-->

środa, 24 kwietnia 2013

Bugaj

Czajkowski 1783-84 r.
Bugay, parafia kliczkow (kliczków), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Tarnowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bugay, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Kliczków Mały, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 11, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Bugaj,  wś, pow. sieradzki, gm. Brzeźno, par. Kliczków mały, rozl. m. 68 w posiadaniu włościan; ludności 49.

Wikipedia:
Bugaj-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.
________________________________________________________________________________

Bugaj 1839 r.

Bugaj 1992 r.


Dziennik Warszawski 1864 nr 215

(N. D. 4676) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Krossy z Pregerów Dreher, po Gerszonie Dreher pozostałej wdowy, oraz Jakóba i Małki małżonków Preger, z własnych funduszów utrzymujących się, w mieście Kaliszu mieszkających i zamieszkanie prawne do tego interesu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału, w mieście Kaliszu zamieszkałego, obrane mających, od których tenże Patron Józef Brudzyński za obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Bukowca z przyległościami w drodze przymuszonego wywłaszczenia popiera; protokółem Komornika Trybunału Franciszka Roweckiego, na gruncie dóbr w d. 8 (20) Lipca r. b. rozpoczętym, a w dniu 9 (21) t. m. i r. zakończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie,
Dobra Ziemskie Bukowiec.
Dobra te składają się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, pustkowia Bugaj zwanego, młyna wodnego, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, robocizną włościan i ich powinnościami, czynszami, propinacją, rybołówstwem, polowaniem, inwentarzem żywym i martwym, do gruntu przywiązanym, rolami obsianemi, łąkami, pastwiskami, stawami, borami, lasami, zagajnikami, zgoła z tem wszystkiem, co całość tych dóbr stanowi, bez żadnego wyłączenia. Graniczą na wschód słońca z dobrami Kliczkowym małym i wielkim, na południe z dobrami Chajewem, na zachód z dobrami Brąszewicami, na północ z dobrami Jasionna. Odlegle od miast najbliższych: od miasta Powiatowego Sieradza wiorst 16, od miasta Błaszek wiorst 13, od miasta Złoczewa wiorst 18. Położone w Ogu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, należą do Parafii Kliczków mały i gminę tę stanowią pod nazwą Kliczków mały. Pozostają w posiadaniu Brunony z Tarnowskich Stawiskiej właścicielki tych dóbr, Macieja Stawiskiego małżonki, czyli obojga małżonków Stawiskich w dobrach Bukowcu Ogu Sieradzkim mieszkających.
Dobra te, w których granice są jawne, obejmują rozległości sposobem przybliżonym włók 36, czyli dziesiatyn 540, na przestrzeni tej, według aktu zajęcia, oprócz boru sosnowego, w części małej olszowego, sprzedanego Nathanowi Rubinsztajn, włók 4 morgów 20, pozostaje zarośli mórg 20, boru wyrosłego sosnowego mórg 6, zagajników sosnowych włóka jedna mórg 25 prętów kw. 150, zagajników olszowych mórg 6 prętów kw. 200, a grunta należą doklasy2, 3 i 4.
Józef Gostyński młynarz opłaca czynszu rocznie rs. 30 i młewo bezpłatnie dworowi uskutecznia, któremu dzierżawa kończy się z dniem 23 Kwietnia 1865 r.
Oprócz dwóch wozów starych kutych, żadnych innych inwentarzy żywych i martwych oraz fabryk i zakładów nie maż. Zresztą szczegółowe opisanie co do budynków dworskich i włościańskich, podatków, ciężarów i powinności włościan, oraz ilość wysiewów zboż, w akcie zajęcia wyż z daty powołanym są zamieszczono.
Akt zajęcia Janowi Mizgier Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Sieradzkiego pod niebytność na ręce Józefa Saleckiego Podpisarza tegoż Sądu w d. 4 (16) Sierpnia 1864 r. Wójtowi gminy Kliczków mały Antoniemu Chudeckiemu, dozorcy Antoniemu Okulskiemu i Brunonie z Tarnowskich Stawiskiej właścicielce dóbr Bukowca, Macieja Stawiskiego żonie, czyli obojgu małżonkom Stawiskim w d. 5 (17) Sierpnia r. b. doręczony, następnie do księgi wieczystej tych dóbr w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu pod dniem 7 (19) Sierpnia t. r. wniesiony, a do księgi zaaresztowań Trybunału tutejszego w dniu 14 (26) t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audjencji Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń, a warunki licytacji i przedaży, oraz zbiór objaśnień, w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Józefa Brudzyńskiego Patrona, każden z interesentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i przedaży na jawnem poziedzeniu Trybunału tutejszego w d. 8 (20) Października 1864 r. godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 17 (29) Sierpnia 1864 r.
Asesor Kolegjalny
J. Migórski (N. 3791)

Dziennik Warszawski 1867 nr 200

(Ν. D. 5029). Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż pierwszą przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:
3. Bukowiec, z przyległością Bugaj i młynem, wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 471 kop. 20 1/2, wadium do licytacji rsr. 1,800, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7,002, termin do sprzedaży d. 13 (25) Maja 1868 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 8 (20) Sierpnia 1867 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 215

N. D. 6443. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie SS-ów po Ferdynandzie Hałaczkiewiczu pozostałych, a mianowicie: Agnieszki Hałaczkiewicz wdowy jako opiekunki nieletniej swej córki Leontyny, Wandy, Barbary trzech imion Hałaczkiewicz z własnych funduszów utrzymującej się w mieście Kaliszu, oraz Seweryny, Leokadji, Eufemji, Wandy czterech imion z Hałaczkiewiczów po Marcinie Szulc pozostałej wdowy, z własnego majątku utrzymanie mającej, w mieście Warszawie zamieszkałych, a zamieszkaniu prawne do tego interesu u Franciszka Marzyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego, obrane mających, od których tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Bukowiec w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rs. 1,500 w listach Zastawnych i procentów od Teobalda Zakrzewskiego przynależnych popierać będzie. Protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale w dniu 23 Września (5 Października) rozpoczętym, a w dniu 24 Września (6 Października) 1874 r. ukończonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Bukowiec, składające się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z przyległościami Bugaj, w którym włościanie uwłaszczeni zamieszkują i młyna wodnego, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, czynszami, propinacją, rybołówstwem, polowaniem, inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, rolami obsianemi i obsiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, stawami, borem, zagajnikami, zgoła z tem wszystkiem co całość dóbr tych stanowi i stanowić może, bez najmniejszego z takowych wyłączenia.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Kliczkowem małym i Kliczkowem wielkim, na południe z dobrami Chajewem, na zachód słońca z dobrami Bronszewicami, na północ z dobrami Jasionna; odległe od miast najbliższych od miasta okręgowego i powiatowego Sieradza wiorst 16, od miasta Błaszek wiorst 13, od dawniej miasta a na teraz osady Złoczewa wiorst 18 położone w okręgu i powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliskiej, należą do parafji Kleczkowca małego, gminy Brzeźno, których właścicielem jest Teobald Zakrzewski w tychże zamieszkały. Granice są niesporne mają rozległości włók 33 mórg 28, czyli diesiatin 510, po uwłaszczeniu grunta należą do klasy II, III i czwartej.
Szczegółowy opis zabudowań i wysiewu znajduje się w akcie zajęcia wymieniony. Podatki roczne do kasy powiatu Sieradzkiego opłacające się wynoszą rs. 280 kop. 57. Protokół zajęcia znajduje się u popierającego sprzedaż Patrona Marzyńskiego, i w biórze Pisarza Trybunału Kaliskiego, gdzie razem z zbiorem objaśnień i warunków licytacyjnych, każdego czasu przejrzane być mogą. Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Wincentemu Smoleńskiemu w dniu 30 Września (12 Października) 1874 r. Wójtowi gminy Brzeźno Szczepanowi Kluba w dniu 30 Września (12 Października) 1874 r. Następnie do księgi wieczystej dóbr Bukowiec w Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu dnia 7 (19) Października 1874 r. wpisany a do księgi zarejestrowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 8 (20) Października 1874 r. napisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 20 Listopada (2 Grudnia) 1874 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 8 (20) Października 1874 r.
Skoczyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 2968. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(...) Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych w dniach 20 Listopada (2 Grudnia), 4 (16) Grudnia i 18 (30) Grudnia 1874 nastąpionych, termin do temczasowego przysądzenia dóbr Bukowiec* oznaczony został na dzień 2 (14) Stycznia 1875 r., który też w tym samym dniu odbył się, poczem termin do ostatecznego przysądzenia wyrokiem Trybunału Kaliskiego w dniu 2(14) Stycznia t. r. wydanym, na dzień 14 (26) Lutego t. r. był oznaczony, lecz dla zaszłych sporów ze strony wierzycieli o taksę spełzł bez skutku, następnie skoro taksa przez biegłych z urzędu mianowanych, w dniu 5 (17) Kwietnia r. b. rozpoczętą a w dniu 1 (13) Maja t. r. ukończoną, i do bióra Pisarza Trybunału w dniu 3 (15) Maja 1875 r. złożoną, nowy termin do ostatecznego przysądzenia wyrokiem Trybunału na ilację w d. 7(19) Maja r. b. wydanym, na dzień 20 Czerwca (2 Lipca) 1875 r. godzinę 10 rana na audjencji Trybunału Kaliskiego oznaczonym został. Dobra te Bukowiec popierającemu sprzedaż Franciszkowi Marzyńskiemu Patronowi temczasowo za sumę rs. 15,000 przysądzone były, w skutek jednakże oszacowania rzeczonych dóbr przez biegłych na rs. 28,045 kop 20, licytacja rozpocznie się od 2/3 części wynalezionego szacunku to jest od rs. 18,696 k. 15.  
Kalisz d. 7(19) Maja 1875 r.
Morawski, za Pisarza.

* w skład dóbr Bukowiec wchodzi również przyległość Bugaj.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
3. Bukowiec, obejmującą: wieś Bugaj, wieś Bukowiec, kolonję Bukowiec C., osadę Bukowiec, kolonję Bukowiec A., kolonję Bukowiec B.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 32

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek postano­wienia Sądu z dnia 1 kwietnia 1939 r., zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Pipia, syna Walentego i Józefy z Wa­wrzyniaków, urodzonego dnia 2 marca 1884 r. we wsi Bugaj, gm. Brzeźno, powiatu sieradzkiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w termi­nie 6 miesięcznym od dnia wydrukowania niniej­szego, zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.

Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Józefa Pipia, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgowy w Ka­liszu w powyższym terminie; nadto Sąd nadmie­nia, że Józef Pipia, był stałym mieszkańcem wsi Wrząca, gm. Gruszczyce, pow. Sieradz. Co. 236/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza