-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Kopydłówek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kopydłówek, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność kościelna, 2 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kopydłowek, parafia raczyn, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Augustyanie wielunscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827r.
Kopydłówek, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Raczyn, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 2, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:
Kopydłówek,  kol. nad rz. Oleśnicą, pow. wieluński, gm. Naramnice, par. Raczyn; odl. od Wielunia w. 8, ma dm. 11, mk. 58, osad 12, mr. rozl. 49.

Spis 1925:
Kopydłówek, wś, pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 30, kobiet 25. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55.

Wikipedia:
Kopydłówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Biała.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1828 nr 330

Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego.
Na skutek postanowienia Nayiaśnieyszego PANA z dnia 19/31 Sierpnia r. b. w Odessie wydanego, regulacyią Hypotek Dóbr Rządowych Koronnymi zwanych, z któremi Skarb publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek reskryptów Kommissyi Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 31 Listopada r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową Hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania Hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych wyznaczył termin, iako to:
Dzień 25 Lutego 1829 roku dla:  
9. Dóbr Ekonomii Koronney Wieluń, składaiącey się z Miasta Wielunia, z gruntów Starościńskich, z wieczno-dzierzawney fabryki sukna Newilla i placu do niey wcielonego, z wieczno-dzierzawnego placu Jana Karneckiego, z gruntami, z folwarków Kamionka, Kadłub, Popowice Starzenice, wsiów Kamionka z dwoma karczmami, z wsi Kadłub z karczmą, wsi Grębina, Załęcze Wielkie z dwoma młynami, wsi Popowice z karczmą, Starzenice z karczmą, Suniec z wieczno-dzierzawną Austeryią w Wieluniu czyli raczey pozostałego po niżey placu, z Karczmy i młyna zamkowego w Wieluniu, z Wójtostwa Ruda, z folwarku Kopydłowek, i kolonii Jozefów, z folwarku Dzietrzniki, wsi Dzietrzniki, z pięciu młynami, dwoma karczmami, z folwarku z gruntu z domem szynkownym po XX. Paulinach, i z iedney karczmy, z folwarku Wydrzyn, wsi Wydrzyn z karczmą, z folwarku i wsi Gaszyn, i dwoma Karczmami, z folwarku Bugay, inaczey folwarku Augustyański zwanego w Wieluniu, w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych.
W moc Artykułu 3go Postanowienia Nayiaśnieyszege Pana z dnia 12/24 Stycznia 1826 r. oznaymuie Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowa ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 12 Marca r. b. który się w skutek artykułu 2go tegoż postanowienia iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek artykułu 4 Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy praw na Seymie Xięztwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed Delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można.
W Kaliszu d. 11 Listopada 1828 roku.
Prezes: Dwernicki.
Sekretarz: Wanemand Z.


Dziennik Powszechny 1833 nr 248

Kommissya Rządowa Sprawiedliwości. Ogłasza, iż Rada Administracyjna postanowieniem na dniu 11/23 Sierpnia r. b. wydanem, zapisy testamentem urzędownie przez niegdy Jana Koszutskiego, dziedzica dóbr Kopydłówka w Woiewództwie Kaliskiem położonych, na dniu 22 Sierpnia 1827 r. zeznanym, poczynione: 1. Na reparacyą kościoła parafialnego w Wilczynie czyli Wilczogórze złp. 1,000. 2. Na wieczny fundusz na nabożeństwo za dusze testatora i dusze zmarłych złp. 10,000, z warunkiem, aby z przypadającego od takowych procentu po pięć od sta, corocznie pobierał: a) kościół parafii Wilczyńskiey złp. 200; b) klasztor OO. Bernardynów w mieście Kole złp. 100; c) klasztor OO. Bernardynów w Kazimierzu w Powiecie Pyzdrskim złp. 100; -d) klasztor OO. Reformatów w mieście Koninie złp. 100; w myśl Art. 910 Kod. Cyw. z zachowaniem praw osób trzecich zatwierdziła. w Warszawie d. 3 Września 1833 r. Z polecenia Sekretarz Jeneralny, Młodzianowski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 152

N. D. 5481. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefy z Walickich hr. Zamojskiej, po Zdzisławie hr. Zamojskim pozostałej wdowy, właścicielki dóbr ziemskich, w mieście Warszawie pod Nr. 472 zamieszkałej, a zamieszkanie prawne w Kaliszu u Adama Chodyńskiego, Patrona Trybunału, w temże mieście Kaliszu mieszkającego obrane mającej, który subhastację dóbr Kopydłowa popiera, w poszukiwaniu sumy rsr. 4,500 z procentem należącej się od właścicieli pomienionych dóbr Kopydłowa popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 4 500, z procentem należącej się od właścicieli pomienionych dóbr Kopydłowa, to jest: a) Władysława; b) Bronisława; c) Stanisława, i d) Emilji, rodzeństwa Sobolewskich, nieletnich, których opiekunami są rodzice ich Antoni i Józefa z Skorzyckich małż. Sobolewscy w Kopydłowie mieszkający i zamieszkanie prawne mający, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie, protokułem Komornika Trybunału Kaliskiego Franciszka Roweckiego, w dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1869 r. sporządzonym: DOBRA ZIEMSKIE
Kopydłów, i folwark Kopydłówek, w gubernji Kaliszskiej, powiecie Wieluńskim położone, z wszelkiemi zabudowaniami, łąkami, pastwiskami, propinacją, rybołówstem, polowaniem, czynszami, inwentarzem, i z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi z wyłączeniem gruntów i zabudowań włościańskich i tego wszystkiego co w moc Najwyższych Ukazów na ich własność przeszło, z nadmienieniem, że folwark Kopydłówek wcielony został do folwarku Kopydłowa i nateraz już nie egzystuje. Dobra te należą do gminy Naramnice, parafji Raczyna, podlegają jurisdykcji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, graniczą na wschód słońca z dobrami Dąbrowa, na południe z dobrami Kurów, na zachód z dobrami Brzoza i Białą, na północ z dobrami Łagiewniki; odległe od miast najbliższych jako to: od miasta powiatowego Wielunia wiorst 6, od miasta gubernjalnego Kalisza wiorst 66, od miasta Złoczewa wiorst 21, od miasta Wieruszowa wiorst 21, od miasta Praszki wiorst 14; pozostają w posiadaniu Antoniego i Józefy małż. Sobolewskich rodziców i opiekunów swych dzieci, jako to: a) Władysława, b) Bronisława, c) Stanisława, i d) Emilji rodzeństwa Sobolewskich, właścicieli dóbr Kopydłowa, tamże mieszkających.
Grunta w tych dobrach należą do klasy II i III, a ogólna rozległość całych dóbr sposobem przybliżonym wynosi włók 20 mórg 3, pręt. 150 miary nowopolskiej, czyli dziesiatyn 300 na miarę rosyjską, a w szczególności: grunta orne dworskie włók 16, ogrodu owocowego i warzywnego przy dworze mórg 4 pręt. 100, pod zabudowaniami dworskiemi i podwórzem mórg 3 pręt. 150,. łąk włók 3 prętów 150, pastwisk mórg 3, dróg i wygonów mórg 16* prętów 100, wody mórg 1 pręt. 100. Granice tych dóbr są jawne, oznaczone kopcami, drogami i szerokiemi miedzami, w których żaden kontrowers nie zachodzi, grunta zaś dworskie od gruntów włościańskich, łąk i pastwisk, są rozgraniczone drogą, rowem i miedzą.
W dobrach Kopydłowie znajdują się następujące zabudowania dworskie:
Dwór o 2 kominach z cegły murowany, szkudłami kryty, obejmuje 5 pokoi, dwie sienie, schowanie, kredens, pod dworem w końcu sklep, a w szczytach są dwa pokoje. Kuchnia o 1 kominie przy dworze przybudowana z drzewa, przystawka, sionka przy kuchni, kuźniki, kloak, chlewik, gołębnik na słupie w podwórzu, wszystkie te budynki z drzewa stawione szkudłami kryte. Dom na wsi z drzewa, słomą kryty, w tym jedna stancja od frontu należy do dworu, a reszta jest uwłaszczona. Dom drugi na wsi, w którym również jedna stancja od tyłu należy do dworu. Stodoła o jednem klepisku z cegły palonej murowana, słomą kryta. Browar z drzewa budowany bez nakrycia, zupełnie zrujnowany, bez użytku stoi i bez żadnych aparatów. Sklep w ziemi z cegły palonej i z drzewa budowany, słomą kryty. Studnia w podwórzu, przy tej wiadro z żurawiem. Wozownia i dwa schowania, szopa z drzewa, słomą kryte. Sklep do mleka z drzewa i cegły słomą kryty. Stodoła o trzech klepiskach z cegły murowana, w końcu znajduje się spichlerz. Lamuz, przy niem są drzwi żelazne, z cegły murowany, gontami i słomą kryty. Szopa mała z drzewa pod słomą. Stodoła druga z cegły murowana o dwóch klepiskach w tej jest młockarnia kompletna z kieratem, słomą kryta. Owczarnia, wolarnia i obory z cegły murowane, chlewik i kloaka z drzewa, słomą i szkudłami kryte. Studnia z żurawiem i wiadrem, dom z drzewa z wystawką o jednym kominie na podmurowaniu gontami kryty, kurniki murowane w tych jest komin, gontami kryte, kuźnia z drzewa budowana gontami kryta, w tej wszelkie porządki są własne kowala Józefa Zawadzkiego, który opłaca czynszu rocznie po rsr. 15, chlewy z drzewa stawiane słomą kryte, dom karczma z drzewa budowana słomą kryta, o dwóch kominach, w tej szynkuje trunki dworskie Józef Brykczyński za wynadgrodzeniem 31%, opłaca czynszu rocznie po rs. 15, dom karczma i stajnia wjezdna przy wiatraku o jednym kominie, dom ten w części murowany w części z drzewa a stajnia w słupy murowane wstawiona, słomą kryte, w tej szynkuje trunki dworskie Karol Wierniesz za wynarodzeniem 31%, opłaca czynszu rocznie po rs. 15, obórka i stodółka pod jednym dachem z drzewa budowane słomą kryte, studnia przy stajni z żurawiem bez wiadra, wiatrak w polu który dzierżawi Antoni Wardziński i płaci rocznie czynszu po rs. 74, porządki na wiatraku dwa kamienie i inne przedmioty są do gruntu przywiązane, a niektóre są własnością młynarza, cegielnia w polu, lecz żadnej szopy niema, przy tym jest domek w którym strycharz mieszka z drzewa budowany słomą kryty, stawek w polu w części zarybiony. Za dworem jest ogród owocowy, warzywny i szkółka drzew owocowych, w ogrodzie inspekta, 4 kwadry zaszklone, ogrodzenia około zabudowań i ogrodu są z żerdzi łupanych.
Na folwarku Kopydłówek jest szynk trunków dworskich, lecz praktykuje się w domu włościanina Kolanek, za wynagrodzeniem 31%. Podatki skarbowe i składka ogniowa wynoszą rocznie rs. 527 kop 83 1/2, a z Kopydłówka kanon płaci rocznie po rs. 184, o wysiewie, innych szczegółach oraz inwentarzu gruntowym i stanie zabudowań, poucza akt zajęcia, jako też zbiór objaśnień i warunków sprzedaży, które mogą być przejrzane w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu, lub u Adama Chodyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, sprzedaż tę popierającego. Protokół zajęcia dóbr Kopydłowa doręczony został w kopjach: Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Piotrowi Dąbskiemu, Wójtowi gminy Naramnice Pawłowi Patkowskiemu, oraz Antoniemu Sobolewskiemu ustanowionemu dozorcy, wszystkim w dniu 18 (30) Kwietnia r. b. Następnie wniesiony do księgi wieczystej dóbr Kopydłowa w Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu w dniu 9 (21) Czerwca r. b., a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu w dniu 15 (27) Czerwca t. r zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr Kopydłowa odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych jego posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 18 (30) Sierpnia r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 18 (30) Czerwca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelne

Kaliszanin 1880 nr. 74

Zabrania się polowania na gruntach należących do dóbr Kopydłowa i Kopydłówka w powiecie wieluńskim gubernii kaliskiej położonych, pod skutkami prawa. Sobolewski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
25) w § 1 p. XV. po słowach: „19. Wiktorów, obejmującą: wieś Wiktorów, kol. Wiktorów, wieś Wygodę" dodaje, się: „20. Kopydłów, obejmującą: wieś Kopydów, wieś Kopydłówek, maj. Kopydłów, folw. Popydłówek, kol. Kopydłów-Raczyn, os. Kopydłów- wiatrak".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza