-->

środa, 17 kwietnia 2013

Dębowiec

Spis 1925 r.
Dębowiec, kol., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 92. Mężczyzn 45, kobiet 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 92. Podało narodowość: polską 92.

Dębowiec, obecnie część wsi Grabowiec w gminie Sieradz.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
1. Grabowiec, obejmującą: kolonję Dębowiec, kolonję Grabowiec, podłęskie Polesie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda
Dziennik Łódzki 1965 nr 112


W Dembowicy pow. Sieradz pod pociąg towarowy dostał się 2-letni Ireneusz Szczepaniak, który poniósł śmierć na miejscu. Dziecko bawiło się 300 metrów od domu na torach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza