-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Kałuże

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kałuźniki, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Dzietrzniki, własność rządowa. Ilość domów 9, ludność 78, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Kałuże,  kol. nad strum. Dalachowem i os., pow. wieluński, gm. Kamionka, par. Pątnów, odl. od Wielunia w. 15; kol. K., wraz z koloniami: Dzietrzniki, Budziaki, Polaki i Grabowa Dzietrznicka, ma dm., 155, mk. 1204; os. mk. 4.

Spis 1925:
Kałuże, wś, pow. wieluń, gm. Kamionka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 46. Ludność ogółem: 291. Mężczyzn 155, kobiet 136. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 286, mojżeszowego 5. Podało narodowość: polską 291.

Wikipedia:
Kałuże-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów. Przed II wojną światową ta wieś nosiła nazwę Polaki. Przez niezabudowaną część miejscowości, przebiega ruchliwa Droga krajowa nr 43 Częstochowa – Wieluń. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Ciekawostką jest „Dolina objawienia”, która znajduje się w lesie, gdzie od 1856 r. są odprawiane co roku msze św., zawsze 3 maja. Jest tam także źródełko wody. Woda jest tak czysta, że można ją pić. Wodzie przypisuje się właściwości lecznicze.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

OGŁOSZENIE O WYJEDNYWANIU NADAŃ
GÓRNICZYCH,
Zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu artykułu 454—540 Ustawy Górniczej (Zb. Praw ces. ros. t. VII, wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego Dąbkowicza, Dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uzyskanie niżej wymienionych nadań górniczych dla wydobywania rudy żelaznej. zaprojektowanych na zasadzie odkryć, dokonanych przez Kierownika Państwowych Poszukiwań Górniczych Henryka Mandata, działającego w imieniu i na rzecz Głównej Dyrekcji Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a mianowicie:
1. „Załęcze" o przestrzeni 1.129.988 metr. kw., położonej na gruntach wsi Kluski, lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka i na gruntach kolonji Jaworzno, w gminie Rudniki.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 30 sierpnia 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 16 września 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Załęcze" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski; na wschodzie — z gruntami wsi Kluski, nadaniem „Toporów", lasem państwowym Kluski i gruntami kolonji Jaworzno; na południu — z gruntami kolonji Jaworzno; na zachodzie — z nadaniem „Chocim".
2. „Toporów" o przestrzeni 1.136.134 metr. kw., położonej na gruntach włościan wsi Kluski, Załęcze i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 10 sierpnia 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki i było sprawdzone protokularnie dnia 23 sierpnia 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Toporów" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski, nadaniem „Karczówka" i z gruntami wsi Załęcze; na wschodzie — z gruntami wsi Załęcze i lasem państwowym Kluski; na południu — z lasem państwowym Kluski; na zachodzie — z nadaniem „Załęcze".
3. „Karczówka" o przestrzeni 1.113.484 metr. kw., położonej na gruntach włościan wsi Kluski, Załęcze i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 14 września 1921 r, na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 16 września 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Karczówka" graniczy: na północy — z gruntami wsi Kluski i wsi Załęcze; na wschodzie — z gruntami wsi Załęcze; na południu — z lasem państwowym Kluski; na zachodzie — z lasem państwowym Kluski i z gruntami wsi Kluski.
4. „Wołyń" o przestrzeni 1.133.640 metr. kw. położonej na gruntach włościan wsi Kałuże, Grabowa, Kluski i lasu państwowego Kluski, w gminie Kamionka.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 25 października 1921 r. na gruncie lasu państwowego Kluski, Nadleśnictwa Rudniki, i było sprawdzone protokularnie dnia 28 października 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Wołyń" graniczy: na północy — z nadaniem „Mazury"; na wschodzie — z gruntami wsi Kałuże i wsi Kluski; na południu — z gruntami wsi Kluski, Grabowa, nadaniami „Wileńszczyzna" i „Ślązacy"; na zachodzie — z nadaniem „Ślązacy".
Wszystkie wyżej wymienione nadania są położone w powiecie Wieluńskim, w wojew. Łódzkiem.
Na skutek tego w dniu 18 grudnia 1928 r. o godzinie 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski w biurze swojem, mieszczącem się w Częstochowie przy ulicy Panny Marji Nr. 67, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i protesty, jakie będą złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą do dnia 18 grudnia 1928 r. rozpatrzeć plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górniczych w wyżej wspomnianym biurze w godzinach urzędowych.
P. o. Naczelnika Okręgowego Urzędu Górnicz. w Częstochowie
( —) Ł. Głuszczak inż. górn.
Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 10
O WYJEDNYWANIU NADAŃ GÓRNICZYCH
Zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu artykułu 454—540 Ustawy Górniczej (Zb. Praw ces. ros. t. VII, wyd. 1912 r.) Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego Dąbkowicza, Dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uzyskanie niżej wymienionych nadań górniczych dla wydobywania rudy żelaznej, zaprojektowanych na zasadzie odkryć, dokonanych przez Kierownika Państwowych Poszukiwań Górniczych, Henryka Mandata, działającego w imieniu i na rzecz Głównej Dyrekcji Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a mianowicie:
1) „Kamieńsk" o przestrzeni 1.137,994 mtr. kw. położonej na gruntach lasu państwowego Dzietrzniki i osady Kałuże i Polaki i szosy państwowej gminy Kamionka, pow. Wieluńskiego.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 10 marca 1921 r. na gruncie lasu państwowego Dzietrzniki, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego i było stwierdzone protokularnie dnia 16 marca 1921 r.
Wyjedywana przestrzeń nadania górniczego „Kamieńsk" graniczy: na północy — z lasem państwowym Dzietrzniki i nadaniami „Szczerców" i „Rybnik"; na wschodzie — z lasem państwowym Dzietrzniki i osady Polaki i nadaniem „Mazury"; na południu — z gruntami osady Kałuże i Polaki i nadaniami „Podole" i „Ślązacy"; na zachodzie — z lasem państwowym Dzietrzniki.
2) „Mazury" o powierzchni 1.130.711 mtr. kw. położonej na gruntach lasu państwowego Budziaki, wsi Dzietrzniki i Kałuże, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 13 października 1921 r. na gruncie lasu rządowego Budziaki, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego i było stwierdzone protokularnie dnia 28 października 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Mazury" graniczy: na północy — z gruntami lasu państwowego Budziaki — i z nadaniami „Rybnik" i „Jabłonków"; na wschodzie — z gruntami wsi Kałuże i Dzietrzniki i nadaniem „Jabłonków"; na południu—z gruntami wsi Kałuże, lasem państwowym i nadaniami „Ślązacy" i „Wołyń"; na zachodzie — z lasem państwowym Budziaki i nadaniem „Kamieńsk".
3) „Maryca" o przestrzeni 1.137,998 mtr. kw. położonej na gruntach lasu państwowego Dzietrzniki i osady Kałuże i szosy państwowej gminy Kamionka, pow. Wieluńskiego.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 17 marca 1921 r. na gruncie lasu państwowego Dzietrzniki, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego i było stwierdzone protokularnie dnia kwietnia 1921 r.Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Maryca" graniczy: na północy — z nadaniem „Ossjaków", na wschodzie — z nadaniem „Kamieńsk", na południu — z gruntami wsi Kałuże i Dzietrzniki, i na zachodzie — z nadaniem „Mgławica".
5) „Pajęczno" o przestrzeni 1.138.000 mtr. kw., położonej na gruntach lasu państwowego Dzietrzniki i wsi Dzietrzniki, gm. Kamionka i lasu państwowego Marki, gminy Praszka, powiatu Wieluńskiego.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane dnia 22 stycznia 1921 r. na gruncie lasu państwowego Dzietrzniki, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego i było stwierdzone protokularnie dnia 14 lutego 1921 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Pajęczno" graniczy: na północy z nadaniem „Działoszyn", na wschodzie — z nadaniami „Szczepany" i „Ossjaków", na południu — z lasem państwowym Marki i Dzietrzniki i gruntami wsi Dzietrzniki, na zachodzie — z nadaniami „Halicz" i „Przemyśl".
Wszystkie wyżej wymienione nadania górnicze są położone w powiecie Wieluńskim, w województwie Łódzkiem.
Na skutek tego w dniu 4 czerwca 1929 r. o godzinie 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Częstochowski, w biurze swojem, mieszczącem się w Częstochowie przy ulicy Panny Marji 67, będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i protesty, jakie będą złożone na wskazany termin.
Życzący sobie mogą do dnia 4 czerwca r. b. rozpatrzeć plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górniczych w wyżej wspomnianem biurze w godzinach urzędowych.
Naczelnik Okr. Urzędu Górniczego w Częstochowie
(—) Ł. Głuszczak
Inż górn.

   Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

AMATOR PAŃSTWOWEGO DRZEWA.
Stanisław Pinkosz mieszkaniec wsi Kałuże, gm. Kamionka — jako dość zamożny gospodarz nie otrzymywał pozwolenia na zbieranie chróstu, które otrzymywała jedynie ludność mniej zamożna.
Wybrał się on przeto jednej nocy do państwowego lasu Nadleśnictwa Rudniki, gdzie skradł pewną ilość drzewa za co Sąd Grodzki w Wieluniu skazał go na 5 miesiąc aresztu i 100 zł. grzywny, a ponadto na karę pieniężną jako nawiązkę...


Echo Sieradzkie 1933 13 kwiecień

NAJPIERW CHRÓST POTEM...
SOSNY...
Wiadomem jest zapewne wszystkim, że większe majątki jak i nadleśnictwa wydają niezamożnym mieszkańcom kwity na t. zw. chróst.
Różni są ludziska i różne są ich zapatrywania, a szczególnie mieszk. wsi Kałuże gm. Kamionka — Fr. Kotowskiego, który mówi: — „co twoje to moje" i idąc do lasu niby na chróst ścinał całe sosny. — Kotowski karany był już parokrotnie to za kradzież świerku to za zrąbanie młodej brzózki lub sosenki i t. p. defraudacje leśne z lasów państwowych. Ostatnio przebrała się miarka, gdyż K. poczynał sobie coraz grubiej, aż doszło nawet do tego, że pewnego dnia ściął sobie najspokojniej 4 wielkie sosny... jak swoje...
W tych dniach stanął Kotowski przed Sądem Grodzkim w Wieluniu, który skazał go na pół roku więzienia i 500 zł. grzywny, oraz na pokrycie kosztów sądowych.

Kotowskiego, który odpowiadał z wolnej stopy po odczytaniu wyroku aresztowano i osadzono w więzieniu.

Echo Sieradzkie 1933 23 kwiecień

AMATOR PAŃSTWOWEGO DRZEWA.
Stanisław Pinkosz mieszkaniec wsi Kałuże, gm. Kamionka — jako dość zamożny gospodarz nie otrzymywał pozwolenia na zbieranie chróstu, które otrzymywała jedynie ludność mniej zamożna.

Wybrał się on przeto jednej nocy do państwowego lasu Nadleśnictwa Rudniki, gdzie skradł pewną ilość drzewa za co Sąd Grodzki w Wieluniu skazał go na 1 miesiąc aresztu i 100 zł. grzywny, a ponadto na karę pieniężną jako nawiązkę...

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Kamionka dzieli się na gromady:
7. Kałuże, obejmującą: gaj. Dzietrzniki, wieś Kałuże, os. młyn. Kępowiznę, pust. Polaki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 24

OGŁOSZENIE OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
W RADOMIU z dnia 22 listopada 1933 r. Nr. 220/2754/33 o wyjednaniu nadań górniczych na rudę
żelazną.
Na mocy art. 272 Prawa Górniczego z dnia 29 listopada 1930 r. (D. U. R. P. Nr. 85, poz. 654) oraz zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu art. 454—540 Ustawy Górniczej ros. (zb. praw ces. ros. T. VII. wyd. 1912 r.) i art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (D. U. R. P. Nr. 17, poz. 139) Okręgowy Urząd Górniczy w Radomiu podaje do publicznej
wiadomości, że podejmują się starania przez Radcę Ministerjalnego W.Wysoczańskiego, Kuratora Państwowych Pól Górniczych (Warszawa, Elektoralna 2), działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, do którego przeszły uprawnienia górnicze b. władz okupacyjnych na zasadzie uchwały sejmowej z dnia 15 lipca 1920 r. (D. U. R. P. Nr. 70, poz. 463), o uzyskanie nadania górniczego dla wydobywania rudy żelaznej p. n. „Jabłonków" o przestrzeni 1137274 m2, położonej na gruntach lasu państwowego Budziaki, Nadleśnictwa Rudniki oraz na gruntach wsi Dzietrzniki i Kałuże, gminy Kamionka, pow. Wieluńskiego, woj. Łódzkiego. Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane 12 października 1918 r. przez Warszawskie Towarzystwo Przemysłowe na gruncie Konstantego Ochwatowskiego we wsi Dzietrzniki, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego, i było stwierdzone protokólarnie 16 marca 1921 r. — Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego „Jabłonków" graniczy: na północy — z gruntami wsi Dzietrzniki i Kałuże, na wschodzie — z gruntami wsi Kałuże, na południu — z gruntami wsi Kałuże i Dzietrzniki i na zachodzie — z gruntami wsi Dzietrzniki i lasu państwowego Budziaki.
Na mocy art. 272 Prawa Górniczego z dn. 29 listopada 1930 r. i zgodnie z § 25 Instrukcji o zast. art. 454—540 Ustawy Górniczej ros. Okręgowy Urząd Górniczy w Radomiu podaje do publicznej wiadomości, że podejmują się starania przez tegoż Kuratora Państwowych Pól Górniczych, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uzyskanie nadania górniczego dla wydobywania rudy żelaznej, zaprojektowanego na zasadzie odkrycia, dokonanego przez Główną Dyrekcję Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, p. n. „Mgławica" o przestrzeni 1136572 m2, położonej na gruntach wsi Lachowskie, gruntach lasu państwowego Marki, Nadleśnictwa Rudniki, gm. Praszka, oraz na gruntach wsi Dzietrzniki, Kałuże i Polaki, a także na gruntach lasu państwowego Budziaki, Nadleśnictwa Rudniki, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego. Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane 21 maja 1921 r. na gruncie lasu państwowego Budziaki, Nadleśnictwa Rudniki, gm. Kamionka, pow. Wieluńskiego, i było stwierdzone protokólarnie 7 czerwca 1921 r. Wyjednywana przestrzeń nadania górniczego "Mgławica" graniczy: na północy — z gruntami lasu państwowego Marki, wsi Lachowskie i Dzietrzniki oraz z gruntami lasu państwowego Budziaki, na wschodzie — z gruntami lasu państwowego Budziaki, na południu — z gruntami lasu państwowego Budziaki, wsi Polaki, Dzietrzniki i Lachowskie i na zachodzie — z gruntami wsi Lachowskie oraz z gruntami lasu państwowego Marki.
Na skutek powyższego w dniu 21 grudnia 1933 r. o godzinie 10 w biurze Okręgowego Urzędu Górniczego w Radomiu, mieszczącem się przy ul. Moniuszki 24, będą spisane protokóły o wyjednywanych na rzecz Skarbu Państwa nadaniach górniczych: „Jabłonków" i „Mgławica" oraz będą rozpatrywane wszelkie uwagi i protesty, jakie wpłyną przeciwko wymienionym nadaniom do Urzędu Górniczego przed wskazanym terminem. Złożone protesty muszą być w dn. 21 grudnia 1933 r. osobiście, wyjaśnione przez składających takowe. Życzący sobie mogą do dnia 21 grudnia 1933 r. rozpatrywać plany i rejestry pomiarowe wymienionych nadań górniczych w Urzędzie Górniczym w godzinach urzędowych. Protokóły o wymienionych nadaniach górniczych będą spisane trybem, wskazanym w § 13 powołanej Instrukcji.
. o. Naczelnika Okręgowego rzędu Górniczego w Radomiu
(—) Inż. Z. Górski.

Dziennik Łódzki 1965 nr 189

Kronika wypadków


W niedzielę, w Kępowiźnie pow. Wieluń, podczas kąpieli w rzece Warcie utonął 19-letni Czesław Włoch, zam. Kałuże pow. Wieluń. Dochodzenie prowadzi posterunek MO w Dzietrznikach.

Dziennik Łódzki 1969 nr 88

W miejscowości Kałuże pow. Wieluń od iskry z komina wybuchł groźny pożar. Spaliło się 5 budynków: 2 budynki mieszkalne, 2 stodoły, 1 obora. Straty obliczane są na 125 tys. zł. Pożar gasiło 9 jednostek straży.

_________________________________________________________________________________

Kałuże niewielka miejscowość obecnie położona w województwie łódzkim, powiecie wieluńskim gminie Pątnów. Niegdyś wieś podzielona była na cztery pojedyncze osady. Było to:
Kałuże bądź Randoły- obecnie Kałuże Kolonia
Prusaki bądź Prusaczyki
Polaki- obecnie odcinek między torami a Kolonią Kałuże
Grabowszczyzna
Mapa z około 1860 roku określa Kałuże jako Pustkowie. Pierwsza wzmianka miejscowości o nazwie Kałuże, jaką udało mi się znaleźć, pochodzi z 1877 roku. " Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego " wymienia Kałuże jako wieś- osadę należącą do Guberni Kaliskiej, powiatu Wieluńskiego i Gminy Kamionka. Prawdopodobnie wioska przynależała do parafii Pątnów, jednak "Skorowidz(...)" podaje iż była to parafia Ruda. Sąd pokoju znajdował się w Wieluniu podobnie jak i poczta. W 1895 roku Kałuże przechodzą pod parafię Dzietrzniki administrowaną przez ks. Wacława Kokowskigo.
Żródło: http://kaluzewies.tnb.plBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza