-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Huzarki

Czajkowski 1783-84 r.
Uzarek Pustkowie att Klonowy, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Huzarek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 16, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Huzarki,  pustk., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa.

Spis 1925:
Huzarki, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 74. Mężczyzn 29, kobiet 45. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 74. Podało narodowość: polską 74.

Huzarki, obecnie część wsi Pawelce w gminie Klonowa.

1992 r.

Kaliszanin 1887 nr. 39

Do wydzierżawieniu lub do oddania w administrację na lat 3
Folwark Husarki
składający się z 3-ch włók, w powiecie sieradzkim, gminie Klonowa, pod korzystnemi warunkami. Bliższa wiadomość u pani Emilji Kobzakowskiej na Tyńcu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 6

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 24 kwietnia 1930 roku wywołane zostały do pierwiastko­wych regulacyj hipotek następujące nieruchomości:
1) osada włościańska we wsi Huzarki, gminie Klonowa, prze­strzeni 3 ha 3600 mtr. z budynkami i prawami, do pastwiska gromadzkie­go, pochodząca z większej osady, zapisanej w tabeli pod Nr. 1, należąca do Kazimierza i Katarzyny małż. Stoleckich;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji hipotecznej swoje prawa do tych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
11. Pawelce, obejmującą: pustk. Cichosze, pustk. Huzarki, pustk. Kapie, pustk. Kupisze, pustk. Pasie, wieś Pawelce, pustk. Wrony.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza