-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Kiełbasy

Czajkowski 1783-84 r.
Kiełbasy att star. klon., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kiełbaski, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 5, ludność 48, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Kiełbasy,  pustk., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odleg. 34 i pół w. od Sieradza, ma 7 dm., należy do dóbr Klonowa.

Spis 1925:
Kiełbasy, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 93. Mężczyzn 46, kobiet 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 93. Podało narodowość: polską 93.

Wikipedia:
Kiełbasy – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.


1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 166

Trybunał Cywilny I. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. z przedstawienia Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej przy Trybunale tutejszym z dnia 14 (26) Czerwca roku tegoż, na zasadzie szczególnego upoważnienia Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 7 (19) Maja 1838 r. Nr. 35574/11060 uczynionego, termin do uregulowania hipoteki dóbr Rządowych Klonowa z przyległościami:
A. wsiów w parafii Uników.
1. Klonów.
2. Leliwa.
3. Lipicze.
4. Kuźnica Zagrzebska.
5. Kuźnica Błońska.
6. Kuźnica Błota.
7. Owieczki z częścią wsi Unikowa.
8. Godenice.
9. Sokolenie.
10. Wolka Klonowska w Par. Godeniec.
11. Czartorуa w Par. Godeniec.
12. Brąszewice w parafii Wojkow, wraz z Pustkowiami do tychże wsi należącemi.
B. Folwarki.
1. Gorka Klonowska w Par. Uników.
2. Kuźnica Zagrzebska w Par. Uników.
3. Brząszewice w parafii Wojków.
С. Sołectwa.
1. Sołectwo w Godenicach.
2. Sołectwo w Brząszewicach.
D. Młyny wodne.
1. We wsi Klonowie.
2. Na Pustkowiu Kiełbasa.
3. w Kuźnicy Błońskiej.
4. ditto Zagrzebskiej.
E. Propinacya.
W powiecie i obwodzie Sieradzkim, gubernii tutejszej położonych, do skarbu publicznego należących, na dzień 6(18) Października r. b. na godzinę 3cią po południu przed delegowanym Sędzią Doufrene oznaczył.
W moc więc art. 3 postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 12 (27) Stycz. 1826 roku, co do dóbr rządowych wydanego, oznajmia Trybunał; iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności dóbr wymienionych, lub jakie prawo rzeczowe, do tychże dóbr ściągające się, może i powinien się zgłosić w terminie oznaczonym, lub najdalej od dnia 6 Listopada r. b. który się w skutek art. 2 pomienionego postanowienia Najjaśniejszego Pana, jako ostateczny i prekluzyjny termin oznacza. Nadto dodaje Trybunał, iż w skutek art. 4 tegoż postanowienia, żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń jakie nastapiły za rządu Pruskiego, oraz na mocy prawa na sejmie xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego ani też kompetencye, do hipoteki przyjętemi nie będą, i rozpoznawaniu Sądowemu nieulegają, nie mniej żadne inne pretensye prócz wymienionych powyżej w artykule 3 do hipoteki przyjmowanemi nie będą.
Regulacja odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Kalisz d. 20 Czer. (2 Lipca) 1838 r.
Prezes, Glass.
Sekretarz, Chiżyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 106

(N. D. 1729) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 7 (19) Czerwca r. z. dziewczyna lat około 12 mieć mogąca, z nazwiska i imienia niewiadoma, przybywszy do mieszkania Antoniego Mikały na pustkowie Kiełbasa, w gminie Klonowa, nagle żyć przestała. Wzywa przeto każdego coby o nazwisku lub pochodzeniu rzeczonej dziewczyny wiadomość posiadał, aby takową Sądowi naszemu lub Sądowi Poprawczemu w Kaliszu udzielić zechciał.
Sieradz d. 16 (28) Marca 1857 r.
Podsędek,
Radca Honorowy, Biernacki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
3. Klonowa, obejmującą: pustkowie Bogusy, folwark Górka Klonowska, kolonję Górka Klonowska, wieś Huta Klonowska, wieś Klonowa, leśniczówkę Klonowa, wieś Klonowa Poduchowna, pustkowie Kiełbasy, pustkowie Morasy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1936 styczeń

Wieśniak zwariował z miłości.
Do czego prowadzi ciemnota...
Sieradz, 13. 1. — Mieszkaniec wsi Kiełbasy, gm. Klonowa w pow. Sieradzkim niejaki Władysław Kiełbasa zakochał się do szaleństwa w jednej z mężatek, której mąż znajduje się obecnie we Francji. Atakowana jednak mężatka nie zwracała uwagi na zaloty Kiełbasy. Kilka dni temu niewiadomo z czyjej namowy niefortunny amant został pobity, tak że musiał położyć się do łóżka. W gorączce Kiełbasa opowiada niestworzone rzeczy. W związku z tem we wsi gruchnęła wieść, że Kiełbase opętał szatan.
Do Kiełbasy przybywają sąsiadki i okoliczni mieszkańcy po kilkaset osób dziennie na modły przeplatane płaczem. Ludzie ciekawie nadstawiają uszu słuchając bezsensownej paplaniny zakochanego.
Jeden z przybyłych niejaki Kosowski modląc się przy chorym wyzwał djabła na pojedynek.
Chory Kiełbasa jak stwierdził nasz współpracownik obwieszony jest różańcami. Prócz tego ciemne kumoszki obłożyły go obrazami. Wędrówka ludzi do mieszkania Kiełbasy trwa nieprzerwanie. Kto żyw biegnie aby zobaczyć człowieka, którego "opętał" szatan miłości.

Dziennik Łódzki 1971 nr 95


W Kiełbaskach, pow. Sieradz spaliła się stodoła i maszyny rolnicze. Straty ocenia się na ok. 35 tys. zł. Przyczyny pożaru bada komisja.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza