-->

wtorek, 23 kwietnia 2013

Katarzynopole

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Katarzyna, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Katarzynopol,   kol. nad rz. Wartą, pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Osiaków, odl. od Wielunia w. 15, dm. 16, mk. 139.

Spis 1925:
Katarzynopole, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 25. Ludność ogółem: 154. Mężczyzn 73, kobiet 81. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 154. Podało narodowość: polską 154.

Wikipedia:
Katarzynopole-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
46. Radoszewice A. z przyległościami Kuzina, Kusznica, Laski i Zmyślona, niemniej Radoszewice B, C, D, F, G, z folwarkami Katarzynopol i Mierzanów z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w O-gu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 1,271 k. 63, vadium do licytacji rs. 5,00, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 21,654 k. 37 1f2 termin sprzedaży d. 12 (24) Maja 1867 r. przed Rejentem W. Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński. 

Kaliszanin 1887 nr. 60

Na kolonji Katarzynopol, w powiecie wieluńskim, 10-letni Mateusz Błaszczyk, kąpiąc się w rzece Warcie utonął.

 Gazeta Kaliska 1901 nr. 153

1 czerwca w Katarzynopolu, pow. wieluńskiego, utonął w rowie 3-letni Walenty Pieliński;

  Echo Sieradzkie 1931 marzec 

Nr. spr. E 106/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Nuchema Gerszta w dniu 12 marca 1931 r. o godzinie 10 rano w Katarzynopolu, gm. Radoszewice u Świerka, będą sprzedawane przez licytację ruchomości należące do Ignacego Świerka, składające się z 2 krów, 2 jałówek i 15 wozów żyta oszacowane do sprzedaży na sumę dziewięćset dziewięćdziesiąt (990) zł., których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, 20 lutego 1931 r.
Komornik M. Paszkowski

Echo Sieradzkie 1932 11 czerwiec

NAPAD I CIĘŻKIE POBICIE.
Mieszkaniec wsi Katarzynopole gm. Radoszewice St. Graliński lat 28, napadnięty został przez kilku osobników uzbrojonych w kije i pobity w bestjalski sposób. Graliński prócz licznych obrażeń cielesnych ma wybite zęby, złamaną szczękę i poranioną twarz.
Napadnięty przywieziony został w stanie bezprzytomnym do szpitala w Wieluniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
13. Katarzynopole, obejmująca: Dolinę- Borkowe pustk., wieś Katarzynopole.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza