-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Emilianów

Słownik Geograficzny:  
Emilianów,  kol., pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Leźnica, ma 4 dm., 44 mk.

Spis 1925:
Emiljanów, osada, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 5, kobiet 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 9. Podało narodowość: polską 9. 

Wikipedia:
Emilianów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Bardzynin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 79

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dn. 26 lipca 1927 r., podaje do publicz­nej wiadomości, że na skutek podania Anny Andrzejczak, zamieszkałej we wsi Emiljanów, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Józefa Andrzejczaka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Józefa Andrzejczaka, męża petentki, a syna Stanisława i Marjanny z Bobrowskich, urodzonego w 1881 r., ostatnio zamieszkałego we wsi Emiljanów, gm. Dalików, pow. łęczyc­kiego, obecnie po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewia­domego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opu­blikowania niniejszego obwieszczenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, al­bowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Józefa Andrzejczaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wy­żej terminie do sprawy Z. 603/27.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
1. Bardzynin, obejmującą: wieś Bardzynin, kol. Bardzynin, wieś Włodzimierzów, wieś Ostrów, wieś Emiljanów, wieś Witów, wieś Karolinów.

 § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza