-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Ciołki

Czajkowski 1783-84 r.
Ciołki att Godynic, parafia godynice, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ciotki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 2, ludność 29, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Ciołki,  wś, pow. sieradzki, gm. i par. Godynice. Ma 145 morg. ziemi włośc., 28 mk. Żdż. i A. Pal.

Spis 1925:
Ciołki, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 49. Mężczyzn 23, kobiet 26. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 49. Podało narodowość: polską 49.

Wikipedia:
Ciołki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Ziemia Sieradzka 1920 wrzesień

Obwieszczenie.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Bronisław Jakubowski, zamieszkały w m. Sieradzu przy ul. Wartskiej w domu pod Nr 254, na zasadzie art. 1141, 1148. 1149 i 1570 U. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1 grudnia 1920 roku o godz. 10 z rana, w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji części osady włościańskiej, położonej we wsi Pustkowie-Ciołki, gminy Godynice, pow. Sieradzkiego, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr 2, przestrzeni 6 morgów 267 prętów, pozostałej po zmarłym Jakubie Kosatka. Na wymienionej części osady znajdują się następujące budynki: dom mieszkalny drewniany pod słomą o jednym pokoju i sieni, obora wraz z stodołą drewniane pod jednym słomianym dachem, jak również dom mieszkalny pod słomą o jednym pokoju i sieni nowy, stanowiący włączną własność Stanisławy Pasiowej. Następnie znajduje się 117 sztuk drzewa w większej części sosnowego, w części olszowego i brzozowego, 10 sztuk różnego drzewa owocowego i studnia. Ta część osady urządzonej księgi hipotecznej nie ma, w posiadaniu zastawnem ani też dzierżawnem nie znajduje się, długami nie obciążona, wyznaczona jest na sprzedaż w drodze działów. Licytacja takowej rozpocznie się od sumy 4000 mk. Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej czyli 400 mk. Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży są do przejrzenia dla interesowanych w kancelarji Komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu. Komornik Sądowy Jakubowski.  

Ziemia Sieradzka 1921 nr 50 grudzień

Obwieszczenie
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ulicy Wartskiej, w domu pod Nr 254, na zasadzie art. 1141, 1148, 1146 i 1570 U. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4 kwietnia, od godziny 10 zrana, w sali posiedzeń Sądu pokoju I rewiru w Sieradzu, rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji części osady włościańskiej, położonej we wsi Pustkowie-Ciołki, gm. Godynice, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod Nr 2, przestrzeni 6 morgów 267 prętów, pozostałej po zmarłym Jakóbie Kosatka. Na wymienionej części osady znajdują się następujące budynki: dom mieszkalny drewniany o jednym pokoju i sieni, obora wraz z stodołą pod jednym słomianym dachem, jak również dom mieszkalny o jednym pokoju i sieni, nowy, stanowiący wyłączną własność Stanisławy Pasiowej. Następnie znajduje się 117 sztuk drzewa w większej części sosnowego, w części olszowego i brzozowego, 10 sztuk różnego drzewa owocowego i studnia. Ta część osady urządzonej księgi hipotecznej niema, w posiadaniu zastawnem, ani też dzierżawnem nie znajduje się, długami nie obciążona, wystawiona jest na sprzedaż w drodze działów. Licytacja takowej rozpocznie się od sumy 4000 mk., lecz na zasadzie art. 1182 U. P. C. może być rozpoczęta od niższej ceny. Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży, są do przejrzenia dla zainteresowanych w kancelarji Komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju w Sieradzu. Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej czyli 400 mk. Sieradz, dn. 5/XII 1921 r. Komornik Sądowy: Grzesik.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 97


Licytacje.
Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 254, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., nieniejszem obwieszcza, że d. 4 kwietnia 1922 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 rewiru w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji części osady włość., położonej we wsi Pustkowie-Ciołki, gm. Godynice, pow. Sieradzkiego, zapis, w tab. likw. pod Nr 2, przestrzeni 6 mórg 267 prętów, pozostałej po zmarłym Jakóbie Kosatka.
Na wymienionej części osady znajdują się następujące budynki: dom mieszkalny drewniany pod słomą, o jednym pokoju i sieni, obora wraz ze stodołą drewniane, pod jednym słomianym dachem, jak również dom mieszkalny pod słomą o jednym pokoju i sieni, nowy, stanowiący wyłączną własność Stanisławy Pasiowej. Następnie znajduje się 117 sztuk drzewa, w większej części sosnowego, w części olszowego i brzozowego, 10 sztuk różnych drzew owocowych i studnia.
Ta część osady urządzonej księgi hipotecznej nie ma, w posiadaniu zastawnem, ani też dzierżawnem nie znajduje się, długami nie obciążona, wystawiona jest na sprzedaż w drodze działów.
Licytacja takowej rozpocznie się od sumy 4.000 mk., lecz na zasadzie art. 1182 U. P. C., może być sprzedaną niżej szacunku.

Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży są do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dniu licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju w Sieradzu, osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć kaucję w sumie 400 mk.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

d. 11 lutego 1927 r.
7688 „Jan Pędziwiatr" — sklep kolonjalno - spożywczy we wsi Ciołki, gm. Godynice, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1 stycznia 1919 r. Właśc. Jan Pędziwiatr, zam. we wsi Ciołki.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
3. Czartorja, obejmującą: wieś Ciołki, wieś Czartorja, wieś Lisy, wieś Wiry.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza