-->

sobota, 20 kwietnia 2013

Chotów

Rosin:
CHOTÓW-(1308 Chotow, Chothowo, Cothno) 6 km na W od Wielunia. 1. 1511 pow. wiel. (ŹD 210); 1520 par. Ch., adkt wiel. (Ł 2, 138).3. 1511 abpowi dzies. po wiardunku oraz po mierze żyta i owsa z 5 s. 67lub 5 1/2 ł., dzies. z pustek sprzedano za 8 grz. (VG 389, 392); 1511, 1518, 1553 – 6 ł.; 1552 – 19 kmieci z 1 karcz., 1 ł. sołt., 1 mł. (ŹD 210, 292); 1520 kościół miał 1 ł., pleban 2 1/2 ł. (Ł 2, 138).4. 1380 właśc. Jakub (H 10), 1411-1412 otrzymał od wuja Bartosza, mieszcz. wiel. 1/2 mł. Dąbrowskiego (BC 3345, 3); 1413 Oracius (GS 3, 478); 1431 Stanisław (K 8, 160); 1454 Katarzyna sprzedała Jak. z Opojowic 1/2 mł. Dąbrowskiego (BC 3345, 3-4), a 1464 2 ł. w Komornikach za 20 grz. (GW 1, 112); 1459 Stanisław z Ch. wziął w zastaw 1/4 roli Stanisława Jordana także z Ch. za 1 1/2 grz. (GW 1, 41), 1468 zastawił Janowi Sarnowskiemu swój dział w Jordanowskim Kącie, tj. młyn z młynarką, 1 sadz. i rolę (GW 1, 178), pożyczył od kmiecia Piotra Kota 7 fl., jeżeli ich nie zwróci na Boże Narodzenie, to da w zastaw kmiecia Piotra na 1/2 ł. płacącego 1/2 grz. czynszu (GW 1, 187), 1469 zastawił z br. Janem 3 kmieci w Gromadzicach br. Mikołajowi za 20 grz (GW 1, 190); 1497 Stanisław z Ch. zastawił Annie Sarnowskiej z Ch. cz. młyna i sadzawki w Jordanowskim Kącie za 10 fl. (GW 2, 48); 1497 wsp. Anna pożyczyła 4 fl. pod zastaw 1/2 ł. w Kraszkowicach (GW 2, 56); 1499 wsp. Stanisław zastawił za 6 fl. kmieciowi z Kurowa, Marc. Scholarowi, kmiecia Mac. Tomiela na 1 ł., płacącego 1/2 grz. czynszu (GW 2, 100); 1499 Paweł Sarnowski z Ch. pożyczył od prac. Mikołaja z Turowa 6 grz. pod zastaw 1/2 grz. czynszu z 1/2 mł. w Jordanowskim Kącie i z roli położonej k. granic turowskich i działu plebana (GW 2, 133); 1500 Konopniccy zastawili za 20 grz. prac. Latacz płacącą 1 1/2 grz. czynszu (GW 2, 140); 1520 plebanowi dzies. snop. z folw., a od 2 kmieci na rolach folw. po 6 gr., tyleż od sołtysów i wolnych (Ł 2, 138); 1552 P. Chotowski (ŹD 292).6. 1308 Otton z Ch., rektor kościoła ś. Elżbiety (MV 3, 119); początek XIV w. parafia (KDC 146); 1459 parafia (OW 1, 5); 1520 kościół ś. Marcina, do parafii 4 wsie (Ł 2, 138).7. 1469-1510 AC 2, 840, 868, 876, 1944; Pat. 1958, 282; MS 3, 1338.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Chotowa, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 49 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Chotow, parafia chotow (chotów), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: 2 części, pierwsza Wichlinski, druga Kromkowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Chotów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Chotów, własność prywatna. Ilość domów 48, ludność 411, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Chotów,  wś, p. wieluński, gm. Mokrsko, par. Chotów. Posiada kościół par. murowany z wieżą, wystawiony w 1616 r. przez Grzegorza z Niedzielska, miejscowego proboszcza. W 1827 r. było tu 48 dm., 411 mk. Par. Ch. dek. wieluńskiego 2690 dusz liczy. Dobra Ch., składające się z folw.: Ch., łąki, stawiska i nomenklatury Borek, tudzież wsi: Srebrnica i Górale, od Podzamcza w. 28, od rzeki Warty w. 17, nabyte w 1864 za rs. 49,500. Powierzchni ogólnej m. 670 a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 609, łąki m. 82, pastwiska m. 19, place i nieużytki m. 24, płodozmian 21-polowy. Budowli murowanych 11, drewnianych 8, wiatrak; wś Ch. osad 58, gruntu m. 298; wś Srebrnica osad 11, gruntu m. 145; wś Górale osad 3, gruntu m. 38. Słownik Geograficzny: Chotów wś, pow. wieluński. Kościół par. p. w. św. Marcina istnieje tu już w połowie XV w. Znajdował się tu także szpital dla ubogich. (Łaski, L. B. II, 138).

Spis 1925:
Chotów, wś i folw., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 70, folw. 6. Ludność ogółem: wś 432, folw. 126. Mężczyzn wś 197, folw. 52, kobiet wś 235, folw. 74. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 425, folw. 119, mojżeszowego wś 7, folw. 7. Podało narodowość: polską wś 432, folw. 119, żydowską folw. 7.

Spis 1925:
Chotów Poduchowny, kol., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 18. Mężczyzn 4, kobiet 14. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 18. Podało narodowość: polską 18.

Wikipedia:
Chotów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko. Znajduje się w odległości 6 km na zachód od Wielunia. Nazwa Chotów wywodzi się zapewne od pierwszych właścicieli Chotowskich h. Kościesza. Co do początków samej miejscowości, można je datować w różny sposób. Jeśli spojrzeć na patrona miejscowego kościoła – św. Marcina i pierwszą datę pisaną z historii Słupska (1250 r.), można przyjąć, że Chotów i parafia istniała już w poł. XIII w. Odpowiadałoby to również akcji lokacyjnej, jaka miała miejsce na tych ziemiach przez władców Wielkopolski. Pierwsza wzmianka o Chotowie pochodzi jednak z 1308 r. Parafia wymieniana jest dopiero w 1459 r. Według Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z 1521 r. był tu drewniany kościół, a do parafii należały wsie Chotów, Kurów, Turów i Słupsko. W 1520 r. wymienia się sołtysa i folwark sołtysi w Chotowie. W 1552 r. istnieje młyn. Chotów był nadal własnością szlachecką, Kurów i Turów zostały wsiami grodzkimi (Wielunia). W życiu samego Chotowa zawsze ogromną rolę odgrywał folwark. W okresie międzywojennym liczył ok. 300 ha. Dworek był w pewnym sensie źródłem nowości, które docierały na wieś. Dużego żywota nabrały żywioły ludowe, zwłaszcza młodzież skupiona w "Wiciach". II wojna światowa bolesnym piętnem odbiła się na ludności parafii. Niemcy niszczyli krzyże przydrożne, figurki w przydrożnych kapliczkach. Kościół zmieniono na magazyn, a ówczesnego proboszcza ks. Czarneckiego wywieziono do Dachau. Na plebanii zamieszkał Niemiec, nadzorca majątku i nowy gospodarz. W samej wsi po wysiedleniu mieszkańców w 1940 r. osiedlano Niemców ze wschodu. Po odzyskaniu niepodległości folwark został rozparcelowany, a w dworku po różnych zawirowaniach znalazło miejsce przedszkole i szkoła podstawowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Kościół pw. św. Marcina. Wpisano do rejestru zabytków[2] 30 grudnia 1967 r. W starej parafii Chotów utworzonej zapewne w XIV w. istniał pierwotnie drewniany kościół zbudowany przypuszczalnie w tym samym miejscu co obecny, jednak spłonął. Nową, murowaną świątynię wzniesiono w latach 1616-1624 dzięki staraniom proboszcza Grzegorza Maniciusza. Jej konsekracja, dokonana przez biskupa Adama Goskiego, nastąpiła rok później. Kościół jest orientowany, tzn. stojący na linii wschód-zachód, z prezbiterium znajdującym się od wschodu. Posiada cechy stylu późnorenesansowego. Kryty jest dachem dwuspadowym, który nad prezbiterium przechodzi w trzypasmowy. Początkowo świątynia posiadała dach wykonany z gontu, lecz w 1900 r. na jego miejsce założono blachę cynkową. Wieża, którą dobudowano w 1660 r., posiada ostrołukowe okna oraz stary zegar. Wieńczy ją barokowy hełm z latarnią, wykonany z blachy ocynkowanej, z kryciem w tzw. łuskę. Kościół okalają przypory, nazywane skarpami, pomiędzy którymi znajdują się okna zakończone owalnie. W pierwszym okresie istnienia świątyni okna były okrągłe, a powiększono je do wspomnianego kształtu na przełomie XIX i XX w. Podczas prac tynkarskich przeprowadzonych w 2000 r. nad oknami odkryto fragment sgraffitowego fryzu, który odsłonięto i częściowo zrekonstruowano. Od północy kościoła znajduje się zakrystia dobudowana w końcu XVIII w. Wnętrze kościoła jest jednoprzęsłowe z arkadą tęczową oddzielającą prezbiterium od nawy. Na kolebkowym sklepieniu nawy i prezbiterium znajduje się późnorenesansowa dekoracja sztukatorska (stiukowa) w typie kalisko-lubelskim, o osnowie kratowo-kasetowej. Na jej zakończeniach znajdują się po dwie lub trzy stiukowe główki aniołków. Wyposażenie świątyni jest neobarokowe. Na przełomie XIX i XX w. na miejsce głównego ołtarza renesansowego z XVII w. wstawiono nowy. Wówczas sprawiono również ambonę i kamienną chrzcielnicę. Ołtarz zdobi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w górnej jego części umieszczono Pietę oraz dwa aniołki. W pobliżu ołtarza, po jego bokach, stoją dwie duże rzeźby św. Piotra (z lewej) i św. Pawła. Na ścianach prezbiterium wyeksponowane są olejne obrazy. Jeden przedstawia patrona parafii św. Idziego Opata, a drugi Matkę Bożą stojącą pod krzyżem. Na ścianie, pod łukiem tęczowym zawieszony jest krucyfiks, który pierwotnie znajdował się na belce tęczowej, usuniętej ok. 1900 r. Godnymi uwagi są również dwa powojenne witraże, w oknach prezbiterium. W swej treści nawiązują do patronów kościoła i parafii; przedstawieni są w nich św. Marcin i św. Idzi. W kruchcie pod wieżą umieszczona jest tablica pamiątkowa, wykonana z czarnego marmuru, z tekstem poświęconym Księdzu Wincentemu Czarneckiemu, który zginął w Dachau. W ogrodzie przyległym do plebanii znajduje się lipa drobnolistna o obwodzie 670 cm We wsi istnieje dwór prawdopodobnie z poł. XIX w. otoczony resztkami parku. Znajduje się w nim Szkoła Podstawowa. Obecnie jej dyrektorem jest pani Danuta Piasecka. Na chotowskim cmentarzu pochowany został strzelec 36 PP Legii Akademickiej z Warszawy 28 DP Armii "Łódź" Tadeusz Kamiński. Tablica z czarnego marmuru umieszczona jest na podstawie innego pomnika (z 1989 r.) Grób żołnierza znajdował się pierwotnie w innej części cmentarza. Granitowy pomnik składa się z dwóch tablic, po bokach i z tyłu nieforemnie obrobionych, przedzielonych wyższym od nich krzyżem. Na tablicy z prawej strony znajduje się ukoronowany orzeł i daty 1939 – 1989, a na tablicy z lewej strony tekst o następującej treści: "Ofiarom Katynia i poległym w obronie Wiary i Ojczyzny – Parafianie" W pobliżu wsi znajduje się nieczynna od kilku lat cegielnia.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHOTÓW par. Chotów, p. wieluński, gm. Mokrsko kościół murowany z wieżą, zbudowany w 1616 roku przez ks. Grzegorza z Niedzielska. Dobra; wieś i f-k Chotów 58 domów- 298 mg gruntu, wieś Srebrnica 11 domów-145 mg, wieś Górale 3 osady-38 mg. Powierzchnia ogólna 670 mg. W 1822 roku Wichlińskich, w 1864 roku sprzedane za 49,5 tys. rbs. W roku 1912 wieś i folwark mają 670 mg własność Teodora Bercholza. W 1927 r. właściciel Antepowicz- Darwski ? 560 ha. (SGKP t.1, s.639, Lisiecki 1822 cz. II, k.405-572, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1642

 Odszedł opatrzony wszystkimi sakramentami Urodzony Pan Stanisław Ostrowski dziedzic w Ostrowie. Listopad.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1657

 luty
związek małżeński między Urodzonym Albertem Raczyńskim a Anną Jarochowską.
Świadkowie Urodzony Stanisław Kulesza, Urodzony Jan Ostrowski, Urodzony Kacper Łempicki, Urodzony Samuel Konopicki.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1662

 3 września
...ochrzczona Jadwiga córka Stanisława Grabińskiego i Katarzyny.

Rodzice chrzestni Kacper Łempicki i panna Marianna Raczyńska.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1665

3 czerwca
związek małżeński między Urodzonym Kacprem Łempickim a panną Marianną Raczyńską z Chotowa.
Świadkowie Wielmożny i Urodzony Jan Ostrowski wojski wieluński, Marek Racz[yń]ski burgrabia wieluński, Jakub Gaszyński, Jan Jarocki.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1680

 30 czerwca
...ochrzczony syn Ewy Wlakownej z nieprawego łoża z Utryc?

Rodzice chrzestni Urodzony Aleksander Ostrowski i Urodzona Marianna Kiedrzyńska.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1687

 28 kwietnia
...Ochrzczony Filip Jakub syn Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i ?.

Rodzice chrzestni Andrzej Piotrowski i Urodzona Jadwiga Piotrowska.


Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1688

 4 października
...ochrzczona Jadwiga córka Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Aleksandry
Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Raczyński z Chotowa i Urodzona Jadwiga Piotrowska.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1690

 2 lutego
...ochrzczona Marcella córka Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Bogumiły
Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Myszkowski i Urodzona Elżbieta Racz[yńska] z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1692

 11 września
...ochrzczony Jan syn Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Teofili.
Rodzice chrzestni Urodzony Jan Grabowiecki i Joanna Grabowiecka z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1693

 12 listopada
...ochrzczona Zuzanna Katarzyna córka Urodzonego Adama Konopnickiego i Zofii.

Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Mikołaj Siemianowski kasztelan wiel. i Urodzona Jadwiga Stobiecka z Gajęcic.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1694

 marzec
...ochrzczona Elżbieta Barbara córka Urodzonego Aleksandra Ostrowskiego i Bogumiły.
Rodzice chrzestni Urodzony Władysław Linowski i Urodzona Zofia Konopnicka.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1694

 10 października
...ochrzczona Jadwiga Teresa córka Urodzonego Adama Konopnickiego i Zofii.
Rodzice chrzestni Mikołaj Myszkowski i Urodzona Jadwiga Stobiecka z Gajęcic.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1700

 27 marca
zmarła Urodzona Pani Teofila Ostrowska.


Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1701

10 lipca
ochrzczona Petronela córka Urodzonego Pana Wojciecha Łempickiego i Urodzonej Pani Jadwigi.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Franciszek Bogdański i Urodzona panna Marcjanna Ostrowska z [C]hotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1711

 3 maja
ochrzczona Barbara córka Antoniego Posmyka i Marianny małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Ostrowski z Urodzoną Marcjanną swoją siostrą z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1714

 styczeń
ochrzczony Stefan syn Urodzonego Jana Skrzyńskiego i Urodzonej Katarzyny Stobieckiej małżeństwa z Kurowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Antoni Walerian Siemianowski kasztelan z Wielunia i Szlachetna panna Marcjanna Ostrowska z Chotowa..

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1714

 23 kwietnia
ochrzczony Wojciech Stanisław syn Urodzonego Andrzeja Kiedrzyńskiego i Jadwigi małżenstwa obecnie żyjących w majątku słupskim.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Chotowa i Urodzona Anna Kucybulska z Kur[owa].

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1716

26 listopada
ochrzczony Andrzej syn Urodzonego Stanisława Strzeszowskiego i Jadwigi małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską córką.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1718

Rok 1718
8 [małżeństwo] między Andrzejem Modławskim i Ewą Kowalczykówną obecnie z Kurowa.
Świadkowie Wielmożny i Urodzony Franciszek Karśnicki, Urodzeni Stanisław i Franciszek Ostrowscy obaj z Chotowa.  

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1718

 10 grudzień
ochrzczona Wiktoria córka Urodzonego Jana Skrzyńskiego i Katarzyny Stobieckiej małżeństwa z Turowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Taczanowski i Szlachetna panna Marcjanna Ostrowska z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1720

 28 maja
ochrzczony Aleksander Ignacy syn Urodzonego Wojciecha Łempickiego i Jadwigi Stotowskiej małżeństwa z Chotowa
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską swoją córką.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1720

19 czerwca
ochrzczony Jan syn Macieja Garbożyka i Róży małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską siostrą

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1720

 20 sierpnia
ochrzczony Bartłomiej syn Jakuba Kedr? i Jadwigi małżenstwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Ostrowski z Urodzoną Marcjanną Ostrowską swoją siostrą


Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1721

 15 marca
ochrzczona Marianna córka Urodzonego Stanisława Strzeszowskiego i Jadwigi małżeństwa żyjącego obecnie w Chotowie.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Łukasz Łempicki i Szlachetna panna Marcjanna Ostrowska oboje z Chotowa.


Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1723

26 lipca
ochrzczona Anna Kunegunda córka Urodzonego Wojciecha Franciszka Łempickiego i Anny Myszkowskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Ostrowski z Chotowa i Urodzona Anna Miniszewska z dworu Komorniki

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1725

 27 marca
ochrzczony Aleksander Jan syn Urodzonego Antoniego Spinka i Marianny Łempickiej małżenstwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Ostrowski z Chotowa i Urodzona Konstancja Chlebowska ze wsi Kurów.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1726

 15 października
ochrzczony Franciszek syn Grzegorza Gury i Elżbiety małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Ostrowski i Urodzona Agnieszka Ostrowska z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1727

marzec
ochrzczony Józef syn macieja Fuglara ślązaka i Ewy małżeństwa obecnie z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Ostrowski i Szlachetna panna Petronela Skorzewska oboje z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1727

 3 lipca
ochrzczona Kunegunda Elżbieta córka Urodzonego Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Chotowa i Urodzona Anna Myszkowska z Dąbrowy.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1730

 31 października
ochrzczona Elżbieta Katarzyna córka Urodzonego Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Karol Karśnicki z Kur[owa] i Szlachetna Marcjanna Karśnicka z Kierzna.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1731

 16 września
ochrzczony Aleksander Tomasz syn Urodzonego Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Ostrowski i Urodzona Marcjanna Karśnicka jego siostra Urodzonego Pana...

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1731

 8 listopada
ochrzczony Marcin syn Tomasza Niemca i Agnieszki małżeństwa z Chotowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Choynacki i Urodzona panna Martina Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1732

 6 grudnia
ochrzczona Barbara Agnieszka córka Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa zmarła po chrzcie.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1734

 9 lutego
ochrzczona Konstancja Julianna Hiacynta córka Urodzonego Pana Stanisława Ostrowski[ego] i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Bartoszewicz rotmistrz [wojska?] i Urodzona Iwańska z Olewina.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1736

 25 lipca
... ochrzczony Bonawentura Jakub Joachim syn Urodzonego i Wielmożnego Pana Franciszka Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej małżeństwa z Chotowa.
Rodzice chrzestni z jednej strony Znakomity i Przewielebny Pan Andrzej Drochwieski? kustosz katedry przemyskiej, kanonik warszawski z Wielmożną Panią Ludwiką Karśnicką stolnikową wieluńską. Z drugiej strony Znakomity i Wielmożńy Pan Jerzy Karśnicki stolnik ziemi wieluńskiej z Mierzyc z Urodzoną Panią Marianną Iwańską z Olewina.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1737

 12 sierpnia
... ochrzczona Zuzanna Klara córka Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej z Chotowa.
Rodzice chrzestni Urodzony Antoni Karśnicki z Kierzna i Szlachetna panna Marianna Ostrowska z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1739

 8 września
Małżeństwo między Urodzonym Szymonem Myszkowskim a Urodzoną Zofią Skorzewską z Chotowa pobłogosławiłem.
Świadkowie Urodzony Pan Stanisław Ostrowski z Chotowa, Urodzony Gaszyński z Rychłowic, Jan Olszowski....  

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1739

15 września
Znakomity i Wielce Wielebny Pan Baltazar Pstrokoński kanonik [Chotcza] ochrzcił Reginę Rozalię [córkę] Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Urodzonej Agnieszki Pstrokońskiej prawowitych małżonków z Chotowa. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Ignacy Kręski chorąży wieluński z Urodzoną Ludwiką Kożuchowską stolnikową wieluńską z Mokrska.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1740

 30 października
... ochrzczony Maksymilian Narcyz Karol syn Urodzonego Pana Stanisława Ostrowskiego i Agnieszki Pstrokońskiej dziedziców z Chotowa.
Rodzice chrzestni Stanisław Migalski proboszcz? tego kościoła i Urodzona Pani Marcjanna Karśnicka siostra tego samego Urodzonego Stanisława Ostrowskiego z Kierzna.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1743

 19 lutego
[Małżeństwo] między Urodzonym Marcinem Grabołowskim a Szlachetną Anną Łempicką.

Świadkami byli Wielmożny Pan Władysław Bartochowski łowczy sieradzki, Stanisław Ostrowski burgrabia wieluński.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1747

 4 czerwca
... ochrzczony Antoni syn Urodzonego Marcina Grabołowskiego i Anny małżeństwa obecnie z Chotowa.
Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Stanisław Ostrowski burgrabia wieluński z Chotowa z Wielmożną Marianną Iwańską obecnie z Chotowa.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1749

 13 grudnia
zmarł Wielmożny Pan Stanisław Ostrowski burgrabia wieluński dziedzic prawnie dziedziczny [beztestamentowo] swojego działu w Chotowie, dobroczyńca kościoła

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1751

 7 stycznia
... ochrzczony Walenty syn pracowitego Dominika i Gertrudy.

Rodzice chrzestni Wielmożny Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Konstancja Ostrowska.

Gazeta Warszawska 1822 nr 174

Z powodu nastąpioney w dniu 22 Sierpnia roku bieżącego śmierci beztestamentowey Xawery z Myszkowskich niegdy Kazimierza Wichlińskiego Radcy Stanu Królestwa Polskiego małżonki otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy w skutek Artykułu 125 i 127 Prawa Hypotecznego donosząc, zawiadomia nierównie podpisany, iż do przeniesienia własności summ, pierwszey 50000 zł. Pol. z prowizyią pięć od sta na dobrach Działoszynie z przyległościami, drugiey 58000 zł. Pol. na dobrach Chotowie, obudwóch w Powiecie Wieluńskim położonych, Termin roczny a w szczególe na dzień 31 Października 1823 w Kancellaryi Ziemiańskiej Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz d. 12 Października 1822 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Woiewództwa Kaliskiego,
F.Bajer.

Gazeta Warszawska 1823 nr 114

Z powodu nastąpioney w dniu 31 Marca 1822 r. śmierci beztestamentowey Kazimierza Wichlińskiego Radcy Stanu Królestwa Polskiego dóbr Chotowa w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, dziedzica, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy wskutek Art: 125 i 127 prawa hypotecznego donosząc, uwiadomia zarazem podpisany, iż do przeniesienia tytułu własności dóbr rzeczonych Chotowa; Termin roczny na dzień 20 Lipca 1824 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest przeznaczany. — Kalisz d. 4 Lipca 1823 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego F. Bajer.

Gazeta Warszawska 1825 nr 75

Czyni wiadomość Szanowney Publiczności iż w dniu 15 Czerwca r. b. przed Notaryiuszem publicznym Powiatu Wieluńskiego W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim w mieście Obwodowem Wieluniu w Kancellaryi iego, iako terminie wyznaczonym licytacyynym, przez publiczną licytacyią Dobra Chotów składaiące się z wsi Srebnicy, dwóch folwarków Chotów i Montowek w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem, położone, na rzecz wierzycieli hypotecznych prawnie zaięte, W. Jana Olrycha Szanieckiego dziedziczne, w dzierżawę trzechletnią poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. wypuszczonemi zostaną, których Dóbr Chotowa z przyległościami od ceny dzierżawney roczney zł: Pol: 7000 licytacyia zaczynać się będzie, chęć zaś maiące osoby licytowania warunki dzierżawy ninieyszey u Notaryiusza Powiatu Wieluńskiego w każdym czasie przeyrzeć Sobie mogą. — Wieluń dnia 30 Kwietnia 1825 roku.
Tadeusz Musiałowicz Komornik S. P. W.

Gazeta Warszawska 1827 nr 219

Z powodu śmierci Felicyanny Myszkowskiey Panny dnia 31 Grudnia 1825 roku nastąpioney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc zawiadomia podpisany Rejent, iż do przeniesienia własności summ respective 50,000 i 8333 zł: Pol: 10 gr: na dobrach Działoszynie w Dziale IV pod Nem 13 i 12 Lit: A, 9666.zł: Pol: 20 gr: na dobrach Chotowie, w Dziale IV pod Nem 11 Lit: C i 8000 zł: Pol: na dobrach Dąbrowie ( wszystkich w Powiecie Wieluńskim położonych) w Dziale tymże pod Nem 15 lokowanych, termin roczny a w szczególe na dzień 9 Sierpnia 1828 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przeznaczony został. — Kalisz d. 2 Sierpnia 1827 r.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego.
F. Bajer.

Gazeta Warszawska 1830 nr 150

Po Antonim Myszkowskim, w dniu 13 Czerwca 1829 roku zmarłym, otworzonem iest postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia: iż do przeniesienia na rzecz iego Sukcessorów własności summ, mianowicie:
1) a) 4464 zł: Pol: z prowizyą, — b) 140 zł: Pol: z Wyroku Sądowego, na Dobrach Dzierlinie części B. w Powiecie Sieradzkim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 6.
2) 700 zł: Pol: z większey początkowey summy 2000 zł: Pol: wynikających, na Dobrach Wóytostwie Sieradzkiem z przy ległością Wiechucice, także w Powiecie Sieradzkim leżących, w Dziale IV. pod Nrem 9 lit: b.
3) 8500 zł: Pol: na Dobrach Chotow, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim, w Dziale IV, pod Nrem 14. sposobem ostrzeżenia zapisanych.
4) 13,000 zł: Pol: z większego kapitału 60,000 zł: Pol: na Dobrach mieście Działoszynie z przyległościami w Powiecie Wieluńskim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 15 hypotekowanego, i podobnież z większego kapitału 40,000 zł: Pol: na Dobrach Siemkowice z przyległościami w Powiecie Radomskim, Obwodzie Piotrkowskim leżących, w Dziale IV, pod Nrem 6 lit: a, mieszczącego się, od Stefana Puacza przez cessyą nabytych.
5) 9589 zł: Pol: na Dobrach Sadokrzyce, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim położonych, w Dziale IV. ad 4 lit: a. sposobem ostrzeżenia zapisanych,
dla zmarłego spadkodawcy hypotecznie zabezpieczonych, termin roczny na dzień 12 Maia 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego wyznaczony został. — Kalisz dnia 11 Maia 1830 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.

Gazeta Warszawska 1830 nr 165

Przez zgon Ignacego Topolskiego, Dziedzica Dóbr Czernice, umarłego w dniu 9 Września 1829 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o ktorem donosząc podpisany Rejent zawiadomia, iż do przeniesienia na imie iego spadkobierców tytułu własności Dóbr Czernice z przyległościami, w Powiecie Wieluńskim, Woiewództwie Kaliskiem połażonych, tudzież własności sched przypadających zmarłemu: — 1) z większey summy Tysiąc sto dukatów na Dobrach Kaźmierzu z przyległościami, w Powiecie Pyzdrskim sytuowanych, tudzież na wsi Mokry do Dóbr Przyima, w Powiecie Konińskim leżących, przyłączoney, (których to Dóbr tytuł dziedzictwa dotąd ieszcze nie iest ustalony i Wykaz hypoteczny nie uformowany) dla niego i iego rodzeństwa hypotekowaney. — 2) Z większey summy złotych Polskich Dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć, na Dobrach Chotowie, w Powiecie Wieluńskim położonych, łącznie dla spadkodawcy, iak i iego rodzeństwa, w Dziale IV. pod Nrem 17 sposobem ostrzeżenia zapisaney, — termin roczny na dzień 15 Czerwca 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego iest wyznaczony, — Kalisz dnia 12 Czerwca 1830 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 90

Komornik Trybunału Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż Dobra Chatów z oddzielnym folwarkiem Montewki zwanym, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położone, w d. 7 Maia r. b. w mieście Wieluniu przed W. Antonim Kowalewskim z. Reienta przez publiczną licytacyą w 3ch letnią dzierżawę od Ś. Jana r. b. poczynaiąc, wypuszczone zostaną, i że dzierżawa roczna do złp. 8,000 wynosić może. w Kaliszu d. 26 Marca 1832 r. Piotr Paweł Szrubarski


Dziennik Powszechny 1832 nr 314

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po niegdy Józefie z Topolskich Łączkowskiey, Wincentego Łączkowskiego małżonce, na dniu 30 Maia 1831 r. zmarłey, dziedzicce dóbr Bębnowa i części Szynkielowa lit. A, w Pcie Wieluńskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 28 Lutego 1833 r. tu w Kaliszu w mey Kancellaryi końcem zgłoszenia się osób prawo do spadku maiących, a szczególniey do przeniesienia tytułu własności dóbr rzeczonych Bębnowa i Szynkielowa części lit. A. tudzież co do summ złp. 2480 gr. 1 w dziale IV, pod Nr. 16, lit. c, na dobrach Działoszynie hypotekowanych, niemniey do części iaka dla niey przypadnie z kapitału złp. 21,340 na ;dobrach Kazimierzu i Przyimie w Powiecie Konińskim sytuowanych, i z kapitału 22,326 złp. na dobrach Chotowie w Powiecie Wieluńskim w dziale IV pod Nr. 17 zapisanego. Kalisz dnia 14 Lipca 1832 r. Reient Kan. Ziem. Wdztwa Kaliskiego, Mikołay Basiński.

Dziennik Powszechny 1833 nr 269

Po Ignacym Kiieńskim, w dniu 18 Listopada 1828 r. zmarłym, otworzyło się postępowanie spadkowe i do przeniesienia tytułu własności summ: 1 złp. 10,000 z procentem na dobrach Chotowie, w Powiecie Wieluńskim, Województwie Kaliskiem, w dziale IV ad Nr. 16; i 2. a złp. 8,500 z procentem, tudzież b złp. 220 kosztów na dobrach Koźminku w Powiecie i Woiewództwie Kaliskiem, w dziale IV pod Nr. 13 lokowanych, termin na dzień 2 Maia 1834 w Kancellaryi Ziemianskiey Woiewództwa Kaliskiego został wyznaczony. Kalisz d. 26 Września 1833 r. D. Dzierożyński.


Kurjer Warszawski 1840 nr 213

Z Chotowa 30 Lipca 1840.— Gdy nic nad zdrowie szacowniejszego być nie może, przeto najczulsza wdzięczność należy się tym, którzy ie przywrócić zdołają. Taką wdzięczność do zgonu w sercu mem zachowam dla ciebie W. Lekarzu Schlesinger (Szlesynger) wolno-praktykuiący w mieście Obwodowem Wieluniu, Twoia to niezmordowana gorliwość, umiejętnie stosując wszelkie środki, przez gruntowną znaiomość Twej sztuki podawane, zachowała mi życie i przywróciła zdrowie, zniszczone ciężką i niebezpieczną chorobą gwałtownego zapalenia wątroby, rozlania żółci i napadów hemoroidalnych. Wszechmocny WŁADZCA świata, wszelką pomyślnością i szczęściem wynagrodzi Twe trudy, i tak szlachetne poświęcenie się dla mnie ! Ja zaś nie mogąc w głębi serca utaić rzetelnej wdzięczności, najuprzejmiej Cię szanowny Mężu przepraszam, że wynurzaiąc ią publicznie, śmiem obrazić Twoią skromność, dla której dalekim iesteś od szukania pochwał, ale w wewnętrznem uczuciu radości z pomyślnego swoich usiłowań skutku, iedyną dla siebie znajduiesz nagrodę. X. J. Presiowski, Proboszcz Chotowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 204

(N. D. 4029) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Macieja Wieczorek ostatnią razą we wsi Chotowie Okręgu Wieluńskim zamieszkałego, a teraz z pobytu niewiadomego aby w przeciągu dni 30 od daty ogłoszenia niniejszego zapozwu w pismach publicznych, w Sądzie tutejszym celem ogłoszenia mu wyroku w dniu 4 (16.) Grudnia 1843 r. wydanego, bezzawodnie stawił, bo wrazie przeciwnym przez Listy Gończe poszukiwanym będzie.
Kalisz dnia 12 (24) Czerwca 1844 roku.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 283

(N. D. 6277) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych.
1, Po Auguście Nieszkowskim w dniu 17 Marca r. b. zmarłym, właścicielu dóbr ziemskich: a) Walichnowy; b) Chotów; i c) Konty z przyległościami, w Okręgu Wieluńskim; (…) wyznaczam termin na dzień 13 (25) Czerwca 1849 r., przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiéj Kaliskiej.
w Kaliszu dnia 3 (15) Grudnia 1848 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 209

(Ν. D. 2618) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych:
4, po Fryderyku Baltenstern wierzycielu hypotecznym co do summ złp. 40000 na dobrach Chotów w dz. IV. pod Nr. 28, złp. 50,000 i złp. 15,000 na dobrach Mokrsko i Słupsko w Okręgu Wieluńskim leżących w dz. IV. pod Nr. 22 i 24 lokowanych, wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu, na dzień 3 (15) Stycznia 1852 r. w którym interessenci z prawami swemi do spadków tych zgłosić się są winni pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 2 (14) Czerwca 1851 r.
Fr. Nowosielski.
Gazeta Codzienna 1853 nr 111

KSIĄDZ PRESIOWSKI, ZE ZGROMADZENIA XX. PIARÓW. Dnia 28 marca r. b. we wsi Chotowie powiecie Wieluńskim, podług doniesienia Kuryera Warszawskiego, skończył doczesne życie X. Idzi Presiowski pleban Chotowski. Szanowny ten kapłan, członek zgromadzenia XX. Piarów, po ukończeniu nauk w uniwersytecie warszawskim w którym kilka pozyskał medalów złotych za rozprawy konkursowe i otrzymaniu stopnia magistra nauk pięknych, od r. 1827 pełnił obowiązki nauczyciela języków starożytnych, naprzód w szkołach wojewódzkich warszawskich XX. Piarów, a później w konwikcie zwanym Konarskiego na Żoliborzu, w którym najznakomitsza młodzież krajowa pobierała nauki. Nie widziałem w życiu pracowitszego i gorliwszego nauczyciela, pokorniejszego, cierpliwszego, milszego, uczynniejszego człowieka. Nigdy się nie rozgniewał, na chwilę powagi potrzebnej koniecznie uczącym niestracił. Nieznał innej zabawy, innej przyjemności, jak pracę około dobra innych, albo ukształcenia własnego. Do roku 1834 mieszkając ciągle w Warszawie wydał: Gramatykę łacińską, znaną pod imieniem Piarskiej i której wiele wyszło wydań.*) Rozprawa jego o Sejmach polskich mało znana, bo umieszczona w Programmacie szkoły wojewódzkiej warszawskiej XX. Piarów z r. 1828, zajmująca 8 arkuszy druku, jest ważnem wyjaśnieniem dziejów polskich, w sejmach się głównie odbijających. Prócz tego napisał i drukiem ogłosił Jeografiię starożytną, Wypisy greckie i wiele innych dzieł w wychowaniu użytecznych. Na żadnem z tych pism nazwisko jego nie jest położone; bo skromność jego unikała wszelkiego rozgłosu, bo pracował nie dla sławy, ale dla pożytku współziomków. To staranne ukrywanie nazwiska jest powodem, że o wszystkich pracach naukowych X. Presiowskiego wiedzieć trudno. Lubo pisma jego znaczne wydawcom przynosiły korzyści, on za pracę żadnego nie otrzymał wynagrodzenia. Jedne oddał na rzecz Zgromadzenia którego był członkiem, a inne nie tyle korzyści przynoszące rozdzielił pomiędzy wydawców warszawskich. Po roku 1834 i zniesieniu szkół piarskich w Królestwie Polskiem, zajmował się naprzód wychowaniem prywatnem, a później gdy zawakowało probostwo w Chotowie, otrzymał je i zostawał na niem aż do śmierci. Probostwo to podobno najmniejsze w całej dyecezyi Kujawko Kaliskiej, nie ma tysiąca złp. dochodu. Nadaremnie władza duchowna ofiarowała mu wyższe posady, nadaremnie przyjaciele i uczniowie X. Presiowskiego, mający prawa kollacyi, albo silne wpływy, zgłaszali się do niego z ofiarowaniem najkorzystniejszych i najbogatszych w kraju probostw; czcigodny ten kapłan który nigdy wżyciu nie powodował się materyalną korzyścią, ubogiego Chotowa rzucić niechciał; bo w tej parafii się urodził, w tym kościele był chrzczony, tu miał starego ojca którego pielęgnował, a wreszcie mógł się poświęcić dla swoich współ-parafian, z których grona i stanu wyszedł. Nadzwyczaj ograniczony w potrzebach i wydatkach, dzielił się swoją chudobą z potrzebującemi: wszyscy ubodzy parafii żyli jego chlebem, wszyscy parafianie udawali się do niego po radę, on był pośrednikiem zwaśnionych, on sam uczył dzieci wiejskie czytać i pisać. Gorliwy o służbę bożą, przejęty boską Chrystusa nauką, opowiadał ją słowem i przykładem. Był to wzór dla wszystkich plebanów wiejskich. Co do prac naukowych, nie mając z nim od lat 13 tu bezpośrednich stosunków, nie możemy wiedzieć co z tego rodzaju prac w ustroniu wiejskiem mógł przygotować i czy w ostatnich latach nie ogłosił czego drukiem; lecz znając go dobrze, wiedząc że bez nauki i to zawsze obracanej na korzyść drugich, żyć nie mógł, sądzimy, że po nim pozostać musiały bardzo ważne rękopisma. Jeżeli dorozumiewać się wolno, będą to zapewne nauki duchowne, badania odnoszące się do dziejów kościoła polskiego, przekłady autorów starożytnych; bo na tem polu od lat 28 gromadził i obrabiał materyały, jak to dobrze piszącemu przez lat kilka do niego zbliżonemu, wiadomo. X.A.J.
*) Od dawna tak nazwana Grammatyka Piarska zastępując miejsce Alwara znaną była światu; Grammatyka X. Presiowskiego zatrzymała tylko dawne nazwisko; lecz cała jej osnowa i układ są zupełnie nowe i jego własne.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 48

(N. D. 1015) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:   
6. Matyldy z Maltzów Lembke, co do summy rs. 3300 na dobrach Chotów z Okręgu Wieluńskiego pod N. 32 zapisanej;
(…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 28 Sierpnia (9 Września) r. b. Kalisz d. 14 (26) Lutego 1857 r.
J. N Zengteller.


Kurjer Warszawski 1857 nr 249

Z Wielunia. — W Pcie Wieluńskim po ukończonym sprzęcie okazał się w ogólności niezwykły plon oziminy, tak, że od lat kilkunastu podobnego tameczni gospodarze nie pamiętają. Żyto i pszenica są czyste, bujne w słomie i wydajne w omłocie, za to jarzyny z powodu suchego lata, zupełnie chybiły, a w niektórych dominiach niepowracają nawet rzuconego w ziemię nasienia. Siano i potrawy, są mniej jak mierne, i byłaby niezawodnie wielka obawa o paszę, gdyby jej braku niewynagrodziła obfitość słomy ozimej. Kartofle zaczęto w niektórych dominiach kopać; plon ich pokazuje się różny, tam gdzie nie były zarazą dotknięte, wydają 9 do 11 ziarn, w innych zaledwie 4 ziarn spodziewać się można; w ogólności jednak uważając, nie należy tego roku na nieurodzaj tej pożytecznej rośliny narzekać. Siewy ozime wszędzie już rozpoczęte, u wielu nawet zabieglejszych gospodarzy takowe zbliżają się do końca; ciągle jednak panująca posucha, wywoływała powszechne narzekanie rolników. Do smutnych wypadków jakiemi dotknięte zostały okolice Wielunia policzyć należy pożar nastąpiony w Chotowie, wsi należącej do W. Alex: Nieszkowskiego, skutkiem którego spalił się spichrz i stodoły, wraz z całkowitym sprzętem, nieubezpieczonem o ile nam wiadomo w Tow: Ogniowem. Przyczyną tego nieszczęścia była nieostrożność palenia cygara przez jednego z Oficjalistów do dozoru robotników użytego. Oby przynajmniej te częste z nieostrożności wynikłe klęski, stały się nauką dla oficjalistów dworskich, którzy tym sposobem nie tylko kładą na szalę losu całą przyszłość zabiegłego gospodarza, ale nadto lekkomyślnością swoją dają zły przykład ludowi, tyle chętnemu zawsze do zapatrywania się na czynności zwierzchników.

Kurjer Warszawski 1857 nr 252

W Gm: Chotów Pow: Wieluńskim, zabudowania dworskie ubezpieczone na rs. 2,950; oprócz tego pogorzelec poniósł straty na rs. 8,000 oszacowane; przyczyna pożaru niewyśledzona.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 266

(N. D. 5659) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe, nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby Jakóba Bartolę* ogrodnika z wsi Chotowa o nieostrożne obchodzenie się z ogniem obwinionego, lat 34 mieć mogącego, a przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się pilnie śledziły, po wyśledzeniu ujęły i Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawić raczyły.
Piotrków d. 13 (25) Listopada 1858 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kolegialny, Chmieleński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 100

(N. D. 2152) Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Chotów, do których należy folwark Mantewki zwany, i pustkowia Górale, Srebnicą, oraz nomenklatury Ostryja, z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Ogu i Pcie Wieluńskim Gubernii Warszawskiej, wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b. Termin do wydzierżawienia oznaczony został na dzień 12 (24) Maja r. b. godzinę 10 z rana w mieście Okręgowem Wieluniu w Kancellaryi Rejenta Antoniego Kowalskiego przez tegoż mającej odbyć licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rsr. 1200.
Kalisz dnia 2 (14) Marca 1860 r.
F. Rowecki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 224

OBWIESZCZENIA SPADKOWE
(N. D. 4701) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.  
Po śmierci:  
5. Aleksandry z Spleszyńskich Anczykowskiej, wierzycielki sumy rs. 750, dawniej na dobrach Chotowie z Okręgu Wieluńskiego, pod Nr. 29 Działu IV. zabezpieczonej, a pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Okręgu III. Serji II. spłaconej i do depozytu Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przesłanej.  
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny, na d. 2 (14) Kwietnia 1864 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej pod prekluzją.
Kalisz d. 16 (28) Września 1863 r.
J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1864 nr 58

(N. D. 1484) Naczelnik Powiatu Wieluńskiego.
W dniu 14 (26) Kwietnia r. b. o godzinie 10 z rana, odbywać się będzie w biurze Naczelnika Powiatu Wieluńskiego licytacja in minus przez otwarcie opieczętowanych deklaracji, podług wzoru poniżej zamieszczonego podać się mających, to jest:
1. Na wyrestaurowanie domu plebańskiego we wsi Chotowie rs. 142 kop. 46.
2. Na wystawienie zabudowań gospodarskich na tymże probostwie rs. 1474 kop. 63 lj2, razem od sumy anszlagowej rs. 1616 ko. 79 lj2.
Przystępujący do licytacji, obowiązany jest złożyć vadjum w 1jl0 części, to jest rs. 161 kop. 80, do jednej z Kas Skarbowych lub Miejskich, które wrazie nieutrzymania się przy licytacji odebrać będzie mógł natychmiast, lub też za wskazaniem miejsca przez pocztę na koszt zwróconem sobie mieć będzie.
Wzór do deklaracji.
Ja niżej podpisany, obowiązuję się wykonać roboty restauracji domu plebańskiego i wystawienia zabudowań gospodarskich na probostwie we wsi Chotowie, stosownie do anszlagu za sumę (Wypisać literami) poddając się wszelkim zastrzeżeniom i obostrzeniom warunkami licytacyjnemi objętym.
Vadjum do tej entrepryzy złożyłem w Kasie N, w dowód czego kwit tejże dołączam.
Pisałem w N dnia N miesiąca N roku 1864. Imie i nazwisko oraz miejsce zamieszkania napisać czytelnie.
Wieluń d. 27 Lutego (10 Marca) 1864 r.
Szmidecki.,

Kurjer Warszawski 1866 nr 163

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 7,466 kop. 51, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 7 (19) Lipca r. b., Kazimierzowi Chilewskiemu, właścicielowi dóbr Chotów, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Wieluńskim, Gminie Mokrsko, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1874 nr 36

Wypadki nagłej śmierci: 

(...) Samobójstwa: (...) d.30 marca, we wsi Chotow, gminie Mokrsko, powiecie wieluńskim, włoścjanin Kacper Janiak, w tenże sposób odebrał sobie życie [powiesił się], przyczyna samobójstwa niewiadoma.

Kaliszanin 1874 nr 44

W dniu 6 b. m. o godz. 7 wieczorem, w kościele św. Mikołaja jks. Ludwik Tymieniecki, proboszcz z Chotowa, połączył dozgonnym węzłem małżeńskim W-ną Justynę Jabłkowską, córkę Józefa i Joanny z Gałczyńskich obywatelstwa tutejszych, z krewnym swoim W. Sewerynem Tymienieckim, magistrem prawa i administracji b. Szkoły głównej, patronem Trybunału. Do ślubu poprowadziły pana młodego panny: Aniela Jabłkowska (siostra), i Wanda Garczyńska; pannę młodą zaś: W-ny Siemianowski Ksawery i p. Antoni Jabłkowski (brat) pani młodej. Na chórze amatorów pod kierunkiem p. Melcera, odśpiewało „Veni Creator" Sandmanna; obecni zaś wznieśli do Pana Zastępów szczere modły o pomyślność młodej pary.

Kaliszanin 1881 nr. 31

Administrator parafji Chotów w pow. wieluńskim, ks. Piotr Iłkowski przeniesiony na takąż posadę do Wieruszowa.

Kaliszanin 1881 nr. 47

Administrator parafji Żytniew, w powiecie wieluńskim, ks. Józef Nowacki przeniesiony na takąż posadę do parafji Chotów, tegoż powiatu.

Kurjer Warszawski 1884 nr 159

Wizytacja.
J. E. Beresniewicz, biskup djecezji kalisko-kujawskiej, jeszcze w d. 17-ym maja wyjechał z Włocławka, celem wizytowania kościołów i udzielenia wiernym sakramentu bierzmowania.
JE. rozpoczął podróż od wieluńskiego.
Dotąd zwiedził kościoły w Poczesnej, Kamienicy Polskiej, Konopiskach, Truskolasach, Przystajni, Staro-Krzepicach, Żytniowie, Praszce i Ożarowie, w d. 4-ym zaś b. m. zjechał do Komornik, zkąd udał się do Skomlina, Mokorska, Krzyworzeki i Chotowa.
D. 10-go b. m . JE. ma być w Wieluniu, później w Pątnowie, Krzepicach i Kłobucku, w d. 18-ym b. m. w Częstochowie, zkąd już powróci do Włocławka.  

Gazeta Świąteczna 1884 nr. 187

Odpust a jarmark. Z parafji Chotów, w powiecie Wieluńskim, pisze do nas czytelnik Gazety, F. Biernacki, że tam na święty Idzi, 1-go września, zjeżdżają się ludzie na odpust. Ale zarazem zjeżdża się tam mnóstwo szewców, kupców skór i gwoździarzy, i wszyscy zamiast iść na odpust do kościoła, idą na targ załatwiać interesa.- Jedni kupują, skóry, drudzy gwoździe a tu jeden obok drugiego rozsiedli się szewcy z towarem, ludzie targują, a tymczasem kościół pusty. Podobno tak samo bywa w tym samym powiecie w Żytniówce na święty Józef, 19 marca, i w Sulmierzycach, w guberńji Piotrkowskiej, na świętą Katarzynę, 25 listopada. A czyż to tak być powinno? Co innego odpust, a co innego jarmark. Nie jest to przecież grzechem, kupić czy sprzedać coś przyjechawszy na odpust, bo jak się znajdzie kilka kramów na miejscu, to nieraz przyjdzie do głowy że tego i tamtego w domu potrzeba. Także i to coś znaczy, że jak się pokupuje to czego braknie, nie trzeba mitrężyć drugiego dnia i osobno chodzić do miasta. Ale też można to razem pogodzić, na wszystko przecie czas się znajdzie. Można rano pójść do kościoła, pomodlić się, posłuchać kazania i nauki, a potem, po nabożeństwie, pójść sobie do kramików i pokupować co trzeba, pogwarzyć ze znajomemi, i porobić intesa, jeżeli kto ma jakie. Ale tak od rana, bez nabożeństwa lecieć na targ, to brzydko; tak chrześćjanie robić nigdy nie powinni. Jeżeli przyjeżdżają na jarmark, to niech sobie idą na targ odrazu-ale jeżeli to odpust święty, to trzeba przecie o tém pamiętać, i jak prawdziwy chrześćjanin, najprzód się Panu Bogu pokłonić. -m.

Kaliszanin 1885 nr. 53

Dominium Chotów
per Wieluń przyjmie każdego czasu ELEWĘ gospodarczego bezpłatnego; przedstawienie osobiste konieczne.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1897 nr 99

Jarmark na konie.
Kalisz d. 6-go kwietnia,
Tegoroczny jarmark wiosenny na konie stanowczo potwierdził mniemanie, że myśl prezydenta Grąbczewskiego co do urządzenia w Kaliszu wielkich jarmarków na konie znalazła tu grunt nader podatny. Kupcy przybyli przeważnie zagraniczni, jak: Hausner i Heiman z Writz, Cadig, Maj, Landau z Wrocławia, Pick z Liszna, Johannistal z Berlina, Banasch z Kempna, Działoszyński z Katowitz i w. in. Zauważyliśmy również wielu właścicieli posiadłości pomniejszych ze Szlązka, przybyłych na jarmark po konie. Oprócz tego przyjechał na jarmark pułkownik książę Gagarin z Wilna, by nabyć konie remontowe dla pułków; z Warszawy przybyli pp. Charłupski i Konopnicki.
Koni, jak już telegrafowaliśmy, przyprowadzono na jarmark przeszło tysiąc, z nich około 500 przypada na konie doborowe, pomieszczone przeważnie w stajniach na placu jarmarcznym, resztę zaś stanowią konie robocze, porozstawiane wzdłuż drogi, wiodącej na „łęg Majkowski”.
Między innemi przyprowadzili konie na sprzedaż pp.: Wyganowski z Pietrzykowa 10 koni, Tymowski z Ustkowa 2, Kuczborski ze Smardzewa 4, Radoński z Kobierzycka 2, Dzierżawski z Wietkinina 2, Kozłowski z Kielc 3, Kręski z Masłowic 4, Ciesielski z Swędziejewic 3, Kurnatowski z Brudzewa 8, Maring 5, Wejgt z Morawina 4, Linke z Korytkowa 2, Schner z Słodkowa 5, Zyls z Miłaczewa 3, Rephan z Dembego 5, Świniarski z Pstrokon 6, Rephan ze Zbierska 13, hr. Toll z Uniejowa 9, Sobczyński z Orzeszkowa 5, Krzymuski ze Świnic 7, Dzierzbicki z Biernacic 6, Poliński z Kalisza 12, Trepka z Długiej Wsi 12, Bronikowski z Chotowa 6, Morawski z Zagorzyna 14, Kisielnicki z Radliczyc 3, Doruchowski ze Złotnik 5, Szczepkowski z Śmiełowa 5, Łuszczewski z Osieka 4, Pieczyński z Czepowa 5, Łaszczyński z Pędoszyna 2, Czarnecki z Przesinowic 2, Czarnowski z Wały 9, Milewski z Rozmatowa 4, Mierzyński z Wąsosz 6, Mikorski ze Stobna 4, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Chrzanowski z Micesownicy 4, Klukas z Częstochowy 3, Cybulski z Czyżewa 3, Frejdeles z Warszawy 28 koni rosyjskich (kłusaków), Hantower z Warszawy 12 koni i wielu innych. Tranzakcje, aczkolwiek już rozpoczęte, jutro dopiero rozwiną się. Tymczasem zaznaczamy, że jarmarkowi sprzyja piękna pogoda, że punktualnie o godz. 9 ej zrana jarmark otworzył p. gubernator w obecności prezydenta i komitetu jarmarcznego, że ruch w hotelach jest wielki, i że jarmarkowicze chętnie odwiedzają miejscowy teatr, który pod dyrekcją p. Majdrowicza robi dobre interesa.
W drugim dniu jarmarku tranzankcyj dokonano dużo: kupiec Johannistag nabył dotychczas 20 koni, Hausner 15, Pick 24, Działoszyński 16 koni. Za parę ogierów Johanistag zapłacił 1,600 rs., za parę rosyjskich koni 1,500 marek, Burzysko z Galiszewa sprzedał ogiera gniadego za 400 rs., Konopnicki kupił od Celińskiego 4 srokate konie za 600 rs., ks. Gagarin kupił 6 remontowych koni, p. Maring z kolskiego sprzedał 4 konie za 800 rs., p. Kurnatowski z Brudzewa 2 konie sprzedał za 650 rs. (do Warszawy).
Jedne z najpiękniejszych koni, parę rosłych gniadoszów 4-letnich własnego chowu ze stajni p. Dzierzbickiego z Biernacic nabył p. Szloser z Ozorkowa za 1,800 rs., p. Zaborowski z Korzenicy sprzedał hr. Kwileckiemu ładną klacz za 800 rs., p. Kręski z Masłowic sprzedał p. Romockiemu ogiera za 450 rs. Jarmark się udał.
Nadmienić winniśmy, iż komitet stara się, by na r. p. podczas wiosennego jarmarku przyszła do skutku projektowana wystawa koni włościańskich i aby jeszcze w r. b. doprowadzono do skutku projekt założenia w gub. kaliskiej kilku stacyj ogierów ze stada Janowskiego.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1897 nr 293

D. 19-go b. m. przed rejentem Kucharskim sprzedany został majątek Chotów, w pow. wieluńskim, własność Henryka Krzyżanowskiego. Nabywcami zostali Zygmunt i Wiktor bracia Weryho Darewscy za 62,000 rs.  
 
Gazeta Kaliska 1901 nr. 247

O cmentarz. Czytamy w „Kur. War.": Właściciel wsi Chotów, w pow. wieluńskim, p. Zygmunt Darewski, sprzedaje przy udziale Banku włościańskiego osadę młynarską, należącą do wsi Chotów, w której znajduje się stary cmentarz parafialny z mogiłami osób zmarłych przed r. 1851, od tego bowiem roku, wobec braku odpowiedniego miejsca, otwarto nowy cmentarz, stary zaś zachowano ze wszystkiemi oznakami miejsca poświęconego, t. j. z krzyżami, mogiłami, nagrobkami i t. p. i wniesiono do protokulu „fundum instructi" kościoła parafjalnego w Chotowie. Wobec wzmiankowanego projektu sprzedaży osady, władza duchowna dyecezji kujawskiej zwróciła się do władz cywilnych z prośbą o poczynienie kroków ku zwróceniu kościołowi parafjalnemu w Chotowie cmentarza, tembardziej, że z powodu braku miejsca na nowym cmentarzu, trzeba będzie stary cmentarz oddać napowrót do użytku publicznego.


Gazeta Kaliska 1906 nr 35

Ś. p. Adela z Weryhów - Darewskich Weryho-Darewska, po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, zmarła w Chotowie dnia 26 stycznia r. b. i pochowaną została w Wójcinie w grobie rodzinnym; o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych osierocony mąż, syn, synowa i wnuki.


Zorza 1912 nr 39

= Na cele społeczne. Właściciel Radoszewic, w gub. Kaliskiej, p. Duszyński, ofiarował rb. 15 tysięcy na budowę własnego gmachu szkoły handlowej polskiej, w Wieluniu.
Właściciel zaś Chotowa pod Wieluniem, p. Weryho-Darowski, rozpoczyna budowę przy szpitalu miejscowym przytułku dla starców na 20 łóżek oraz dwóch pokojów dla ubogich nauczycielek.Gazeta Świąteczna 1912 nr 1651

Dla dobra ogółu. Właściciel majątku Radoszewic pod Wieluniem, w guberńji kaliskiej, Duszewski, ofiarował 15 tysięcy rubli na budowę domu dla istniejącej w Wieluniu polskiej szkoły handlowej.— Właściciel majątku Chotowa, również w tamtych stronach, Z. Weryho-Darowski, buduje swoim kosztem przy szpitalu w Wieluniu przytułek dla ubogich, opuszczonych starców, w którym pomieści się 20 osób. W przytułku tym będą też dwie izby dla ubogich nauczycielek.Zorza 1917 nr 30

Zjazd włościan z Kółek Rolniczych
ziemi Wieluńskiej.
Zgodnie z zapowiedzią (którą podaliśmy w Nr. 27 „Zorzy”) dnia 10 lipca o godzinie 2-ej po południu odbył się dość liczny zjazd członków Kółek rolniczych ziemi Wieluńskiej. Na zjazd przybyło przeszło 230 włościan wraz z okolicznymi ziemianami i księżmi.
Zebranie zagaił prezes Towarzystwa Rolniczego p. St. Tarnowski z Rudlic, zaznaczając potrzebę pracy około naszych gospodarstw i powołując na przewodniczącego ks. Wróblewskiego z Praszki. Ks. Wróblewski opowiedział w treściwych słowach dzieje powstania Kółek rolniczych i powołał na asesorów: ziemianina p. Darewskiego z Chotowa i gospodarza p. Piotra Zająca z Żytniowa, udzielając głosu delegatowi z Warszawy, p. Czałbowskiemu.
P. Czałbowski, instruktor, przedstawił program prac, które powinny być podjęte w Kółkach rolniczych w dobie obecnej i uzasadnił konieczność działania Kółek rolniczych, a w nich pracy samych włościan. Kółko powinno być młynem mielącym nasze potrzeby gminne, by wójtów nie obierać za kiełbasę i piwo, ale brać ludzi uczciwych, trzeźwych i oddanych sprawie gromadzkiej. Kółko powinno być kuźnicą, w którejby się przekuwały nasze prawa i potrzeby gromadzkie i krajowe, by wykorzenić dawne naleciałości czynownicze po urzędnikach rosyjskich — łapownictwo, które i dotąd istnieje po niektórych gminach.
Dalej mówił p. Czałbowski o sprawie meljoracyjnej i wodnej, o potrzebie budowania dobrych dróg w przyszłem państwie polskiem, bo wtenczas może się w kraju dobrze rolnictwo rozwinąć, jeżeli są w nim dobre drogi bite i koleje. Pod względem kolei nasza Polska jest bardzo uboga. Kolei mamy 30 razy mniej niż Niemcy, 20 niż Belgja i Holandja.
Dalej instruktor p. Czałbowski mówił o tem, jak to nasi włościanie przed wojną urządzali wspólne wycieczki do Czech, w Poznańskie i Danji, by się pouczyć jak tam lud pracuje wspólnie dla dobra własnego.
Najwięcej zainteresowania wzbudziło wśród obecnych przemówienie ks. Filewskiego z Walichnowa, który mówił, że największą przeszkodą w pracy w Kółkach rolniczych są kobiety, bo one zabraniają swym mężom chodzić na zebrania i zaprowadzać różne zmiany w rolnictwie. To też powinniśmy na każde zebranie brać ze sobą i nasze kobiety, a gdy posłyszą i naradzą się wspólnie nad tem, co nas najwięcej powinno obchodzić to nie będą przeszkadzać w pracy, ale przeciwnie — będą pomagać a nawet może nieraz lepiej poprowadzą robotę niż mężczyźni. Pamiętajmy też o tem, że kobiecie naszej potrzebna jest szkoła gospodarcza. Rodzice nie powinni żałować pieniędzy na naukę swych córek, ale powinni posyłać je do szkół gospodarczych. Tą sprawą powinni się zająć także i nasi księża proboszczowie, zachęcając z ambon do posyłania młodzieży na kursy, a z pewnością w przyszłości, znajdą się ludzie do prowadzenia pracy w Kółkach i spółkach.
Gospodarz T. Jazdrzyk z pod Lututowa żądał, aby w Komitetach żywnościowych nie było żydów, ale sami chrześcjanie, ponieważ żydzi wykupują zboża, a później nocami wywożą poza granicę powiatu.
Dalej przemawiali gospodarze: K. Faryś z gm. Drzeczkowice i J. Maras z Wydrzyna w sprawie rekwizycji bydła i zboża. Również i lasy nasze bardzo topnieją, bo nasi właściciele, łaszcząc się na grube pieniądze, tną lasy bez miłosierdzia, że po wojnie nawet budować nie będzie z czego i będziemy musieli drzewo od obcych sprowadzać za bajeczne ceny.
Następnie poruszono na zebraniu sprawę organizacji młodzieży, którą czasy wojenne bardzo zepsuły w niektórych okolicach. Trzeba się nią koniecznie zająć i urobić na dobrych Polaków, dzielnych obywateli państwa polskiego. Wyrobić się może młodzież przede wszystkiem przez czytanie książek naukowo-historycznych, gazet ludowych, przez zakładanie drużyn śpiewaczych, związków dramatycznych, zrzeszeń gimnastycznych i t. p.
Duże zainteresowanie wśród zebranych rozbudziło przemówienie p. Cz. o wolnem dostarczaniu mięsa z morga. Powiat Grójecki pod Warszawą w ten sposób dostarcza po 20 funtów mięsa z morga na rok; tamtejsi gospodarze bardzo są z tego zadowoleni, bo mogą zamiast mięsa bydlęcego dostarczyć wieprzowego. Jest w tem jeszcze ta dogodność, że za 100 funtów bydła można dać 75 funtów nierogacizny. Dzięki temu w powiecie Grójeckim przyrost bydła powiększył się przez półtora roku o 1000 sztuk. Również w podobny sposób urządził się powiat Płocki, ale tam urządzony jest podział na 5 klas. Pierwszą klasę stanowią te okolice, gdzie gospodarze i właściciele nic nie ucierpieli od wojny,—ci dostarczają po 20 f. z morga. Drugą klasę stanowią te okolice, które ucierpiały od wojny mniej — dostarczają one po 15 funtów z morga. Do trzeciej klasy zaliczają się ci, którzy więcej ucierpieli od wojny i ci dostarczają po 10 funtów z morga. Do klasy czwartej zaliczają się te okolice, gdzie wojna zrobiła duże spustoszenia i te dostarczają tylko po 5 f. mięsa z morga. Piątą klasę stanowią okolice zupełnie zniszczone i te nie dostarczają nic. Sprawy te wywołały na zebraniu wieluńskiem dość ożywione rozprawy.
Zabierali głos włościanie: M. Bryś z Żytniowa i Skibiński, T. Chlewski z Czarnożył, Zawadzki z Praszki i inni, a także niektórzy obywatele ziemscy i księża. W sprawie tej były różne zdania, wreszcie uchwalono poruszyć ją na zebraniach Kółek Rolniczych.
Celem ożywienia pracy w Kółkach, uchwalono, aby na miejscu był stały instruktor objazdowy, a ponieważ sejmik powiatowy uchwalił 10 tysięcy marek na sprawy rolnicze, więc część tej sumy ma być obrócona na utrzymanie instruktora. Przypominam tu, że instruktor musi być oddany sprawie ludowej całą duszą, że pracować powinien ze wszystkimi, nie patrząc na przekonania polityczne. Wtenczas tylko będzie iść dobrze praca w Kółkach, gdy energiczny instruktor będzie radził wszystkim dobrze i szczerze, gdy pójdzie z bratnią dłonią do każdego wieśniaka, czy to bogaty czy biedny, takiego czy innego przekonania. I to także przypominam, że lud wiejski musi sam brać się do pracy, nie czekając na zachęty i pomoc.
Na zakończenie zebrania przyjęto uchwałę, odczytaną przez ks. Wróblewskiego, a wzywającą do ożywienia pracy w istniejących Kółkach, do zakładania nowych i wogóle do pracy dla dobra naszego gospodarstwa krajowego. W pożegnalnem przemówieniu ks. Wróblewski życzył zebranym, by wspólna praca, prowadzona bez względu na przekonania polityczne, wydała jaknajobfitsze owoce dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny.
W. Koźmiński.


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 24

Obwieszczenie.
Notarjusz przy K. P. sądzie okręgowym w Kaliszu Stanisław Bzowski obwieszcza, że otwarto postępowania spadkowe po śmierci: ,
6) Zygmunta-Klemensa-Weryho-Darowskiego, właściciela dóbr Chotów, pow. Wieluńskiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 30 stycznia 1919 r. w kancelarji notarjusza przy Kaliskim sądzie okręgowym Stanisława Bzowskiego, gdzie w oznaczonych terminach osoby, w spadku interesowane, winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 33

Obwieszczenie.
Notarjusz przy K. P. sądzie okręgowym w Kaliszu Stanisław Bzowski obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
5) Kazimierza Kaczkowskiego, wierzyciela sum: 1.000 rb., 6.200 rb., 2.000 rb., 5.250 rb. i 1.840 rb. z % i kaucją na hipotece majątku Chotów, pow. Wieluńskiego, oraz sumy 5.700 rb. z % i kaucją na hipotece majątku Gola, pow. Wieluńskiego, zabezpieczonych,—i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 15 marca 1919 r., o godz. 10 rano, w kancelarji notarjusza przy K. P. sądzie okręgowym w Kaliszu Stanisława Bzowskiego, gdzie w oznaczonym terminie osoby, w spadku interesowane, stawić się powinny pod skutkami, przez prawo przewidzianemu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:
Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Helenie Wojciechowskiej, wierzyc. sumy 2850 rb. i współwierzyc. sumy 16,290 rb., zabezp. na maj. Chotów i Gola, pow. Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Wieluńska 1925 nr 7

Z Chotowa.
Z inicjatywy nauczycielstwa parafji chotowskiej — odbyło się 2-go b. mo godz. 8.30 nabożeństwo żałobne za duszę Nieznanego Żołnierza. Symbo­liczna trumna tonąca w powodzi kwie­cia, oraz liczne wieńce złożone u stóp katafalku — świadczyły o doniosłej chwili.
Nauczycielstwo miejscowej parafji, wraz z dziatwą szkolną, Straże Ognio­we kurowska i chotowska, oraz Koło Młodzieży kurowskiej —stanęli w kom­plecie, by oddać hołd Cieniom Niezna­nego Obrońcy Ojczyzny.
Podniosłą mowę, pełną gorących uczuć patrjotycznych, wygłosił Ks. Pro­boszcz — kreśląc w pięknych słowach postać Nieznanego Żołnierza.
Uroczyste nabożeństwo zakończono pieśnią "Witaj Królowo".
Ze smutkiem muszę podkreślić fakt, że starsi nie ustępowali licznej dziatwie szkolnej, którą popychano w niemożli­wy sposób.
A przecież byli tam ojcowie i matki, którzy powinni byli ustąpić swym mi­lusińskim... Obecny.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 45


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 16.6 1925 r. L. Pr. 2788 (2) II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1039 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Chotowie" (pow. Wieluń).


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
I. Okrąg Kaliski
7. Wierzyciela hipotecznego dóbr Chotów, powiatu wieluńskie­go, a mianowicie: Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Wieluniu:

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski
5) wierzyciela hipotecznego dóbr Chotów, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: Tow. Wzajemnego Kredytu w Wieluniu;
Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 16 października 1929 roku
10955. „Antoni Krupka", sklep spożywczy i wyroby tytoniowe w Chotowie, gminy Mokrsko, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Antoni Krupka, zam. w Chotowie.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
3. Wierzycieli hipotecznych dóbr Chotów, powiatu wieluńskiego a mianowicie: 1) Zygmunta Kaczkowskiego, 2) Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Wieluniu.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.

Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Echo Tureckie 1931 nr 17

Walka policji
w lasach wieluńskich.
W środę około godziny 2-ej posterunko­wy P. P. w Sokolnikach 36-letni Fronkiewicz Stefan, będąc w obchodzie, obok wsi Walichy zauważył nadjeżdżającą bryczkę parokonną na której siedziało 4 osobników.
Posterunkowemu towarzystwo wydało się podejrzane. Wezwał też jadących do zatrzy­mania się. W odpowiedzi posypały się strzały, a jedna z kul utkwiła Fronkiewiczowi w lewej łopatce.
Ostatnim wysiłkiem wydobył rewolwer i oddał za uciekającemi 3 strzały. Na odgłos strzałów zbiegli się okoliczni mieszkańcy, którzy zaalarmowali posterunek policyjny, skąd natychmiast powiadomiono o zajściu Komendę Powiatową P. P. w Wieluniu.
Osobnicy korzystając z ciemności noc­nych zbiegli i skryli się w okolicznych la­sach. Natychmiast z Komendy Powiatowej w Wieluniu, pod komendą kom. Ungeheuera przybył na miejsce znaczniejszy oddział policji, który przystąpił do obławy w lasach.
Zabezpieczono przejścia na granicy niemieckiej dokąd bandyci zdążali.
Obok Skomlina, obława natknęła się na dwóch osobników, którzy na widok policji rzucili sie do ucieczki w las. Za uciekają­cymi oddano kilka strzałów i rezultacie uję­to ich.
Zatrzymanymi są 33 letni Marcin Brzeziń­ski i 31-letni Głowacki Teofil obaj cyganie. Wzięci w krzyżowy ogień pytań przyznali się do usiłowania zabójstwa post. Frankie­wicza i dwóch wspólników, również cyganów Jana Brzezińskiego, brata Marcina i Dymitrego Pustelnika.
Obu pozostałych zdołano ująć w lasach. Wóz z końmi cyganie zdołali ukryć w obo­zie cygańskim obok gminy Chotów.
Zatrzymani zeznali, że nocy krytycznej dokonali, kradzieży koni wraz z bryczką i gdy wracali z kradzieży natknęli się na po­sterunkowego. Przypuszczając, że wie on o kradzieży i zamierza ich zatrzymać oddali w jego kierunku kilka rewolwerowych strza­łów.
Przy aresztowanych znaleziono kilka re­wolwerów, łomów,i latarki i inne narzędzia złodziejskie. Policja ustaliła, że wymienieni tworzyli szajkę złodziejską i w ostatnim cza­sie byli postrachem powiatu Wieluńskiego, gdzie dokonywali licznych kradzieży koni, bydła i t.d.
Aresztowanych okuto w kajdany i prze­wieziono do więzienia w Wieluniu, gdzie do obecnej pory prowadzone jest dochodze­nie albowiem zachodzi podejrzenie, iż rabu­sie w związku z dokonywaniem kradzieży, mają również na sumieniu dwa morderstwa.
Rannego posterunkowego Fronkiewicza przewieziono do szpitala w Wieluniu gdzie poddano operacji wydobycia kuli.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
5. Wierzycieli hipotecznych dóbr Chotów, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: 1) Zygmunta Kaczkowskiego, 2) Janinę Michaliszyn, 3) Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Wieluniu.

Echo Sieradzkie 1931 kwiecień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru II zamieszkały w Wieluniu, ul. Targowa 3, na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Wieluniu w dn. 27 kwietnia 1931 r. od godziny 10 rano w Chotowie, gm. Mokrsko, będzie sprzedawany przez licytację ruchomy majątek, należący do Ignacego Wolniakowskiego. składający się z żywego inwentarza i oszacowany do sprzedaży na sumę 650 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 2 kwietnia 1931 r.

Echo Sieradzkie 1931 czerwiec

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, II rew. zamieszkały w mieście Wieluniu przy ulicy Targowej 3-a, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że na żądanie powiatowego Banku Spółdzielczego w Wieluniu w dniu 16 czerwca 1931 r. od godz. 1 po poł. we wsi Chotów, gm. Mokrsko, będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy, należący do Ignacego Wolniakowskiego. składający się z inwentarza żywego i oszacowany do sprzedaży na sumę 650 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 22 maja 1931 r.
Komornik sądowy: Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1931 28 październik

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Wieluniu skazał: Ign. Zwierza mieszkańca wsi Chotów gm. Mokrsko, za znieważenie słowne policji podczas rozpraw w Sądzie Grodzkim w Wieluniu — na miesiąc aresztu.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 7


Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 kwietnia 1932 roku wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
4) osady włościańskiej Antoniego i Józefy małż. Pacyna, we wsi Chotów, gm. Mokrsko, zapisanej w tab. nadawczej pod Nr. 43 i składa­jącej się z 10 morg. 196 pręt. czyli 5 ha 9645 mtr. kw., ziemi z zabudo­waniami (rep. hip. Nr. 1900);
Osoby interesowane, we wskazanym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Wieluniu, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:

Okrąg Kaliski (I Sekcja):
42. Wierzycieli hipotecznych dóbr CHOTÓW, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: 1) Zygmunta Kaczkowskiego, 2) Janinę Michaliszyn, 3) Towarzystwo Wzajem­nego Kredytu w Wieluniu.


Echo Sieradzkie 1932 16 luty

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru II-go, zamieszkały w Wieluniu, ul. Targowa 3a, na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Firmy „Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn w Warszawie", dnia 29 lutego 1932 r. od godziny 10 rano w majątku Chotów, gm. Mokrsko, będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Antoniego Antepowicza Darewskiego, składający się z 3-ch krów około 6-cio letnich i oszacowany do sprzedaży na sumę 600 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 U. P. C. licytacja odbywać się będzie niżej szacunku.
Wieluń, dnia 4 lutego 1932 r.
Komornik sądowy

M. Wawrzynkowski.

Echo Sieradzkie 1932 16 maj

WIZYTACJA PARAFJI W DEKANACIE WIELUŃSKIM.
J. E. ks. Biskup Kubina rozpoczął wizytacje poszczególnych parafji w dekanacie wieluńskim. Ks. biskupowi towarzyszy w objeździe ks. dziekan Przygodzki. Wizytacja odbywa się kolejno w następujących parafjach: Dzietrzniki, Pątnów, Mierzyce, Wierzchlas, Radoszewice. Chotów, Krzyworzeka, Wieluń, Zdzary i Dzietrzkowice.
J. E. ks. Biskup przybędzie do Wielunia dnia 25 b. m. a w uroczystość Bożego Ciała (26 b. m.) celebrować będzie procesję.

Echo Sieradzkie 1932 26 czerwiec

SAMOBÓJSTWO.
Urelichowski Ig. lat 34 mieszk. wsi Chotów gm. Mokrsko będąc od dłuższego czasu bez środków do życia popełnił samobójstwo przez powieszenie się.

Echo Sieradzkie 1932 15 grudzień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru II-go, zamieszkały w Wieluniu, ul. Kaliska, na zasadzie 1030 art. UPC obwieszcza, że na żądanie Zjednoczonego Banku Ziemiańskiego Sp. Akc. Oddział w Częstochowie, w dniu 19 grudnia 1932 roku od godziny 10 rano w majątku Chotów, gm. Mokrsko, u Antoniego Antepowicza-Darewskiego, będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Antoniego Antepowicza-Darewskiego, składający się z 80 [...] peluszki i oszacowany do sprzedaży na sumę 1600 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, 12 listopada 1932 r.
Komornik sądowy
M. Wawrzynkowski.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 8

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zamieszkały w Kaliszu przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 28 kwietnia 1933 r. o godz. 10 z rana, w sali posie­dzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawa­na będzie połowa działki ziemi, oznacz. Nr. 17 z osady Chotów lit. A., gm. Mokrsko, powiatu wieluńskiego, przestrzeni 1 m. 150 pr., należąca do Antoniego i Marjanny małż. Krysciaków.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię wzmiankowa­nych małż. Kryściaków. Nieruchomość obciążona jest długiem na su­mę 500 zł. oraz dożywociem na rzecz Jana Wypchło odnośnie korzy­stania 60 prętów pastwiska z całej działki ziemi, sprzedana będzie w ca­łości to jest 1 m. 150 pr., w/g protokułu zajęcia z dnia 10 października 1932 r., na żądanie Marcina Salejdy.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1.500 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie po 10%.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. E. 1357/32. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
2. Chotów, obejmującą: wieś Chotów, wieś Chotów Poduch., os. Chotów-Łabędzie, kol. Chotów-Poduch., majątek Chotów, kol. chotów A, osiedle Górale.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 82

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, ze po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe:
2) Walentym Kałużnym, zmarłym w dniu 27 lipca 1906 r. b. wła­ścicielu karczemno-młynarskiej osady we wsi Chotów, pow. wieluń­skiego, oznaczonej Nr. 743 rep. hip.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 kwietnia 1934 r. w kancelarji wydziału hipo­tecznego, w którym to dniu osoby interesowane winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja I.
4. Wierzycieli hipotecznych dóbr CHOTÓW, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: 1) Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Wieluniu, 2) Marję Kubalską, 3) Ja­ninę Michaliszyn, 4) Wandę Weryho-Darewską, 5) Ludwika Weryho-Darewskiego, 6) Oktawję Weryho-Darewską, 7) Tadeusza Antepowicza, 8) Eugenję Dy­lewską, 9) Jadwigę Dylewską, 10) Ludwika Darewskiego, 11) Zofję Darewską.

Echo Sieradzkie 1933 27 luty

ZBROJNY NAPAD NA KURNIK...
W tych dniach do zagrody Ignacego [...]dziakowskiego w Chotowie, w porze nocnej zakradli się dwaj osobnicy, którzy za cel swej wyprawy wzięli kurnik wymienionego gospodarza.
Po załadowaniu w przyniesione worki [...] kur 2 gęsi i 1 indora, sprawcy zostali [zauwa]żeni przez poszkodowanego, który puścił się w pościg za uciekającymi, ci zaś ostrzeliwując się wraz z łupem zbiegli.
Powiadomione o powyższem organa śledcze Pol. Państw. w toku prowadzonego dochodzenia ustalili, że sprawcami kradzieży byli Jan i Stefan bracia Erherbargierowie z Mokrska - których aresztowano.


Echo Sieradzkie 1933 18 sierpień

KRWAWA BÓJKA NA ZABAWIE STRAŻACKIEJ.
We wsi Chotów w czasie zabawy strażackiej przyszło do sprzeczki a następnie — jak zwykle do bójki, w czasie której ugodzony został trzykrotnie nożem Piotr Zaremba lat 33, strażak z Chotowa.

Zaremba z groźną rana w prawym bo ku przywieziony został do szpitala w Wieluniu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 13 grudzień

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI.
Na zasadzie par. 83 i 84 Rozp. Rady Ministrów z dnia 25. 6. 33 r. o postępowaniu egzekucyjnem Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) podaje się do ogólnej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 1933 r. w godz. od 9 do 18 celem uregulowania zaległości podatkowych na rzecz Urzędu Skarbowego i innych wierzycieli — sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji majątek ruchomy składający się z majątku ruchomego i zboża u p. p.:  (...) 4) Antoniego Antopowicza w maj. Chotow gm. Mokrsko oszac. na 9,500 zł.
Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglądać w dniu licytacji u wymienionych dłużników.
Urząd Skarbowy w Wieluniu.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

Z Mokrska
Z TYGODNIA L. O. P. P.
Na terenie gminy Mokrsko i Skomlin urządzono staraniem Koła L. O. P. P. w Mokrsku Tydzień LOPP.
Rozpoczął się on dnia 10 maja r. b. nabożeństwem i okolicznościowem przemówieniem miejscowego proboszcza ks. Pruchnickiego i skończył się 21 maja ze względu
na rozległość terenu i szeroki zakres propagandy jaką podjęło miejscowe Koło.
Propaganda była urządzona w sposób następujący:
Przez trzy dni świąteczne mianowicie 10, 12 i 21 maja b. r. wyruszało w teren pogotowie strażackie pięknie udekorowane sztandarami, plakatami i chorągiewkami, na którem było ubranych 5-ciu strażaków w maski i 2-ch w kostjumy ochronne. Udział w propagandzie wziął Zarząd miejscowego Koła wraz z gronem nauczycielstwa na terenie Mokrsko-Skomlin.
W dniu zakończenia kursu przeciwgazowego, który był zorganizowany dla nauczycielstwa tut. rejonu wyznaczone zostały terminy przyjazdu pogotowia z Mokrska.
Przed przyjazdem pogotowia nauczycielstwo każdego terenu podjęłsię uświadomić społeczeństwo o znaczeniu wojny lotniczo-gazowej. Przyjazd zaś pogotowia miał na celu zademonstrować zebranym maski, kostjumy dla obrony indywidualnej, oraz dać pojęcie o działaniu gazów. Podczas przyjazdu takiego pogotowia do każdej wsi był urządzony alarm oraz wygłoszono odpowiednie przemówienie. Po przemówieniu zachęcano do zapisywania się na członków L. O. P. P. oraz zbierano dobrowolne ofiary.
Dnia 10 maja pod kierownictwem p. Rezlera wyruszyło pogotowie na linję: Krzyworzeka, Chotów, Słupsko, Brzeziny. W Krzyworzece przemawiał p. Kosarewicz, w Chotowie p. Peleńska, w Słupsku p. Urbaniak, w Brzezinach p. Rezler.
Dnia 13 maja pod kierownictwem p. Krysiaka: — Ożarów, Komorniki, Wróblew. W Ożarowie miejscowa ludność zbudowała na przyjazd LOPP. bramę triumfalną, — przemawiał p. Jeziorski i p. Pilarski, w Komornikach p. Cieślak. Po przemówieniu p. Cieślaka dzieci z miejscowej szkoły pod przewodnictwem p. Piwowarskiej odegrały obraz sceniczny i odśpiewały kilka piosenek. Zakończył zebranie propagandowe w Komornikach p. Krysiak. Po zakończeniu na zaproszenie Siostry Przełożonej całe pogotowie udało się do Sierocińca utrzymywanegstaraniem Sejmiku Wieluńskiegogdzie p. Krysiak scharakteryzował tamtejszej dziatwie obraz przyszłej walki i potrzebę wyrastającej stąd obrony. Wszyscy strażacy w Sierocińcu zostali ugoszczeni posiłkiem. W Wróblewie przemawiał p. Biliński. Zakończył zebranie propagandowe p. Krysiak.
Dnia 21 maja pod kierownictwem p. Pilarskiego wyruszyło pogotowie do Skomlina, Toplina i Wichernika. Przemówienie wygłoslił w Skomlinie p. Pilarski, w Toplinie p. Pilarski, w Wicherniku p. Marczak i p. Pilarski.
Zainteresowanie propagandą, było tak wielkie, że we wszystkich osiedlach miejscowa ludność gromadnie wychodziła z domów, pastusi spędzali bydło z pola i wszyscy dążyli do pogotowia, ażeby coś zobaczyć i usłyszeć. Natłok był tak wielki, że przejeżdżające drogą furmanki musiały się zatrzymywać. Słowem wszędzie pogotowie propagandowe było witane z niebywałą życzliwością i entuzjazmem.
Również na podkreślenie zasługuje uczynność dworów: Mokrsko, który nie szczędził przez trzy dni po 2 pary koni do pogotowia i Chotów, który widząc zmęczone konie z Mokrska, dał na zmianę swoją czwórkę koni.
Oprócz nauczycielstwa i wyżej wymienionych osób brały udział w propagandzie tygodnia lotniczego wszystkie organizacje istniejące na terenie Mokrska.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 18 lipiec

Z SĄDU.
„KURZEJE".

Mieszk. Wielunia Franciszek Piskuła oraz Bronisław Dudkowski z Chotowa za kradzież kur na szkodę Marjanny Helbich — skazani zostali przez sąd Grodzki w Wieluniu na 2 miesiące aresztu każdy.


Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 31

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek postanowienia sądu z dnia 9 listopada 1935 r., zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Marcina Namirowskiego, syna Wojciecha i Marjanny z Janczaków, urodz. dn. 1(13) października 1892 r., we wsi Chotów, gm. Mokrsko, pow. wieluńskiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Mar­cina Namirowskiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okrę­gowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Marcin Namirowski był stałym mieszkańcem wsi Chotów, gm. Mokrsko, pow. wieluńskiego. Nr. sprawy Co. 225/35.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO
WIELUŃSKIEGO
z dnia 24 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/38
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Chotów.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 listopada 1936 r. zostało utrzymane w mocy orzeczenie Starosty Powiatowego Wieluńskiego z dnia 30 czerwca 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Chotów, powiatu wieluńskiego.
Za Starostę:
(—) Mgr. R. Bojarski
Komisarz Ziemski.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 33

Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że po niżej wymienio­nych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe:
1) Marcinie Kaczmarku, zmarłym 13 maja 1930 r., właścicielu połowy parceli nr 27, po­chodzącej z majątku Chotów litera A, gm. Ku­rów, mającego księgę wieczystą oznaczoną nr Z. 671 rep. hip.;
2) Janie Kluzowskim, zmarłym 31 maja 1920 r., właścicielu drugiej połowy parceli nr 27, pochodzące z majątku Chotów lit. A, mającego księgę wieczystą za nr Z. 671 rep. hip.;

Termin regulacyj wymienionych postępo­wań spadkowych wyznaczony został na dzień 26 października 1939 roku w kancelarii Wy­działu Hipotecznego w Wieluniu, gdzie osoby interesowane winny zgłaszać swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 26/39.

Dziennik Łódzki 1959 nr 205

Śmiertelny wypadek w cegielni.
W cegielni, w pow. wieluńskim, podczas pracy uległ wypadkowi Feliks Pacyna, zamieszkały w Chodowie*. Okazało się, że wszedł on pod dźwignie, która uderzyła go w głowę. W drodze do szpitala Pacyna zmarł.

*Chotowie? Przypis autora bloga

Dziennik Łódzki 1973 nr 165

Od wyładowania atmosferycznego spłonęła stodoła w Łazach pow. Wieluń. Straty — 40 tys. zł.
Prawdopodobnie z tego samego powodu wybuchł pożar w Chotowie pow. wieluński, gdzie również spaliła się stodoła.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza