-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Kamionka

Rosin:
KAMIONKA- (1357 Kamona, Camonka, Camyonka) 6 km na S od Wielunia. 1357 wieś abpstwa w ziemi wiel. (Wp 1354); 1459 sołtys (AC 2, 814); 1511 wg starego wykazu powinno być 19 ł., jest tylko 3 1/2 ł. os., resztę uprawiali kmiecie i folwark. Granice z Rudą, Mierzycami, Pątnowem, Popowicamii Rychłowicami (VG 382, 383); pow. wiel., 3 1/2 ł.; 1518 – 2 ł. (ŹD 210); 1520 par. Ruda, dzies. z sołectwa 18 gr, ale ponieważ opust. i uprawiają dla dworu abpa, płacą tę dzies. plebanowi (Ł 2, 111); 1553 role obrócono na fol w. lub opust. (ŹD 295).

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kamionka, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność kościelna, 33 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kamionka, parafia ruda, dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: kapituła gnieźnieńska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kamionka, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ruda, własność rządowa. Ilość domów 29, ludność 234, odległość od miasta obwodowego 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Kamionka,  wś, dwie osady i folw., pow. wieluński, gm. Kamionka, par. Ruda, odl. od Wielunia w. 6; wś ma dm. 42, mk. 274; 1 os., dom 1, mk. 3; 2 os., dom 1; folw., dm. 5, mk. 26. W 1827 r. było 29 dm., 239 mk. Czyt. Łaskiego Lib. benef. II, 111. Gmina K. należy do sądu gm. okr. V w os. Praszka, liczy obszaru 10037 mr. i 4471 mk. Urząd gm. w Popowicach i st. poczt. Wieluń. W skład gm. wchodzą: Popowice wś, 2 os., prob., Grębin kol. i os., Pątnów kol., os., prob., folw., Mątewna kol., Kamionka wś, os., folw., Kadłub wsie, kol., Józefów kol. i os., Dzietrzniki poduchowne kol., Dzietrzniki kol. prob., osada, Budziaki kol., os., Polaki kol. Kałuże kol. i os., Grabowa dzietrznicka kol., Wilk os., Grabowa załącka wś, Nosek os., Madeły os., Kubery os., Kluski os., Ciele os., Bogusławice os., Budziaki czyli Izdebki os. W gminie są trzy szkoły.

Słownik Geograficzny:  
Kamionka,  r. 1357 Camona, wś, pow. wieluński. Wedle dok. z r. 1357 należy do arcyb. gnieźn. Wedle reg. pob. z r. 1553 wieś zamieniona na folw., który stał wtedy pustką.

Spis 1925:
Kamionka, wś, pow. wieluń, gm. Kamionka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 60. Ludność ogółem: 376. Mężczyzn 189, kobiet 187. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 376. Podało narodowość: polską 376. 

Wikipedia:
Kamionka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów. Przez obrzeża wsi przebiega ruchliwa droga krajowa nr 43 łącząca Częstochowę z Wieluniem. Do 1953 roku miejscowość była siedzibą gminy Kamionka. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Był tu murowany dwór z XVI w., po którym pozostała tylko ruina z zachowanymi sklepieniami piwnic. Na zachód od wsi, na wilgotnej łące w dolinie - jedno z niewielu naturalnych stanowisk pełnika europejskiego zwanego „wołowym okiem”.
________________________________________________________________________________

1839 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1804 nr 11

Oeffentliche Vorladung. Auf den Antrag der Collonistin Anno Maria Mauthin zu Louisenfeld bei Wielun in Sűdpreussen, wird der von. ihr bőslich und heimlich bereits am 26 Sept: 1802. entwichene Ehemann , der Colonist Johann Mauth, hierdurch edictaliter citirt und vorgeladen , a dato und 3 Monathen und längstens den ersten May 1804. vor uns dem unterzeichneten Gericht auf dem Königl: Südpreuss: Domainen Justiz Amt zu Kamionka , in Person zu erscheinen and Rede und Antwort über seine Entweichung und Verlassung seiner Ehefrau, zu geben, oder zu gewärtigen, dass bey seinem Aussenbleiben, aus derselben weitern Antrag, auf Trennung der Ehe zwischen ihr und ihm , aus dem Grunde der bösslichen Verlassung , den Gesetzen gemäss erkannt, und der Anna Maria Mauthin sich anderweitig zu verheirathen verstattet werden wird. Wornach sich also der Johann Mauth zu achten. Kamionka d. I. Januar 1804. — Königl: Südpreuss: Domainen Justiz Amt Wielun.Gazeta Warszawska 1806 nr 5

Podług reskryptu Prześwietney Kamery Kaliskiey pod dniem 4 Września r. b. ma być gościniec Austeryiny w Wieluniu do Amtu Ekonomicznego Wieluńskiego należący z rolami swoiemi za konon Talarow 3 osmakow 20 czyniący, iako też za zapłaceniem połowę Douceru Talarow 8 osmakow 22 od szynku, ogołem więc za kanon Talarow 12 osmakow 18 w Erbpacht wypuszczony i uwiadomia się, że trunek od Amtu Wieluńskiego z Kamionki dany będzie. Do tego wyznaczyliśmy więc pierwszy Termin na dzień 16 Grudnia r. b. drugi termin na dzień 14 Stycznia a trzeci termin na dzień 14 Lutego r. p. każdyraz rano o godzinie 9 przed nami w gościńcu Austeryinym w Wieluniu, do których do Erbpaktu ochotę maiących i ktorzy się wykazać mogą że maiętni i wstanie do zapłacenia są z tym zapewnieniem zapozywamy, że naywięcey podaiący ponieważ Licytacya na summe okupną ustanowiona będzie, spodziewać się może, iż mu Erbpacht gościeńca Austeryinego lub Reservatione Approbationis Kamery przybity będzie. Naostatku mogą kondycye i Anszlag w Registraturze Amptu Wieluńskiego przeyrzane być. W Wieruszowie dnia 18 Listopada 1805,—Krol: Prus Połudn: Amt Ekonomiczny Urzędowy Wieluński.

Gazeta Warszawska 1828 nr 330

Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego.
Na skutek postanowienia Nayiaśnieyszego PANA z dnia 19/31 Sierpnia r. b. w Odessie wydanego, regulacyią Hypotek Dóbr Rządowych Koronnymi zwanych, z któremi Skarb publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek reskryptów Kommissyi Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 31 Listopada r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową Hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania Hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych wyznaczył termin, iako to:
Dzień 25 Lutego 1829 roku dla:  
9. Dóbr Ekonomii Koronney Wieluń, składaiącey się z Miasta Wielunia, z gruntów Starościńskich, z wieczno-dzierzawney fabryki sukna Newilla i placu do niey wcielonego, z wieczno-dzierzawnego placu Jana Karneckiego, z gruntami, z folwarków Kamionka, Kadłub, Popowice Starzenice, wsiów Kamionka z dwoma karczmami, z wsi Kadłub z karczmą, wsi Grębina, Załęcze Wielkie z dwoma młynami, wsi Popowice z karczmą, Starzenice z karczmą, Suniec z wieczno-dzierzawną Austeryią w Wieluniu czyli raczey pozostałego po niżey placu, z Karczmy i młyna zamkowego w Wieluniu, z Wójtostwa Ruda, z folwarku Kopydłowek, i kolonii Jozefów, z folwarku Dzietrzniki, wsi Dzietrzniki, z pięciu młynami, dwoma karczmami, z folwarku z gruntu z domem szynkownym po XX. Paulinach, i z iedney karczmy, z folwarku Wydrzyn, wsi Wydrzyn z karczmą, z folwarku i wsi Gaszyn, i dwoma Karczmami, z folwarku Bugay, inaczey folwarku Augustyański zwanego w Wieluniu, w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych.
W moc Artykułu 3go Postanowienia Nayiaśnieyszege Pana z dnia 12/24 Stycznia 1826 r. oznaymuie Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowa ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 12 Marca r. b. który się w skutek artykułu 2go tegoż postanowienia iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek artykułu 4 Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy praw na Seymie Xięztwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed Delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można.
W Kaliszu d. 11 Listopada 1828 roku.
Prezes: Dwernicki.
Sekretarz: Wanemand Z.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 37

(N. D. 672) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem kraju i spokojnością publiczną czuwające aby na Augustyna Lisiak rodem z wsi Kamionka w Gminie zaś Ruda, Powiecie Wieluńskim stale zamieszkałego, wzrostu średniego, twarzy ściągłéj, nosa długiego, oczu i włosów czarnych, baczne oko zwracały a wrazie ujęcia najbliższemu Sądowi dostawiły.
Piotrków dnia 19 (31) Stycznia 1849 r.
Sędzia Prezydujący, Siedlecki.

Warszawska Gazeta Policyjna 1851 nr 86

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 4 b. m. Stanisław Sandok, gospodarz rolny, we wsi Kamionki pow. Wieluńskim zamieszkały, tańcząc w karczmie, padł na ziemię, i nagle żyć przestał.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 6

(N. D. 122) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Michała Herbst lat 24 mającego, katolika, ostatnio służącego we wsi Kamionka w O-gu Wieluńskim, obecnie z pobytu swego niewiadomego aby się w Sądzie tutejszym najdalej w ciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia stawił dla posłuchania wyroku w sprawie własnej wydanego, w razie bowiem przeciwnem stosownie do prawa postąpionem zostanie.
Piotrków d. 8 (20) Grudnia 1852 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu, Bóbr.

Pamiętnik Religijno-Moralny 1854 tom 26 nr. 1

(…) Probostwa Rudzkiego uposażeniem są grunta, dziesięciny, meszne, i procenta. Grunta, posiada morgów 351, prętów 165, miary Rheinlandzkiej. Dziesięciny za wytyczną z wsi rządowej, (dawniej z dóbr kapituły gnieźnieńskiej) Kamionka, pobiera żyta w snopie kóp dziesięć, z odwiezieniem na miejsce; nadto kompozyty:
z dworu wsi Rudy złp. 120
» » Olewina » 74
» » Masłowa » 60
» » Kraszkowic » 70
» » Urbanic » 40
» » Starzenic » 24
» » Rychłowic » 20
razem złp. 408. (...)

(…) Do parafii i rudzkiej należy dziesięć wsi, jako to: Ruda, Olewin, (Taczanowskiego), Kamionka rządowa, Rychłowice, (sukcessorów Rubachów) Kraszkowice, sukcessorów Frydrycha. Urbanice, (Kobierzyckiego) Starzenice, i Sienice, (Łubieńskiego) Masłowice, (Kręskiego) Małyszyn (Tegoż). W roku 1850 parafia rudzka liczyła dusz 2,630. (...)

Warszawska Gazeta Policyjna 1854 nr 110

Ważniejsze zdarzenia zaszłe w Królestwie.

W dniu 3 z. m. niejaki Danielski, mieszkaniec wsi Kamionki w pow. Wieluńskim, schwytany na defraudacji leśnej i oddany pod dozór sołtysowi Janowi Promnemu, zamierzywszy ratować się ucieczką, tegoż sołtysa przez uderzenie w głowę kłonicą, życia pozbawił. Zbrodniarz ujęty i właściwemu sądowi po ukaranie odesłany został.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 224

( N. D. 5088) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jakoteż wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające aby na Józefa Paseckiego lat 24 mającego, katolika, kowala, o kradzież obwinionego, ostatnio we wsi Kamionce Powiecie Wieluńskim zamieszkałego, a dziś niewiadomego z pobytu, baczne oko zwracały, wrazie dostrzeżenia ujęły, i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawić rozporządziły.
Piotrków d. 2 (14) Września 1855 r.
Sędzię Prezydujący, Chmieliński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 32

(N. D. 596) Sąd Policyj Poprawczej i Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Franciszka Musiałowicza wyrobnika, dawniej we wsi Kamionce Powiecie i Okręgu Wieluńskim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, o defraudacją obwinionego, aby w sprawie własnej do publikacyi wyroku najdalej w ciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia licząc, w Sądzie tutejszym się stawił, lub wiadomość o teraźniejszym swym pobycie udzielił, w przeciwnym bowiem razie według przepisów prawa postapionem z nim będzie.
Piotrków dnia 19 (31) Stycznia 1859 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 121

(N. D. 2376) Sąd Policyi Prostej Wydziały Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Helenę Ptaszczyk lat 24, katoliczkę, wyrobnicę, ostatnio we wsi Kamionce Powiecie Wieluńskim zamieszkałą, na teraz przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającą się, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu pod strażą dostawić raczyły.
Piotrków d. 20 Kwietnia (2 Maja) 1860 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieliński.

Kaliszanin 1874 nr 92


Zarządzający Ministerjum Spraw Wewnę­trznych upoważnił do otwarcia kass pożyczkowych i oszczędności, w następujących miejscowościach naszej gubernji: w gminach: Niemysłowie, powiecie turekskim, Kamionce, powiecie wieluńskim, (...).

Jeździec i Myśliwy 1895 nr 2

Kronika myśliwska.
W Kamionce (w pow. wieluńskim) u p. Witolda Rembowskiego, w d. 16 b. m. w 11 kotłach 9 myśliwych upolowało 83 zające i 7 kuropatw. W dniu tym najlepszemi strzałami odznaczyli się pp. Witold Rembowski i Kazimierz Kręski, gdyż każden z nich zabił po 15 sztuk zwierzyny.

Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 6

Dnia 16-go odbyło się polowanie u p. Witolda Rembowskiego w Kamionce. W jedenastu kotłach, 9 myśliwych upolowało 83 zajęcy i 7 kuropatw. W dniu tym najwięcej sztuk ubili, bo po 15 każdy, panowie Witold Rembowski i Kazimierz Kręski.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 9

Dnia 16-go odbyło się polowanie u p. Witolda Rembowskiego w Kamionce. W jedenastu kotłach, 9 myśliwych upolowało  83 zajęcy i 7 kuropatw. W dniu tym najwięcej sztuk ubili, bo po 15 każdy, panowie: Witold Rembowski i Kazimierz Kręski. 

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 29

= Kronika myśliwska.
D. 16-go b. m . na polowaniu w Kamionce, w pow. wieluńskim, u p. Witolda Rembowskiego w 9 strzelb ubito 83 zające i 7 kuropatw.
Najcelniejszemi strzałami odznaczyli się pp. Kazimierz Kreski i Witold Rembowski, z których każdy ubił po 15 sztuk zwierzyny.  

Gazeta Kaliska 1900 nr. 85

2) w Kamionce pow. wieluńskiego, Paweł Ferdimus został przygnieciony na śmierć wozem naładowanym drzewem.

Gazeta Kaliska 1907 nr 276

Większe pożary miały miejsce: w majątku Kamionka, pow. wieluńskiego, spłonęła stodoła drewniana ze zbożem Tatjany Łopuchinowej, ubezpieczona na 360 rb., straty wynoszą 2200 rb.


Gazeta Świąteczna 1916 nr 1867

Listy do Gazety Świątecznej. Z ziemi Wieluńskiej w kaliskiem. Jedną z pierwszych wsi w Wieluńskiem, w których obudził się ruch społeczny, był Skomlin. Rozpoczęło się od otwarcia kółka rolniczego; następnie kolejno otwarto ochronkę, sklep spółkowy, kasę oszczędności, założono straż ogniową i aptekę. Aby ułatwić zgromadzanie się tym wszystkim stowarzyszeniom i dogodniej pomieścić ochronki, staraniem poprzedniego proboszcza, księdza Kukulskiego, i właściciela Skomlina I. Bąkowskiego wzniesiono w roku 1909 dom gromadzki. Ochronka w ostatnich latach była zamknięta i dopiero podczas wojny staraniem obecnego proboszcza, księdza Kalinowskiego, została znowu otwarta. W krótkim czasie zapisało się do niej i uczęszczało 140 dzieci. Prócz tego wprowadzono naukę robót dla dziewcząt i wykłady wieczorne dla dorosłej młodzieży, na które uczęszczało 66 uczących się. Młodzież naogół garnie się do oświaty; szkoda wszakże, że są i niechętni, którzy, bojąc się niewiadomo czego, sami w pracy społecznej nie biorą udziału i innych od niej odmawiają. Postawienie domu gromadzkiego z obszerną salą nasunęło myśl urządzania przedstawień teatralnych, aby czerpać z nich dochód na potrzeby ogółu. Myśl ta szybko się urzeczywistniła. Znalazło się wielu chętnych wśród mieszkańców Skomlina, którzy ofiarowali swój czas i pracę. Niedawno urządzono przedstawienie na dochód straży ogniowej. Zjechało się na nie sporo osób z okolicy. Ponieważ uczęstnicy przedstawienia spełnili swe zadanie bardzo dobrze, postanowiono powtórzyć je w Wieluniu. Jakoż dnia 20 sierpnia wystawiono tam opowieść z życia wiejskiego pod nagłówkiem „Ojcowizna” na dochód schroniska dla dzieci warszawskich w Kamionce. Sala, w której się widowisko odbywało, była przepełniona, a uczęstnicy przedstawienia wywiązali się z zadania znakomicie. Przygrywała też kapela straży ogniowej skomlińskiej pod przewodnictwem p. Domagały. Kapela, założona przed dwoma laty, zadziwiała zgodną i piękną grą. Niemało przyjemności sprawiła też słuchaczom drużyna śpiewaków i śpiewaczek również ze Skomlina pod doskonałem kierownictwem organisty, p. Zawadki, ucznia wyższej szkoły muzycznej w Krakowie. Zebrano z przedstawienia około 300 rubli, z których czwarta część obrócona została na założenie książnicy Macierzy szkolnej w Skomlinie, a reszta na schronisko dla dzieci warszawskich w Kamionce, za co komitet tego schroniska składa skomliniakom serdeczne „Bóg zapłać”. Komitet schroniska w Kamionce.Zorza 1919 nr 35

Parcelacje dóbr majorackich w Wieluńskiem. „Ziemia Sieradzka” pisze, że z początkiem sierpnia r. b. rozpoczęła się w myśl uchwały sejmowej parcelacja dóbr majorackich w pow. wieluńskim, która potem nastąpi w sieradzkiem. Parcelacji podlegają następujące majoraty w pow. wieluńskim: Bolesławiec, Chruścin, Wiewiórka, Sokolniki, Czastary, Przywory, Mieleszynek, Mokrsko, Kamionka, Pichlice, Łęki, Kadłub, Mierzyce, Cisawa, Kiczmachowskie, Lawisna i Kopaniny.
 Pierwszeństwo do kupna ziemi będą mieli bezrolni i małorolni. Najmniejsza działka wynosić będzie 12 morgów. Zapisy na kupno ziemi przyjmuje w Sieradzu komisarz ziemski, p.. Br. Piotrowski, a w Wieluniu komisarz ziemski p. Szlager.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 46

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Kaliszu ogłasza niniejszym sprzedaż ośrodków z budynkami z rozparcelowanych majątków państwowych.
W powiecie Wieluńskim:
5. Kamionka, gm. Kamionka, obsz. ośrodka 31 mg.
Podania na powyższe ośrodki z dołączeniem życiorysu zaświadczeń, stwierdzających poprzednią działalność społeczną, wykształcenie i fachowość petenta, winny być składane do miejscowych Komisarzy Ziemskich lub do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kaliszu do dnia 1 stycznia 1922 roku.
Prezes p. o. J. NEJMAN.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 40

WYKAZ
zagubionych i unieważnionych kart ewidencyjnych, wzamian których zostały wydane odpisy za czas od 1 kwietnia do 1 lipca 1925 roku przez Starostwo Wieluńskie.
Na konie typu obozowego..
Na konie za niezdolne do służby wojskowej.
L. karty ew. 11692, wystawiona na imię Katarzyny Słonina z gminy Kamionka.
L. karty ew. 11653, wystawiona na imię Andrzeja Łyczko z gminy Kamionka.
L. karty ew. 11704, wystawiona na imię Walentego Preś z gminy Kamionka.
Wieluń, dnia 22 lipca 1925 r.
Starosta: Kaczyński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 5

WYKAZ
zagubionych i unieważnionych kart ewidencyjnych, wzamian których zostały wydane odpisy, za czas od 1 października do 31 grudnia 1925 r.
Na konie typu obozowego:
Karta ewidencyjna za Nr. 11805, wydana mieszkańcowi gminy Kamionka, Józefowi Stasiakowi.


Gazeta Świąteczna 1926 nr 2379

Magdalena Szydłowska, zamieszkała w Kamionce, w parafji Rudzie, powiecie wieluńskim, poszukuje męża, Antoniego Szydłowskiego, który w roku 1914-ym wzięty był do wojska rossyjskiego jako zapasowy. Wyruszył on z Modlina pod dowództwem jenerała Smołowa na Prusy Wschodnie i od tego czasu wszelka wiadomość o nim zaginęła. Ktoby wiedział o zaginionym niechaj raczy zawiadomić kartą pocztową Księdza Proboszcza parafji Rudy, poczta Wieluń.

Z Otchłani Wieków 1927 nr 3

Badania archeologiczne w powiecie wieluńskim. W sierpniu r. b. w ciągu wycieczek archeologicznych przedsiewziętych przez prof. Kostrzewskiego i stud. Uniw. Pozn. K. Jażdżewskiego, odkryte zostałe liczne nowe stanowiska człowieka przedhistorycznego w powiecie wieluńskim. Osady z epoki kamiennej znalazły się m. i. w Raciszynie, Toporowie, Ogroblach, Wieruszuwie, Kamionce, Soplu, Działoszynie, Brzezinach i Wróblewie. poza tem odkryto szereg dalszych osad z epok późniejszych, zbadano cmentarzyska kultury "łużyckiej" w Okalewie i Cieszęcinie (kopanie próbne) oraz cmentarzysko w Dąbrowie, gdzie znalazły się ciekawe groby "studniowe" z ceramiką, wykazuiącą wpływy kultury grobów skrzynkowych. Przeprowadzenie badań umożliwiła obywatelska gorliwość p. mec. F. Rymarkiewiczowej, właścicielki Niedzielska oraz życzliwa pomoc starosty wieluńskiego p. Kaczorowskiego, którzy udzielili wszelkich możliwych ułatwień.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
zagubionych i unieważnionych kart ewidencyjnych, wzamian których wydane zostały przez Starostwo Wieluńskie odpisy, za czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r.
Na konie typu obozowego:
4. Karta ewidencyjna za Nr. 14035, wystawiona Janowi Sitkiemu, zam. w gm. Kamionka.
Wieluń, dnia 1 kwietnia 1927 r.
Kierownik Starostwa (podpis).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

WYKAZ
unieważnionych zagubionych kart ewidencyjnych wzamian których zostały wydane odpisy za czas od 1 kwietnia do 1 czerwca r. 1927 przez Starostwo
w Wieluniu.
L. karty ewidencyjnej 18042/6. na konia typu taborowego wyst. Mora Antoniemu, zam. w gminie Kamionka.
Kierownik Starostwa w z. (—) Jarmicki.
Wieluń, dnia 6 lipca 1927 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 25

WYKAZ
zagubionych kart ewidencyjnych, wzamian których zostały wydane odpisy za czas od 1 lipca do 1 października 1927 r. przez Starostwo Wieluńskie.
Karta ewidencyjna Nr. 15935, wyst. Kalembowi Walentemu z gminy Kamionka.
Wieluń, dnia 6 października 1927 r.

Kierownik Starostwa w z. (—) Jarmicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 3

Ogłoszenie.
Starostwo Wieluńskie ogłasza, że w dniu 30. XII 1927 r. na zasadzie art. 222 Ust. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Kamionce, pow. Wieluńskiego.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Kamionka".
Celem spółki jest oszuszanie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez członków spółki na zebraniu w dniu 9.XII 1927 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII. 1923 roku Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161 poz. 225).
Starosta w z. (—) Jarmicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
27. 6. 1928 L. B. P. 4316 Kółko Rolnicze Nr. 62 Św. Izydora w Kamionce, pow. Wieluński.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 19a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dn. 5 grudnia 1927 roku.
8337 „Ignacy Jurga" — sklep kolonjalny we wsi i gminie Kamion­ka, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1926 roku. Właśc. Ignacy Jurga, zam. w Kamionce.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 2

Wykaz osób, które uzyskały upoważnienie na zakup, założenie i eksploatację prywatnych radjostacji odbiorczych:

1) Smolnik Szczepan, przyn. państw. polska, Wieluń, wieś Kamionka.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 8

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 22. III. 1929 r. L. III. 1908
w sprawie zmiany granic gmin Kamionka
i Mierzyce.
Podaje się do wiadomości, że Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9. I. 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 76) folwark Pątnówek został wyłączony z dniem 1. IV. 1929 roku z gm. Mierzyce, powiatu Wieluńskiego i włączony do gm. Kamionka w tymże powiecie".

Za Wojewodę (—) K. Kozłowski Radca Wojewódzki.

Echo Łódzkie 1930 luty

Niefortunny występ wynalazcy.
Fuzja własnego pomysłu.
Łódź, 25 lutego. W dniu wczorajszym wieś Kamionka pod Wieluniem, była terenem tragicznego wypadku.
Oto mieszkaniec wymienionej wsi 21-letni Paweł Sendek skonstruowawszy własnym pomysłem coś w rodzaju dubeltówki, wyszedł w pole w zamiarze wypróbowania broni. Próba ta jednak wypadła fatalnie, już bowiem po oddaniu pierwszego strzału lufa nie wytrzymując naporu nagromadzonych w niej gazów rozerwała się na drobne części które niefortunnemu wynalazcy urwały lewą dłoń i okrutnie zmasakrowały twarz.
Dającego słabe już tylko oznaki życia Pawła Sendeka przewieziono do szpitala powiatowego w Wieluniu.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 3

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Feliksie Janickim, właścicielu 1 ha 7396 mtr. z folw. Kamionka, powiatu wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 lipca 1931 roku.

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

  Echo Sieradzkie 1931 styczeń 

SPRAWOZDANIE
Z działalności Domu Opieki dla Starców i Kalek w Kamionce, powiatu Wieluńskiego.
Zakład mający na celu utrzymanie starców i kalek niezdolnych do pracy i pozbawionych wszelkiej opieki materjalnej i moralnej — stanowi własność wieluńskiego Powiatowego Związku Komunalnego. Zarząd sprawuje Wydział Powiatowy. Ogólna ilość miejsc w Domu Opieki wynosi 40.
Personel zakładu składa się z 40 osób.
W roku sprawozdawczym z opieki zakładowej korzystało 37 osób, w tem 28 kobiet i 9 mężczyzn, z których w tym czasie zmarło 5 kobiet, 1 mężczyzna i na ich miejsce przyjęto 5 kobiet i 1 mężczyznę.Zdrowi pensjonariusze i pensjonarjuszki zakładowi w miarę możności pomagają w utrzymywaniu porządku, oraz służą pomocą słabszym na zdrowiu. Inne zaś roboty wykonuje personel Zakładu ze względów na niezdolność do pracy i podeszłego wieku pensjonarjuszy.
W celu badania stanu zdrowia pensjonarjuszy dojeżdża do zakładu zaangażowany lekarz do 3 razy miesięczne, a w razie potrzeby i więcej.
W zakładzie dla pensjonarjuszy założono "Radjo" by tym sposobem słabym na zdrowiu udostępnić możność słuchania nabożeństwa i nauk kościelnych.
Wszyscy pensjonarjusze w zakładzie są wyznania Rzymsko-Katolickiego i narodowości Polskiej.
Dochody wynosiły 22.225 zł. 51 gr. Ta sama suma figuruje po stronie wydatków w czem największą pozycję stanowi wyżywienie w kwocie 13.611 zł. 74 gr.

  Echo Sieradzkie 1931 czerwiec 

Nr. spr E 497/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Franciszka Dudy w dn. 24 czerwca 1931 r. od godziny 10 rano we wsi i gm. Kamionka u Soli będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Adama i Antoniny Sola składający się z krowy, byczka i 2 prosiaków i oszacowany do sprzedaży na sumę czterysta dziewięćdziesiąt (490) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 15 czerwca 1931 r.
Komornik (—) M. Paszkowski


Echo Sieradzkie 1931 1 listopad

DOSTAWCA ETERU W RĘKACH STRAŻY GRANICZNEJ.
W ubiegłym tyg. funkcjonarjusze Straży Granicznej w Wieluniu przytrzymali na szosie w pobliżu wsi Kamionka „dostawcę" eteru Fr. Presia z Pątnowa. Preś miał przy sobie tym razem 1/2 litra eteru. Na zapytanie, gdzie nabył eter, oświadczył, że butelkę z eterem znalazł w Wieluniu w ustępie...
Nadmienić należy, że wsie: Pątnów, Kamionka, Dzietrzniki, Mierzyce i inne słyną z masowego zażywania eteru przez zamieszkałych tam włościan.

Echo Sieradzkie 1931 25 listopad

Z SĄDU.
Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Wieluniu (...) Mieszkanka wsi Kamionka M. Kędzierska, za kradzież ze straganu na jarmarku w Wieluniu pary trzewików, na szkodę Ig. Rojewskiego — skazana została na 1 mies. więzienia.

Echo Sieradzkie 1931 25 listopad

4 MIES. WIĘZIENIA ZA KRADZIEŻ OWSA.
A. Włodarczyk i O. Lichocki ze wsi Kamionka za kradzież kilkudziesięciu snopków owsa z pola J. Pietrosa i Ant. Dziadaka, skazani zostali: A. Włodarczyk na 4 mies. i O. Lichocki na 3 mies. więzienia.

Echo Sieradzkie 1932 18 styczeń

Nr. spr. 943/30.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Chaima Szeftela w dn. 19 stycznia 1932 r. od godziny 10 rano w Kamionce gm. Kamionka u Zielińskiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Andrzeja Zielińskiego składający się z krowy i 2 cielaków i oszacowany do sprzedaży na sumę sześćset (600 zł.), którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 29. 12. 1931 r.
Komornik Mieczysław Paszkowski

Echo Sieradzkie 1932 25 marzec

PROJEKT SKASOWANIA DWÓCH GMIN W POWIECIE WIELUŃSKIM,
Na posiedzeniu Wydziału Powiatowego ze względu na niebilansowanie się budżetów dwóch gmin (trudności pokrycia kosztów utrzymania gmin. Kiełczygłów i Kurów) postanowiono zwrócić się do władz o połączenie gminy Kiełczygłów z gminą Siemkowice i podział gminy Kurów między sąsiednie gminy. Proponowane jest przyłączenie wsi Bugaj do m. Wielunia, Dąbrowy do gm. Wydrzyn a pozostałych wsi do gm. Mokrsko i Kamionka.

Echo Sieradzkie 1932 18 kwiecień

ZASIŁKI NA BUDOWĘ SZKÓŁ.
Sejmik Powiatowy na posiedzeniu budżetowem, uchwalił wstawić do budżetu sumę zł. 6,000 jako zasiłek dla poszczególnych gmin przy budowie szkół.
Całkowita suma na oświatę w poszczególnych pozycjach budżetu na rok 1932-33 uchwaloną została na zł. 15,300.
Na opiekę społeczną t. j. utrzymanie Sierocińca w Komornikach i przytułku dla starców i kalek w Kamionce uchwalona została suma zł. 31,818.

Echo Sieradzkie 1932 20 kwiecień

ZMIANA MIEJSC.
Sejmikowy Przytułek dla starców i kalek przeniesiony został z Kamionki do Skrzynna, zaś Szkoła Rzemiosł Braci Albertynów przeniesiona została do ośrodka majątku Kamionka. Ośrodek ten został oddany Braciom Albertynom w posiadanie za niewielką opłatą.

Echo Sieradzkie 1932 8 lipiec

NIEODRODNY SYNALEK.
Grabowski Józef, syn znanego prze
mytnika z Kamionki pow. Wieluńskiego — godnym będzie zastępcą ojca —gdyż nietylko że przemyca ale nawet sam rowerem dostarcza przemycany towar na odległość dziesiątek kilometrów. Przy takiej jednej wycieczce rowerowej potknęła się Józiowi nóżka i wpadł — gdy wiózł do Łodzi tytoń pochodzenia zagranicznego w ręce Str. Gran. która znalazła przy nim 6 kg. tytoniu, pierwszego gatunku.

Echo Sieradzkie 1932 20 lipiec

Wyrodna matka zabiła dziecko.
Józefa Cieślakówna lat 21 mieszk. wsi i gm. Kamionka wychowywała swe trzyletnie nieprawne dziecko. Obecnie z niewiadomych narazie przyczyn dziecko zamordowała.
Zwłoki dziecka odnaleziono na drugi dzień. Sprawczynię tego okropnego czynu aresztowano i osadzono w więzieniu w Wieluniu do dyspozycji władz śledczych

Echo Sieradzkie 1932 29 wrzesień

SMUTNY WYNIK PORACHUNKÓW OSOBISTYCH.
W niedziele dn. 25 b. m. wywiązała się krwawa bójka między dwoma mieszkańcami wsi i gm. Kamionka — Ant. Milka lat 26, a Stefanem Surma lat 26.
W czasie wzajemnego "okładania się" czem popadło — Surma uderzył swego przeciwnika kamieniem w głowę. Milka padł na ziemię zalewając się krwią i mimo natychmiastowej pomocy nie odzyskał przytomności. Surmę aresztowano. Milkę zaś w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu w Wieluniu.
Tło — porachunki osobiste.

Echo Sieradzkie 1932 22 październik

Z DZIAŁALNOŚCI WIELUŃSKIEGO
SAMORZĄDU POWIATOWEGO.
(...) W gospodarce Samorządu Powiatowego w Wieluniu na czoło wybija się budowa dróg. Zastosowany został system szarwarkowy, przy którym koszt budowy 1 kilometra drogi bitej wynosi od 3 do 5 tysięcy złotych podczas gdy normalny koszt budowy wynosi przeciętnie 20 do 25 tysięcy złotych. Ogółem w ostatnich czasach pobudowano systemem szarwarkowym nowych dróg bitych 32 kilometry, niezależnie od tego ulepszono dróg gruntowych 55 kilometrów. Ludność powiatu chętnie oddaję swą pracę i środki techniczne dla budowy dróg.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje ludność gminy Starzenice, która na szlaku drogi Wieluń — Działoszyn wybudowała w ostatnich 2 latach 8 kilometrów bitej drogi.(...)
W dziale zdrowia publicznego Wydział Powiatowy prowadzi 5 przychodni przeciwjagliczych i jeden szpital publiczny o 90 łóżkach z działami: Ginekologicznych, wewnętrzny, chirurgiczny, rentgenologiczny i laboratorium analitycznem.
W dziale opieki społecznej utrzymuje wydział:
1) Zakład Wychowawczo-Opiekuńczy w Komornikach.
2) Zakład Opiekuńczy nad Młodzieżą w Kamionce.
3) Przytułek dla Starców i kalek w Skrzynnie.
Ogółem w tych trzech zakładach w ostatnim roku budżetowym było 54.000 osobodni. (...)

Echo Sieradzkie 1932 26 październik

ŁADNA SUMKA JAK NA DZISIEJSZE CZASY.
Znani i karani już kilkakrotnie za przemyt mieszk. wsi Kamionka Władysław i Józef Grabowscy — skazani zostali przez Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Wieluniu za przemyt tytoniu pochodzenia zagranicz. po 830 zł każdy.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 69

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Stanisławie Wachowskim, właścicielu 1 ha 1075 m. z fol. Ka­mionka A, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 12 marca 1934 roku. W powołanym terminie osoby zain­teresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1933 30 marzec

Znany przemytnik znów
za kratkami.
Mieszkaniec wsi Kamionka, Grabowski Wł. znany zawodowy przemytnik stanął w tych dniach przed Sądem Okręgowym w Wieluniu za to, że dopuścił się czynnej napaści na strażnika granicznego podczas pełnienia przez niego czynności służbowych.
Tło zajścia przedstawia się następująco: — wyżej wymieniony Grabowski znany b. dobrze Str. Gran. jako zawodowy przemytnik którego ta miała stale na swem „oku" — posiadając w swych zabudowaniach przemycaną z Niemiec sacharynę, nie chciał dopuścić do rewizji i rzucił się na funkc. Str. Gran. przewalając go na ziemię i bijąc szpadlem złamał mu lewą kość łokciową.
Sąd po rozpatrzeniu sprawy skazał Grabowskiego na 10 miesięcy więzienia.

Niezależnie od tego Grabowski będzie odpowiadał za posiadanie sacharyny — którą mimo to że tak "dzielnie" bronił dostała się w ręce Str. Granicznej.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Kamionka dzieli się na gromady:
6. Kamionka, obejmującą: wieś Kamionkę, rozparc. maj. Kamionkę, ośr. maj. Kamionkę, gaj. Kamionka, os. pokarczemną.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1933 październik

Głuchy inwalida fałszerzem weksli
Wieśniacy stracili 30 tysięcy złotych.
Wieluń, 29. 10. (od. wł. kor.) Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowe) w
Wieluniu rozpatrywał niecodzienną aferę wekslową do której powołane zostało około 80 świadków.
Tło sprawy przedstawia się jak następuje:
Włościanie z gmin Kamionka i Starzenice, pragnący nabyć nawozy sztuczne za pośrednictwem uzyskanej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zwrócili się do kompetentnego w tych sprawach Stanisława Bieniasa inwalidy wojennego, (głuchego) zam. w Pątnowie.
Bienias otrzymawszy weksle gwarancyjne od chłopów pożyczkę uzyskał, i nawozy sprowadził — otrzymawszy zaś pierwszą ratę spłat od zainteresowanych — wpłacił pieniądze do Banku.
Drugą ratę „przedsiębiorczy" inwalida, zatrzymał.
Bank Gosp. Krajowego nie otrzymawszy wpłat, oddał weksle do protestu i tu cała afera wyszła na jaw.
W toku przeprowadzonego dochodzenia wyszła na światło dzienne inna grubsza sprawa, a mianowicie, że Bienias wystawiał weksle z fałszowanemi podpisami włościan, które nieświadomo zaświadczane urzędowo przez wójtów: Wojciecha Kubackiego i Antoniego Dubasa miały swą pełną wartość.
Po wykryciu tej afery wskutek której włościanie poszkodowani zostali na przeszło 30 000 zł. wójtów aresztowano, zaś przeciwko Bieniaszowi wytoczono sprawę sądową.
W tych dniach Sąd po dwudniowem rozpatrywaniu sprawy i zbadaniu całego szeregu świadków i poszkodowanych — skazał Stanisława Bieniasa na półtora roku więzienia, zaś Wojciecha Kubackiego, wójta gm. Starzenice i Antoniego Dubasa, wójta gm. Kamionka po 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem wykonania kary na przeciąg 2-ch lat.
Bienias, który założył apelację znajduje się na wolnej stopie.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 styczeń

Płacz "mistrza" przemytników w więzieniu
Ciekawe odkrycie straży więziennej.
Grabowski Władysław mieszk. wsi Kamionka, znany i karany już kilkakrotnie przemytnik, ostatnio wysiedlony z pasa granicznego, „odsiedziawszy" przed niedawnym czasem karę półtorarocznego więzienia, znów w tych dniach zgłosił się do więzienia na dłuższy pobyt...
W czasie przyjmowania przez straż więzienną nowego i stałego "lokatora" — jak wymaga tego regulamin — dokonano przy nim rewizji osobistej, która dała sensacyjne wyniki.
W kołnierzu marynarki Grabowskiego i w innych częściach garderoby znaleziono zaszyte kamienie do zapalniczek oraz kilkadziesiąt ziarnek krystalicznej sacharyny, którą to stary przemytnik chciał słodzić sobie „gorzkie" dnie pokuty.
Arcykomiczne było zachowanie się recydywisty-przemytnika, który aż płakał z żalu — nie dlatego, że pozbawili go ulubionej sacharynki i kamyszków lub też, że czeka go za to nowa sprawa i kara więzienia — dla niego to fraszka — lecz płakał on jedynie dla tego, jak sam się wyraził, że on ..taki znany mistrz tak dał się głupio złapać...


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 26 kwiecień

POLICJA PRZYTRZYMAŁA DWÓCH PRZEMYTNIKÓW
W tych dniach funkc. P. P. w Osjakowie w czasie patrolowania okolicy przytrzymali dwóch podejrzanych osobników — któremi okazali się dwaj znani przemytnicy Stefan Grabowski z Kamionki i Kleja Władysław z Brzezin.

Przy przytrzymanych znaleziono 5 klg. sacharyny poch. zagr. — Przemytników wraz z towarem przesłano do kom. Str. Gran. w Wieluniu.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 29 czerwiec

ZBIÓRKA NA KOLONJE DLA DZIECI POLSKICH Z NIEMIEC
postępuje powoli. W okresie od 14. do 23. VI. b. r. przybyły następujące ofiary:
Zarząd Gminy Dzierzkowice 46.92 zł., Polski Czerwony Krzyż w Wieluniu 40 zł., P. Oner S. z Kożnicy Grabowskiej 30 zł., Gmina Kamionka 25.50 zł., P. Jacuńska z Mierzyc 20 zł., P. Łubieńska Aleksandra p. Naramice 20 zł., Gmina Wydrzyn 11 zł., Pani Kobylańska z Pytnówka 10 zł., P. Insp. Skupiński 10 zł., P. Insp. Berger 10 zł., P. Rejent Różycki 10 zł., p. Świderski 10 zł., P. Rawicki Czesław z Lututowa 5 zł., Inż. Żarnecki 2 zł., P. Mosz K. 50 kg. mąki, P. Ciemniewski z Świątkowic 60 kg. mąki, Gmina Skomlin 150 kg. żyta, 50 kg. pszenicy i 5 zł., P. Jakowich z Mokrska 300 kg. ziemniaków.
Składając najserdeczniejsze podziękowanie P. T. Ofiarodawcom, Komitet apeluje do społeczeństwa o przyspieszenie deklaracji i wpłat.
Pierwsza partja t. j. 40 dzieci przyjeżdża 3 lipca b. r.
Przy tej sposobności nie można pominąć refleksji.
W godnej najwyższego uznania ofiarności społecznej są i drobne cienie. Nikt nie może dać ponad możność, nie uprawia się karoty, jednak 50 gr. złożone przez majętnego obywatela miejskiego, właściciela placówki przemysłowej dobrze prosperującej, budzi conajmniej zdziwienie.
A już niezrozumiałym faktem jest nieprzyjęcie listu od Komitetu przez osobę stojącą wysoko w hierarchji społecznej w swej parafji.
Jednak te drobne cienie podkreślają tem wyraźniej dobrą wolę i ofiarność ogółu społeczeństwa.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 5

WYKAZ
osób poszukiwanych, zagubionych pieczęci
urzędowych i odwołanego poszukiwania.
(Do użytku powiatowych władz administracji ogólnej województwa łódzkiego).
2. Nr. OC. II. 11/2. Antoni Stochniałek, syn Jana i Franciszki, lat 11, urodz, w Niemczech, wydalił się z domu rodzicielskiego w Kamionce, powiatu wieluńskiego, we wrześniu 1935 roku.
Proszę o zarządzenie poszukiwań i zawiadomienie o wyniku dodatnim Starostwo w Wieluniu.

Dziennik Łódzki 1951 nr 260

Już w dniu otwarcia
wielkich magazynów w Wieluniu
chłopi z okolicznych gmin
przywieźli zboże
W dniu 29 września br. w Wieluniu oddane zostały do użytku dwa wielkie magazyny zbożowe. Na uroczystość otwarcia magazynów przybyli m. in. przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli, państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Polskich Zakładów Zbożowych, Związków Zawodowych oraz robotnicy, technicy i inżynierowie z budowy, młodzież szkolna, społeczeństwo m. Wielunia i chłopi z okolicznych wsi.
Radośnie przeżywali robotnicy, technicy i inżynierowie dzień oddania do użytku magazynów. Dzięki ogromnemu wysiłkowi załogi Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego, magazyny zbożowe wybudowane zostały w ciągu 40 dni i oddane do użytku przedterminowo.
Przyczynili się do tego liczni przodownicy pracy jak: ob. Rychter, murarz, wyrabiający 250 proc. normy, ob. Kowalski, robotnik 300 proc. normy, ob. Barcikowski 300 proc., dzienny robotnik 60-letni ob. Antoni Bil, racjonalizator ob. Tęcza i wielu innych.
Dzięki ich ofiarnej pracy magazyny wybudowane zostały w tak szybkim tempie.
Przemawiający w czasie uroczystości przewodniczący PRN. przewodn. Okr. Rady Zw. Zawodowych, nacz. dyr. Polskich Zakł. Zbożowych i przedstawiciel ministerstwa podkreślili niezwykły wysiłek załogi, która potrafiła tak dzielnie wywiązać się ze swego zadania.
Już w dniu otwarcia magazynów, wczesnym rankiem chłopi z okolicznych wsi złożyli w nich przeszło 20 ton zboża.
Pierwsze manifestacyjnie odstawiły zboże gromady: Urbanica i Gromadzice.
Powiat wieluński wysunął się na pierwsze miejsce w planowym skupie zboża w woj. łódzkim,
W sierpniu pow. wieluński odstawił zboże w 162 proc., a za wrzesień do 27 w 103 proc.
Przodującą gminą w pow. wieluńskim jest gm. Kamionka, która w sierpniu i wrześniu wykonała plan skupu zboża w 150 proc., zaś gmina Lututów wykonała już roczny plan w 107 proc.

Na zakończenie uroczystości otwarcia magazynów odbyły się występy artystyczne łódzkiego zespołu „Artos".

Dziennik Łódzki 1962 nr 188

W Kamionce (pow. Wieluń) również od uderzenia pioruna spaliły się stodoła i obora.

Dziennik Łódzki 1969 nr 243

4 pożary
ponad 300 tys. zł strat.
(...) We wsi Kamionka, pow. Wieluń spaliła się stolarnia i stodoła. Straty wynoszą 90 tys. zł. Poszkodowanymi są K. Milczarek i J. Kowalczyk.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza