-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Knapy

Czajkowski 1783-84 r.
Knopy, parafia lututow (lututów), dekanat wieruszowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Psarski.

Słownik Geograficzny:  
Knapy,  folw., pow. sieradzki, gm. Klonowa, par. Lututów, o 21 w. od st. dr. żel. Podzamcze, o 30 w. od Sieradza, ma 1 dm., 4 mk., 238 mr. rozl.

Spis 1925:
Knapy, kol., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 94. Mężczyzn 50, kobiet 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 94. Podało narodowość: polską 94. 

Wikipedia:
Knapy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
11. Niemojew, składających się z folwarków Niemojew i Knapy, tudzież z wsi Niemojew, Józefin, Kloski i Piaski oraz kolonii Świercze z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, położonych w Ogu Sieradzkim, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 1,599 kop. 79, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Grabowskim dnia 11 (23) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs. 5,000, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 19,947 kop. 62 1/2, wreszcie, że zawiadomienie to ogłasza się dla 1) niewiadomych z pobytu Sabiny z Ołdakowskich Staniewskiej, Joanny Ołdakowskiej, Władysława Ołdakowskiego, Joanny z Błeszyńskich pierwszego ślubu Zawadzkiej powtórnego Kossakowskiej, Bronisława Rubacha, Moritza Sachsa, Elwarda Sachsa, Ernestyny zamężnej Kempińskiej, wreszcie 2) dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Henryka Ołdakowskiego i Arona Działoszyńskiego wierzycieli hypotecznych dóbr powyżej powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 120

N.D.3448. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 22 Marca (3 Kwietnia) r. b. ocznie zapadłym z powództwa współ SS-ów Seweryna Szymanowskiego, mianowicie 1) Kazimierza, 2) Lucjana, 3) Henryka braci Szymanowskich we wsi Niemojowie okr. Sieradzkim, przeciwko opiece: a) Marianny, b) Stanisława i c) Zofji nieletniej dzieci po Leopoldzie Szymanowskim pozostałych to jest: Wandzie z Taczanowskich po wspomnionym Leopoldzie Szymanowskim pozostałej wdowie, w imieniu własnem, oraz jako matce i głównej opiekunce tychże nieletnich właścicielce Olewina we wsi Olewinie okr. Wieluńskim i przeciwko Gustawowi Taczanowskiemu właścicielowi dóbr Rudy przydanemu ich opiekunowi ad hoc, we wsi Rudzie pomionionym okręgu mieszkającym, postanowioną została sprzedaż w drodze działów dóbr Niemojowa z przyległościami w okr. Sieradzkim gubernji Kaliskiej położonych, do spadku po ś. p. Sewerynie Szymanowskim należących, a składających się: z folwarków Niemojów i Knapy, mających przestrzeni ogólnej morgów 1777 pr. 140 miary nowopolskiej. Dobra Niemojów należą do wyżej wymienionego rodzeństwa Szymanowskich prawem spadku po Sewerynie Szymanowskim. Sprzedaż tych dóbr w drodze działów z wyłączeniem od niej wszelkich praw służących w tych dobrach włościanom uwłaszczonym, odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanym W. Józefem Fijałkowskim Asesorem tegoż Trybunału. Licytacja rozpocznie się od sumy sr. 70735 kop. 50, wadjum rs. 5000 ma być złożone w gotowiznie.
Zbiór objaśnień i warunków może być przejrzany w Kancelarji Pisarza Trybunału Wydziału I-go i u sprzedaż tę popierającego Patrona. Po ogłoszeniu w dniu 23 Maja (4 Czerwca) r. b. warunków licytacyjnych termin do temczasowego przysądzenia przed Delegowanym i w miejscu jak wyżej oznaczony został na dzień 4 (16) Sierpnia r. b. 1873 godzinę 4 po południu.
Kalisz d. 23* Maja (4 Czerwca) 1873 roku.
Adam Chodyński.

*nieczytelne

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
16) Antonim Kuligu, właścicielu 2 działek gruntu ze składu majątku Knapy A, pow. Sieradzkiego, przestrzeni po 5 dz. 300 sąż. zapisanych w dziale II wykazu hipotecznego pod Nr 4;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 66

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Józefie Wardędze, właścicielu 18 mórg z pod Nr. 6 działu II wykazu hip. maj. Knapy, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 19 lutego 1931 roku, w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
4. Kluski, obejmującą: wieś Józefina, wieś Kluski, kolonję Knapy, kolonję Knapy A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza