-->

środa, 17 kwietnia 2013

Męka Jamy

Słownik Geograficzny:
Jamy, karczma, pow. sieradzki, gm. i par. Męka, odl. od Sieradza 7 wiorst, dom 1, mk. 5.

Męka Jamy, obecnie część miasta Sieradz w gminie Sieradz.

1992 r.

Echo Łódzkie 1930 czerwiec

We wsi Męka Jamy piorun uderzył w willę letniskową Tylińskiego, która zapaliła się, lecz będący wpobliżu włościanie przybiegli na pomoc i pożar wczas ugasili.


 Ziemia Sieradzka 1930 wrzesień

Niesumienni inkasenci obraźników.

Jak się dowiadujemy gospodarz wsi Męka Jamy, Sowała Wojciech nabył obraz z firmy Kotlińskich w cenie 15 zł z terminem spłaty w ciągu pół roku. Należną sumę wpłacił w terminie, lecz inkasent nie polegając na zgodzie i podpisaniu umowy przez sprzedawcę, żądał 21 zł. Gdy Sowała żądał zwrotu 10 zł i chciał oddać obraz, wtenczas inkasent przyznał, że należność już jest z zupełności zapłacona. Dobrze, że trafiło na mądrego gospodarza, w przeciwnym razie inkasent byłby niesumiennie naciągnął nabywcę na zapłacenie nienależnego mu honorarium.


Echo Sieradzkie 1931 10 sierpień

NIEFORTUNNA PRÓBA.
Straż pożarna w Męce pod Sieradzem chcąc dowieść swej sprawności, urządziła próbny alarm. Na wysokiej górze obok żwirowni pod wsią Jamy ułożono kupę gałęzi i słomy i straż poprzez pola ruszyła pełnym galopem na miejsce rzekomego pożaru, który dopiero w chwilę po przybyciu straży naprawdę powstał i został ugaszony. Dodać należy, że straż w pośpiechu częściowo zniszczyła łubin gospodarza Nagla który z tego powodu rości pretensje do straży.Echo Sieradzkie 1932 8 czerwiec

CO URADZIŁA RADA MIEJSKA?
W Sieradzu odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej. Z ważniejszych spraw sprawozdawczych notujemy następujące:

(...) W związku z prowadzeniem robót drogowych zakupiono we wsi Męka - Jamy żwirownie z prawem eksploatacji w ciągu roku*. (...)


*nieczytelne, przypis autora bloga


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
3. Męka, obejmującą: Mękę Poduchowną, wieś Męka, Mękę Jamy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 16 czerwiec

WPRAWIAŁ SYNA.
Józef Dalacki, 44 lat, ze wsi Jamy gminy Męka za aprobowanie kradzieży słupków od drzewek owocowych przez jego małoletniego syna, skazany został na 6 tygodni aresztu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 9 lipiec

SKUTKI BÓJKI WIEJSKIEJ.
Na tle osobistych nieporozumień pomiędzy Michałem i Marjanną małż. Klimczakami, a Janem i Marjanną ze wsi Męka-Jamy, doszło do bójki, wskutek której Klimczak zadał cios sztachetą p. Spętanemu, w lewą rękę co spowodowało pęknięcie kości.
Powyższą sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Sieradzu i na przewodzie sądowym wina oskarżonego Klimczaka została udowodniona jak również jego żonie za okazanie pomocy w zajściu.

Sąd biorąc pod uwagę, iż obecnie strony nie mają do siebie pretensji, że Klimczakowie zobowiązali się zapłacić Spętanemu tytułem odszkodowania w kwocie 300 zł., że w końcu oskarżony przyznał się do popełnionego czynu — skazał Michała Klimczaka na 9 m-cy więzienia z zawieszeniem tej kary na lat 5 i M. Klimczakową na 6 m-cy więzienia z zawieszeniem na 2 lata.

Dziennik Łódzki 1970 nr 66

KRONIKA WYPADKÓW

Wczoraj w miejscowości Męka Jamy, pow. Sieradz poniosło śmierć roczne dziecko. Jadący traktor spłoszył konia zaprzężonego do wozu. Żona woźnicy Józefa Tutka, Danuta, trzymająca dziecko, wypadła z wozu. Dziecko poniosło śmierć, a jego matka przebywa w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza