-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kłoniczki

Czajkowski 1783-84 r.
Kłoniczki folwark, parafia lututow (lututów), dekanat wieruszowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Skorzewski, czesnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kloniczki folwark, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Lututów, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Kloniczki,  kol., pow. wieluński, gm. Naramnice, par. Lututów; odl. 16 w. od Wielunia; ma 11 dm., 92 mk.

Spis 1925:
Kłoniczki, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 18. Ludność ogółem: 121. Mężczyzn 61, kobiet 60. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 57, ewangelickiego 64. Podało narodowość: polską 119, niemiecką 2.

Wikipedia:
Kłoniczki-kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
5. Dobrosław i Kłoniczki z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami od dóbr Świątkowic odłączone w okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 455 kop. 31 1/2 vadium do licytacji rs. 1.200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7.088, termin sprzedaży d. 3 (15) Października 1867 roku, przed Rejentem Kan. Ziem. Edwardem Milewskim..
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 271

N. D. 7739. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Józefy z Bąkowskich Cieleckiej, Pelagjuszu Cieleckiego właściciela dóbr Świątkowic małżonki, w asystencji i za upoważnieniem męża działającej czyli obojga Pelagjusza i Józefy Cieleckich, obywateli kraju w Świątkowicach okręgu Wieluńskim mieszkających, a zamieszkanie prawne u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i tamże zamieszkałego, jako popierającego subhastację obrane mających, w poszukiwaniu należności rs. 3750 w gotowiźnie, z procentem od dnia 9 Stycznia 1863 roku, w księdze hipotecznej Dobrosławia pod Nr. 15 działu IV-go objawionej, aktem Komornika Trybunału w -Kaliszu Franciszka Roweckiego w dniu 30 Czerwca (1 Lipca) 1873 r. rozpoczętym, a w dniu 6(18) Lipca 1873 r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Dobrosław i Kłoniczki, z przyległościami w okręgu Wieluńskim gubernji Kaliskiej, gminie Naramnice, parafji Lututów, odległe od miast i osad najbliższych jako to: od miasta okręgowego i powiatowego Wielunia wiorst 16, od miasta gubernialnego Kalisza wiorst 48, od osad: Lututowa wiorst 5, Złoczewa wiorst 14; odłączone od głównych dóbr Świątkowice i mające jednę wspólną księgę hipoteczną, należą do współwłasności: 1) Jana Bollermann, oraz 2) Samuela Ginter, 3) Gotliba Kinast, 4) Wojciecha Tumienieckiego vel Tumickiego, 5) Wojciecha Kamińskiego, 6) Felixa i Rozalji małżonków Pichlak, 7) Pawła i Marjanny małżonków Hojka, 8) Jana-Krysztofa Kujat, 9) Godfrida Fliegert, 10) Fryderyka Glaske, 11) Jana Rosiak, 12) Szmula Zwirn, 13) Andrzeja Szultz, 14) Daniela i Julji małżonków Sztark, 15) Augusta Grinling, 16) Tomasza Senenko. 17) Antoniego Kacprzak, 18) Karola Miss, 19) Samuela Kasner, 20. Karola Mikołajewskiego, 21) Krysztofa Szultz, 22) Gotliba Kinas, 23), Sebestjana i Marjanny małżonków Rawickich wywłaszczonych dłużników, z których każdy z osobna gospodarstwo prowadzi. Dobra dobrosław co do każdego współwłaściciela posiadają odpowiedni inwentarz gruntowy i budowle, Bellerman, mieszka w Świątkowicach, a reszta dłużników w dobrach Dobrosławiu z przyległością Kłoniczki, a wszyscy w okręgu Wieluńskim, trudnią się gospodarstwem rolnem, w ogóle liczba współwłaścicieli wynosi osób dwadzieścia trzy i poszukiwana należność z procentem jest długiem wspólnym wszystkich. Maciej Marciniak z wsi Wizy płaci czynszu rs. 3, zaś Piotr Rozmarynowski karczmarz z wsi Dobrosław szynkuje trunki Bellermana za wynagrodzeniem 21 procent, płaci rocznie czynszu rs. 100, posiada do tego gruntu mórg 17, rok kończy się z dniem 11 (23) Kwietnia 1874 roku, czynsz z góry zapłacił.
Dobra Dobrosław z przyległościami Kłoniczki obejmują w przybliżonym sposobie włók 42 mórg 25, czyli dziesiatyn 645 na miarę rossyjską, grunta należą do klasy II, III i IV są w posiadaniu osób powyżej wymienionych, podatków z dóbr tych opłaca się rs. 309 kop. 6 rocznie, zaległość podatków wynosi rs. 34 k. 93 i pół.
Akt zajęcia obejmujący szczegółowy opis wszystkiego przejrzanym być może u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu subhastacją w imieniu Cieleckiej popierającego, który to akt zajęcia doręczonym został Waleremu Kossowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu, Wójtowi gminy Naramnice i Konstantemu Krajtzer dozorcy w dniu 8 (20) Sierpnia 1873 r. Akt zajęcia zaregestrowano w księdze hipotecznej Dobrosławia w dniu 17 (29) Listopada 1873 r., a w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 28 Listopada (10 Grudnia) 1873 roku. Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży które w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu przejrzane być mogą, odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 10 (22) Stycznia 1874 r. o godzinie 10 z rana, poczem dalsze formalności nastąpią.
Kalisz d. 29 Listop. (11 Grudnia) 1873 r.
Skoczyński.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 91

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Wojciechu Grobelnym, właśc. 3 morg. 225 pręt. i współwłaścicielu 15 morg. z maj. Dobrosław-Kłoniczki B, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 22 lutego 1926 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 84

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, ze otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Janie Misiek, właśc. 30 morg. gruntu z maj. Dobrosław-Kłoniczki B., pow. wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 25 kwietnia 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prawa.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały dostępowania spadkowe po zmarłych:
11) Piotrze Kowalczyku, właśc. 30 m. z maj. Dobrosław-Kłoniczki B, powiatu wieluńskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 2 grudnia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 91

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych;
8) Piotrze Kowalczyku, współwłaścicielu 25 morg i 22,5 morg. z maj. Dobrosław i Kłoniczki B, pow. wieluńskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 lutego 1932 roku.


W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swo­je prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
8. Kłoniczki, obejmującą: kol. Kłoniczki, wieś Wiry.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1937 październik

Sprawca tragicznej śmierci burmistrza Wielunia
SKAZANY NA 6 MIESIĘCY WIĘZIENIA.
WIELUŃ, 22. 10. — Jak już powszechnie wiadomo główną przyczyną tragicznej śmierci ś. p. Józefa Jędrzejewskiego, burmistrza Wielunia było szamotanie się z przytrzymanym przez gajowego kłusownikiem Dawidem Karolem, zam. we wsi Kłoniczki. gm. Naramice.
Wyżej wspomniany Dawid karany już kilkakrotnie za kłusownictwo i nielegalne posiadanie broni skazany został w tych dniach w drodze administracyjnej przez Starostwo Powiatowe na 6 miesięcy aresztu oraz konfiskatę broni.
Za uprawianie kłusownictwa na terenie Chojny, należących do ś. p. J. Jędrzejewskiego, — Dawid odpowiadać będzie przed sądem.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza