-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Kapie

Słownik Geograficzny:  
Kapie,  pustkowie, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odl. od Sieradza w. 38 i pół; ob. Leliwa.

Spis 1925:
Kapie, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 60. Mężczyzn 29, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 60. Podało narodowość: polską 60.

Kapie, obecnie część wsi Pawelce w gminie Klonowa.

1992 r.

Ziemia Sieradzka 1921 październik

Dnia 5 października r. b. o godz. 2-ej po poł. wybuchł pożar w zabudowaniach należących do gospodarza Macieja Rozmarynowskiego zam. we wsi Kopie, gm. Klonowa, pow. Sieradzkiego, podczas którego spaliło się: dom mieszkalny, stodoła ze zbożem, obora oraz różne drobne sprzęty domowe. Poszkodowany Rozmarynowski ocenia straty na sumę 617.000 mk. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
11. Pawelce, obejmującą: pustk. Cichosze, pustk. Huzarki, pustk. Kapie, pustk. Kupisze, pustk. Pasie, wieś Pawelce, pustk. Wrony.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza