-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Felinów / Grodek

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Felinów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 19, odległość od miasta obwodowego 2 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Felinów,  pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Ossyaków.

Spis 1925:
Felinów, wś, pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 143. Mężczyzn 71, kobiet 72. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 143. Podało narodowość: polską 143.

Wikipedia:
Felinów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 345

Przez zgon Woyciecha Madalińskiego zmarłego w dniu 27 Lutego 1824 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent zawiadomia, iż do przeniesienia na imie spadkobierców tytułu własności Dóbr ziemskich miasta Ossyakowa z przyległościami Dembina, Nowa Wieś i Felinow, w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, termin roczny na dzień 15 Grudnia 1830 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego, przeznaczony został. — Kalisz dnia 15 Grudnia 1829 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 226

(N. D. 5167) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dobra ziemskie Osiaków, składające się z wsi czyli osady Osiaków (pod względem praw Skarbowych do Rzędu miast, a pod względem przepisów Administracyjno Policyjnych, do Rzędu Gmin Wiejskich zaliczonej), z folwarku Dembina, z folwarku Felinów dawniej Grodek zwanego, z pustkowiow Jednodzierz, Lesiska, Ozdarcia i Karszewy zwanych, z przyległościami stanowiące jedną całośc w gminie Osiaków Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej położone, Emanuela Madalińskiego w folwarku Dembina mieszkającego, własne, protokułem Józefa Sikorskiego Komornika Trybunału w dniach 16 (28) i 17 (29) Sierpnia 1848 r. sporządzonym, na rzecz Stanisława Szuberskiego Rewizora Skarbowego w mieście Powiatowym Kutnie Gubernii Warszawskiej mieszkającego, zamieszkanie prawne u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, z inwentarzami i porządkami gruntowemi na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia odbyć się mającą zajęte zostały.
Rozległość dóbr tych z przyległościami uważając sposobem przybliżonym być może następna a w szczególności:
I. Folwark Dembina
1. Plac pod zabudowaniami dworskiemi wraz z ogrodami, dziedzieńcem i podwórzami obejmują około morg 8.
2. Grunta orne klassy III IV i V do tegoż folwarku należne morg 160.
II. Wsi Osiaków z pustkowiami.
1. Place pod zabudowaniami włościan z placem pod zabudowaniami folwarcznemi oraz podwórze, ogrody i tak zwany rynek morg 24.
2. Grunta dominialne klassy III IV V i VI na teritorium osady Osiaków morg 256.
3. Grunta włościańskie takiejże klassy morg 150.
4. Łąki dominialne łącznie z łąkami do folwarku Dembina należącemi morg 76.
5. Łąki włościańskie morg 22.
6. Place pod zabudowaniami i ogrody do proboszcza należne morg 5.
7. Grunta orne do tegoż probostwa należne morg 45.
8. Łąki Proboszczowskie morg 6.
9. Place pod zabudowaniami młynarza i ogrody około morg 1 pr. 150.
10. Grunta orne młynarskie mórg 26.
11. Łąki młynarskie morg 3.
12. Вory i lasy do zajętych dóbr należne morg 460.
III. Folwarki Felinów.
1. Place pod zabudowaniami folwarku, podwórze i ogrody morg 2.
2. Grunta orne klassy III. IV. V. i VI. morg 56.
3. Łąki morg 10.
4. Drogi, trakty, rowy, piaski, nieużytki, pastwiska, wody, rzeka Warta w zajętych dobrach Osiakowie z przyległościami morgów 200.
5. Zagajniki założone na gruntach i łąkach do pustkowiów należących morg 45.
Ogół całej rozległości może wynosić morg 1555 pr. 150.
Czyli około włók 51 morg 25 prętów kwadratowych 150 miary Nowo-polskiej.
W osadzie Osiaków i pustkowiach jest zagrodników 23 to jest: 1, Marcin Jasicki; 2, Michał Pietrasiak; 3, Antoni Kustrzycki; 4, Mateusz Pietrasiaki; 5, Marcin Wątpięl; 6, Szymon Balkowski: 7, Szymon Ochej; 8, Maciej Jasicki; 9, Jan Biegański; 10, Michał Domagała; 11, Stanisław Polan: 12. Piotr Domagała; 13, Jakób Relecki; 14, Józef Lebioda 15, Jakób Kubiaczyk; 16, Antoni Walęciak 17, Ludwik Felisiak; 18, Błażej Nowak; 19, Grzegorz Garus; 20, Jan Krzymiński; 21, Marcin Jastrzębski, którzy robią pańskiego w tydzień po dni trzy ręczno, a w czasie żniw po dni pięć, oddają dworowi po cztery kapłony i po 15 sztuk jaj, i płacą corocznie po kop. 10, zaś dwóch Grzegorz Jabłoński i Błażéj Graczyk robią pańskiego po dni trzy ręczno, oprócz tego do żadnych innych powinności, danin i opłat nie są obowiązani:
Chałupników robiących po dniu jednym w tydzień z mieszkania jest czterech.
W dobrach Osiakowie są następni czynszownicy, a w szczególności.
W osadzie Osiaków.
1. SS-rowie Macieja i Maryanny małżon. Królikowskich, z młyna wodnego z roli i łąki posiadanych prawem wieczystéj dzierżawy płacą rocznie dworowi czynszu stałego rubli srebrem 105, oraz uskuteczniają bez płatnie brania miarki mlewo dworowi, lecz młyn od paru lat zgorzał i dotąd nowo nie jest wystawiony.
Czynszownicy niestali.
W osadzie Osiaków.
1, Tomasz Biegański; 2, Aron Wetzler; 3, Szmul Szuszek; 4, Karol Dąbkiewicz; 5, Jankiel Kalma; 6, Mosiek Kalma; 7, Hersz Harhut; 8, Szmul Cendrowicz; 9, Marcin Łuczak; 10, Szmul Hendla; 11, Izrael Aba; 12, Abraham Cendrowicz; 13, Mortka Pelta; 14, Fajbuś Flaszek; l5, Lewek Cendrewicz; 16, Lewek Jakubowicz; 17, Kasper Terczyński oraz 18, Szlama Fawlowicz dzierżawca mostowego w folwarku Dembina mieszkający.
Dobra zajęte Osiaków z przyległościami obecnie znajdują się w posiadaniu samego dziedzica Emanuela Madalińskiego. W zajętych dobrach są budowle:
I. W folwarku Dembina.
Dwór z przystawką murowany, kuchnia, chlewiki i kurniki, psiarnia, gorzelnia i browar, drwalnia, wolarnia, stajnie, chlewiki i sieczkarnia, obory, spichrz oraz cztery domy mieszkalne z drzewa budowane, niemniej stajnia wjezdna, zaś lamus i sklep murowane, a trzy stodoły w słupy chrustem wyplatane i szopa w słupy z drzewa.
II. W osadzie Osiaków.
Domów mieszkalnych z drzewa budowanych 31, austerya z stajnią wjezdną murowana, szkoła żydowska, tudzież dwa domy murowane, a jeden w pruski mur, przy których domach tak drewnianych jak i murowanych są oborki i stodoły z drzewa budowane, również owczarnia dominialna murowana.
W osadzie Osiaków jest kościół parafialny murowany, dzwonnica z drzewa — Zabudowania Proboszczowskie: cztery domy z drzewa z oborkami i stodołami, z zabudowań młynarze jest tylko dom mieszkalny oborka i stodoła z drzewa budowane.
Na folwarku Felinów znajdują się budynki:
Dom folwarczny, stodoła, obora, dwa zręby z chałupy i obory,—oraz dom mieszkalny włościański, wszystko z drzewa budowane.
Na pustkowiu Jednodzierz: dom mieszkalny z obórką.
Na pustkowiu Lesisko: dwa domy mieszkalne i stodoła.
Na pustkowiu Ozdarcie: dom mieszkalny i oborka, — nakoniec.
Na pustkowiu Karczowo: dom mieszkalny, stodoła i obórka z drzewa budowane.
Inwentarz do gruntu przywiązany jest:
1. Koni fornalskich sztuk 16. 2 Wołów ratajskich sztuk 30. 3 Krów dojnych sztuk 30. 4. Jałowizny sztuk 16. 5. Źrebaków sztuk 4. 6. Owiec sztuk 500.
Porządki gospodarskie.
Wozów kutych cztery, pługów z żelazami dziesięć radeł z żelazami cztery, bron ośm sztuk, beli do kartofli ośm.
Porządki w gorzelni.
Maszyna lanego, wanień dwanaście i młynek jeden.
W browarze.
Kocioł miedziany, dwie kadzie i kilsztok.
W zajętych dobrach żadnych fabryk , ani zakładów przemysłowych niemasz, jest tylko browar i gorzelnia.
W osadzie Osiaków odbywają się jarmarki, a jak wyżej nadmienione osada ta zaliczoną jest pod względem przepisów i dochodów skarbowych do rzędu miast i jest łącznie z folwarkiem Dembina podciągniętą pod opłat konsumcyjną na rzecz Skarbu od wyrobionych i sprowadzonych trunków, z dzierżawy tej którą ma sam Dziedzic Madaliński płaci rocznie rs. 300.
Sprzedaż dóbr tych Osiaków z przyległośсiami, odbędzie na Audyencyi Publicznéj Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Obszerniejsze opisanie dóbr tych, obejmuje akt zajęcia, któren u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przedaż popierającego przejrzeć można. Zaś zbiór objaśnień i warunki licytacyjne przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Powołany akt zajęcia doręczony został Emanuelowi Madalińskiemu dłużnikowi, oraz ustanowionemu dozorcy i Wójtowi Gminy Osiaków w trzech kopiach w dniu 17 (29) Sierpnia 1848 roku, zaś Hilaremu Siennickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1848 roku. Do księgi wieczystej dóbr Osiakowa wniesiony w dniu 9 (21) Września 1848 r. a wreszcie w księdze zaregestrowań Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 16 (28) Września 1848 r. wpisany i zaregestrowany.
Pierwszą publikacya zbioru objaśnień i warunków o przedaży, na publicznej Audyencyi Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 2 (14) Listopada 1848 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 18 (30) Września 1848 r.
Józef Migorski.


Gazeta Świąteczna 1920 nr 2060

Antoni Domagała, lat 25, wysoki, szczupły, blondyn, zarost brody żółty, zprzodu brak zębów, chory umysłowo, w odzieniu domowej roboty, wyszedł z domu 23 czerwca i nie wrócił. O wiadomość prosi ojciec, Wojciech Domagała, wieś Felinów, gm. Radoszewice, powiat wieluński, poczta Osjaków. Wszelkie koszta zwrócę.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 2

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 7 lutego 1928 r. postanowił: ustalić obszar scalenia osady Osjaków w składzie gruntów:
1) osada Osjaków o obszarze 361,04 ha, składającym się z 201,57 ha gruntów, wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Osjaków, z 134,95 ha gruntów, otrzymanych za zlikwidowane serwituty, z 9,78 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną byłego majątku Osjaków, z 13,62 ha gruntów osady młynarskiej w Osjakowie, objętych księgą hipoteczną nieruchomości położonych w Osjakowie, pochodzących z byłego majątku Osjaków, z 1,12 ha gruntów w miejscowości „Mazurka" objętych księgą hipoteczną nieruchomości położonych w Osjakowie, pochodzących z byłego majątku Osjaków;
2) wieś Wesołe - Kuty — o obszarze 49,31 ha, składającym się z 38,67 ha gruntów wpisanych do aktu nadawczego wsi Wesołe - Kuty, z 10,64 ha gruntów, otrzymanych za zlikwidowane serwituty i
3) Nr. 1-szy tab. wsi Felinów o obszarze 13,44 ha gruntów wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Felinów.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
Naczelnik Wydziału:
(—) K. Jaroński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
8. Felinów, obejmującą wieś Felinów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 9 czerwiec

POŻARY.
We wsi Felinów gm. Radoszewice spaliły się zabudowania gospodarskie razem z domem mieszkalnym na szkodę Antoniego Domagały.
Pożar wznieciły dzieci pozostawione bez żadnej opieki w domu. Straty wynikłe z pożaru poszkodowany oblicza na 8.500 złotych.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 11 lipiec

KURS ZASTĘPOWYCH.
Hufiec Wieluński przeżywa sezon letni pod hasłem szkolenia starszyzny. W myśl tego hasła Komenda Hufca zorganizowała w Felinowie nad Warta (obóz) Kurs Zastępowych.
Młodzież harcerska z różnych ośrodków żyła przez kilkanaście dni na łonie przyrody, pogłębiała swą wiedzę harcerska, oraz hartowała się na duchu i ciele. A hart ten nie był łatwy, gdyż przebycie w ciągu 2 dni 64 km. wraz z ćwiczeniami na całym odcinku, oraz marsze wśród lasów i piachów bez możności zagaszenia pragnienia (wieśniacy jednej ze wsi, chcieli 50 groszy za litr mleka) na młodzież 11—15-letnią nie jest małym wysiłkiem.
Mimo trudów i niewygód harcerze ze smutkiem na czołach zlikwidowali obóz i z ciężkiem westchnieniem rozjechali się do rodzinnych swych pieleszy. Lecz na pewno długi czas będą żyli wrażeniami z obozu, a przez cały rok będą dążyli do zorganizowania czegoś podobnego na własnym terenie.

W taki to sposób Harcerstwo wpaja w młodzież swe piękne ideały i wolno, lecz systematycznie rozwija się na terenie naszego powiatu.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 6

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 5 sierpnia 1936 roku, wyznaczony został termin pierwiastko­wych regulacyj hipotecznych dla niżej wymienionych nieruchomości:
5) osady włościańskiej Walentego i Agnieszki, małż. Gralińskich we wsi Felinów, gm. Radoszewice, składającej się z 5 ha 3188 mtr. kw. ziemi z budynkami, zapisanej w tabeli nadawczej pod Nr. 3, (Ks. hip. Nr. Z. 1592, rep. hip.).

Osoby interesowane w oznaczonym wyżej terminie, winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji, w kancelarji wydziału hipoteczne­go w Wieluniu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza