-->

wtorek, 23 kwietnia 2013

Delfina

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Delfina, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 89, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Delfina,  wś, pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Ossyaków, o 4 i ćwierć mil od Wielunia na wschód; ma 19 dm., 140 mk., roli włośc. 9 włók. Przysiołek dworski należy do dóbr Radoszewice. W...r.

Spis 1925:
Delfina, wś, pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 46. Ludność ogółem: 255. Mężczyzn 122, kobiet 133. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 255. Podało narodowość: polską 255.

Wikipedia:
Delfina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 236

(N. D. 4669) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Pod wsią Delfinem Wieluńskim, znaleziono zwłoki człowieka starego, z imienia i nazwiska oraz pochodzenia niewiadomego, wieku lat 75, włosów na głowie siwych, z brodą i zarostem takimże, twarzy wychudziałej szczupłej, oczu siwych, nosa dużego spiczastego, wzrostu średniego, ubrany w stary połatany płaszcz szaraczkowy, kamizelkę starą ciemno zieloną sukienną podartą, spodnie takież grube podarte, czapkę starą sukienną ciemną z daszkiem wytartą, i trepy stare bez cholew skórzanne, na sobie miał przewieszaną starą skórzanną wytartą torbę, i w niej 3 łyżki drewniane nowe, ktoby posiadał wiadomość o nazwisku i pochodzeniu rzeczonego człowieka, takową wprost do Sądu naszego udzielić zechce.
Piotrków d. 31 Sierp (12 Wrześ.) 1854 r.
Sędzia Prezydujący Chmieliński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
29. Lipnik do których należą wieś z folwarkiem Delfina: osada czynszowa Bugaj i pustkowie Mazaniec z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 972 kop. 98, vadium do licytacji rs. 3,800, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 22,495, termin sprzedaży d. 15 (27) Sierpnia 1866 r., przed Rejentem Kan. Ziem. W. Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 20

(N. D. 311). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca. (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu, w pałacu sądowym, przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:  
13. Lipnik, do których należą: wieś z folwarkiem Delfina, osada czynszowa Bugaj i pustkowie Mazaniec, z wszystkiemi przyległościami w Ogu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 1,874 kop. 32, vadium do licytacji rs. 4,500, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 22,495, termin sprzedaży dnia 7 (19) Listopada 1868 roku, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów, o wypłacie Listów Likwidacyjnych, tudzież art. 129 4, protokułu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr tych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznaniu wynagrodzenia Likwidacyjnego.
Kalisz d. 26 Grudnia (7 Stycznia) 1868 r.
za Prezesa, E. Załuskowski.
Pisarz, R. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 111

N. D. 3729. Wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1868 r. zapadłym, zatwierdzoną została uchwała rady familijnej w interesie nieletniej Kaźmiery Chrzanowskiej z niegdy Alfredem Chrzanowskim i żyjącą Teodorą z Kokczyńskich Chrzanowską spłodzonej córki w dniu 14 (26) Września 1868 r. pod powagą Sądu Pokoju w Wieluniu nastąpiona, sprzedaż dóbr Lipnika w drodze beneficjalnej wraz z inwentarzami żywemi i martwemi, aparatem gorzelnianym postanawiająca, oraz do mianowania biegłych w przedmiocie oszacowania dóbr tych i inwentarzy, odebrania od nich przysięgi Podsędek w Wieluniu, a do ich sprzedaży Sędzia Trybunału Sulimierski przeznaczony został.
Dobra te Lipnik z przyległościami, w powiecie Wieluńskim gubernji Kaliskiej położone, z rzeczonemi inwentarzami i aparatem dziedziczne są małoletniej Kaźmiery Chrzanowskiej, której główną opiekunką jest jej matka Teodora z Kokczyńskich Chrzanowska wdowa, z własnego majątku się utrzymująca, w tychże dobrach zamieszkała, a przydanym opiekunem Łukasz Poraj Chrzanowski. Rzeczywisty Radca Stanu, były Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, emeryt, w Kaliszu zamieszkały; odległe są od miasta Nowo Radomska około wiorst 42, od miasta Wielunia wiorst 21, od miasta Działoszyna wiorst 10 i pół, w bliskości rzeki Warty znajdują się; mają ogólnej rozległości włók nowopolskich 82 mórg 25 prętów kwadratowych 226, w których jest nieużytków morga 1 prętów kwadratowych 162, pod granicami, drogami i rowami mórg 39 prętów kwad. 295, w gruntach ornych klasy 2 wraz z ogrodami warzywnemi i owocowemi i pod zabudowaniami włók 8 mórg 6, klasy 3 włók 11 mórg 5, klasy 4 włók 3 mórg 15, łąk drugiej klasy włók 4 mórg 15, klasу 3 włók 3 mórg 15, pastwisk włók 8 mórg 7 i pręt. kwad. 21*, boru wraz z przestrzenią na siedmiu włókach gołą po wyciętem drzewie włók 42 mórg 11 prętów kwadratowych 48.
W dobrach tych znajduje się aparat miedziany na sposób Pistorjusza. z stosownemi do niego przyrządami, oraz kocioł miedziany do robienia piwa.
We wsi Lipniku są budowle z cegły masiv na wapno murowane jako to: pałac z suterynami i pół piętrem, blachą żelazną kryty, nowo wystawiony; gorzelnia gontami kryta; kuchnia folwarczna smołowcem kryta; wolarnia; stodoła o dwóch klepiskach i druga stodoła, stajnia i obory pod jednym dachem, słomą i gontami kryte; spichrz gontami kryty spodem ze sklepami do połowy murowanemi, owczarnia gontami i słomą kryta, kuźnia i drwalnia gontami kryte; oficyna z drzewa wybudowana gontami kryta, oraz z bali budowane i gontami kryte dwoje trojaków, dziesięcioraki, dwunastoraki i chałupa pojedyncza z cegły na wapno murowana, wszystkie w dobrym stanie.
Na folwarku Delfina: stodoła drewniana w słupy murowana, słomą kryta; owczarnia z cegły na wapno murowana dwojaki z bali i karczma z czterema izbami z drzewa gontami kryte.
Dobra powyższe Lipnik z przyległościami, inwentarzami żywemi i martwemi, aparatem gorzelnianym, oszacowane zostały przez biegłych taksą w d. 2 (14) i 3 (15) Stycznia 1869 roku sporządzoną, która wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 11 (23) Marca 1869 r. zapadłym zatwierdzoną została.
O bliższych szczegółach pod każdym względem powziąść można wiadomość u Jana Nepomucena Cieńskiego, Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, sprzedażą tą dyrygującego u którego są do przejrzenia taksa dóbr Lipnika i warunki licytacyjne, jako w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu.
Po ogłoszeniu powtórnego zbioru objaśnień i warunków licytacyjnych, oraz odbycia temczasowego przysądzenia dóbr Lipnika w oznaczonym dniu 17(29) Maja 1869 roku, w którym temczasowo dobra te Janowi-Nepomucenowi Cieńskiemu Patronowi Trybunału Cywilnego w Kaliszu za rs. 79,000 zasądzono, termin do ich ostatecznego przysądzenia na d. 10 (22) Czerwca 1869 r. godzinę 3 po południu oznaczony został i ten odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina położonym, przed W. Sulimierskim Sędzią delegowanym.
Licytacja dóbr tych zacznie się od sumy rs. 79 000 taksą wykrytej, a przystępujący do niej powinien złożyć vadium rsr. 4,500 gotowizną.
Kalisz d. 19 (31) Maja 1869 r.
Jan-Nepomucen Cieński, Patron

*nieczytelne

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 239

+ Pożary. W ostatnim miesiącu w gub. kaliskiej było 32 wypadki pożaru: (…) w pow. wieluńskim: w Delfinie dom drewniany,(...)

Gazeta Kaliska 1906 nr 319

We wsi Delfina, w pow. wieluńskim, zaduszona została przez oberwanie się ziemi 6-letnia Helena Kruk.


Ziemia Sieradzka 1927 styczeń

Śmiertelny wypadek.
W dniu 14. b. m. podczas spuszczania sosny w lesie Raduszewickim, uległ śmiertelnemu wypadkowi Franciszek Kulifer lat 22 stały mieszkaniec wsi Delfin.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 95a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 2 października 1928 roku.
9546. „Józefa Stasiak", sklep spożywczy we wsi Delfina, gminy Radoszewice, powiatu wieluńskiego. Istnieje od lipca 1926 roku. Właśc. Józefa Stasiak, zam. we wsi Delfina.


Echo Sieradzkie 1932 6 luty

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Wieluniu skazał (...)

Zofja Nowakowska lat 50 ze wsi Delfina gm. Radoszewice za kradzież bielizny na 1 mieś. więzienia.(...)

Echo Sieradzkie 1932 23 kwiecień

KARY ZA UPRAWIANE KŁUSOWNICTWA.
Za nielegalne posiadanie broni i uprawianie kłusownictwa Starostwo Wieluńskie skazało w drodze administracyjnej następujące osoby: (...)St. Kulifera mieszk. wsi Delfiny gm. Radoszewice na 100 zł. grzywny i 28 dni aresztu, (...)


Echo Sieradzkie 1933 2 styczeń

Wieluń.
SKAZANIE AMATORÓW CUDZEJ WŁASNOŚCI.
Obecnie — w czasie największego sezonu polowań, wzmogło się w dużym stopniu kłusownictwo, które staje się plagą dla posiadających wydzierżawione tereny polowań, mało co mogę oni upolować, gdyż zwierzyna bita i płoszona jest przez t. zw. rapsików posiadających nieprawnie broń.
Ostatnio za nieprawne posiadanie broni i kłusownictwo — skazani zostali w drodze administracyjnej przez Starostwo Wieluńskie:—Wlaźlak Stefan z Skrzynna na 3 mies. więzienia, Janus Jan z Delfiny na 2 tygodnie aresztu. Mielczarek Sebastjan z Drobnic, na 100 zł. grzywny. Katala Józef z Mierzyc na 3 tyg. aresztu i 30 zł grzywny, Kapera Piotr z Tretaczewa na 2 tyg. aresztu i 200 zł. grzywny i Musiał Jan z Baranic gm. Starzenice na 5 tyg. aresztu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
7. Delfina, obejmującą: kol. Bugaj-Lipnicki, wieś Delfinę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1933 lipiec
Echo Sieradzkie 1933 3 lipiec

Dynamit to nie mak!
Nie należy go „rozcierać" w moździerzu.
Wieluń, 2 lipca. Mieszkaniec wsi Delfin gm. Radoszewice Nowakowski Józef lat 28 nie widział nigdy prawdopodobnie w życiu dynamitu, ani nie wiedział o jego własnościach. Kawałek tego tak strasznie wybuchowego materjału, usiłował utłuc... w moździerzu.
Podczas gdy Nowakowski trzymał moździerz między kolanami i tłuczkiem usiłował kawałek dynamitu rozetrzeć na proch nastąpiła silna eksplozja. Odłamki rozerwały Nowakowskiemu w strzępy lewą dłoń, oraz urwały palec u prawej, kalecząc mu jednocześnie obie nogi. Nowakowski przywieziony został do szpitala w Wieluniu.

Echo Sieradzkie 1933 6 lipiec

PRZYPŁACIŁ ŚMIERCIĄ NIEŚWIADOMOŚĆ.
Tragiczny koniec rozcierania dynamitu w moździerzu. Pisaliśmy przed paru dniami o strasznych skutkach nieświadomości jednego z mieszk. wsi Delfin — Józefa Nowakowskiego lat 28, który usiłował kawałek znalezionego dynamitu — nie wiedząc o własnościach tegoż — utłuc w moździerzu.
Nowakowski wskutek doznanych obrażeń przy eksplozji dynamitu — mimo natychmiastowej pomocy i opieki lekarskiej, po paru dniach zmarł.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 8

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 22 IV. 1938 roku Nr. RR. IV-1/32
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Delfina-Bugaj.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 października 1937 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Wieluńskiego z dnia 31 sierpnia 1937 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Delfina- Bugaj, położonej w gminie Radoszewice powiecie wieluńskim.
Za Starostę:
(—) Mgr. R. Bojarski
Komisarz Ziemski.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 28

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 19 marca 1938 roku, zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłych Walentego Wochlika, syna Wojciecha i Antoniny z Berskich, urodzonego dnia 2 lutego 1889 r, we wsi Delfin, gm. Radoszewica, pow. wieluńskiego i Jana Wochlika, syna Wojciecha i Antoniny z Berskich, urodzonego dnia 1 czerwca 1891 roku we wsi Delfina, gm. Radoszewice, pow. wieluńskiego.
Wobec czego Sąd wzywa ich, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciw­nym razie, po upływie tego terminu zostaną przez Sąd uznani za zmar­łych.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Wa­lentego Wochlika i Jana Wochlika, aby o znanych sobie faktach zawia­domili Sąd Okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie, nadto Sąd nad­mienia, że Walenty Wochlik i Jan Wochlik byli stałymi mieszkańcami wsi Delfina, gm. Radoszewice, pow. wieluńskiego. Co. 222/38. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza