-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Ferdynandów

Słownik Geograficzny:  
Ferdynandów,  folw., pow. turecki, gm. Lubola, par. Brodnia.

Spis 1925:
Ferdynandów, kol., pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 34. Ludność ogółem: 202. Mężczyzn 100, kobiet 102. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 202. Podało narodowość: polską 202.

Wikipedia:
Ferdynandów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew nad rzeką Pichną. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 113

(N. D. 2806) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż w roku bieżącym, przy odbytej rewizji u Sobestjana Ciesielskiego, owczarza z folwarku Ferdynandów, Gminy Lubola w Okręgu Wartskim położonego, wynaleziono przedmiota święte i przez użycie do służby Bożej, poświęcone jako to: ornat, stułę, manipularz, nakrycie od kielicha i kilka płatków do Chrztu Ś-go używanych, które to przedmiota znajdują się w depozycie sądu tutejszego, wzywa zatem każdego, ktoby o tej kradzieży wiedział, lub nią był poszkodowany, aby w ciągu dni 30 w sądzie tutejszym stawić się zechciał po upływie bowiem tego czasu, stosownie do prawa postąpionem będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 25 Kwietnia (7 Maja) 1866 roku.
Sędzia Prezydujący Bromirski.  

Kaliszanin 1886 nr. 28

Dzieciobójstwo. Mieszkanka wsi Ferdynandów, w pow. tureckim. Józefa Wojtczak, urodzone nieprawe dziecię, zabiła kosą.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2187

Łukasik Jan, służąc w 37-ym pułku piechoty poszedł na lińję bojową dnia 28 lipca 1920 r. z dziewiątą kompańją marszową, Dotychczas niema o nim żadnej wiadomości. Upraszam tych, którzy z nim służyli, o zawiadomienie mnie o losie syna. Ignacy Łukasik, wieś Ferdynandów, gmina Lubola, poczta Warta, woj. Łódzkie.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 19

Licytacja.
Komornik przy sądzie okr. w Kaliszu, Karol Karkowski, zamieszkały w m. Turku, obwieszcza, że w d. 14 lipca 1924 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju w Turku odbędzie się sprzedaż przez licytację publiczną, pozostałego w spadku po zmarłym Franciszku Bednarku, synu Franciszka, — nieruchomego majątku, stanowiącego wspólną własność jego i Franciszka i Józefy małż. Bednarków, mianowicie:
1) osady włość, we wsi Lubola, gm. Lubola, pow. Tureckiego, pod tab. Nr 63, przestrzeni 3 morgi 202 pręt. wraz z przynależnemi serwitutami i zabudowaniami, jako to: domem, oborą, stodołą, chlewami, piwnicą, drzewami rosnącemi oraz martwym inwentarzem, która to osada hipoteki nie ma;
2) wschodniej połowy osady włość. we wsi Lubola, pod tab. Nr 12, przestrzeni 10 mórg. 23 1/2 pręt. z prawem do wspólnego pastwiska, również nie mającej urządzonej hipoteki—i
3) północnej połowy dworskiej działki, położonej we wsi Ferdynandów, gm. Lubola, przestrzeni 3 morgi 225 pręt., zapis, pod Nr 20 do księgi hipo­tecznej, przechowywanej w wydziale hipotecznym przy sądzie okr. w Kaliszu.
Majątek w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się, obciążony jest alimentami na rzecz Franciszka i Józefy małż. Bednarków oraz długami nie hipotecznemi na sumę 9.000 mk.
Licytacja rozpocznie się od sumy 200.000.000 mk. pol.; przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć kaucję w sumie 20.000 000 mk. i świa­dectwo o pochodzeniu włościańskiem.

Akta, odnoszące się do sprzedaży, mogą być przejrzane u komornika prowadzącego sprzedaż, a w dniu licytacji — w sądzie pokoju w Turku.

Echo Tureckie 1931 nr 41

Hodowla jedwabników w Polsce.
Polska rok rocznie na krajowe potrzeby sprowadza jedwabie z zagranicy na sumą 50 mil. zł. Gdyby rolnicy nasi zaczęli hodo­wać jedwabniki, to nietylko wystarczyłoby jedwabiu na krajowe potrzeby, ale co naj­mniej ze drugą taką sumę moglibyśmy sprze­dać zagranicy. Pieniądze uzyskane za jed­wab dostałyby się do rąk hodowców spro­wadzając dobrobyt nietylko dla nich, ale i dla całego kraju, gdyż tysiące robotników znalazłoby zatrudnienie w krajowym prze­myśle jedwabnym. Warunki do hodowli jed­wabników jest drzewo morwowe; sadźmy więc morwy — hodujmy jedwabniki—jedwabnictwo krajowi da miljony! Drzewka mor­wowe młodsze starsze racjonalnie hodowa­ne do celów jedwabnictwa nabywać można po cenach przestępnych w Szkółce Morwowej L. Drżenia, w Ferdynandowie gm. Lubola, poczt. Pęczniew, pow. Turecki. Mor­wę sadzi się w jesieni i na wiosnę tak jak drzewka owocowe, jest niewybredna i roś­nie na wszyskich glebach i bardzo szybko rośnie, używana jest także do zatrzymywa­nia piasków. Morwa jest drzewem długo­wiecznym. Nadzwyczaj piękne są żywopło­ty morwowe służą na pokarm dla gąsiennic. Żywopłoty dwurzędowe i jednorządowe w kratkę formujemy z sadzonek morwo­wych młodszych. Morwa posiada własność zrastania się, jeżeli więc przy formowaniu żywopłotu jednorzędowego w kratkę gałąz­ki pozwiązujemy tak, ażeby tworzyły kratki to po pewnym czasie zrosną się z sobą. Na posadzenie kilkunastu drzew morwowych u każdego rolnika znajdzie się miejsce. Mor­wa może być wysadzana wokoło budynków na granicy pól i. t. p. „Kto zasadzi jedno drzewo morwowe — ten rzuca garść złota do krajowego skarbu" pisze H. Sienkiewicz. Sadźmy więc morwy, a nie pożałujemy bo im prędzej je posadzimy, tem wcześniej będziemy mogli prowadzić hodowlę jedwab­ników, która przecież nie jest trudna, ani też kosztowna i w dodatku wypada w czasie kiedy roboty wiosenne są już ukończone, a pora żniw jeszcze nie nadeszła. Zabierajmy się więc energicznie do tej nowej gałęzi przemysłu rolnego będącego w obecnym czasie najwięcej dochodowym, sprowadzi­my dobrobyt dla siebie i rodzin naszych.

LEON DRŻEŃ.

Gazeta Świąteczna 1931 nr 2645

SZKÓŁKA DRZEW MORWOWYCH, Leona Drzenia, w Ferdynandowie, poczta Pęczniew, st. kol. Sieradz, w województwie Łódzkiem. Poleca na czas jesienny: jednoroczne, dwuletnie i trzyletnie drzewka morwowe, hodowane dla celów jedwabnictwa. Szkółka morwowa prowadzona jest pod kontrolą towarzystwa popierania jedwabnictwa w Polsce, Cennik wysyła się na żądanie darmo.

Gazeta Świąteczna 1932 nr 2666

Szkółki drzew morwowych Leona Drzenia w Ferdynandowie, poczta Pęczniew, st. kol. Sieradz, w woj. Łódzkiem, polecają na czas wiosenny: jednoroczne, dwuletnie i trzyletnie drzewka morwy białej, hodowanej dla jedwabnictwa, oraz nasienie morwy białej do zakładania własnych szkółek, a także szczegółowe podręczniki o hodowli morwy i jedwabników. Szkółki są prowadzone przy udziale Towarzystwa popierania jedwabnictwa w Polsce. Cenniki wysyłamy na żądanie.

  Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
6. Ferdynandów, obejmującą: kol. Ferdynandów i kol. Józefka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 21

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcji I-ej obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Franciszku Deka, współwłaśc. 19 mórg 210 prętów z maj. Fer­dynandów, powiatu tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 września 1936 roku.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza