-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Łęki Duże i Małe

Taryfa Podymnego 1775 r.
Łęki, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność królewska, 13 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Łęki att star. sokol., parafia lututow (lututów), dekanat wieruszowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827r.
Łęki królewskie, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Lututów, własność rządowa. Ilość domów 22, ludność 151, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Łęki, folw., os. i Ł. Królewskie, wś, pow. wieluński, gm. i par. Lututów, odl. od Wielunia w. 18; folw. dm. 4, mk. 15; os. dm. 1, mk. 8; wś dm. 30, mk. 266. W 1827 r. wś rząd. 22 dm., 151 mk.

Spis 1925:
Łęki, wś, pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 54. Ludność ogółem: 352. Mężczyzn 166, kobiet 186. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 352. Podało narodowość: polską 352.

Wikipedia: 
Łęki Małe-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W tej wsi jest stara kapliczka przydrożna wykonana z jednego pnia drzewa. Wewnątrz - figura Matki Boskiej z dzieciątkiem.

Wikipedia:
Łęki Duże-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1934 r.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

Opis wsi Łęki do starostwa sokolnickiego należącej

Budynki, czyli folwark w wsi Łękach. Dworek nowy z drzewa o dwóch izbach i dwóch komorach, do którego drzwi jest sześcioro na zawiasach z zamknięciem przyzwoitym, dach gontami pokryty,dobry ze wszystkim. Stodoły, jedny nowa z drzewa w blochy postawiona o trzech samsiekach, dwóch bojowiskach, do której wrót podwójnych z tarcic na biegunach czworo z konami i skoblami żelaznemi, od dołu gontami a dalej snopkami pokryta. Owczarnia jedna nowa z drzewa w blochy postawiona, do której drzwi obok dwoje na biegunach, wrót podwójnych na biegunach dwoje, od dołu gontami, a dalej snopkami pokryta. Obora jedna z drzewa nowo postawiona, do której drzwi troje na biegunach, dach snopkami pokryty. Browarek stary nowo wyreperowany o jednej izbie, sieni i komorze, do którego drzwi czworo na biegunach, piec z cegły, okno jedno, dach dranicami pobity.
Osiadłości gospodarzów grunta posiadających w tej wsi Łęki zwanej znajdujących się jest 11. Z tych 3 jest ćwierciowych, 8 zaś jest półćwierciowych, z tych każdy w proporcyji przez siebie trzymanej i posiadanej roli, takowe jak powyższych osiadłości gospodarze, dworowi daniny oddawają i odbywają powinności, które to powinności tak te, co tu są opisane, jako też inne posługi podług opisu dekretu komisarskiego w r. 1781 na gruncie zapadłego dworowi rokrocznie gromady całego starostwa sokolnickiego odbywają.
Wieś ta względem granic zakłócenia z obcemi dziedzinami nie ma, znaków jednak granicznych na okół także nie ma.

Gazeta Warszawska 1816 nr 30

Zapozew Edyktalny. Działo się w Kaliszu dnia dwudziestego siodmego Marca tysiąc ośmset szesnastego roku— Na żądanie Ur: Antoniego Bogdańskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym pierwszey Instancyi Departamentu Kaliskiego, mieszkaiącego przy Ulicy Panny Maryi w Domu pod liczbą 97 tu w Kaliszu, iako ustanowionego Kuratora pozostałey massy maiątku po zmarłym ieszcze w roku 1802 Ur: Janie Będzińskim, Dzierżawcy wsi Łęki do Amptu Dominialnego Sokolnickiego należącey, w Powiecie Wieluńskim sytuowanego. — Ja niżey podpisany Wożny przy Trybunale Cywilnym Depart: Kaliskiego przez JW. Ministra Sprawiedliwości d.d. 29 Lutego 1812 r. nominowany, w Kaliszu na przedmieściu Chmielnik pod Nrem 23 mieszkaiący—Zapozywam w stosunku §. 465 i następnych części I Tit: IX prawa Pruskiego powszechnego, i rezolucyi PS. Trybunału d.d. 27 Sierpnia 1810 do Kuratora tey pozostałey massy wydaney, wiadomych i niewiadomych Sukcessorów ś. p, Jana Będzińskiego, iako to Ur: Agnieszkę Będzińską córkę zmarłego Jana Będzińskiego, która się w początku roku 1804 w Liskach w Gallicyi wschodniey Cyrkule Zołkiewskiem Gubernium Lwowskiem u Matki swoiey Ur: Katarzyny Będzińskiey Wdowy bawiła, zaś podług zaświadczenia i relacyi Ur. Jana Grabowskiego Konsyliarza Fori-Nobilii Lwowskiego d.d, w Radostowie dnia 22 Października 1804 r. w służbę nieaiakiey Pani Dąbrowskiey do kraiu Rossyys: wyiechała, a którey mieysce mieszkania z pewnością teraz nie iest wiadome, również zapozywam Ur. Katarzynę Będzińską pozostałą Wdowę ś. p. Jana Będztińskiego w roku 1804 w Radostowie w Gallicyi wschodniej w Cyrkule Zołkiewskiem w Gubernii Lwowskiey u Ur: Jana Grabowskiego Konsyliarza Fori-Nobilii Lwowskiego w służbie zostaiącą, a teraz z miejsca mieszkania niewiadomą—Także zapozywam UUr: Katarzynę z Będzińskich primo voto Tomaszewską, secundo voto Budzyńską z mieysca mieszkania i z imienia Męża niewiadomą, i Petronellę z Będzińskich Chmielewską siostrę iey w Buiakowicach cztery mile od Krakowa mieszkaiącą iako rodzone siostry ś p. Jana Będzińskiego,a naostatek zapozywam Ur: Ignacego Będzińskiego Dzierżawcę Probostwa w Czierniewicach w Powiecie Rawskim Depart: Warszawskim mieszkaiącego, iako stryiecznego Brata zmarłego Jana Będzińskiego, nakazuiąc aby się wszyscy iako Sukcessorowie tegoż ś. p Jana Będzińskiego, stawili w PS. Trybunale Cywilnym pierwszey Instancyi Departamentu Kaliskiego Wydziału IIgo w przeciągu miesięcy trzech, a naydaley na Terminie dnia piętnastego miesiąca Lipca, tysiąc ośmset szesnastego roku zrana o godzinie 10tey lub wtenczas gdy ta sprawa z reiestru przyzwoitego z wokandy przywołaną będzie, lub osobiście lub przez szczególnych Plenipotentów, na których proponuią się UUr: Faltz, Stawowski, Miczke, Miklaszewski Patronowie przy Trybunale Cywilnym, i legitymowali się iako iedyni Sukcessorowie ś.p. Jana Będzińskiego przez wiarogodne dokumenta, aby się takie względem przyięcia Sukcessyi, która podług sądownie spisanego inwentarza po uytrąceniu długów melduiących się kredytorów 4458 Tal: 6 d. g. 4 fen. wynosi, deklarowali; czy takową pure lub z dobrodzieystwem inwentarza przyymuią:—W przypadku niestawienia się Sukcessorów oczekiwać maią, iż z pretensyią do sukcessyi będą oddaleni, i takowa sukcessyia po tymże zmarłym Janie Będzińskim melduiącym się i wylegitymowanym współsukcessorom przysądzoną i wydaną będzie, zostawuiąc niestawaiącym tylko regres do osoby i maiątku legitymowanych Sukcessorów. Dla lepszey wiadomości ninieyszy zopozew wiadomym Sukcessorom wręczony zostanie każdemu w szczególności, zapozwy zaś dla niewiadomych Sukcessorów w Gazetach Warszawskich i Krakowskich, iako też w Dzienniku Departamentowym, i w iedney Rossyyskiey Gazecie w Wilnie umieszczaią się, tudzież na drzwiach Sądowych tu w Trybunale i w Sądzie Spornym Powiatu Wieluńskiego dla wiadomości publiczney wywieszone zostały — Działo się iak wyżey. Jan Szczytowski, W. T. C. D. K.

Gazeta Warszawska 1828 nr 330

Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego.
Na skutek postanowienia Nayiaśnieyszego PANA z dnia 19/31 Sierpnia r. b. w Odessie wydanego, regulacyią Hypotek Dóbr Rządowych Koronnymi zwanych, z któremi Skarb publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek reskryptów Kommissyi Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 31 Listopada r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową Hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania Hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych wyznaczył termin, iako to:
Dzień 25 Lutego 1829 roku dla:
7. Dóbr Ekonomii Koronney Sokolniki, składaiącey się z folwarków Sokolniki, Kopaniny, z karczmą, Gumnisko, Zdzierszczyzna, wsiów Sokolniki z wiatrakiem i karczmą, wsi Frydrychstadt, Radostów, Kraiówka, Wybraniectwa w Sokolnikach prawem emfiteutycznem posiadanego, z folwarków Pichlice, Karzul z karczmą, wsiów Pichlice z karczmą, Woytostwa Pichlic prawem własności posiadanego, nad którym jus dominii derecti służy, z folwarku Łęki, wsi Łęki Królewskie z karczmą, z folwarku Osiek, wsi Osiek, z młynem i dwiema karczmami, z folwarków Dębnica, Kuzay, Głowiękowskie, wsi Głowiękowskie, z karczmą, z folwarku Czastary, wsi Czastary z karczmą, Wybraniectwa w Czastarach prawem własności posiadanego, nad którym jus dominii directi służy, z folwarków Kniatów, Stępna, Przywory z karczmą, wsi Przywory, z folwarku Biała, wsiów Biała z wiatrakiem, z folwarku w Wieruszowie po XX. Paulinach; wszystkich w dawnym Powiecie Ostrzeszowskim Obwodzie Wieluńskim położonych.  
W moc Artykułu 3go Postanowienia Nayiaśnieyszege Pana z dnia 12/24 Stycznia 1826 r. oznaymuie Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowa ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 12 Marca r. b. który się w skutek artykułu 2go tegoż postanowienia iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek artykułu 4 Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy praw na Seymie Xięztwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed Delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można.
W Kaliszu d. 11 Listopada 1828 roku.
Prezes: Dwernicki.
Sekretarz: Wanemand Z.

Dziennik Powszechny 1833 nr 22

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż wydzierzawiać będzie w drodze publiczney licytacyi następne od 1 Czerwca r. b. na lat sześć pro 1833/39 dobra rządowe, a mianowicie:  
14. W ekonomii Sokolnik nad dniu 7 Lutego r. b. A. Klucz Łęki do którego należą: a) wieś Łęki i część wsi Pichlic; b) folwark Łęki i propinacya. Cena dzierzawna wynosi zł. 3,469 gr. 29. B. Folwarki Pichlice i Karnul z częścią wsi Pichlic. Cena dzierzawna wynosi złp. 3,922 gr. 21. Termina Wyżey oznaczone, odbywać się będą na Sali Posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey, z południa od godziny 2giey, a o warunkach, pod iakiemi wydzierzawienie dóbr w mowie będących, do skutku doprowadzonem zostanie, konkurrenci w biurze Sekcyi dóbr w godzinach służbowych, poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić: 1. Świadectwem Kommissarza Obwodu w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany iako dobry i zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien, tudzież: 2. Świadectwem Dziedzica dóbr, które dotąd dzierzawił, że mu się w zupełności uiścił, iest zamożnym Gospodarzem i że z Włościanami dobrze obchodził się, nakoniec obowiązany zostaie: 3. Złożyć vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą, do wysokości 1/4 części summy dzierzawny z dóbr, o których possessyą ubiega się. Vadium to nieutrzymuiącemu się przy licytacyi, natychmiast zwróconem będzie. w Kaliszu dnia 15 Stycznia 1833 roku. Prezes, Szmidecki. Sekretarz Jeneralny, Przedpełski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 172

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W d. 4 b. m., w folwarku Łęki pow. Wieluńskim, zgorzały owczarnia, obora i stajnia na rs. 90 oszacowane, dzierżawca tego folwarku przez spalenie się 300 sztuk owiec, i znacznej ilości zboża, poniósł straty rs. 1000: pożar wynikł z podpalenia.

Kurjer Warszawski 1867 nr 30

Dziś, o godz: 11ej rano, w Kościele parafjalnym Śgo KRZYŻA, pobłogosławiony został związek małżeński Pana Zygmunta Węglińskiego, dziedzica wsi Kąciki, w Powiecie Petrokowskim, z Panną Jadwigą Wasiłowską, córką dziedzica wsi Łęki, w Pow: Sieradzkim; poczem Rodzina i Przyjaciele, składali życzenia tej młodej parze.

Dziennik Warszawski 1867 nr 121

(N.D. 3090). Urząd Leśny Wieluń.
Z upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 30 Kwietnia (12) Maja r. b. Nr. 710 ogłasza że w dniu 13 (25) Czerwca r. b. o godzinie 11 rano odbędzie się w kancelarji Urzędu Leśnego Wieluń w Rysiu głośna in minus licytacja na wystawienie dwóch mostów nowych przy trakcie 2-o rzędu Sieradzko-Wieruszowskim na trakcie Łęk do Ostrycharzy w Obrębie Łęki według warunków i anszlagów które każdodziennie z wyjątkiem dni świątecznych w kancelarji Urzędu Leśnego przejrzane być mogą.
Za precium do licytacji wyznacza się rsr. 144 kop. 64, a vadium rsr. 30.
Ryś d. 9(21) Maja 1867 r.
Nadleśniczy Starszy, W. Dzierżanowski.
Podleśniczy Biórowy, Zimerman.

Kurjer Warszawski 1899 nr 222

Pożary. Według sprawozdań urzędowych, w z. m. pożar zdarzył się w 16 miejscowościach gub. kaliskiej, a mianowicie spaliły się: w Łękach, w pow. wieluńskim, dom i dwa budynki gospodarskie; (…) Przyczyną większości pożarów było nieostrożne obchodzenie się z ogniem.  

Zorza 1919 nr 35

Parcelacje dóbr majorackich w Wieluńskiem. „Ziemia Sieradzka” pisze, że z początkiem sierpnia r. b. rozpoczęła się w myśl uchwały sejmowej parcelacja dóbr majorackich w pow. wieluńskim, która potem nastąpi w sieradzkiem. Parcelacji podlegają następujące majoraty w pow. wieluńskim: Bolesławiec, Chruścin, Wiewiórka, Sokolniki, Czastary, Przywory, Mieleszynek, Mokrsko, Kamionka, Pichlice, Łęki, Kadłub, Mierzyce, Cisawa, Kiczmachowskie, Lawisna i Kopaniny.
 Pierwszeństwo do kupna ziemi będą mieli bezrolni i małorolni. Najmniejsza działka wynosić będzie 12 morgów. Zapisy na kupno ziemi przyjmuje w Sieradzu komisarz ziemski, p.. Br. Piotrowski, a w Wieluniu komisarz ziemski p. Szlager.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 15

KOMUNIKATY.
Przetarg publiczny.
Urząd Wojewódzki w Łodzi podaje do wiadomości, że dnia 21 kwietnia 1925 roku w majątku państwowym Wierzbie o godzinie 10-ej rano i dnia 22-go kwietnia r. b. w majątku Łęki powiatu wieluńskiego o godzinie 10-ej rano, odbędzie się w drodze przetargu publicznego, sprzedaż zbędnych budynków stojących na terytorjach — ośrodków wymienionych majątków.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 8

OGŁOSZENIE.
Urząd Wojewódzki w Łodzi niniejszem podaje do wiadomości, że w dniu 19.III r. b. o godz. 10-ej w maj. państw, Łęki, gm. Lututów, pow. Wieluńskiego, odbędzie się sprzedaż drodze publicznej licytacji 157 szt. drzew powalonych i rosnących.

Informacyj udziela Wydz. Roln. i Weterynarji (pokój Nr. 79).

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 11 stycznia 1932 r.
12558. „Piotr Pluskota", sklep kolonjalno-spożywczy oraz tyto­niowy we wsi Łęki, gminy Lututów, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1931 r. Właśc. Piotr Pluskota, zam. we wsi Łęki..

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
14. Łęki, obejmującą: wieś Łęki, folw. Łęki, os. Leśną (gajówkę).
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 25 luty

CZEGO JUŻ NIE KRADNĄ...
Na szkodę Mituły Ign. we wsi Łęki gm. Lututów — zapomocą wyjęcia szyby w oknie — dokonano kradzieży 2-ch pierzyn wartości 140 zł.

Echo Łódzkie 1936 wrzesień

5 ciosów nożem w krtań
Zbrodnia w świetlicy.
WIELUŃ, 30.9. Podczas zabawy tanecznej, urządzonej w świetlicy wsi Dobrosław gm. Naramice doszło do krwawej bójki w czasie której jeden z uczestników zabawy Stanisław Ciszewski lat 26 — zam. we wsi Łęki gm. Lututów — ugodzony pięciokrotnie nożem poniżej krtani — poniósł śmierć na miejscu.
Kto dokonał tego ohydnego mordu na razie nie ustalono, gdyż w ciemnej półmrocznej sali — czynny udział w bójce brało około 20 osób.
Zawiadomiona policja dokonała licznych aresztowań prowadząc dochodzenie, celem wykrycia zabójcy.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 88

Wszczęcie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.
Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 2 października 1937 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Walentego Porala, syna Mateusza i Jadwigi z Gałów, urodzonego dnia 9 lutego 1884 r. w Łękach, pow. wieluńskiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Walentego Porala, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okregowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmienia, że Walenty Poral był stałym mieszkańcem miasta Złoczewa, pow. sieradzkiego, nr sprawy Co. 653/37.   

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza