-->

wtorek, 23 kwietnia 2013

Ignaców

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ignaców, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Siemkowice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 8.

Słownik Geograficzny:  
Ignaców,  folw. i kol., pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice. Ma 1 dm., 5 mk.

Spis 1925:
Ignaców, kol., pow. wieluń, gm. Siemkowice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 95. Mężczyzn 48, kobiet 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 95. Podało narodowość: polską 95.

Wikipedia:
Ignaców-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1862 nr 290

zob. Ożegów lub Mokre

Dziennik Warszawski 1871 nr 254

N. D. 7579. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do Art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Róży z Topolskich Grodzickiej, Tadeusza Grodzickiego właściciela dóbr Wrzący małżonki, w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Grodzickich we wsi Wrzący okręgu Sieradzkim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu tamże zamieszkującego, subhastację dóbr Orzegów i Mokre prowadzącego obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 9,059 kop. 48 i pół, z procentem i kosztami od Wiktorji z Nawarskich Bernardowej, Władysława Bernard żony, czyli tychże obojga małżonków Bernard tudzież Aleksandra Campioni, pierwszych w dobrach Orzegów, drugiego zaś w folwarku Miętne w okręgu Nowo Radomskim zamieszkujących jako dóbr tych współwłaścicieli, przypadającej, zajęte zostały w drodze przymusowego wywłaszczenia protokółem Antoniego Radwańskiego Komornika przy Trybunale Kaliszskim w d. 22 Czerwca (4 Lipca) 1871 r. rozpoczętym, a w d. 23, 24, 25 Czerwca (5, 6 i 7 Lipca) t. r. kontynuowanym,
DOBRA ZIEMSKIE
Orzegów i Mokre, składające się z wsi i folwarku Orzegów i Mokre, Miętna, Ignaców, Niwożyce i Graniczne, tudzież pustkowiów Pustki, Ścigała i Pielucha zwanych z wszelkiemi przyległościami, które położone są w gminie i parafii Siemkowice, okręgu Nowo-Radomskim. Graniczące na wschód słońca i północ z dobrami Siemkowice, na południe z dobrami Działoszyn, a na zachód z dobrami Kochlów, i Krzeczów, granice mają niesporne, odległe zaś są od miasta Nowo-Radomska wiorst 35, a od najbliższych nateraz osad targowych Działoszyna wiorst 8, i Pajęczna wiorst 7. Od rzeki zaś spławnej Warty wiorst 5.
Budowle są tu następujące:
Dwór z drzewa pod gontami, z takąż altaną i piwnicami, za dworem ogród owocowy i warzywny, przed dworem gołębnik na słupie, a przy ogrodzie jest studnia ocembrowana, oficyna z kuchnią i mieszkaniami, kloaki, druga oficyna z piwnicami, stodoła o jednym klepisku, druga o czterech, trzecia o jednem, czwarta o dwóch klepiskach, spichrz, sieczkarnia, wszystko z drzewa pod gontami i słomą, owczarnia i lodownia murowana, dalej obora, wozownia, stajnie, chlewy i dom czworak z drzewa pod gontami, dom dwojak, drugi czworak i trzeci sześciorak murowane pod gontem. Karczma ze stajnią i przystawką w której mieszku Teofil Rogaczewski i płaci dworowi corocznie rs. 160* z wyszynku, stajni, mieszkania, i 8 mórg gruntu, kuźnia i wiatrak kompletny, dom młynarski i chlewik z drzewu pod gontem, który dzierżawi Karol Gejsler za rs. 60 rocznie. Przy wsi dwie figury murowane, krzyż drewniany i 5 stawów zaszlamowanych. Włościanie są odseperowani i mają służebności hypotekowane. Dobra te obejmują gruntów folwarcznych klasy I. II. i III. żytniej około włók 78, a mianowicie: gruntów ornych około mórg 1083, łąk dwukośnych mórg 150, pastwisk mórg 20, lasów i zarośli około mórg 1024, nieużytków mórg 5, ogrodów, placów i wód mórg 23. Inwentarza zajęto: koni 18, z ubiorem, źrebaków 4, krów 6, i w pacht puszczonych Wolfowi Rusieckiemu sztuk 18, z których płaci rocznie po rs. 15 od sztuki, wołów z oprzężą sztuk 8, jałowizny 18, trzody sztuk 17, młocarnia z sieczkarnią, grabiarka, wozów kutych 6, pługów 12, i bron żelaznych 14, owce są owcarza Franciszka Liczkowskiego w ilości sztuk 300, za których paszę płaci rocznie po kop. 75 od sztuki.
Z lasów zakupili Berek Hejnsdorf z Działoszyna drzewa stojącego sztuk 6000, zaś Enzelm Kurland z Rembielic sążni sztuk 4,000 i drzewo to już wycinają.
Folwark nowo erygowany Niwożyce, obejmuje owczarnię z drzewa pod gontem i przygotowane drzewo na dom tudzież stodołę.
Folwark Graniczne, obejmuje dom mieszkalny i drugi czeladni, stodołę o jednym klepisku, stajnię i obórkę, chlew i studnię z drzewa.
Folwark Miętne obejmuje: dwór z drzewa pod gontem, dom czworak, owczarnię, stodoły dwie, stajnie i wozownie z drzewa, piwnicę murowaną i studnię. Inwentarza tu zajęto: koni 10, źrebaków 2, krów 18, wołów 6, jałowizny 10, trzody sztuk 8, wozów kutych 4, bryczek 3, pługów 6, bron 8. Folwark Ignaców obejmuje dom czworaki z drzewa pod gontem i studnię.
Folwark Mokre obejmuje: karczmę ze stajnią zajezdną i obórkę z drzewa pod gontem, tu mieszkający Karol Ekert płaci z propinacji rocznie rs. 60
Na pustkowiach nie masz żadnych budowli.
Z dóbr tych opłaca się podatków skarbowych i gminnych rocznie po rs. 834 kop. 29 i pół, których zaległość jest po rs. 1,363 kop 86 i pół.
Folwark Orzegów, Niwożyce i Graniczne, posiadają małżonkowie Bernard, zaś Miętne, Ignaców i Mokre Aleksander Campioni.
Szczegółowy opis dóbr powyższych obejmuje protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu pozostający, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży tak u tegoż Patrona, jako też w Kancelarji Pisarza Trybunału przejrzane być mogą.
Akt zajęciu wyż z daty powołany, doręczony został w kopjach Walentemu Moryń Wójtowi gminy Siemkowice, Władysławowi Bernard i Aleksandrowi Campioni, jako ustanowionym dozorcom w d. 29 Lipca (10 Sierpnia), zaś Antoniemu Chyczewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Nowo-Radomsku d. 30 Lipca (11 Sierpnia) 1871 r.
Poczem akt rzeczony w d. 13 (25) Sierpnia r. b. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowanym został.
Sprzedaż dóbr tak zajętych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tam pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży nastąpi w d. 15 (27) Października r. b. po godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 25 Sierp. (6 Wrześ. ) 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Po dopełnieniu trzech publikacji warunków w dniach 15 (27) Paździer., 29 Paździer. (10 Listop.) i 12 (24) Listop. 1871 r., wyrokiem Trybunału w tym ostatnim dniu wydanym, termin do tymczasowego dóbr Orzegów i Mokre przysądzenia, przed Trybunałem miejscowym, na d. 29 Grudnia 1871 r. (10 Stycznia) 1872 r. o godzinie 10 z rana oznaczonym został. Popierający przedaż za te dobra podaje sumę rs. 20,000. Vadium w sumie rs. 3,000 ma być złożonem.
Kalisz d. 12 (24) Listopada 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
10. Orzegów i Mokre, składających się z wsi i folwarku Orzegów i Mokre, z folwarku Miętne i Ignacew z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Nowo-Radomskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 2,179 kop. 93. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim, d. 8 (20) Listopada 1872 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 4,000. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 23,475. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawego wierzycieli hypotecznych dóbr Orzegów i Mokre. 1. Dzieci Wiktorji z Nawarskich Bernard w małżeństwie z Władysławem Bernard spłodzonych i spłodzić się mogących z imion nie wyszczególnionych 2. Henryka Lapierre.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXII. Obszar gminy wiejskiej Siemkowice dzieli się na gromady:
10. Miętno-Ignaców, obejmującą: kol. Ignaców, kol. Miętno.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1933 wrzesień

Bandyta zranił córkę sołtysa.
Strzały z fuzji i rewolweru.
Wieluń, 19 września. (Od wł. kor.) — Do mieszkania Bolesława Strausa sołtysa wsi Ignaców gm. Siemkowice — przez okno wtargnął jakiś osobnik.
Sołtys uprzedzony, że na niego od dłuższego czasu planowany jest napad uzbroił się w fuzję i czekał odwiedzin. W pewnej chwili zbudził go trzask gałązek leżących koło pieca. Wyskoczywszy z łóżka chwycił fuzję i widząc sylwetkę jakiegoś draba strzelił.
Rabuś w ostatniej chwili zrobił nagły skok w stronę okna przez co uniknął pewnej śmierci W czasie ucieczki przez okno osobnik oddał strzał trafiając zamiast w sołtysa w córkę jego Zofję lat 11 śpiącą z młodszem rodzeństwem w łóżku.
Po zaalarmowaniu sąsiadów Straus wszczął pościg lecz bezskuteczny wobec czego zawiadomił miejscowy post. Pol. Państw.
Córka Strausa po udzieleniu jej pierwszej pomocy przez lekarza odesłana została do szpitala W. W. Św. w Wieluniu.
Wszczęte przez policję dochodzenie ustaliło, nazwisko sprawcy, które do czasu ujęcia go dla dobra sprawy trzymane jest w tajemnicy.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 28 grudzień

WYKRYCIE SPRAWCÓW NAPADU NA SOŁTYSA WSI IGNACEW.
We wrześniu r. ub. — cicha i spokojna wioska Ignacew gm. Siemkowice — wstrząśnięta została napadem rabunkowym jaki wówczas dokonano na sołtysa tejże wsi Straunsa Bolesława.
Jak już swego czasu podawaliśmy przebieg napadu był taki, że spłoszeni sprawcy ostrzeliwując się z rewolwerów zbiegli nic nie zrabowawszy raniąc jedynie 11-to letnia córkę Straunsa — Anielę, która przewieziono do szpitala W. W. Św. w Wieluniu.
Prowadzone dotychczas energiczne śledztwo — dało pożądane rezultaty i w związku z tem aresztowany został w tych dniach Marian Dworaczyński.
Bliższe szczegóły dotyczące sprawców napadu trzymane są narazie w tajemnicy.

Echo Łódzkie 1936 sierpień

6 krów, koń i świnie spaliły się żywcem.
Wieluń, 11. 8. — We wsi Ignaców gm. Siemkowice w zagrodzie Andrzeja Kuśmierka w porze nocnej z nieustalonej narazie przyczyny wybuchł pożar, który strawił zupełnie dom mieszkalny, oborę i stodołę napełnioną tegorocznemi plonami.
W czasie pożaru spaliło się żywcem w zamkniętej oborze 6 krów, koń, kilka świń oraz wiele drobiu. Domownicy którzy zbyt późno zostali zbudzeni z twardego snu uszli zaledwie z życiem.
Ponadto syn poszkodowanego przez pożar 21-letni Andrzej Kuśmierek nocujący na słomie pod oborą uległ silnemu poparzeniu.
Kuśmierka w stanie b. groźnym przewieziono do szpitala W. W. Św. w Wieluniu.
Władze bezpieczeństwa prowadzą dochodzenie celem ustalenia przyczyny powstania pożaru. — Poszkodowany oblicza swe straty na blisko 10.000 zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza