gr
15 Marca 1811
Kaliska
Kaliski
Xięża Wólka 1

2


3
4
Walenty Piaseczny
Antoni Madajewski
Karól Kochanek
Adam Dygas


2205Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 251

(N. D. 5095) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Jan Turtakiewicz o liczne kradzieże obwiniony, lat 30 liczący, wzrostu niskiego, twarzy okrągłej, czoła wysokiego, nosa ściągłego, ocz burych, włosów blond, noszący małe wąsiki, rodem ze wsi Księża Wólka w Powiecie Kaliskim, w transporcie na stacyi miasta Widawy zbiedz zdołał. Wzywa zatem wszelkie Władze nad porządkiem w kraju czuwające, ażeby w razie dostrzeżenia rzeczonego Turtakiewicza ujęły i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu odstawiły.
Piotrków d. 18 (30) Września 1854 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieliński.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 239

+ Pożary. W ostatnim miesiącu w gub. kaliskiej było 32
wypadki pożaru: (…) w pow. tureckim: w Księżej Wólce dom drewniany,  (...)

Gazeta Świąteczna 1917 nr 1893

Zaginął 17-letni głuchoniemy Ludwik Palka ze wsi Księżej-Wólki, gm. Niemysłowa. Jest on wzrostu średniego, ciemny blondyn, oczy ma szare, twarz nieco skrzywioną. Wyszedł z domu w niedzielę 22-go kwietnia ubrany w czarny surdut, obuty w kamaszki. Proszę o zawiadomienie ojca jego, Feliksa Palki, przez pocztę Turek w guberńji kaliskiej.

Echo Tureckie 1926 nr 19

Komornik
przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu Karol Karkowski, zamieszkały w m. Turku obwiesz­cza, że w dniu 2 go października 1926 r. o godz. 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Po­koju w Turku, na zaspokojenie Władysława Mintusa, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną, niepodzielnej połowy osady włościańskiej, należącej do Wojciecha Mintusa położonej we wsi Księża —Wólka gm. Niemysłów pod tab. likw. Nr. 18, prze­strzeni 15 morgów 104 1/2 pręt., na której to osadzie znajdują się zabudowania: dom mieszkalny, obora murowana, stodoła i spichrz, oraz sad owocowy i drzewa rosnące dzikie.—
Druga niepodzielna połowa wymienionej osady należy do Agnieszki Mintus.
Osada nie ma urządzonej księgi hipotecznej w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się, obciążona alimentami na rzecz Józefa i Marjanny małż. Mintus i długiem w sumie 500 rb. na rzecz Anny Mintus.
Licytacja praw Wojciecha Mintusa do współwłasności osady, rozpocznie się od su­my szacunkowej 4000 zł., przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć kaucję w kwocie 400 zł. świadectwo o pochodzeniu włościańskiem.
Warunki licytacyjne tyczące się sprzeda­ży, mogą być przeglądane u komornika prowadzącego sprzedaż, a w dniu licytacji w Sądzie Pokoju w Turku.

Echo Tureckie 1926 nr 28

Echa z prowincji.
Niemysłów 30 VI 26.
Idąc śladem tradycyj i wiekiem, naszych praojców, a dochodząc nawet do zakątków naszego powiatu spotkać było można wszę­dzie, gdzie tylko rzeka Warta oblewa nasze wioski, jak bardzo uroczyście obchodzi obecne potomstwo wigilję św. Jana. I tutaj w gminie Niemysłów, nauczycielstwo nie próż­nuje, nie oddaje się wywczasom, ale pra­cuje nad naszym ludem. Jak to pięknie by­ło w wiosce Księże Młyny, zeszły się tam w wigilję sw. Jana, dzieci kilku szkół; Niemysłowa, Leśnika, Dzierżązny i miejscowe. Przy dźwiękach kapeli wiejskiej palono sobótki, z promu puszczano wianki, którym wtórował chór dwugłosowy dzieci namy­słowskich. Młodzież starsza pozaszkolna oddała się pląsom narodowych oberków i kujawiaków. A znać było pomiędzy dziatwą: zapał, chęć, braterską miłość, ku zwyczajom tradycyjnym—ku czci Kupały.
W dniu 28 czerwca odbyło się zakończe­nie roku szkolnego wysłuchaniem mszy św. przez dziatwę szkół z Niemysłowa, Księżych Młynów i Księżej Wólki. Potem w obecności nauczycielki, ks. proboszcza, W.P. Radoszewskich i Tylkowskich, oraz rodziców uczni, odbył się popis uczniów niemysłowskich, a obecne były także dzieci z wiosek Księżych Młynów i Księżej Wolki. Częścią popisu były śpiewy, deklamacje, monologi i dwie sztuczki jednoaktówki komedje ode­grane dość dobrze. Starsze dzieci z siód­mego stopnia dostały świadectwa, a młod­sze cenzurki. Należy wspomnieć o ładnej wystawie całorocznych prac uczniów niemysłowskich. Będąc bezstronnym potępię tu­tejszą straż, gdyż do pożaru w dniu 22-go czerwca wieczorem po godzinnem trąbieniu, przyszedł jeden strażak.
Gospodarz Młyński.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 40

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Karkowski, zam. w m. Turku, obwieszcza, że w d. 2 października 1926 r., o godz. 11 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku, na zaspokojenie Włady­sława Mintusa, odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną niepodziel­nej połowy osady włościańskiej, należącej do Wojciecha Mintusa, położo­nej we wsi Księża-Wulka, gm. Niemysłów, pow. turkowskim, pod. tab. likw. Nr. 18, przestrzeni 15 morgów 104 1/2 pręt., na której to osadzie znaj­dują się następujące zabudowania: dom mieszkalny z bali, pod dachówką, obora murowana z gliny, pod dachówką, szopa z drzewa, pod dachówką, stodoła z drzewa, pod słomą, i spichrz z drzewa, pod słomą. Przy zagro­dzie znajduje się sad owocowy i drzewa rosnące dzikie.
Druga niepodzielnia połowa wymienionej osady należy do Agnieszki Mintus.
Osada niema urządzonej księgi hipotecznej, w zastawie ani dzierża­wie nie znajduje się, jest obciążona alimentami na rzecz Józefa i Marjanny małż. Mintus i długiem w sumie 500 rb. na rzecz Anny Mintus.
Licytacja praw Wojciecha Mintusa do współwłasności osady, roz­pocznie się od sumy szacunkowej 4.000 zł.; przystępujący do licytacji obo­wiązany jest złożyć vadium w sumie 400 zł. i świadectwo o pochodzeniu włościańskim.

Warunki licytacyjne mogą być przeglądane u komornika prowadzą­cego sprzedaż a w dniu licytacji w sądzie pokoju w Turku.

Echo Tureckie 1927 nr 2

Dnia 29 grudnia r. b. około godziny 18 m. 30 wybuchł pożar w zabudowaniach Adama Kałużnego, mieszkańca wsi Wóla— Księża, gminy Niemysłów. Pastwą pożaru padła obora oraz stodoła napełniona zbo­żem, sianem i słomą z 20 morgowego gos­podarstwa i oprócz tego spaliły się wszyst­kie narzędzia gospodarcze jak wóz, brony, pługi i t. p. Pastwą płomieni padło 34 kur, kaczki i większa ilość indyków. Wartość spa­lonych przedmiotów wynosi 5,552 zł. Bu­dynki były ubezpieczone na sumę 700 zł. w Towarzystwie ubezpieczeń w Warszawie. Jak dochodzenie przeprowadzone w powyż­szym kierunku wykazało, pożar powstał z powodu podpalenia. Z powodu prowa­dzonego dochodzenia nie podaje się nazwiska sprawcy.
W. F.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 97

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Turku, obwieszcza, że na dzień 14 marca 1928 r. wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) nieruchomości we wsi Wólka Księża, gm. Niemysłów, pow. tu­reckiego, składającej się z osady włośc., zapisanej w tab. likw. pod Nr. 1, przestrzeni 27 morg. 43 pręt. ziemi z serwitutami i budynkami i należą­cej do Andrzeja i Marji-Magdaleny małż. Kałużnych — i

Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1928 nr 27

Ogłoszenia drobne
Ludwik Polka ze wsi Wólka-Księżna gm. Niemysłów roczn. 1901 zagubił książeczke wojskową wydana przez P. K. U. Kalisz.


Echo Tureckie 1929 nr 52

Z niwy pożarniczej.
Dzięki staraniom p. Inspektora Łętow­skiego, Straż Pożarna w Turku, otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza­jemnych, tytułem zasiłku złotych 1500.
Ponadto licząc od końca 1928 roku, po dzień dzisiejszy p. Łętowski wyjednał w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wza­jemnych, zasiłki w różnej formie, dla nastę­pujących Straży Pożarnych istniejących na terenie powiatu Tureckiego:
ROK 1929.
Straż w Księżej- Wólce, 1 beczka żelazna 2 kołowa.

Echo Tureckie 1930 nr 2

PROTOKÓŁ
Ćwiczeń straży pożarnej Rejonu Nr. 3 powiatu tureckiego, odbytych w Szkole Rolniczej w Popowie w dniu 10 li­stopada 1929 roku.
(Dokończenie)
Do konkursów rejonowych stawiło się pięć straży, a mianowicie;
1) Brodnia w ilości 14 strażaków
2) Lubola w ilości 13 strażaków
3) Pęczniew w ilości 13 strażaków
4) Siedlątków w ilości 11 strażaków
b) Popów w ilości 25 strażaków
Razem 76 strażaków
Niezależnie od tych byli obecni lecz w zawodach nie brali udziału;
1) Orkiestra Straży Pożarnej w Pęcznie­wie 8 strażaków,
2) Delegacja Str. Poż. w Brzegu 4 stra­żaków;
3) Delegacja Str. Poż w Niemysłowie 7 strażaków,
4) Reszta pozostała Straży Poż. w Szkole Rolniczej w Popowie 20 strażaków.
Ogółem obecnych na zawodach było 115 strażaków.
Zupełnego udziału w ćwiczeniach rejono­wych nie wzięła jedynie Straż Pożarna w Księżej-Wólce, mimo wydanego rozkazu i z tego nie wytłomaczyła się.
Sąd zawodów strażackich stanowili dru­howie; Kaszyński—Naczelnik Rejonu Nr. 6 Uniejów, 2) Tuszyński—przedstawiciel Ok. Zw. Straży Poż. w Turku, 3) Kantor—Na­czelnik Rejonu Nr. 1, Dobra.
Zawody unormowane były, wydaną przed konkursem instrukcją i wszystkie straże biorące w nich udział, obowiązane były do ta­kowej dostosować się.
Po przeprowadzeniu zawodów sąd kon­kursowy ogłosił wyniki tychże i według sprawności wyznaczył zdobyte miejsca, jak następuje: pierwsze—Straż Poż. w Szkole Rolniczej w Popowie, drugie—Straż Poż. w Brodni, trzecie—Straż Poż. w Luboli, czwar­te—Straż Poż. w Pęczniewie, piąte—Straż Poż. w Siedlątkowie, nadmieniając, iż pierw­sze trzy miejsca będą nagrodzone. Co zaś dotyczy samych nagród, to druh Szeląg zo­bowiązał się w najbliższej przyszłości dorę­czyć je strażom. —Zawody zakończono wspólną fotografją oraz uroczystem zamk­nięciem zjazdu przez zdjęcie z masztu cho­rągwi państwowej i odegranie hymnu narodowego i podziękowanie strażom przez druha Tuszyńskiego za udział w ćwiczeniach. Następny punkt zlotu straży wypełniły za­wody strażackie drużyn gier sportowych.— Czynności sędziego sportowego pełnił pan Bułaszenko z Jeziorska. Do zawodów w siatkówkę wystąpiły drużyny ze straży ogniowych w Siedlątkowie, w Pęczniewie i w Szkole Rolniczej w Popowie. Wyniki były następujące; Pęczniew—Siedlątków 30:8 (na korzyść Pęczniewa], Pęczniew—Szkoła Rol­nicza Popów 30:5 (na korzyść Popowa).— W Koszykówkę drużyny ze straży ognio­wych w Pęczniewie i w Szkole Rolniczej w Popowie. Wyniki były następujące: Pę­czniew—Popów 52:4 (na korzyść Popowa) Niezależnie od zawodów sportowych część strażaków w gmachu szkolnym spożywała obiad.—
Punktu ostatniego, który zawierał odczyt o zdobyciu niepodległości nie wypełniono z powodu spóźnionej pory, odkładając go na dzień następny, jako termin bardziej wła­ściwy do tej uroczystości.
Na tem zlot straży pożarnych Rejonu Nr. 3 zakończono.
Sędzia sportowy: BUŁASZENKO
Komisja Sędziowska Konkursów Str.
J. Kaszyński, S. Kantor, Tuszyński
Naczelnik Rejonu: St. SZELĄG.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 30 października 1929 roku
11045. "Bolesław Wiśniewski", sklep spożywczy w Księżej Wólce, gminy Niemysłów, powiatu tureckiego. Firma istnieje od 1 stycznia 1929 roku. Bolesław Wiśniewski, zam. w Księżej - Wólce.

Echo Łódzkie 1930 kwiecień

We wsi Księża Wólka, pod Turkiem spłonęła zagroda Jó­zefa Keilicha. Straty wynoszą około 20 000 złotych Pożar spowodował nieostrożnem obchodzeniem się z ogniem syn Keilicha, 20-letni Stanisław.


Echo Tureckie 1931 nr 48

Z Pęczniewa.
Dzień zaduszny... Cisza... Nastrój półświąteczny... Piękna pogoda jesienna... Wszystko to razem złożyło się na to aby, człon­kowie B.B.— gospodarze — owiani ideolo­gią Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego gremjalnie, nie bacząc na odle­głość, jak karni żołnierze przybyli ze wszy­stkich wsi gminy Niemysłów do osady Pę­czniew na walne zebranie B.B. W. R.
W szczelnie wypełnionej zebranymi sali p. Kowalski sekretarz gminy — ustępujący prezes B. B: zagaił zebranie, powołując na przewodniczącego p. Hynasińskiego z Pęcz­niewa na co obecni jednogłośnie zgodzili się; ten ze swej strony zaprosił na asesorów p I. Kałużkę ze wsi Kraczynek i W. Kałużnego z Niemysłowa, oraz na sekretarza p. J Pawlaka nauczyciela z Pęczniewa.
Dla zaznajomienia się z nowym statutem B. B. p. Pawlak wyraźnym, doniosłym gło­sem odczytał takowy. Zebrani w poważnym nastroju, w skupieniu, bez jakichkolwiek zamieszek, sprzeciwów spokojnie wysłucha­li i jednogłośnie bez żadnych poprawek statut przyjęli.
Z kolei przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Komitetu Gminnego B.B. Ta czynność poszła bardzo składnie. Wybrano przez aklamację na prezesa p. A. Frącalę, ze wsi kol. Popów na zastępców: p.p. Greszkiego i W. Hynasińskiego obaj z Pęcz­niewa, na sekretarza p. J. Pawlaka na skarb­nika p. C. Rekusa, właściciela apteki w Pęczniewie do komisji rewizyjnej: p. p. A. Bocheńskiego kier. szkoły w Pęczniewie, A. Skąpskiego kier. szkoły Siedlątkowie i P. Płażewskiego gospodarza Niemysłowa, na zastępców p.p. W. Kowalskiego I. Kałużkę i J. Szwedzińskiego.
Przy udziale zebranych na propozycję Zarządu podzielono gminę na 4 Koła Wiej­skie czyli obwody mianowicie:
I) Pęczniew z wsiami: Kraczynki, Dąbro­wa, Wylazłów, Popów kol. Popów i Pólko.
II) Siedlątków w wsiami: Nerki, Łyszko­wice.
III) Niemysłów z wsiami: Ks. Kowale, Ks. Młyny, Wola—Pomianowa, Antonino, Lubiszewice.
IV) Wólka Ks. z wsiami: Wólka—Smola­na, Wólka—Łyszkowska, Łębno.
Również wybrano organizatorów Kół Wieskich:
Na obw. Pęczniew: p.p. J. Pawlaka, J. Szwedzińskiego, M. Tomaszewskiego, W. Hynasińskiego, I. Kałużkę.
Na obw. Siadlątków: p.p. A. Skąpskiego, J Sobkiewicza, W. Urbaniaka.
Na obw. Niemysłów: p. p. L. Barzyśką kier. szkoły Niemysłowa B. Leszczyńskiego P. Płażewskiego, A. Madeja.
Na obw. Ks. Wólka: p.p. K. Ostrojejskiego, W. Kałużnego.
Celem i zadaniem organizatorów jest uś­wiadamianie ludności w pracy dla Państwa zjednywanie członków dla B. B. zbieranie składek członkowskich, dobrowolnych dat­ków i przelewanie takowych do kasy Z.K.G
Prostemi, jak dusza wieśniaka, lecz ciepłemi słowy p. Frąkal podziękował ustępującemu prezesowi p. Kowalskiemu za jego wytrwałą i owocną pracę dla B.B.
Zebrani w miłym nastroju z podniesionym duchem w lepsze jutro rozeszli się.
Zaiste podziwu godne jaka panowała tu harmonja, spokój i zrozumienie. Na wielu różnych byłem zebraniach ale to naprawdę zaimponowało mi.
Maluczko, a niebawem polska wieś doj­rzeje od szczytnych celów, do których po­wołuje ją historja.
Życzyć sobie należy, by prace Zarządu wydały pożądany plon.
Widz. Amicus.

Echo Tureckie 1932 nr 23

Ogłoszenia drobne.
Józefowi Madajowi ze wsi Księża—Wólka, gm. Niemysłów, zaginęły dnia 30 maja r. b. następujące weksle in blanco: jeden weksel na 200 zł. i dwa weksle po 100 zł. podp. przez Wojciecha Mintusa; trzy weksle po 100 podp. przez Feliksa Madaja; je­den weksel na 200 zł. 1 jeden weksel na 50 zł. podp. przez Józefa Mintusa; trzy wyksle po 100 zł. podp. przez Michała Miłosza, mieszkańców wsi Księża — Wólka gm. Niemysłów, oraz zaginęło 9 kwitów na 22 mtr. żyta wydane przez K. Szuryta w Poddębi­cach. Powyższe weksle i kwity unieważnia się.

Echo Tureckie 1933 nr 14

Z Siedlątkowa słów kilka...
Miejscowa świetlica, składajaca się z mło­dzieży ochoczej i do pracy skory z Siedlątkowa i Łyszkowic z p. Skąpskim - kierow­nikiem tutejszej szkoły powszechnej na cze­le przy współudziale miejscowego oddziału Strzeleckiego, postanowiła przygotować uro­czysty obchód 70—ej rocznicy powstania Styczniowego. Jako termin urządzenia tej uroczystości ustalono 22 stycznia b. r. Na obchód ten zaproszeni byli przedewszystkiem rodzice świetliczan, bowiem chodziło o to, aby mieli oni możność przekonać się, że świetlica daje ich dzieciom przedewszystkiem miłą i godziwą rozrywkę, a przytem czegoś nauczy. Prócz powyższych mieli wolny wstęp i ci wszyscy, którzy na tego rodzaju uroczystości narodowe nie są obo­jętni. Na obchód ten składały się: referat p. Ostojskiego nauczyciela szkoły powszechnej w Księżej Wólce i trzech inscenizacji przygotowanych, mających za treść fragmen­ty z akcji powstania styczniowego. Referent p. Ostojski przedstawił w popularny spo­sób, lecz treściwie sam przebieg powstania styczniowego. Następnie p. Skąpski wyjaś­nił nam znaczenie obrazków inscenizacji. Pierwszy i drugi przedstawiały niezachwia­nie się i stosunek swój mieszkańców dwor­ków wiejskich oraz wsi do powstania. Trze­ci obrazek stanowił nawiązanie powstania styczniowego, listopadowego i innych tego rodzaju wysiłków narodu zdobycia do czasów niepodległości, gdzie to symboliczna postać Polaka z grobu powstaje przy udziale uczest­ników powyższych momentów historycznych jak również i bohaterów z obecnego poko­lenia roku 1914, 1918, 1920.
Obrazek ostatni upewnił słuchaczów, że krew powstańców z 1863 roku, jakkolwiek nie uwieńczone pomyślnemi rezultatami, jest dalszym posiewem krwi nie przelanej na marne, lecz aby w sztafecie pokoleń mieć swoje miejsce i ostatecznie doczekać się niepodległości.

Za tak staranne przygotowanie obchodu przez świetliczan słuchacze podziękowali rzęsistemi oklaskami. Obserwator.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Niemysłów dzieli się na gromady.
11. Wólka-Księża, obejmującą: wieś Wólka-Księża, wieś Wólka-Łyszkowska i kol. Wólka-Smolna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1935 nr 27

Ochotnicza Straż Pożarna w Księży Wólce ku - czci Marszałka Piłsudskiego.
Dnia 26 maja br. odbyło się Walne ze­branie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księ­żej Wólce. Zebranie zagaił druh prezes Kałużny Jan przypominając obecnym o wiel­kiej stracie jaką niedawno poniósł Naród Polski. Stratą tą jest wczesna śmierć Marszałka Piłsudskiego, która okryła wszystkich stra­żaków, gorąco przywiązanych do Wielkie­go Wodza, Wskrzesiciela Państwa i Wychowawcy Narodu ciężką żałobą. Na wezwa­nie druha prezesa strażacy przez powstanie i chwilę ciszy oddali hołd cieniom Wielkiego Marszałka.
Jednocześnie, na wniosek Naczelnika stra­ży druha Ostojskiego Konstantego postanowiono, iż straż weźmie udział w sypaniu kopca Marszałka na Sowińcu pod Krako­wem. Ponieważ jednak ciężkie warunki mat. nie pozwalają na wyjazd wszystkim stażakom do Krakowa — udział w sypaniu kop­ca w imieniu Straży weźmie druh Naczel­nik Straży, a pozostali strażacy złożą ofiary na budowę kopca. Zarządzono natych­miast zbiórkę, która dała kwotę 5 zł. 65gr.

Po sporządzeniu listy ofiarodawców ze­branie zakończono.

Echo Tureckie 1936 nr 6

Z życia naszych wiosek.
Dziś hasłem—walka i trudno już
Milczeniem przeczyć jej skrycie
Dziś trzeba zstąpić w sam środek burz,
Potrzeba walczyć o życie!
Lecz moc nie ginie, a promień
[skrzydlaty
Do życia nowe powołuje światy.
ADAM ASNYK.
Zewnętrzna szata wsi, Księża Wólka, jest naogół mało ciekawa. O ile chodzi o wy­różnienie jej na tym punkcie z szeregu in­nych wieśniaczych osiedli, nadmienić trzeba że położenie tuż obok lasów, należących do leśnictwa Niemysłów, jest jedyną przynętą dla sporej liczby letników.
Domy mieszkalne są kryte przeważnie strzechą. Mieszkańcy w większości małorol­ni gospodarze radzą sobie w pomnażaniu dochodów, powiększając swoje sady i pra­cując w lesie. We wsi jest 1-klasowa szko­ła powsz., w której od pięciu lat pracuje pan Ostojski Konstanty. Poza obowiązkowemi zajęciami w szkole oddaje się pracy społecznej, jako naczelnik miejscowej Straży i kierownik "świetlicy" dla młodzieży.
W bieżącym roku szkolnym „świetlica" liczy członków 27, skupiając w swoim gronie nawet takie jednostki, które jeszcze w ubiegłym roku od tej pracy odciągały in­nych. Światło zwycięża!
Ze świetliczanami zetknąłem się w czasie zorganizowanego przez nich "Wieczoru". Młodzież obojga płci w wieku od 16 do 30 lat, robi wrażenie miłe. Przy stołach nastrój wyborny. Pan Ostojski wita gości toastując „herbatą"; raz po raz odważniejsi zaczynają piosenki, których repertuar powiększył świetliczanom pan Ratajczyk W. Słowa piosenki podchwytują wszyscy zgod­nym chórem. Wielkim powodzeniem cieszą się się dzięki swoistym konceptom impro­wizowane „krakowiaki" przysparzając dużo humoru i beztroskiego śmiechu. A monolo­gi i dialogi — tu dopiero rola do godzi­wego popisu wobec kolegów i gości.
Dnia 26 b. m. wystawili świetliczanie z Księżej Wólki Jasełka Pana Jezusowe z udziałem 30 osób. Sztuka ta jest napisana przez J. Saloniego.
Jako widz mogę bez ogródek powiedziać, że gra tych artystów z pod strzechy wieś­niaczej, w niektórych momentach nie ustę­powała grze artystów zawodowo uprawiają­cych swą sztukę na deskach scenicznych. Duża ilość gustownych strojów, to świadect­wo pracowitości świetliczanek, oraz zdrowej myśli organizacyjnej inicjatorów. Trud został wynagrodzony.
Publiczność miejscowa i zamiejscowa wypełniła salę po brzegi. Każdy akt sztuki w której do łez rozśmieszali widza: djabeł, koza, dziadek i bardzo udany „żydek", wy­wołuje żywe zainteresowanie i jest nagra­dzany oklaskami. Nie można nie wspom­nieć o momentach nastrojowo religijnych sztuki. Pełne powagi postacie Mędrców ze Wschodu; zawsze mająca swój urok szopka bardzo gustownie pomyślana, złożyły się na całość która z widzów wyrywała, ciche, peł­ne podziwu słowa: "jakie to ładne".
Zadowolenie widzów, duma artystów, do­chód bynajmniej nie "kryzysowy" to mo­ralna zachęta do walki pracą, w której "ten zwyciężcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie".
Fr. Dopierała
(naucz. z Siedlątkowa-gm. Niemysłów)

Echo Tureckie 1937 nr 33

Goście podniebni
W dniu 6 sierpnia b.r. o godz. 13-ej na polach wsi Wólka Księża gm. Niemysłów wylądował samolot z aeroklubu cywilnego L.O.P.P. prowadzony przez pilota Czerwiń­skiego Lucjana. Samolot wystartował z lotniska w Łodzi, holując szybowca "Orlik" do Inowrocławia. Na skutek pęknięcia jed­nej z linek, na których uwiązany był szy­bowiec, lotnik zmuszony był lądować. Lą­dowanie odbyło się pomyślnie. Szybowiec został na miejscu, samolot zaś odleciał do Inowrocławia po nowe linki. (...).


Echo Tureckie 1938 nr 11

Pożary
W dniu 7 bm. o godz. 4 ej we wsi Wól­ka Księża, gm. Pęczniew, powstał pożar, od którego spaliła się obora i szopa, 5 pro­siąt, jedna jałówka i 10 sztuk drobiu oraz narzędzia rolnicze. Łączne straty wynoszą 1.400 złotych.

Pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez samego poszkodowanego Miętusa Józefa. W akcji ratunkowej brała udział straż ogniowa z Wólki Księżnej w sile 9 ludzi, która przy­była na miejsce o godz. 4.20.


Echo Tureckie 1938 nr 13

Pożary

W dniu 18 bm. o godz. 14.30 powstał pożar w zagrodzie sukcesorów Stanisława i Wincentego Palkow, mieszkańców wsi Wól­ka Księża, gm. Pęczniew. Spaliła się sto­doła, obora i szopa oraz pasza i narzędzia rolnicze. Ogólne straty wyrządzone przez pożar wynoszą 4.100 zł. Pożar powstał skutkiem zaprószenia ognia przez domowników poszkodowanego.

Echo Tureckie 1938 nr 19

Obwałowanie Warty
Jak już o tym pisaliśmy, na terenie powiatu tureckiego zorganizowano obozy Ju­nackich Hufców Pracy a mianowicie w Księżej Wólce, gm. Pęczniew, gdzie skoszaro­wano 300 junaków oraz w Górach, gminy Orzeszków, 400 junaków. Obecnie jest zatym na terenie powiatu 700 junaków. Li­czba ta zwiększy się w lipcu b. r. o dal­szych 400 junaków, a mianowicie stworzo­ny zostanie obóz junaków-maturzystów tegorocznych.
Młodzież junacka zatrudniona będzie przy pracach nad obwałowaniem rzeki Warty.— Prace te mają zabezpieczyć tereny nad Wartą przed wielkiemi powodziami. Ob­wałowane będą odcinki: Młyny Skęczniewskie—Uniejów (lewy brzeg Warty i poni­żej Uniejowa od wsi Ostrowska w dół (pra­wobrzeżny wał). Prace trwać będą do 31 października.
Młodzież junacka zorganizowana jest na sposób wojskowy. D-cami batalionów są mjr. w s.s. p. Geronis i mjr. w s.s. p. Raypert.

Echo Tureckie 1939 nr 12

Przykład godny naśladowania.
Słowa Marszałka Rydza Śmigłego: „Dźwigajmy Polską wzwyż" dotarły do każdego zakątka Polski i odbiły się głę­bokim echem w sercach jej obywateli.
Obywatele ci chwycili się za bary z przeróżnymi przeciwnościami i zaczęli dźwigać Polskę na wyższy poziom kultu­ralny i gospodarczy.
Mieszkańcy gminy Pęczniew położonej na końcu naszego powiatu nie pozostali w tyle za innymi.
W marcu 1938 roku opracowana zosta­ła przez Dozór Szkolny nowa sieć szkolna w gminie, w której zamiast dotychczaso­wych szkół niżej zorganizowanych przewidziano podniesienie szkoły Pęczniew do III-go stopnia w Zagórkach i II go stopnia w Pieńkach-Popowskich.
Dowód wysokiego wyrobienia obywatel­skiego i zrozumienia potrzeby szkoły wy­żej zorganizowanej wykazały swą wielką ofiarnością gromady: Popów, Siedlątków i Księża Wólka, które posiadają dotychczas 3 szkoły I-go stopnia. W nowej sieci szkol­nej postanowiono połączyć te trzy szkoły i utworzyć nową szkołę II-go stopnia w Pieńkach-Popowskich. Aby przyśpieszyć budowę szkoły w Pieńkach-Popowskich gromady te opodatkowały się po 50 gr. z morgi, wybrały z pośród siebie Komitet Budowy Szkoły z prezesem Zygmuntem Bąkiem na czele, który natychmiast przy­stąpił do pracy i w krótkim już czasie za pieniądze uzyskane z dobrowolnego opo­datkowania się i z funduszów gromadz­kich (z polowania) nabył pod szkołę plac o powierzchni 87 arów za cenę 1350 zł. oraz 300 m3 kamienia wapiennego, dreny na studnie i drzewo na dach.
Komitet zajął się także zbiórką kamie­nia polnego na fundamenty szkoły i zgro­madził już na placu około 2000 łupek kamienia, oraz kilkadziesiąt m3 kamienia drobnego.
Władze szkolne, gminne i powiatowe doceniając wielki wysiłek materialny i zro­zumienie potrzeby szkoły wyżej zorganizo­wanej powyższych gromad postanowiły, iż na wiosnę b. roku budowana będzie szko­ła w Pieńkach-Popowskich. Obecnie w sprawie tej załatwia się ostatnie formal­ności.
Mówiąc o wielkiej ofiarności na budowę szkoły w Pieńkach-Popowskich starszego społeczeństwa należy wysoko podnieść ofiarność dzieci, wśród których potrzeba nowej szkoły jest głęboko odczuwana. Na dowód tego posłuży list dziatwy z Siedlątkowa skierowany do Pana Inspektora. W liście tym dzieci piszą między innymi:
W dniu Imienin Pana Prezydenta sami też skromny dorobek naszej szkoły w su­mie 60 zł. przeznaczyliśmy na budowę Szkoły na Pieńkach-Popowskich.
Sumę tę uzyskaliśmy naszą pracę "
Cieszymy się bardzo, że nasz tak dro­bny (wysiłek) datek oddajemy na budowę naszej Szkoły, a jeszcze bardziej tym, że będziemy mogli korzystać z nauki w wy­żej zorganizowanej szkole"....
Jak proste, a jednak przemawiające do naszych serc słowa listu.
Za przykładem dzieci z Siedlątkowa — dzieci z Popowa złożyły na budowę szkoły w Pieńkach-Popowskich 50 zł., a dzieci z Ks.-Wólki 40 zł.
To zjednoczenie starszych, młodzieży i dzieci obok jednego wyższego celu przy­pomina zjednoczenie całego Narodu w dniach żądań zwrotu Śląska Zaolzańskiego.
Jak w tamtych Wielkich Dniach Zjed­noczony Naród osiągnął swe żądania, tak nasze zjednoczone i ofiarne gromady wierzą, iż dziatwa ich już w niedługim czasie będzie się uczyć w nowym pięknym bu­dynku szkoły II-go stopnia na Pieńkach- Popowskich. K. O.

Echo Tureckie 1939 nr 17

Apel Powiatowego Związku Straży Pożarnych powiatu tureckiego został przez straże całkowicie zrozumiany i wykonany, gdyż na poszczególnych konferencjach dru­hów prezesów i Naczelników ustalono już subskrybowaną lub przystąpienie do na­tychmiastowej subskrypcji, w wysokości:
OSP Kuny, Turek i Uniejów po 200 zł. OSP Chylin, Cielce, Czepów, Dobra, Go­szczanów, Grodzisko, Jeziorsko, Malanów, Ostrowsko, Piekary, Świnice i Wielenin po 100 zł., OSP Brudzew, Słodków, Wyszyna po 60 zł., OSP Biernacice, Brzeg, Grzybki, Krwony, Kuczki, Kotwasice, Lipnica, Niemysłów, Przykona, Spićmierz, Szadów Pań­ski, Tuliszków i Władysławów po 40 zł.
OSP Brodnia, Cisew, Bąbrowica, Kalino­wa, Kobylniki, Kowale Pańskie, Lubola, Mikulice, Milejów, Niewiesz, Ogorzelczyn, Orzeszków, Pęczniew, Różniatów, Sendów, Siedlątków, Skarżyn, Skęczniew, Socha, Tokary, Wietchinin, Księża Wólka, Zabo­rów i Żaronice po 20 zł. Razem Zarządy Straży subskrybowały z kas strażackich 2980 zł. Brak jeszcze danych od 38 stra­ży, które napewno będą pożyczkę sub­skrybowały.
Oprócz pożyczki złożono ofiary na FON OSP, Dobra 20 zł, OSP Milejów 50 zł. (Pożyczka Narodowa) OSP Lubola i Śpićmierz po 10 zł.
Na wszystkich konferencjach zapadła uchwała, aby w czasie subskrybowania po­życzki wszystkie imprezy były urządzane wyłącznie na ten cel.


Dziennik Łódzki 1962 nr 220

7 pożarów w woj. łódzkim
Wczoraj w woj. łódzkim straż była wzywana do 7 pożarów. Płonęły zabudowania i budynki mieszkalne m. in. w powiatach wieluńskim, łaskim, rawsko-mazowieckim i poddębickim.

Najgroźniejszy pożar wybuchł w powiecie poddębickim we wsi Księża Wólka, gdzie spłonęły 3 stodoły i 1 obora. Suma strat około 160 tysięcy. Przyczyną pożaru — zaprószenie ognia przez 6-letniego Wiesława B. z Łodzi. J. Kr.

Dziennik Łódzki 1974 nr 302

Godz. 5, Księża Wólka, pow. Poddębice. Spłonęła tu sterta żyta. Straty około 20 tys. zł. Przyczyna pożaru w toku ustalania.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza