-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Kolonia Bilew

Wikipedia:
Kolonia Bilew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 62


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, iż toczą się postępowania spadkowe po zmarłych, a mianowicie:

12) Szczepanie Fraszka, synu Mikołaja, właśc. dz. gr. Nr. 12 obejmującej 5 dzies. 299 sąż. kw. z kol. Bielew. Nr. I pow. Łaskiego.

Termin do regulacji powyższych tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 16 lutego 1922 r. co do punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 22 w kancelarji wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotrkowie, co do punktów Nr. Nr.: 6, 7, 8 i 23 w Kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, co do punktu Nr. 9 — w kancelarji Seweryna Żarskiego, co do punktu Nr. 19 — w Kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, zaś co do punktu Nr. 24 — w Kancelarji Bronisława Cedrowskiego, notarjuszy przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 21

OGŁOSZENIE,
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Karsznice z dnia 20 czerwca 1924 (roku w)*przedmiocie scalenia gruntów wsi Karsznice (w gmin)*nie Zduńska-Wola, powiecie Sieradzkim po(łożonych)* Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie (decyzją)* powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 6-go (....)** 1925 roku (sprawa N. R. 12/25) postanowiła: 1 (na wnio)*sek włościan wsi Karsznice, wyrażony w formie (po)*dania z dnia 20 czerwca 1924 r., w przedmiocie (sca)*lenia ich gruntów zatwierdzić, 2) określić (obszar)* scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych (wsi)* Karsznice, położonych po obydwu stronach zabudowań dworskich, o powierzchni około 98 ha, b) (grunt)*ów hipotecznych z kolonji Bilew należących do uczestnika scalenia Adama Strycharskiego o powierzchni około 10 ha, c) wszystkich gruntów dworskich (dóbr)* Karsznice, nie wyłączając wspólnot serwitutowych za wyjątkiem gruntów ornych, położonych w dz(iale)* oznaczonym na planie geometry Chmielińskiego lit. (...)** i D. położonych na południe od drogi do Świędzieniejewic aż do granicy z gruntami wsi Świędzie(niejewi)*ce i na wschód aż do gruntów ukazowych (włościan)* wsi Karsznice, o powierzchni około 155 ha,3) (do)*konać ekspertyzy melioracyjnej na obszarze (scaleni)*owym.
Piotrków, dnia 6 maja 1925 roku.
p. o. Prezesa (—) J. Chamiec.

*mój dopisek
**brak widocznego tekstu


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 41

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że to­czą się postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Marcinie Kryczkowskim, synu Tomasza, właśc. reszty działki gruntu Nr 23, zawierającego przestrzeni 4 dzies. 1469 sąż. kw., w kol. Bielew Nr 1, pow. łaskiego;

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na d. 1 grudnia 1925 r. co do punktów Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotr­kowie, zaś co do punktu Nr 9 — w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 96

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Franciszku Knopie, synu Marcina, właśc. około 2 mórg gruntu, sta­nowiących resztę działki Nr. 7 w kolonji Bielew Nr. 1, pow. łaskiego.
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 8 czerwca 1927 r., w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane win­ny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 33

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Franciszce Walczak, właścicielce niepodzielnej połowy gruntu 2 dzies. 1350 sążni kw., w dobrach „Kolonja Bielew Nr. I", powiatu łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 3 listopada 1928 roku co do punktów 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 15, 18 i 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 w kancelarii pisarza wydziału hipotecznego sądu okręg, w Piotrkowie, co do punktów 4, 17 i 20 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, co do punktów 6 i 13 w kancelarji Seweryna Żarskiego, zaś co do punktu 16 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecz­nym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 4

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 25 kwietnia 1928 r.
postanowił;
1) wniosek gospodarzy wsi Balew, gminy Pruszków, pow. łaskiego z dnia 13 stycznia 1928 r. o scaleniu gruntów — zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia w składzie jednostek administracyjnych: wsi Bilew, za wyjątkiem osady tabelowej Nr. 27 o obszarze 151,96 ha gruntów tabelowych i 83,66 ha gruntów otrzymanych za zlikwidowane serwituty, oraz gruntów kolonji Bilew (hipoteczne) z b. majątku Bilew o obszarze około 222 ha, za wyjątkiem gruntów ornych w parcelach Nr. Nr. 9, 10, 31 i 32.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 11 grudnia 1928 r."
Z. p. Prezesa (podpis nieczytelny)
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 2

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 28 listopada 1929 roku.
postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku, ujęty w pismach Nr. 1293 z dnia 3 sierpnia 1929 roku, Nr. 1748 z dnia 31 października 1929 r., Nr. 1864 z dnia 21 listopada 1929 r., w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Bilew, gminy Pruszków, powiatu łaskiego — zatwierdzić, oraz
2. zwiększyć obszar scalenia wsi Bilew przez włączenie do tegoż:
a) gruntów, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Bilew pod Nr. 27, o obszarze około 25 ha,
b) gruntów hipotecznych kolonji Bilew (parcele Nr. 9 i 10), należących do Lucjana Strycharskiego, o obszarze około 3 ha, oraz
c) gruntów hipotecznych kolonji Nicenia (parcele 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 15), należących do Józefa Stępnia, Michała Przychodniaka, Wincentego Cichonia, Józefa Malca, Michała Sokołowskiego, Wojciecha Mirowskiego, Franciszka Zawadzkiego, S-rów Wincentego Mirowskiego, Stanisława Radwańskiego, Tomasza Kamzurskiego, Antoniego Pawlaka, Władysława Pawlaka oraz S-rów Szczepana Gawlika, o obszarze około 15 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 25 grudnia 1929 roku.
Z p. Prezesa
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
1. Bilew, obejmującą: wieś Bilew, kolonję Bilew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 55

Wydział hipoteczny sądu grodzkiego w Łasku obwieszcza, że otwar­te zostało postępowanie spadkowe po zmarłym w Bilewie, w dniu 3 li­stopada 1907 roku Andrzeju Ziółkowskim, właścicielu dawniejszej dział­ki Nr. 11, o powierzchni 13 dziesięcin 1913 sążni kw., obecnie po sca­leniu tworzącej 6 gospodarstw, uwidocznionych w rejestrze pomiarowym i na planach pod Nr. Nr. 21, 58, 59, 60, 61 i 62, uregulowanych w dziale I wykazu hipotecznego księgi hipotecznej kol. Bielew Nr. rep. hip. 1 — pod liczbami 7, 26, 27, 28, 29 i 30, z wyjątkiem działki Nr. 13, wcho­dzącej w skład gospodarstwa Nr. 59.
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 22 stycznia 1937 roku i w tym terminie osoby intereso­wane winne stawić się w kancelarji wydziału hipotecznego w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 73

Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po:
1) Magdalenie Sagan, I voto Stefaniak, właścicielce działki ziemi przed scaleniem nr 33, a obecnie po scaleniu gospodarstwa rolnego pod nr 42, o powierzchni 1 ha 8961 m kw, uregulowanego w księdze hipotecznej kol. Bielew nr rep. 1, zmarłej w Bilewie dnia 5 kwietnia 1930 r.;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 grudnia 1938 roku i w tym terminie osoby interesowane winny stawić się w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku, dla zgłoszenia swoich praw, pod skutkami prekluzji. 101/38.

 Orędownik 1938 nr. 118

Robotnik zasypany żywcem. W kolonii Bilew, gm. Pruszków, pow. łaskiego, podczas wydobywania żwiru na głębokości około 6 metrów wskutek oberwania się ziemi, zasypany został żywcem robotnik Czesław Filipczak, lat 25 z Bilewa. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza