-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Dzięcioły

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dzięcioły, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Góra, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 18, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Dzięcioły, os. pow. turecki, gm. Grzybki, par. Warta.
_________________________________________________________________________________

Osada karczemna Dzięcioły 1839 r.


1992 r.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 114

(N. D. 2179) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1, Jana Ostaszewskiego współwłaściciela dóbr Socha, składających się z części lit. A. B. i C. do których należą Dzięcioły lit. A. z przyległościami i przynależytościami; (…) obojga w Okręgu Wartskim leżących, otworzyły się spadki, do regulacyi kiórych wyznacza się termin na dzień 14 (26) Listopada 1851 r. w Kancellaryi hypotecznéj w Kaliszu.
Kalisz dnia 2 (14) Maja 1851 roku.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 80

(N. D. 1834). Podaje się do wiadomości, że dobra Socha część А. В. C., z przyległością Dzięcioły lit. A. w Okręgu Wartskim położone wystawione zostały na przedaż publiczną w drodze działów, u a to na żądanie Ignacego Bielskiego jako spadkobiercy Agnieszki z Ostaszewskich Bielskiej i w imieniu własnem, jako nabywcy praw Anny Ostaszewskiej i Zofii z Ostaszewskich Hilczyńskiej, właściciela folwarku Pabjanice, na tymże folwarku Pabjanice Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, przeciwko Maryannie z Chyczewskich Napoleona Rembowskiego żonie właścicielce dóbr Dembska i innych w tejże wsi Dembsku mieszkającej, popieranych i wyrokiem Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pomiędzy wzmiankowanymi współwłaścicielami dóbr Socha z przyległosciami dnia 24 Czerwca (6 Lipca) 1855 roku nakazanych. Według taxy wzmiankowanym dopiero wyrokiem Trybunału nakazanej, przez biegłych przysięgłych dnia 23 Września (5 Października) 1855 roku i w następnych po uznaniu że dobra te w naturze podzielone być nie mogą sporządzonej, dobra Socha А. В. C. z przyległością Dzięcioły A. ze wsi zarobnej Socha, folwarku tegoż nazwiska i osady Dzięcioła złożone leżą w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim, Gubernii Warszawskiej, parafii Warta, oddzielnej gminie Socha zwanej. Dobra te mają ogólnej rozległości włók 38, morgow 24 miary nowopolskiej, a wartość ich rzeczywista i realna ze względu na dochody jakie ze wszystkich źródeł szczegółowo obliczone zastały, i po potrąceniu wydatków na podatki, Administracyją inwentarze i tym podobne przez biegłych ustanowioną została na rubli srebrem 22,863 kop. 80.
Pierwsze odczytanie warunków licytacyjnych dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1856 roku a przygotowawcze przysądzenie odbędzie się w dniu 11 (23) Maja 1856 roku o godzinie 3 z południa przed W. Ludwikiem Sliwowskim delegowanym Sędzią Trybunału Kaliskiego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału.
Warunki licytacyjne i zbiór objaśnień mogą być przejrzane w biurze Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, i u Romana Ostapowicza Patrona w Kaliszu przedażą kierującego.
Kalisz d. 24 Marca (5 Kwiet.) 1856 r.
Roman Ostapowicz. Patron, Tryb.

Dziennik Warszawski 1867 nr 119

(N. D. 3042) Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Malinowskiego z własnych funduszów się utrzymującego w Warszawie pod Nr. 1701 lit. a, zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który subhastacją dóbr Socha popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 6,750 z procentem od Emilji z Rembowskich, Bolesława Malczewskiego żony należnej Protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Kaliskiego i Wartskiego na gruncie dóbr w dniu 18 (30) Kwietnia 1867 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE SOCHA lit. А, В, С,
wraz z osadą Dzięcioły lit. A i wiatrakiem oraz wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami dworskiemi, z rolami, łąkami, pastwiskami, i z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi z wyłączeniem gruntów i zabudowań w moc Najwyższych Ukazów na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnege wyłączenia w tem ograniczeniu jak się znajdują
Dobra te graniczą na wschód Słońca z dobrami Tomisławice i Mikołajewice, na południe z dobrami Rządowemi Grzybki, na zachód z dobrami Cielce, Gawłowice i Poprężniki, a na północ z dobrami Ustków; odległe od miast najbliższych Warty wiorst 3 i pół, Dobry 15, Koźminka 17, Turku 28, Kalisza 34, należą do Gminy Grzybki Parafji Warta, położone w Powiecie Turekskim Gubernji Kaliskiej, właścicielką ich jest Emilja z Rembowskich Bolesława Malczewskiego żona w której też znajdują się posiadania. Całe dobra Socha mają rozległości sposobem przybliżonym włók 31mórg 18 prętów 66 czyli na miarę ruską dziesiatyn 486, grunta należą do klasy II, III i VI. Zabudowania dworskie i gospodarskie znajdują się potrzebom odpowiednie. Inwentarz gruntowy jako też wysiew wymieniony szczegółowo w protokóle zajęcia. Podatki dworskie opłacają się wedle świadectwa kasy rs. 408 k. 57 i pół.
Szczegółowy opis pod względem klasyfikacji gruntu, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokóle zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Trybunału, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego do rąk jego własnych i Filipowi Szuci Wójtowi Gminy Grzybki do której dobra Socha należą do rąk własnych dnia 19 Kwietnia (1 Maja) r. b. następnie do księgi wieczystej dóbr Socha w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 26 Kwietnia (7 Maja) t. r. wniesiony i wpisany został, a do księgi zaregestrowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 8 (20) Maja r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w Kaliszu dnia 20 Czerwca (2 Lipca) r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 10 (22) Maja 1867 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 80

N. D. 2896. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Malinowskiego z własnych funduszów się utrzymującego, w Warszawie pod Nr. 1701 lit. a, zamieszkałego, a zamieszkanie prawne co do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającego, który subhastacją dóbr Socha popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 6750, z procentem od Emilji z Rembowskich, Bolesława Malczewskiego żony należnej, protokułem Romualda Pinowskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Kaliskiego i Wartskiego, na gruncie dóbr w dniu 18 (30) Kwietnia 1867 roku sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Socha lit. A,B, C, wraz z osadą Dzięcioły lit. A, i wiatrakiem oraz wszelkiemi przyległościami, zabudowaniami dworskiemi, z rolami, łąkami, pastwiskami i z tem wszystkiem co całość dóbr stanowi, z wyłączeniem gruntów i zabudowań w moc Najwyższych Ukazów na własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Tomisławice i Mikołajewice, na południe z dobrami rządowemi Grzybki, na zachód z dobrami Cielice, Gawłowice i Poprężniki, a na północ z dobrami Ustków; odległe od miast najbliższych Warty wiorst 3 1/2, Dobry 15, Koźminka 17, Turku 28, Kalisza 34, należą do gminy Grzybki, parafji Warty, położone w Powiecie Turekskim, Gubernji Kaliskiej, właścicielką ich jest Emilja z Rembowskich Bolesława Malczewskiego żona, w której też znajdują się posiadaniu. Całe dobra Socha mają rozległości sposobem przybliżonym włók 31 mórg 18 prętów 66 czyli na miarę ruską dziesiatyn 486, grunta należą do klasy II, III i IV. Zabudowania dworskie i gospodarskie znajdują się potrzebom odpowiednie. Inwentarz gruntowy jako też wysiew wymieniony szczegółowo w protokule zajęcia. Podatki dworskie opłacają się wedle świadectwa kasy rs. 408 kop. 57 1/2.
Szczegółowy opis pod względem klasyfikacji gruntu, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Trybunału, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokuł zajęcia doręczony jest w kopjach Ludwikowi Henrych Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego do rąk jego własnych i Filipowi Szuci Wójtowi gminy Grzybki, do której dobra Socha należą do rąk własnych, dnia 19 Kwietnia (1 Maja) r. b., następnie do księgi wieczystej dóbr Socha w Kancelarji Ziemiańskiej, dnia 26 Kwietnia (7 Maja) t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaregestrowań w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 8 (20) Maja r. b wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji Trybunału w Kaliszu, dnia 20 Czerwca (2 Lipca) r. b. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 10 (22) Maja 1867 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wyrokiem Trybunału Kaliskiego z dnia 18 (30) Września 1869 r. do dalszego popierania subhastacji w drodze przymusowego wywłaszczenia dóbr ziemskich Sochy lit А, В, C, w Okręgu Wartskim, Gubernji Kaliskiej położone, wprawa Józefa Malinowskiego odstawiony i upoważniony został Antoni Myszkowski obywatel we wsi Galewicach Okręgu Wieluńskim zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona Trybunału Kaliskiego sobie obierający, który to Patron zarazem dalszem popieraniem subhastacji dóbr powyższych trudnić się będzie, a to w poszukiwaniu sumy rs. 3,000 w listach zastawnych z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1868 roku z aktu urzędowego z dnia 23 Czerwca (5 Lipca) 1865 roku przed Edwardem Milewskim, Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu, pomiędzy Myszkowskim a Marjanną z Chyczewskich Rembowską i Emilją z Rembowskich Malczewską zeznanego, od Emilji z Rembowskich Bolesława Malczewskiego żony należnej.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży dóbr Sochy na audjencji Trybunału w Kaliszu w dniu 20 Czerwca (2 Lipca) 1867 roku o godzinie 10-ej z rana nastąpiło, drugie dnia 4 (16) Lipca t. r., a trzecie dnia 18 (30) Lipca 1867 r odbyło się. Poczem termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13 (25) Września 1867 r. został oznaczony, w terminie tym po oddaleniu sporów, Trybunał dobra Soche Patronowi Modrzejewskiemu jako popierającemu sprzedaż tę od Józefa Malinowskiego tymczasowie za sumę rs. 18,000 zasądził i termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 1 (13) Listopada 1867 r. oznaczył; który jednak dla wywołania sporów przez wywłaszczoną do skutku nie przyszedł, gdy spory usunięto, Trybunał wyrokiem ilacyjnym z d. i 5 (17) Marca 1868 r. oznaczył termin na dzień 18 (30) Kwietnia 1868 r. lecz i ten dla odwołania się Malczewskiej do Senatu odbytem być nie mógł, obecnie po ostatecznem oddaleniu sporów przez wyrok Rządzącego Senatu z dnia 15 (27) Października 1868 r., Trybunał wyrokiem ilacyjnym z dnia 11(23) Lutego r. b., termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 4(16) Kwietnia 1869 r. godzinę 10-tą z rana oznaczył. Gdy jednak i ten termin spełzł na niczem, wyrokiem ilacyjnym Trybunału Kaliskiego w dniu 28 Października (9 Listopada) 1869 r. na żądanie Myszkowskiego zapadłym, do ostatecznego przysądzenia dóbr powyższych, nowy termin na dzień 10 (22) Grudnia 1869 r. o godzinie 10-ej z rana na audjencji Trybunału Kaliskiego oznaczony został.
Kalisz dnia 5 (17) Listopada 1869 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wyrokiem Trybunału w Kaliszu z dnia 26 Marca (7 Kwietnia) 1870 r. do dalszego popierania subhastacji dóbr Socha, Józef Jabłkowski właściciel dóbr Cielce w Kaliszu zamieszkały, podstawionym został, оd którego Patron Franciszek Modrzejewski działać będzie.
Na żądanie tegoż Patrona, wyrokiem Trybunału z dnia 31 Marca (12 Kwietnia) 1870 r., termin do stanowczej sprzedaży jest oznaczony na dzień 19 (31) Maja r. b.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1870 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 109

D. 3212. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 4 (16) Lutego 1871 r. do dalszego popierania subhastacji dóbr ziemskich Socha* lit. A. B. C. w prawa Józefa Jabłkowskiego podstawiony został Antoni Myszkowski wierzyciel hypoteczny dóbr rzeczonych we wsi Galewicach okręgu Wieluńskim zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu obrane mający, od którego tenże Patron działa.
Ponieważ wyrokiem z dnia 8 (20) Maja 1870 r. zapadłym na żądanie Emilji z Rembowskich Malczewskiej b. właścicielki dóbr Socha żony teraźniejszego właściciela tychże dóbr Bolesława Malczewskiego postanowionem zostało oszacowanie dóbr pomienionych z terminem trzech mięsięcznym kosztem żądającej tegoż oszacowania pod prekluzją od daty doręczenia wyroku, który to wyrok w kopjach prawnie w dniach 20 Marca (1 Kwietnia) i 1 (13) Maja 1871 roku doręczony został, skutkiem czego nawet prekluzją minęła jednakże wyrok ten zaapelowany został na żądanie Emilji z Rembowskich Malczewskiej która to apelacja wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 2 (14) i 3 (15) Grudnia 1871 r. oddaloną została dlatego wyrokiem ilacyjnym w dniu 4 (16) Maja 1872 roku zapadłym na żądanie Myszkowskiego, termin do ostatecznej sprzedaży dóbr opisanych Socha wyznaczony został na dzień 14 (26) Czerwca 1872 r. godzina 10 z rana w ( miejscu zwykłych posiedzeń Trybunały Cywilnego w Kaliszu odbyć się mającej.
Kalisz d. 4 (16) Maja 1872 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*dotyczy także wsi Dzięcioły

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 22

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 1927 r. postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego z dnia 17 stycznia 1927 r. o wdrożenie postępowania scaleniowego odnośnie ich gruntów zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia gruntów wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego w granicach: a) gruntów wykazanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi o obszarze około 115 ha, b) gruntów otrzymanych przez włościan wsi Socha za zlikwidowane służebności tej wsi o obszarze około 56 ha, c) gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Socha o obszarze około 47 ha, należących do Idziego Świtonia ze wsi Socha, oraz do uczestników scalenia: Józefa Teodorczyka, Józefa Bielasa, Jana Fibicha, Józefa Chojnackiego, Stefana Strachanowskiego, Ignacego Dołaty, Wacława Leśniewicza, Jakóba Bielasa, Wojciecha Kuźnika, Józefa Woźniaka i Józefa Gradysa, d) około 10 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Dzięcioły-Socha, należących do Janaszkiewicza i Kurzawy, mieszkańców wsi Tomisławice, e) około 3 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Ustków, należących do Marcina Gaja i f) około 19,92 ha gruntów osad tabelowych N. N. 5 i 6 wsi Żerochów.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 października 1927 roku.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 7

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 12. I. 1928 r. postanowił: rozszerzyć obszar scalenia wsi Socha, gminy Grzybki, pow. Tureckiego, ustalony orzeczeniem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, z dnia 27 czerwca 1927 r. przez włączenie około 44,8 ha gruntów hipotecznych z maj. Socha w granicach:
1) około 15 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dębina", będących w posiadaniu Feliksa Szymańskiego, Marjanny Janaszkiewicz, Marcina Bartczaka, Szymona Bartczaka i Tomasza Bartosza;
2) około 4,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Dzięcioły", będących w posiadaniu Józefa Kurzawy i Franciszka Janiaka;
3) około 4,3 ha gruntów Kozłowskiego, położonych przy gruntach wsi Socha i około 0,3 ha gruntów Franciszka Trybuły, położonych przy wsi Socha;
4) około 20,5 ha gruntów, położonych w miejscowości „Lipie", będących w posiadaniu Młynarskiego, Bartosza, Marjanny Zimnoch, Antoniego Zimnocha, Ignacego Juszczaka, Marcina Lipki, Kwarczyka, Kurzawy i Jasiaka;
5) około 9 ha gruntów hipotecznych z maj. Ustków, będących w posiadaniu Szczepana Frątczaka, położonych pomiędzy gruntami wsi Żerochów, przy gruntach wsi Socha i gruntach dóbr Ustków.
Orzeczenie to zostało zatwierdzone decyzją Ministra Reform Rolnych z dnia 20. IV. 1928 r. (Spr. Nr. 339/28).
Z polecenia Prezesa
K. Jaroński
Naczelnik Wydziału.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza