-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Jadwichna

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jadwichna, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Brodnia, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 91, odległość od miasta obwodowego 4 3/4.

Słownik Geograficzny:
Jadwichna  nowa i J. stara, wsie, powiat turecki, gm. Lubola, par. Brodnia, odl. od Turka 38 w. J. N. ma dm. 26, mk., 199; J. S. dm. 5, mk. 82.

Spis 1925:
Jadwichna Nowa, wś, pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 32. Ludność ogółem: 214. Mężczyzn 114, kobiet 100. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 214. Podało narodowość: polską 214.

Spis 1925:
Jadwichna Stara, kol., pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 18. Mężczyzn 9, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 18. Podało narodowość: polską 18.

Wikipedia:
Jadwichna-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 160

(N. D. 3128) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia niniejszem: iż na żądanie Włodzimierza Kurnatowskiego właściciela dóbr Strzyżewa, Leokodyi z Kurnatowskich Parczewskiej wdowy z własnych funduszów utrzymującej się w wsi Strzyżowie Powiecie Ostrzeszowskim, i Ludwika Kurnatowskiego Auskultatora przy Sądzie Appellacyjnym w Poznaniu, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem zamieszkałych, aktem Komornika Trybunału tutejszego Franciszka Roweckiego d. 4 (16) Czerwca 1851 r. sporządzonym, d. 11 (23) t. m. i r. Gontramowi Myszkowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Wartskiego na ręce Podpisarza tegoż Sądu Leona Świętochowskiego jako jego legalnego zastępcy, Wacławowi Zbijewskiemu Wójtowi gminy Lubola i Zagórki, Romanowi Iłowickiemu ustanowionemu Dozorcy i Julijannie z Radońskich Jłowickiej wdowie dłużniczce doręczonym, a dnia 13 (25) również t. m. i r. w księdze wieczystej dóbr Zagórek, zaś d. 22 Czerwca (4 Lipca) dopiero rzeczonego roku w biórze Pisarza w księdze na ten cel w Trybunale tutejszym utrzymywanej zaregestrowanym, zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia.
DOBRA ZAGÓRKI
składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, z wsiów zarobnych i folwarków Jadwichna nowa, i Jadwichna stara zwanych.
Dobra te składają jednę gminę, która pod względem jurisdykcyi dołączona do gminy Lubola przez jednego Wójta w wsi Luboli zamieszkałego jest administrowana.
Własność dóbr tych należy do Julianny z Radońskich Jłowieckiej wdowy dłużniczki, która jako właścicielka ich utrzymując się z dochodow, a tem samem ten mając tylko stan, mieszka w zajętej wsi Zagórkach.
Leżą one w parafii Brodnia, Ogu Wartskim, Powiecie Kaliskim Gub. Warszawskiej, w jurisdykcyi Trybunału Kaliskiego.
Powierzchnia ich obejmuje na miarę nowopolską włók 31 morg 23, w tej są grunta I. II. Ш. i IV. klassy i boru młodocianego olszowego, brzozowego i sosnowego włók 2.
We wsi Zagórki jest młynarz Stanisław Zaleski który płaci rocznie z wiatraka w tych dobrach będącego czynszu dzierżawnego rs. 75.
We wsi Jadwichna stara znajduje się włościan trzech, robiących po dni trzy tygodniowo, Antoni Maniecki szynkarz płaci czynszu rocznie rs. 7 k. 50 i prócz tego szynkuje dominialne trunki za wynagrodzeniem 25 gr. i Franciszek Okoński kowal odbywający robotę swej professyi dworowi za pobieraną kopczyznę.
We wsi Jadwichna nowa znajduje się włościan 12 z których 4 po dni 3, 2-ch po dni 5, a 6 po dni 2 1/2 odrabiają tygodniowo, Paweł Bednarek płaci czynszu rs. 15, Piotr Morawski rs. 10 k. 50, zaś Wojciech Marliński szynkarz rs. 18, wszyscy rocznie, a ostatni robi prócz tego w żniwa dni 40 i szynkuje trunki dominialne za wynagrodzeniem 25-go gr.
Dobra te były wydzierżawione za roczną cenę rs. 45 Romanowi Iłowieckiemu synowi na lat 6 za kontraktom z d. 14 (26) Czerwca 1845 r. który za rok jeden ostatni odstąpił praw swych Kazimierzowi Jankiewiczowi, w Warszawie mieszkającemu Szwagrowi za kontraktem z d. 8 (20) Lipca 1850 r. lecz dzierżawa ta z d. 12 (24) Czerwca 1851 r. już wyexpirowała.
Propinacyą w tych dobrach dzierżawi Ferdynand Potworowski i płaci rocznie rs. 75.
Sprzedaż dóbr w mowie będących odbywać się będzie w Tryb. Cyw. tutejszym a Jan Prawdzic Gowarzewski Patron tegoż Tryb. w Kaliszu zamieszkały ustanowiony z strony extrahentów za Obrońcę, trudni się popieraniem takowej.
Pierwsze ogłoszenie warunków tejże sprzedaży i licytacyi na audyencyi publicznej rzeczonego Tryb. które złożone będą w biórze podpisanego Pisarza, a prócz tego przejrzane być mogą u Patrona sprzedaż popierającego nastąpi d. 8 (20) Sierpnia 1851 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 22 Czerw. (4 Lipca) 1851 r.
Wojciech Śliwiński.

Echo Tureckie 1928 nr 52

Z gminy Lubola,
10 cio lecie Niepodległości obchodziliśmy tu dość uroczyście z urozmaiceniami. W dniu bowiem 11—XI. odbyła się jak i wszędzie główna uroczystość obchodu w kościel­nej wsi Brodni, połączona z nabożeństwem i pochodem, a wieczorem akademja w Luboli. Na uwagę zasługuje fakt, że uroczys­tości 10-cio lecia przeciągnęły się w gm. Lubola aż do 9 | XII, urządzano bowiem dalsze akademje w poszczególnych miejscowościach, a mianowicie: 18—XI w re­mizie w Brodni, 25—Xl. w szkole w Jadwichnie—Nowej i wreszcie 9 | XII. w szko­le w Brzegu.
Z inicjatywy miejscowego Kółka Rolni­czego w czasie od 2go do 6 go grudnia r. b. włącznie odbywały się w Luboli 4-ro dniowe kursy gospodarcze dla gospodyń wiejskich. W kursie tym wzięło udział 25 gospodyń mężatek i 6 dorosłych dziewcząt razem 31 osoba. Nauka praktyczna gotowa­nia i pieczenia trwała codziennie. Gospody­nie nauczyły się gotować 7 obiadów czyli na cały tydzień oraz pieczenia różnych ciast, ciastek i wyrabiania cukierków.
Po praktycznych zajęciach codziennie w godzinach od 18 tej do 21-ej wygłaszane były pogadanki przez wytrawne pp. Kiero­wniczkę R. Łukaszewiczową i Instruktorkę I. Kiellerównę, delegatki Wydziału Kół Gos
podyń Wiejskich przy C. T. Rolniczym w Warszawie. Pogadanki te cieszyły się wielkiem powodzeniem wśród słuchaczów oboj­ga płci i obejmowały tematy: a) rola i za­dania gospodyni domu, b) odżywianie lu­dzi, a zwłaszcza dzieci, c) hodowla cieląt i drobiu, d) hygjena i stan sanitarny na wsi i e) szkodliwość używania alkoholu i t.p.
Kurs upamiętniony został ogólną fotografją uczestniczek zatrudnionych przy pracy i zakończony 6 | XII. wspólnym podwieczor­kiem urządzonym z potraw i ciast wyłącznie przez kursistki przygotowanych. W podwie­czorku wzięło udział do 113 osób albowiem każda z kursistek miała prawo wprowadzić 2 osoby i prócz tego zaproszono jeszcze przedstawicieli instytucji jak duchowieństwa, nauczycielstwa, urzędu gminnego, Kółka Rolniczego i straży ogniowej. Podczas kon­sumowania smacznych potraw, wygłoszono kilka okolicznościowych przemówień, oraz wypowiedziano wiersze i deklamacje, a tak­że wykonano śpiewy chóralne, których również na kursie uczono. Na zakończenie dos­tało się do 1 kil. każdej tych smakołyków.
Na podkreślenie zasługuje ta okoliczność że alkohol wyłączony był zupełnie z menu podwieczorkowego i dlatego to wielu męż­czyznom trudno się było z tem pogodzić, lecz nie było na to żadnej rady, gdyż wy­dano stanowczy zakaz picia „mocnej".

Naogół urządzony kurs dla gospodyń wywarł w tutejszej okolicy nadzwyczaj do­datnie wrażenie i zadowolenie. Szczególną wprost sympatję i przywiązanie wśród kursistek i tutejszego społeczeństwa wogóle zdobyły sobie pp. Instruktorki za umiejętną, wzorową i przykładną pracę jaką tu prowa­dziły codziennie bez wytchnienia od 9 do 21 godz. To też rozstanie się było wzru­szające bowiem gospodynie tak się rozczu­liły że łzy roniły przy pożegnaniu A. K.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 4

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW zarejestrowanych przez Wojewodę Łódzkiego.
L. p. 2060 d. 19. XII. 1928 r. L. II Zw. 9205 Kółko Rolnicze w Jadwichnie-Nowej, pow. Tureckiego.


Echo Tureckie 1930 nr 11

Skradziono Ignacemu Kupczykowi z Zagórek gm. Lubola, 2 weksle in blanco po 100 zł. z wystawie­nia Zuzanny Pawlak z Jadwichny -Nowej tejże gminy. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
3. Jadwichna-Nowa, obejmującą: wieś Jadwichna-Nowa, wieś Aleksandrówek i kol. Pruśno.
7. Zagórki, obejmującą: kol. Zagórki, kol. Brodnia i wieś Jadwichna-Stara.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1938 nr 25

Pożary
W dniu 5 b. m. o godz. 19 spłonął dom mieszkalny z budynkami gosp. Pawlaka Michała we wsi Jadwichna Nowa, gm. Pęczniew. W akcji brały udział straże pożarne z Luboli i Brzegu. Pożar wyrządził straty ponad 2 tys. zł.


Echo Tureckie 1939 nr 22

Ofiarność szkół.
Powiat Turecki wykazał wielką ofiarność subskrybując przeszło 405 000 zł. na POP i około 100 000 na FON. Za pokoleniem starszych poszły również dzieci. Dziatwa szkolna, odmawiając sobie nieraz różnych przyjemności, składała chętnie swoje gro­sze na dozbrojenie Armii, dla której ży­wi najgłębsze uczucia miłości i podziwu. Z tych groszy urosły tysiące, złożone przez naszych najmłodszych obywateli powiatu na Obronę Ukochanej Ojczyzny.
Oto lista ofiarodawców — szkół:
Szkoła
FON
POP
Jadwichna Nowa
5.00

Tomisławice

20.—
Konopnica
10.24
34.—
Szarów

20.—
Józefów
2 00

Niemysłów

20.—
Pęczniew
35.00

Kiki
14.00

Zelgoszcz

20 —
Kowale-Ks.
20.00

Goszczanów
72.00
100.—
Karolina
2...62

Chlewo

17. —
Cielce
14.16
40.—
Kaszew
59.48

Jeziorsko
48.61
80. —
Niewiesz

80. —
Karnice
5.90
20.—
Lipnica
5.11.2019

Ziemięcin
9.13

Popów
15.01


Echo Tureckie 1947 nr 12

Zagubione dokumenty:
Ignacy Bednarek zam. w Jadwichnie, gm. Pęczniew, zagu­bił dowód tożsamości konia za Nr. 002240 wydany przez Zarząd gm. Pęczniew.
Powyższe dokumenty unieważnia się.Echo Tureckie 1947 nr 13

Zagubione dokumenty:
Cebulski Jan ur. 21.12.1923 r. zam. w Jadwichnie-Nowej gm. Pęczniew, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez RKU Konin.
Powyższe dokumenty unieważnia się.

Dziennik Łódzki 1962 nr 142

Spłonęło 25 budynków
Wczoraj we wsi Jadwichna Nowa (pow. Poddębice) wybuchł najgroźniejszy w tym roku pożar. O godz. 14.10 zapalił się budynek mieszkalny I. Bednarka, a następnie ogień przerzucił się na zabudowania gospodarcze i sąsiednie budynki mieszkalne, kryte strzechą.
Ogółem spłonęło całkowicie 25 budynków, w tym 8 mieszkalnych. Tak więc 8 rodzin pozostało bez dachu nad głową. Spłonęły również 4 świnie i 2 krowy. Sumę strat oblicza się na ok. 300 tys. zł.
Przyczyną pożaru prawdopodobnie był wadliwie zbudowany komin. Rodzinami pogorzelców zajęły się władze gromadzkie.
Śledztwo w toku. (j. kr.)

Dziennik Łódzki 1962 nr 147

Kronika wypadków
Kilka dni temu informowaliśmy o najgroźniejszym w województwie łódzkim pożarze, jaki wybuchł we wsi Jadwichna pow. Poddębice, gdzie spłonęło doszczętnie 25 budynków. Wczoraj znów w tej samej wsi dzieci, bawiąc się zapałkami, zaprószyły ogień w stodole. Spaliły się dwie stodoły. Straty wynoszą ok. 40 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1966 nr 152

W Jadwichnie, pow. Poddębice spaliły się zabudowania Henryka Tomczyńskiego. Pożar, który powstał od iskry z komina, pochłonął mienie wartości 40 tys. zł. (kl)

Dziennik Łódzki 1969 nr 165

We wsi Jadwichna pow. Poddębice u J. Augustyniaka od iskry z komina spalił się dach na budynku mieszkalnym. Straty wynoszą 20 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1974 nr 114

W miejscowości Jadwichna pow. Poddębice spaliły się 2 obory, dom mieszkalny i stodoła należące do 3 rolników. Straty szacuje się na ok. 120 tys. zł. Przyczyną była iskra z komina.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza